25/10/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 2.3%
29/10/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش OCT 45.1
30/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 0.3%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q3 1.5%
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI SEP -0.3%
08:00 AM
AT
PPI (سالانه) SEP -0.8%
10:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار OCT -4.8
10:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -3.7
01/11/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
AT
نرخ بیکاری OCT 6.7%
06/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) OCT 0.3%
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) OCT -1.5%
10:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.3%
10:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP 0.3%
08/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
موازنه تجاری AUG €-889M
15/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 1%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ OCT 1.2%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.2%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.5%


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.