18/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 1.7%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ MAY 0.3%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) MAY 1.7%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.1%
25/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 5.7%
26/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش JUN 48.3
27/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار JUN -2.8
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN 0
28/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI MAY
07:00 AM
AT
PPI (سالانه) MAY 1.4%
08:00 AM
AT
حساب جاری Q1 €1907M
01/07/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
AT
نرخ بیکاری JUN 6.8%
04/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY 1.3%
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.2%
05/07/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN 1.1%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN 0.4%
09/07/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری APR €-296.1M


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.