بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 3689.99 3536 3443 3353 3265 3096
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.10 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 0.5 1.5 1.2 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5 5.7 2.3 2.8 3
نرخ بیکاری 7.00 7 8 7.5 7 7.9
نرخ تورم 4.30 4.2 3.6 3 2.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
موازنه تجاری -1310.00 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری -1378.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.6 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.90 82 82 82 82 85
بودجه دولت -8.90 -5.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.10 52.8 52.8 52.8 52.8 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.90 -11 1.3 1.5 1.7 1.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.80 0.5 1.5 1.2 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.70 5 5.7 2.3 2.8 3
تولید ناخالص داخلی 430.95 435 435 435 435 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 94122.12 95168 89094 92370 96758 98023
تولید ناخالص ملی 375.56 404 397 384 386 406
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22882.39 23121 22009 23409 23523 25993
تولید ناخالص داخلی سرانه 43610.53 49000 51000 51000 51000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51935.60 56500 57200 57200 57200 57200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 7.00 7 8 7.5 7 7.9
دستمزد 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850
جمعیت 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 4.30 4.2 3.6 3 2.5 1.9
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.10 113 106 106 106 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.00 113 115 115 115 117
قیمت تولید 114.70 107 111 112 113 112
تغییر قیمت تولید کننده 13.90 9.2 6.9 4.3 1.9 1.1
تورم مواد غذایی 1.10 2 1.5 1.2 0.9 0.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.10 111 111 111 112 112

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
نرخ بهره بین بانکی -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.57 -0.47

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -1310.00 -100 -100 -100 -100 -100
حساب جاری -1378.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 1.6 2 2 2 2
واردات 13548.00 13700 13700 13700 13700 13700
صادرات 12238.00 13600 13600 13600 13600 13600

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.90 82 82 82 82 85
بودجه دولت -8.90 -5.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت -266.00 630 630 630 630 630
هزینه های دولت 18793.17 17786 20059 19225 19319 20956
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.90 51.1 51.1 51.1 51.1 49

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 58.10 52.8 52.8 52.8 52.8 54.5
تولید صنعتی 3.30 1 2.2 1.8 1.8 1.5
اطمینان کسب و کار 14.80 -12 -12 -12 -12 -8

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.90 -11 1.3 1.5 1.7 1.5
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -0.30 2 0.7 0.5 0.5 0.6
هزینه های مصرف کننده 42069.70 42975 43034 43037 43248 44756
تسهیلات اعتباری خریدار 181156.00 174216 185619 182291 186228 188715
نرخ وام بانکی 1.71 2.5 1.71 1.71 1.71 1.81
قیمت گازوئیل 1.66 1.19 1.5 1.42 1.35 1.28
بدهی خانوار به درآمد 85.28 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
جواز ساختمان 18497.00 20900 20900 20900 20900 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.