بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 28.44 28.63 28.81 29 29.19 29.57
بازار سهام 501.02 491 482 472 463 444

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.90 1.6 1.2 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.40 -9 -9 9 5 7
نرخ بیکاری 9.90 11 11.2 10.9 10.9 10.1
نرخ تورم 2.30 4.3 5 4.5 4 3.5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -267.30 -970 -970 -1000 -1050 -830
حساب جاری 370.00 -180 -120 -1000 -1000 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -3 -3 -3 -3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 62 60 60 60 60
بودجه دولت -2.10 -7.5 -6 -6 -6 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 16.5 13.5 -0.8 -0.8 17.6
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.90 1.6 1.2 1 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.40 -9 -9 9 5 7
تولید ناخالص داخلی 153.78 115 142 142 142 142
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 551057.00 299321 635450 488659 585317 309199
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 94054.00 77457 188082 71533 85683 80013
تولید ناخالص داخلی سرانه 3224.94 2750 3100 3100 3100 3100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810.30 11000 12100 12100 12100 12100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24747.00 40357 84595 17392 20832 41689
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18821.00 9970 24618 9501 11381 10299
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69594.00 31369 75915 61169 73269 32404
تولید ناخالص داخلی از معادن 28935.00 12954 28057 26447 31679 13382
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30630.00 14314 28224 26539 31789 14786
تولید ناخالص داخلی از خدمات 89756.00 35292 82588 75416 90334 36457
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 32488.00 22787 40449 31061 37205 23539
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1820.00 767 1779 1505 1803 792

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 9.90 11 11.2 10.9 10.9 10.1
دستمزد 11998.00 12328 13981 13048 11890 13068
رشد دستمزد 12.27 14 14 14 14 12
جمعیت 41.98 41.84 40.56 40.56 40.56 41.65
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4250 4400

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 2.30 4.3 5 4.5 4 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 289.20 113 104 106 105 118
قیمت مصرف کننده اصلی 103.10 117 109 109 108 121
اندازه اصل تورم 3.10 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
قیمت تولید 361.70 533 351 365 363 629
تغییر قیمت تولید کننده -7.50 2.8 2.8 2.8 2.8 3.6
تورم مواد غذایی 1.30 5.2 5.5 5.5 5.5 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.30 110 104 106 105 116

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 8.50 18.13 8.5 8.5 8.5 18.13
ذخایر ارزی 26530.00 22500 22500 22500 22500 23500
نرخ بهره سپرده 4.58 6.91 6.91 6.91 6.91 6.91

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -267.30 -970 -970 -1000 -1050 -830
حساب جاری 370.00 -180 -120 -1000 -1000 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.8 -3 -3 -3 -3
واردات 4481.70 4900 5000 4500 4500 5100
صادرات 4214.40 3830 4000 3450 3450 4100

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 62 60 60 60 60
بودجه دولت -2.10 -7.5 -6 -6 -6 -6
ارزش بودجه دولت 41186.59 24884 24884 24884 24884 25006
هزینه های دولت 110650.00 71699 116652 83712 100270 74065


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تولید صنعتی -4.40 -2.8 7.5 12 6.5 4.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 1 1 1 1 1.1

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.50 16.5 13.5 -0.8 -0.8 17.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.60 4.8 1.5 4.9 4.9 6.1
هزینه های مصرف کننده 439734.00 250691 554337 453696 543438 258964
نرخ وام بانکی 11.46 16.62 12.91 12.91 12.91 16.62
قیمت گازوئیل 0.81 0.91 0.7 0.67 0.64 0.86
تسهیلات اعتباری خریدار 182231.29 159922 158068 165142 193486 165200


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.