005380

147,500.00

تغییر روزانه:

2.08%

سالیانه:

13.46%

قیمت روز سال
Hyundai Motor 147,500.00 3,000.00 2.08% 13.46%

قیمت روز سال
KOSPI 2351 9.06 0.39% 22.44%