005380

121,000.00

تغییر روزانه:

0.83%

سالیانه:

3.86%قیمت روز سال
Hyundai Motor 121,000.00 1,000.00 0.83% 3.86%
قیمت روز سال
KOSPI 2170 32.90 1.54% 4.87%