21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
UA
تصمیم نرخ بهره 8.5% 8.5% 8.5%
01:30 PM
UA
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 1.6% -1.3%
01:30 PM
UA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه SEP 9.6% 7.8%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
UA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 0.6% 1% 0.8%
12:30 PM
UA
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP -6.3
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
UA
حساب جاری SEP $0.205B
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
UA
ذخایر ارزی خارجی OCT $28.71B
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:30 PM
UA
نرخ تورم (سالانه) OCT 11%
01:30 PM
UA
نرخ تورم (ماهانه) OCT 1.2%

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی

اوکراین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.