بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 29.25 29.61 29.98 30.35 30.73 31.5
بازار سهام 519.20 518 517 516 515 513

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 -50 -50 -10 -8 -8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.10 -50 -50 -10 -3 -8
نرخ بیکاری 10.60 10 10 10 10 10
نرخ تورم 18.00 20 18 16 15 12
نرخ بهره 25.00 25 25 22 20 15
موازنه تجاری 66.40 -500 0 100 -300 500
حساب جاری 132.00 -420 -400 100 200 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -3.5 -3.5 -3.8 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 72 72 60 60 60
بودجه دولت -3.40 -15 -15 -10 -10 -10
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.50 56.82 56.76 58 58 58
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -18.50 -5 -4 -2 -2 -2
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 -50 -50 -10 -8 -8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.10 -50 -50 -10 -3 -8
تولید ناخالص داخلی 155.58 100 100 80 80 80
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 739426.00 292006 368786 369713 665483 340136
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 172472.00 52185 59460 86236 155225 79337
تولید ناخالص داخلی سرانه 3115.86 1800 1800 1600 1600 1600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12377.02 7000 7000 6500 6500 6500
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 3.40 -30 -30 15 15 15
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 120569.00 11054 70904 60285 108512 55462
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 33182.00 10357 12597 16591 29864 15264
تولید ناخالص داخلی از ساخت 84363.00 37535 36009 42182 75927 38807
تولید ناخالص داخلی از معادن 31374.00 15305 15848 15687 28237 14432
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 32294.00 15076 14689 16147 29065 14855
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98797.00 48553 47126 49399 88917 45447
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39915.00 17191 20255 19958 35924 18361
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1937.00 966 1050 968 1743 891

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 10.60 10 10 10 10 10
دستمزد 14577.00 15744 15948 19198 15743 21118
رشد دستمزد 18.16 12 10 8 8 10
جمعیت 44.13 35 35 33 33 33
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 6500.00 6500 7000 7200 7200 7200

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 18.00 20 18 16 15 12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 374.10 385 388 410 430 434
قیمت مصرف کننده اصلی 113.80 123 123 123 125 138
اندازه اصل تورم 13.00 14.5 14 13 13 12
نرخ تورم (ماهانه) 2.70 2.5 1.8 1 0.9 0.8
تورم مواد غذایی 23.60 24 21 20 18 15
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.30 117 119 120 122 123
قیمت تولید 677.80 867 918 1074 1084 1503
تغییر قیمت تولید کننده 53.31 75 70 60 55 40

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 25.00 25 25 22 20 15
نرخ بهره بین بانکی 11.31 11.31 11.31 8.31 6.31 6.31
ذخایر ارزی خارجی 25100.00 25800 24500 24000 21000 20000
نرخ بهره سپرده 5.02 5.02 5.02 5.02 2.02 -2.98

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 66.40 -500 0 100 -300 500
حساب جاری 132.00 -420 -400 100 200 -300
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -3.5 -3.5 -3.8 -4 -4
واردات 2607.20 1500 1500 1900 1500 1500
صادرات 2673.60 1500 1600 1600 1400 2000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.90 72 72 60 60 60
بودجه دولت -3.40 -15 -15 -10 -10 -10
هزینه های دولت 123762.00 51161 43307 61881 111386 56931


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی 2.90 -40 -40 -20 -15 -10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -13.00 -10 -10 -10 -10 -10

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.50 56.82 56.76 58 58 58
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -18.50 -5 -4 -2 -2 -2
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 18.00 -14 -14 -8 -5 -5
هزینه های مصرف کننده 647180.00 257488 298420 323590 582462 297703
نرخ وام بانکی 13.82 13.82 13.82 10.82 8.82 8.82
قیمت گازوئیل 1.15 1.19 1.24 1.28 1.33 1.33
تسهیلات اعتباری خریدار 215497.52 100904 107067 199255 209033 98502


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.