بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 27.66 27.92 28.1 28.28 28.47 28.84
بازار سهام 500.21 490 481 471 462 444

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 2.5 1.6 1.2 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -5.5 -9 -9 9 7
نرخ بیکاری 8.60 10.5 11 11.2 10.9 10.1
نرخ تورم 2.40 4 4.7 5 4 3.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری 44.00 -1000 -970 -1000 -1050 -830
حساب جاری 773.00 -1380 -180 -120 -1000 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 62 62 60 60 60
بودجه دولت -2.10 -7.5 -7.5 -5.6 -5.6 -5.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.80 -5 16.5 13.5 -0.8 17.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 2.5 1.6 1.2 1 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.30 -5.5 -9 -9 9 7
تولید ناخالص داخلی 153.78 115 115 142 142 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 536988.00 303010 635450 488659 585317 679932
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78608.00 59720 188082 71533 85683 201247
تولید ناخالص داخلی سرانه 3224.94 2750 2750 3100 3100 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810.30 11000 11000 12100 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19112.00 58066 84595 17392 20832 90516
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 10441.00 9110 24618 9501 11381 26342
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67219.00 25830 75915 61169 73269 81229
تولید ناخالص داخلی از معادن 29063.00 11951 28057 26447 31679 30021
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29164.00 13178 28224 26539 31789 30199
تولید ناخالص داخلی از خدمات 82875.00 34638 82588 75416 90334 88369
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 34133.00 22559 40449 31061 37205 43280
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1654.00 787 1779 1505 1803 1904

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 8.60 10.5 11 11.2 10.9 10.1
دستمزد 11579.00 12215 13981 13048 11890 15659
رشد دستمزد 7.38 14.3 14 14 14 12
جمعیت 41.98 41.05 41.84 40.56 40.56 41.65
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.40 4 4.7 5 4 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 105 104 106 104 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.00 112 109 109 108 115
اندازه اصل تورم 3.00 5.1 5.3 5.3 5.3 5.5
قیمت تولید 346.30 377 351 365 363 363
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 2.2 2.8 2.8 2.8 3.6
تورم مواد غذایی 4.20 4.5 5.2 5.5 5.5 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.70 104 104 106 105 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
ذخایر ارزی 28516.00 21000 22500 22500 22500 23500
نرخ بهره سپرده 6.05 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 44.00 -1000 -970 -1000 -1050 -830
حساب جاری 773.00 -1380 -180 -120 -1000 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -3 -3 -3
واردات 3396.80 4500 4900 5000 4500 5100
صادرات 3440.80 3500 3830 4000 3450 4100

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 62 62 60 60 60
بودجه دولت -2.10 -7.5 -7.5 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت 18839.15 23791 24884 24884 24884 25006
هزینه های دولت 91991.00 47945 116652 83712 100270 124818


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تولید صنعتی -5.60 -15.5 -1.3 7.5 12 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.10 1.8 1 1 1 1.1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.80 -5 16.5 13.5 -0.8 17.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.40 -7 -4.8 1.5 4.9 6.1
هزینه های مصرف کننده 498567.00 228664 554337 453696 543438 593140
نرخ وام بانکی 12.32 12.91 12.91 12.91 12.91 12.91
قیمت گازوئیل 0.79 0.74 0.7 0.67 0.64 0.6
تسهیلات اعتباری خریدار 177510.25 166797 158068 165142 191796 169133


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.