بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 27.95 28.18 28.36 28.55 28.74 29.11
بازار سهام 527.44 517 507 497 487 468

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.2 0.9 0.8 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 13.6 5 4 3.8 2.9
نرخ بیکاری 10.10 10.9 10.9 10.1 9.8 9
نرخ تورم 8.50 7.7 7.3 6.2 5.5 5.1
نرخ بهره 7.50 7.5 8 8 8 8.5
موازنه تجاری -282.00 -400 -1350 -830 -1000 -970
حساب جاری 453.00 -180 -180 -250 -50 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 58.3 58.3 58.3 54.6 54.6
بودجه دولت -2.10 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 -0.8 -0.8 17.6 13.8 15
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1.2 0.9 0.8 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.50 13.6 5 4 3.8 2.9
تولید ناخالص داخلی 153.78 165 165 165 185 185
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 694273.00 538062 626001 309199 722044 742983
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 149353.00 78765 106845 80013 155327 159832
تولید ناخالص داخلی سرانه 3224.94 3100 3100 3100 3250 3250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810.30 12100 12100 12100 12100 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 84915.00 19150 28113 41689 88312 90873
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30749.00 10462 21381 10299 31979 32906
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82526.00 67353 79059 32404 85827 88316
تولید ناخالص داخلی از معادن 31135.00 29121 32870 13382 32380 33319
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 33000.00 29222 34796 14786 34320 35315
تولید ناخالص داخلی از خدمات 100268.00 83041 101963 36457 104279 107303
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 39072.00 34201 36906 23539 40635 41813
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1919.00 1657 2068 792 1996 2054

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 10.10 10.9 10.9 10.1 9.8 9
دستمزد 12549.00 13106 13200 13068 15880 17119
رشد دستمزد 15.69 14.5 13.8 12 9 7.8
جمعیت 41.73 40.56 40.56 41.65 41.65 41.46
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 6000.00 6000 6000 6500 6500 7000

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 8.50 7.7 7.3 6.2 5.5 5.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 310.70 312 310 317 322 333
قیمت مصرف کننده اصلی 105.90 109 110 121 110 114
اندازه اصل تورم 5.90 6.5 6 5.1 4.2 3.9
قیمت تولید 449.00 451 461 629 425 440
تغییر قیمت تولید کننده 26.60 33 21 9 5 3.6
تورم مواد غذایی 8.50 9.5 8.7 7.1 5.7 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.70 1.3 0.6 0.6 0.3 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.80 108 108 108 107 113

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 7.50 7.5 8 8 8 8.5
نرخ بهره بین بانکی 8.81 8.46 8.96 8.96 8.96 9.46
ذخایر ارزی 27035.00 28300 28900 28700 29000 29200
نرخ بهره سپرده 4.31 4.31 4.81 4.81 4.81 5.31

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -282.00 -400 -1350 -830 -1000 -970
حساب جاری 453.00 -180 -180 -250 -50 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3.5 -3.5
واردات 4829.30 4800 4300 5100 4550 5200
صادرات 4547.30 3450 3750 4100 4050 4230

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 58.3 58.3 58.3 54.6 54.6
بودجه دولت -2.10 -5 -5 -5 -3.8 -3.8
ارزش بودجه دولت 20659.15 24884 24884 25006 25006 25006
هزینه های دولت 122141.00 92175 125698 74065 127027 130710


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تولید صنعتی -4.60 1.3 0.7 0.3 0.7 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 1 1 1.1 1.1 1.1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 -0.8 -0.8 17.6 13.8 15
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.60 4.8 3.5 3.1 2.8 2.3
هزینه های مصرف کننده 635404.00 499564 499538 258964 660820 679984
نرخ وام بانکی 11.00 11 11.5 11.5 11.5 12
قیمت گازوئیل 1.01 0.82 0.78 0.86 0.7 0.67
تسهیلات اعتباری خریدار 173812.58 181838 201652 165200 177548 182697


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.