02/03/2021 واقعی قبلی
09:30 AM
UA
حساب جاری JAN $0.8B $0.1B
04/03/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
UA
تصمیم نرخ بهره 6%
05/03/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
UA
ذخایر ارزی FEB $28.8B
09/03/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) FEB 6.1%
02:30 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) FEB 1.3%
17/03/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
موازنه تجاری JAN $-817.3M
22/03/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 3.5%
02:30 PM
UA
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 8.5%
02:30 PM
UA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 -3.5%
02:30 PM
UA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB -27.9%
23/03/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -4%
02:30 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) FEB -16.1%
24/03/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
UA
نرخ بیکاری Q4 9.5%


اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.