30/06/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI MAY -0.5% -0.8%
07:00 AM
AT
PPI (سالانه) MAY -2.7% -2.4%
07:30 AM
AT
حساب جاری Q1 €5093M €4941M
01/07/2020 واقعی قبلی
09:30 AM
AT
نرخ بیکاری JUN 10.1% 11.5%
06/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -6.1%
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -18.1%
07/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) JUN -7.9%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN -0.7%
08/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری APR €-20.9M
17/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 0.6%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ JUN -0.9%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.7%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.6%
24/07/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -21.4%
29/07/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش JUL 46.5


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.