27/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
AT
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد بانک اتریش JAN 61.5 58.7 57.9
28/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:15 AM
AT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه DEC 1.5% 1.5% 1.6%
08:15 AM
AT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه DEC 16.7% 15.3% 16.7%
10:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار JAN 13.1 15.4 15.1
10:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده JAN -8.1 -8.7 -9.5
31/01/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AT
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 3.8% 2.5%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آنی Q4 5.7% 4.5%
01/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
AT
نرخ بیکاری JAN 8.1% 7.9%
02/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 0.3% 0.4%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JAN 3.8% 5%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 4.3% 5.9%
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JAN 0.6% 0.5%
04/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
AT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه DEC -4.1%
10:00 AM
AT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه DEC 6.1% 3.2%
07/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AT
موازنه تجاری NOV €-1240.1M
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JAN -0.5%
08:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JAN 15%
10/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه DEC 7.4% 8%
23/02/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 0.3%
08:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JAN 3.8%
08:00 AM
AT
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه JAN 4.3%
08:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JAN 0.6%

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.