16/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
UA
موازنه تجاری FEB $-758.2M $-173.2M ® $-250M
01:30 PM
UA
موازنه تجاری MAR $899.8M $-758.2M $ -3900M
23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
UA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه FEB -20.7% -2.5%
12:30 PM
UA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAR -50%
12:30 PM
UA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR -55%
12:30 PM
UA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه FEB 18% 14%
12:30 PM
UA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR 15%
12:30 PM
UA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 10%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
UA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR
12:30 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -13% -25%
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR
UA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه FEB 2.9% 3.3%
UA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAR
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 PM
UA
حساب جاری APR $1.35B
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
UA
تصمیم نرخ بهره 10% 10%
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
UA
ذخایر ارزی خارجی MAY
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) MAY
12:30 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) MAY 3.1% 4.5%
01:00 PM
UA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1
01:20 PM
UA
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 1.9%

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.