29/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار JUL 16.1 20.3
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -0.3 -2.0
30/07/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 4.3% -1.1%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q2 11.4% -4.5% ®
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 1% 0.9%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUN 6.9% 6%
02/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
نرخ بیکاری JUL 7.0%
04/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری MAY €-886.9M
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 5.8%
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN 2.1%
06/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUL 1.4%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUL 11.2%
10/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 23.4%
18/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 2.8%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUL 0.2%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) JUL 2.8%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.5%
27/08/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات فصلی نهایی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -1.1%
07:00 AM
AT
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 -4.5%
08:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش AUG 63.9


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.