12/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 28.2% -15.7% ®
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 5.2% -16.2% ®
16/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 0.3%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAR 1.4%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.2%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.5%
23/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -3.8%
28/04/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش APR 63.4
29/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار APR 1.9
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -5.9
30/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -2.7%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q1 -5.7%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.8%
07:00 AM
AT
PPI (سالانه) MAR 0.9%
03/05/2021 واقعی قبلی
07:30 AM
AT
نرخ بیکاری APR 9.4%
06/05/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری FEB €-233.5M
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) APR 6.9%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) APR 1.6%
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR 28.2%
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 5.2%


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.