28/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
AT
پی ام آی توليد بانک اتریش SEP 51.7 51
29/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
اطمینان کسب و کار SEP -17.1 -16.8
09:00 AM
AT
ضریب اطمینان مصرف کننده SEP -7.1 -10.3
30/09/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.1%
07:00 AM
AT
PPI (سالانه) AUG -2.1%
08:00 AM
AT
حساب جاری Q2 €5093M
01/10/2020 واقعی قبلی
07:30 AM
AT
نرخ بیکاری SEP 9%
05/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 1.8%
09:00 AM
AT
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 3.9%
07/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (سالانه) SEP -4%
07:00 AM
AT
قیمت عمده فروشی (ماهانه) SEP 0.1%
09/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
موازنه تجاری JUL €-116.2M
16/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ SEP 1.4%
07:00 AM
AT
تغییرات ماهیانه نرخ تورم هماهنگ SEP -0.3%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.4%
07:00 AM
AT
نرخ تورم (ماهانه) SEP -0.2%
23/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
AT
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -4.4%


اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی

اتریش - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.