بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 28.00 28.11 28.22 28.34 28.45 28.68
بازار سهام 522.77 518 514 510 505 497

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 5 2.6 3.2 3.9 3.9
نرخ بیکاری 9.20 10 9.3 8.7 9.4 8.5
نرخ تورم 10.00 9 7 5.9 5.1 5.1
نرخ بهره 9.00 9.5 10 10.5 10.5 9
موازنه تجاری -931.80 -900 -1300 -700 -1050 -1400
حساب جاری -417.00 -50 -50 -100 -100 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.80 54.6 54.6 54.6 54.6 52.1
بودجه دولت -6.10 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -2.6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 13.8 3.2 -0.3 1.8 1.8
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.70 5 2.6 3.2 3.9 3.9
تولید ناخالص داخلی 155.58 185 185 185 185 202
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 737571.00 705051 552949 599195 761173 732548
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 118920.00 151743 74614 107084 122725 157661
تولید ناخالص داخلی سرانه 3115.86 3250 3250 3250 3250 3250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12377.02 12100 12100 12100 12500 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 141808.00 86249 19098 22683 146346 89613
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25194.00 31241 9732 21253 26000 32459
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72017.00 83599 69020 77022 74322 86859
تولید ناخالص داخلی از معادن 31695.00 31607 29419 31405 32709 32839
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 29377.00 33528 31841 30936 30317 34836
تولید ناخالص داخلی از خدمات 94252.00 101794 82555 99631 97268 105764
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40509.00 39668 32705 35275 41805 41215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2101.00 1950 1760 1981 2168 2026

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 9.20 10 9.3 8.7 9.4 8.5
دستمزد 14282.00 15245 15601 15521 15396 16782
رشد دستمزد 19.15 12 9 9 7.8 9
جمعیت 44.13 41.65 41.65 41.65 41.46 41.46
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 6000.00 7000 7000 7000 7000 7500

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 10.00 9 7 5.9 5.1 5.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 328.50 339 340 340 345 363
قیمت مصرف کننده اصلی 107.90 115 116 117 117 126
اندازه اصل تورم 7.70 9 8.3 8.5 8.1 8
قیمت تولید 631.70 588 615 627 730 835
تغییر قیمت تولید کننده 60.70 31 27.6 19.5 15.6 14.4
تورم مواد غذایی 12.70 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.50 99.8 100 100 101 101

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 9.00 9.5 10 10.5 10.5 9
نرخ بهره بین بانکی 10.32 10.82 11.32 11.82 11.82 11.32
ذخایر ارزی خارجی 30940.00 29000 28800 28800 29200 29200
نرخ بهره سپرده 5.06 5.56 6.06 6.56 6.56 6.06

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -931.80 -900 -1300 -700 -1050 -1400
حساب جاری -417.00 -50 -50 -100 -100 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -3.8
واردات 7727.10 6550 7000 6450 6700 7400
صادرات 6795.30 5650 5700 5750 5650 6000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.80 54.6 54.6 54.6 54.6 52.1
بودجه دولت -6.10 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -2.6
هزینه های دولت 86613.00 124208 88849 104981 89385 129052


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تولید صنعتی 0.40 0.7 0.9 0.9 0.5 0.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.10 0.9 1.2 1.2 0.5 0.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.10 13.8 3.2 -0.3 1.8 1.8
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.80 2.8 2.6 2.6 2.3 3.5
هزینه های مصرف کننده 596840.00 645570 544222 528364 615939 670748
نرخ وام بانکی 11.65 12.15 12.65 13.15 13.15 12.65
قیمت گازوئیل 1.08 1.03 0.97 0.93 0.88 0.84
تسهیلات اعتباری خریدار 211466.18 186647 194476 208265 219713 228282


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.