005380

118,500.00

تغییر روزانه:

0%

سالیانه:

-9.54%

قیمت روز سال
Hyundai Motor 118,500.00 0 0% -9.54%

قیمت روز سال
KOSPI 2250 2.52 0.11% 5.95%