24/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -2.1% -0.8% ®
26/01/2020 واقعی قبلی
AT
Regional Elections
29/01/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش JAN 46
30/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 0.2%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 1.5%
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI DEC 0.2%
08:00 AM
AT
PPI (سالانه) DEC -1.1%
10:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار JAN -8.7
10:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -3.6
03/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
نرخ بیکاری JAN 8.5%
05/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC 0.8%
10:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.9%
07/02/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
موازنه تجاری NOV €301.2M
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JAN 0.1%
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) JAN -0.4%


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.