بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 25.02 25.22 25.36 25.5 25.64 25.92
بازار سهام 527.12 529 523 517 511 500
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3 3 3.4 3 3.2
نرخ بیکاری 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
نرخ تورم 9.10 8.1 6.3 6 5.5 5
نرخ بهره 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
موازنه تجاری -1079.70 0 -950 -500 -630 -970
حساب جاری -432.00 -1450 -150 -800 -140 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.4 0.5 0.5 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3 3 3.4 3 3.2
تولید ناخالص داخلی 130.83 140 140 151 151 151
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 223423.00 306321 292305 231019 230126 301658
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 42953.00 54325 75641 44413 44242 78062
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 3300 3300 3500 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7906.54 8300 8300 8700 8700 8700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7561.00 57508 39411 7818 7788 40672
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4809.00 8011 9737 4973 4953 10048
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24831.00 27127 30633 25675 25576 31613
تولید ناخالص داخلی از معادن 11098.00 12434 12650 11475 11431 13055
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13253.00 13677 13978 13704 13651 14425
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30970.00 35600 34465 32023 31899 35568
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18975.00 22905 22253 19620 19544 22965
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 611.00 817 749 632 629 773
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.20 8.1 9 9.4 8.3 8.2
دستمزد 10783.00 11255 11630 10372 10372 12328
سن بازنشستگی زنان 58.50 58.5 59 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7605 7271 7271 7271 7707
حداقل دستمزد 4173.00 4173 4173 4250 4250 4250
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 5240 6292 6292 6292 6670
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 3410 4048 4048 4048 4291
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 9.10 8.1 6.3 6 5.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.40 110 107 107 105 113
قیمت مصرف کننده اصلی 107.40 119 113 112 112 117
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.5 0.4 0.4 0.7 0.4
تورم مواد غذایی 9.90 7.3 7.4 6.8 6.5 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.90 111 105 105 106 110
قیمت تولید 377.20 446 452 460 428 533
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 12 14 15 17 18
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 17.00 16.5 15.5 14.5 13.5 10
نرخ بهره بین بانکی 17.63 18.04 18.04 17.04 16.04 14.04
ذخایر ارزی 21840.13 17500 21000 20600 17700 20900
نرخ بهره سپرده 13.32 13 13 12 11 9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1079.70 0 -950 -500 -630 -970
حساب جاری -432.00 -1450 -150 -800 -140 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 4654.40 5050 5100 4700 4550 5300
صادرات 3574.70 3714 4150 4200 3920 4330
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 59.3 57.6 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 48848.00 48518 70018 50509 50313 72259
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -2.30 1.9 2.4 1.9 2 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.70 2.1 1.2 1.2 0.6 1
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 4.80 -5.2 18.5 12.9 -0.5 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.00 8.3 7 7.2 6.7 6.1
هزینه های مصرف کننده 199285.00 215477 244815 206061 205264 252649
نرخ وام بانکی 16.43 16.94 16.94 15.94 14.94 12.94
قیمت گازوئیل 1.10 1.07 1.04 1.02 0.99 0.99


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.