14/05/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
موازنه تجاری MAR $-282M
01:30 PM
UA
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 0.8%
01:30 PM
UA
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 -0.5%
21/05/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 11.8%
01:30 PM
UA
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 11.3%
24/05/2021 واقعی قبلی
01:30 PM
UA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 2.1%
01:30 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 10.9%
31/05/2021 واقعی قبلی
03:30 PM
UA
حساب جاری APR $-0.06B
04/06/2021 واقعی قبلی
11:45 AM
UA
ذخایر ارزی MAY $28B


اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.