21/01/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
UA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 18.7% -2.8%
03:00 PM
UA
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 12.5% 12.8%
22/01/2020 واقعی قبلی
02:50 PM
UA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -7.7% -7.5%
02:50 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) DEC -1.7% -4.6%
30/01/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
UA
تصمیم نرخ بهره 13.5%
31/01/2020 واقعی قبلی
04:00 PM
UA
حساب جاری DEC $0.06B
06/02/2020 واقعی قبلی
01:20 PM
UA
ذخایر ارزی JAN $25.3B
10/02/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) JAN 4.1%
02:30 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) JAN -0.2%
14/02/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q4 0.6%
02:30 PM
UA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 4.1%
02:45 PM
UA
موازنه تجاری DEC $-897M


اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.