18/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ NOV 1%
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ NOV 0.3%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.1%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) NOV 0.2%
23/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -0.5%
09:00 AM
AT
حساب جاری Q3 €-416M
27/12/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش DEC 46.0
30/12/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0%
08:00 AM
AT
PPI (سالانه) NOV -1.4%
02/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
نرخ بیکاری DEC 7.3%
07/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) DEC 0%
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) DEC -2.7%
10:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV -0.1%
10:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 0.4%
08/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار DEC -9.4
10:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده DEC -4.3
09/01/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
موازنه تجاری OCT €-187.2M


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.