بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 28.19 28.38 28.57 28.75 28.94 29.32
بازار سهام 498.91 489 480 470 461 443

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.50 1 1.2 0.9 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 -3 9 5 7 2.6
نرخ بیکاری 9.50 11.2 10.9 10.9 10.1 8.7
نرخ تورم 5.00 5 4.5 4 3.5 5
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
موازنه تجاری -412.20 -970 -1000 -1050 -830 -830
حساب جاری 933.00 -120 -1000 -1000 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 60 60 60 60 58
بودجه دولت -2.10 -6 -6 -6 -6 -3.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.00 13.5 -0.8 -0.8 17.6 15
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8.50 1 1.2 0.9 0.8 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.50 -3 9 5 7 2.6
تولید ناخالص داخلی 153.78 142 142 142 142 159
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 719031.00 520878 600652 754983 769363 789367
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 108153.00 76250 102519 113561 115724 118733
تولید ناخالص داخلی سرانه 3224.94 3100 3100 3100 3100 3250
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12810.30 12100 12100 12100 12100 12500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 134992.00 18539 26974 141742 144441 148197
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23189.00 10128 20515 24348 24812 25457
تولید ناخالص داخلی از ساخت 72538.00 65202 75857 76165 77616 79634
تولید ناخالص داخلی از معادن 31708.00 28191 31539 33293 33928 34810
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 30776.00 28289 33387 32315 32930 33787
تولید ناخالص داخلی از خدمات 97877.00 80389 97834 102771 104728 107451
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 40970.00 33109 35412 43019 43838 44978
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1985.00 1604 1984 2084 2124 2179

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 9.50 11.2 10.9 10.9 10.1 8.7
دستمزد 11987.00 12328 13981 13048 13068 13068
رشد دستمزد 12.25 14 14 14 12 12
جمعیت 41.98 40.56 40.56 40.56 41.65 41.46
سن بازنشستگی زنان 58.50 59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
حداقل دستمزد 4173.00 4250 4250 4250 4400 4400

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 5.00 5 4.5 4 3.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 298.60 301 303 301 306 322
قیمت مصرف کننده اصلی 104.50 117 109 109 121 121
اندازه اصل تورم 4.50 5.3 5.3 5.3 5.5 5.5
قیمت تولید 389.50 361 371 363 629 365
تغییر قیمت تولید کننده 14.50 4.4 4.7 4.7 1 1
تورم مواد غذایی 4.90 5.5 5.5 5.5 5.7 5.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.50 106 105 104 104 109

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 6.00 6 6 6 6 6
نرخ بهره بین بانکی 8.34 8.25 8.25 8.25 18.13 8.25
ذخایر ارزی 29100.00 22500 22500 22500 23500 23500
نرخ بهره سپرده 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -412.20 -970 -1000 -1050 -830 -830
حساب جاری 933.00 -120 -1000 -1000 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3 -3 -3 -3 -3.2
واردات 5130.90 5000 4500 4500 5100 5200
صادرات 4718.70 4000 3450 3450 4100 4330

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.30 60 60 60 60 58
بودجه دولت -2.10 -6 -6 -6 -6 -3.8
ارزش بودجه دولت 119973.89 24884 24884 24884 25006 25006
هزینه های دولت 109176.00 89231 120609 114635 116818 119856


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی -0.30 7.5 12 6.5 4.1 4.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.10 1 1 1 1.1 1.1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 20.00 13.5 -0.8 -0.8 17.6 15
تغییرات سالیانه خرده فروشی 13.40 1.5 4.9 4.9 6.1 4.9
هزینه های مصرف کننده 547238.00 483610 479310 574600 585545 600769
نرخ وام بانکی 11.27 10.9 10.9 10.9 16.62 10.9
قیمت گازوئیل 0.85 0.91 0.7 0.67 0.86 0.86
تسهیلات اعتباری خریدار 172972.14 176031 193486 189030 185080 189892


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.