بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 26.22 26.47 26.58 26.68 26.78 26.99
بازار سهام 526.25 521 517 512 507 498

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 3.6 5 4.6 3.2 2.9
نرخ بیکاری 9.30 9.9 10 9.3 8.7 9.4
نرخ تورم 11.00 8 6 5 4.9 5.1
نرخ بهره 8.50 8.5 8.5 8.5 9 9
موازنه تجاری -5.30 -450 -900 -1300 -700 -1050
حساب جاری 205.00 -250 -50 -50 -100 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.80 58.3 54.6 54.6 54.6 54.6
بودجه دولت -6.10 -5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.60 17.6 13.8 3.2 -0.3 1.8
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 0.8 0.7 0.5 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 3.6 5 4.6 3.2 2.9
تولید ناخالص داخلی 155.58 165 185 185 185 185
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 584011.00 309199 718930 552949 610876 739779
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104370.00 80013 154730 74614 109171 159217
تولید ناخالص داخلی سرانه 3115.86 3100 3250 3250 3250 3250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12377.02 12100 12100 12100 12100 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22108.00 41689 87947 19098 23125 90498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 20714.00 10299 31856 9732 21667 32780
تولید ناخالص داخلی از ساخت 75070.00 32404 85244 69020 78523 87716
تولید ناخالص داخلی از معادن 30609.00 13382 32229 29419 32017 33164
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30152.00 14786 34188 31841 31539 35179
تولید ناخالص داخلی از خدمات 97106.00 36457 103798 82555 101573 106808
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34381.00 23539 40449 32705 35963 41622
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1931.00 792 1988 1760 2020 2046

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 9.30 9.9 10 9.3 8.7 9.4
دستمزد 13997.00 16164 15245 15601 15257 17425
رشد دستمزد 22.29 14 12 9 9 7.8
جمعیت 44.13 41.65 41.65 41.65 41.65 41.46
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 6000.00 6000 7000 7000 7000 7000

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 11.00 8 6 5 4.9 5.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 321.00 322 329 333 337 339
قیمت مصرف کننده اصلی 107.40 114 115 116 117 123
اندازه اصل تورم 7.20 8.8 9 8.3 8.5 8.1
قیمت تولید 524.60 559 588 615 627 646
تغییر قیمت تولید کننده 45.00 43.4 31 27.6 19.5 15.6
تورم مواد غذایی 13.60 7.1 5.7 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.20 0.6 0.3 0.3 0.3 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.40 101 101 102 102 102

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 8.50 8.5 8.5 8.5 9 9
نرخ بهره بین بانکی 9.79 9.79 9.79 9.79 10.29 10.29
ذخایر ارزی خارجی 28705.00 28700 29000 28800 28800 29200
نرخ بهره سپرده 4.91 4.91 4.91 4.91 5.41 5.41

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -5.30 -450 -900 -1300 -700 -1050
حساب جاری 205.00 -250 -50 -50 -100 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -3 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 43518.70 5800 6550 7000 6450 6700
صادرات 5590.70 5350 5650 5700 5750 5650

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.80 58.3 54.6 54.6 54.6 54.6
بودجه دولت -6.10 -5 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
هزینه های دولت 102321.00 74065 126653 88849 107028 130326


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
تولید صنعتی 0.60 0.3 0.7 0.9 0.9 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.30 1.1 0.9 1.2 1.2 0.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.60 17.6 13.8 3.2 -0.3 1.8
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 9.60 3.1 2.8 2.6 2.6 2.3
هزینه های مصرف کننده 514975.00 258964 658279 544222 538664 677369
نرخ وام بانکی 11.68 11.68 11.68 11.68 12.18 12.18
قیمت گازوئیل 1.10 1.05 0.99 0.94 0.9 0.85
تسهیلات اعتباری خریدار 198682.17 176865 186647 198267 205040 181994


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.