بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 24.54 25.2 25.36 25.52 25.69 26.01
بازار سهام 533.09 504 499 494 490 480

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 0.8 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 3.4 3.5 3.6 3.5 4
نرخ بیکاری 7.30 8.9 7.9 7.5 8.2 8.2
نرخ تورم 3.20 3.7 4.1 4.8 5 5.1
نرخ بهره 11.00 10 9 8 7 7
موازنه تجاری -1313.30 -500 -630 -1300 -970 -830
حساب جاری 2385.00 -800 -140 -1380 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 57.6 57.6 57.6 57.6 55.5
بودجه دولت -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.90 12.9 -0.5 -5 16.5 17.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.5 0.8 0.6 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 3.4 3.5 3.6 3.5 4
تولید ناخالص داخلی 130.83 151 151 151 151 159
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 308668.00 225954 259153 312372 319471 332250
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 60835.00 43440 52618 61565 62964 65483
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 3500 3500 3500 3500 3700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233.15 8700 8700 8700 8700 9000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 59150.00 7647 13726 59860 61220 63669
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9280.00 4863 8848 9391 9605 9989
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26312.00 25112 29135 26628 27233 28322
تولید ناخالص داخلی از معادن 12174.00 11224 11983 12320 12600 13104
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13424.00 13403 13964 13585 13894 14450
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35285.00 31321 38531 35708 36520 37981
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22980.00 19190 22909 23256 23784 24736
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 802.00 618 778 812 830 863

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 7.30 8.9 7.9 7.5 8.2 8.2
دستمزد 12264.00 11793 12379 12215 12229 13696
رشد دستمزد 15.99 15.2 14.8 14.3 14 12
جمعیت 42.22 41.05 41.05 41.05 41.84 41.65
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7615 7588 7555 7535 8440
هزینه زندگی انفرادی 4690.00 5403 5384 5361 5347 5988
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 6589 6567 6538 6521 7303
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 4239 4225 4206 4195 4699

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 3.20 3.7 4.1 4.8 5 5.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.20 105 104 106 105 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.30 113 113 112 110 116
اندازه اصل تورم 3.30 5.4 4.8 5.1 5.3 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.4 0.7 0.3 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 3.10 3.8 3.6 4.5 5.2 5.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.20 103 104 105 104 110
قیمت تولید 348.80 384 373 377 363 376
تغییر قیمت تولید کننده -7.40 3.2 2.5 2.2 2.8 3.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 11.00 10 9 8 7 7
نرخ بهره بین بانکی 12.47 14.72 14.72 14.72 14.72 14.72
ذخایر ارزی 26293.00 20600 20800 21000 22500 23500
نرخ بهره سپرده 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77 11.77

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -1313.30 -500 -630 -1300 -970 -830
حساب جاری 2385.00 -800 -140 -1380 -180 -220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
واردات 5413.60 4700 4550 5200 5300 5300
صادرات 4100.30 4200 3920 3900 4330 4330

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 57.6 57.6 57.6 57.6 55.5
بودجه دولت -1.90 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2
ارزش بودجه دولت 78049.51 23791 23791 23791 24884 25006
هزینه های دولت 48840.00 49401 54689 49426 50549 52571


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تولید صنعتی -7.70 1.9 2 2.1 2.2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70 1.2 0.6 1.8 1 1.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.90 12.9 -0.5 -5 16.5 17.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.10 7.2 6.7 6.4 6.1 4.8
هزینه های مصرف کننده 232934.00 201543 213497 235729 241087 250730
نرخ وام بانکی 15.62 15.04 15.04 15.04 15.04 15.04
قیمت گازوئیل 1.04 0.93 0.95 0.97 1.01 1.01
تسهیلات اعتباری خریدار 173701.52 159883 164326 171951 181743 189013


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.