بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 26.55 26.72 26.89 27.07 27.25 27.6
بازار سهام 499.46 490 480 471 461 443

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -5 -2 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 -22 -14 -7 -1.5 2
نرخ بیکاری 8.70 9.5 10.5 11 11.2 10.1
نرخ تورم 2.10 3.5 4 6 5 3.5
نرخ بهره 8.00 8 8 7 7 7
موازنه تجاری -636.50 -630 -1300 -970 -970 -830
حساب جاری 1412.00 -140 -1380 -180 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -2.8 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 72 72 72 75 75
بودجه دولت -1.90 -7.5 -7.5 -7.5 -5.6 -5.6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23.00 -0.5 -5 16.5 13.5 17.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -5 -2 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 -22 -14 -7 -1.5 2
تولید ناخالص داخلی 140.00 151 151 151 159 159
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 698297.00 237379 294262 649416 687823 662405
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 206683.00 48197 57996 192215 203583 196059
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 3500 3500 3500 3700 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233.15 8700 8700 8700 8077 9000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 92961.00 12573 56389 86454 91567 88183
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27053.00 8105 8847 25159 26647 25662
تولید ناخالص داخلی از ساخت 83423.00 26687 25084 77583 82172 79135
تولید ناخالص داخلی از معادن 30832.00 10976 11606 28674 30370 29247
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 31015.00 12791 12798 28844 30550 29421
تولید ناخالص داخلی از خدمات 90756.00 35294 33638 84403 89395 86091
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44449.00 20984 21908 41338 43782 42164
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1955.00 713 765 1818 1926 1855

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 8.70 9.5 10.5 11 11.2 10.1
دستمزد 10430.00 12379 12215 13981 12366 15659
رشد دستمزد 1.57 14.8 14.3 14 14 12
جمعیت 41.98 41.05 41.05 41.84 40.56 41.65
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7588 7555 7535 7535 8440
هزینه زندگی انفرادی 4690.00 5384 5361 5347 5347 5988
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 6567 6538 6521 6521 7303
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 4225 4206 4195 4195 4699

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.10 3.5 4 6 5 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.80 103 105 106 106 109
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 113 112 109 108 115
اندازه اصل تورم 3.10 4.8 5.1 5.3 5.3 5.5
قیمت تولید 355.60 373 377 351 359 363
تغییر قیمت تولید کننده -2.60 2.5 2.2 2.8 2.8 3.6
تورم مواد غذایی 1.80 3.6 4.5 5.2 5.5 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.7 0.3 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 104 104 105 106 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 8.00 8 8 7 7 7
نرخ بهره بین بانکی 11.58 12.19 12.19 12.19 12.19 12.19
ذخایر ارزی 25370.00 20800 21000 22500 22500 23500
نرخ بهره سپرده 7.76 8.68 8.68 8.68 8.68 8.68

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -636.50 -630 -1300 -970 -970 -830
حساب جاری 1412.00 -140 -1380 -180 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -2.8 -3 -3
واردات 4773.50 4550 5200 5300 5300 5300
صادرات 4137.00 3920 3900 4330 4330 4330

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 72 72 72 75 75
بودجه دولت -1.90 -7.5 -7.5 -7.5 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت 24307.86 23791 23791 24884 24884 25006
هزینه های دولت 128189.00 50094 46561 119216 126266 121600


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تولید صنعتی -16.20 -31 -15.5 -1.3 7.5 6.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -12.70 0.6 1.8 1 1 1.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23.00 -0.5 -5 16.5 13.5 17.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -14.90 -14.5 -6.4 -4.8 1.5 6.1
هزینه های مصرف کننده 609161.00 195559 222063 566520 600024 577850
نرخ وام بانکی 13.80 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
قیمت گازوئیل 0.77 0.84 0.79 0.75 0.72 0.68
تسهیلات اعتباری خریدار 175791.99 150520 161982 161542 178753 164773


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.