28/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
AT
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) توليد بانک اتریش JUN 51.2 56.6 52.3
29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار JUN 3.8 3.5
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -23.6 -27.2
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
AT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه MAY 1.3% 2.4%
07:00 AM
AT
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 21.5% 24.4%
08:00 AM
AT
حساب جاری Q1 €-0.16B €-1.5B
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 0.7% 0.1%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ ابتدایی JUN 7.7% 8.4%
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 7.7% 8.4%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم ابتدایی JUN 0.8% 0.9%
07:30 AM
AT
نرخ بیکاری JUN 5.7% 5.8%
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی ( تغییرات سالانه) JUN 25.1%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) JUN 1%
09:00 AM
AT
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY 0%
09:00 AM
AT
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری APR
07:00 AM
AT
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 9.1%
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ نهایی JUN
07:00 AM
AT
(نرخ تورم نهایی (تغییرات سالیانه JUN
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) نهایی JUN

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.