قیمت روز سال
Artemis Alpha 274.00 0 0% -4.20%
AstraZeneca 8,571.00 120.00 1.42% 29.82%
GlaxoSmithKline 1,645.60 8.20 0.50% 0.27%
Hikma Pharmaceutical 2,229.00 10.00 0.45% 24.39%