بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 3145.45 3174 3137 3101 3066 2996
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.12 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.1 1.4 1.5 1.6 1.4
نرخ بیکاری 8.50 7.3 6.4 6.5 8.3 8.1
نرخ تورم 1.50 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.8 0.2 0.7 0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 301.00 -600 -600 -600 -500 -100
حساب جاری 1416.00 1190 1190 1190 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 67 67 67 67 65
بودجه دولت 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
شاخص PMI تولید 46.00 49 51.9 52.2 52.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.00 -5.2 -3.8 -3.6 -2.9 -1.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1.5 0.8 0.2 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.1 1.4 1.5 1.6 1.4
تولید ناخالص داخلی 455.74 480 480 480 480 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93365.25 92042 92853 93832 94859 96187
تولید ناخالص ملی 386.09 388 388 388 392 398
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22738.04 20565 22592 22852 23102 23425
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 52500 52500 52500 52500 54100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47500 47500 47500 47500 48000
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.50 7.3 6.4 6.5 8.3 8.1
دستمزد 2768.42 2800 2800 2800 2850 2850
دستمزد در تولید 108.10 146 146 146 150 150
جمعیت 8.82 8.92 8.92 8.92 8.92 8.97
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1759 1759 1759 1784 1800
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3737 3767 3926
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1750 1800 1867
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.50 1.9 1.8 1.7 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.8 0.2 0.7 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.10 108 109 109 109 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.70 108 109 109 111 113
قیمت تولید 102.40 102 103 103 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -1.10 -0.3 0.3 0.6 0.9 1.1
تورم مواد غذایی 1.10 2 2 2 1.9 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.10 105 107 106 106 108
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.38 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 301.00 -600 -600 -600 -500 -100
حساب جاری 1416.00 1190 1190 1190 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.1 2.1 2.1 2
واردات 14278.00 14700 14000 14000 13200 13700
صادرات 14579.00 14100 13400 13400 12700 13600
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 67 67 67 67 65
بودجه دولت 0.10 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
ارزش بودجه دولت 2048.00 761 761 761 630 630
هزینه های دولت 17493.54 15769 17409 17581 17773 18022
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 46.00 49 51.9 52.2 52.5 52.5
تولید صنعتی -2.10 1.1 1.5 1.9 2.3 2.8
اطمینان کسب و کار -8.70 -1.2 -1.2 -1.2 -2.6 -2
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.00 -5.2 -3.8 -3.6 -2.9 -1.8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 1.5 0.8 0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.90 1.3 1.3 1.3 0.9 0.9
هزینه های مصرف کننده 46001.40 41317 46190 46231 46737 47392
تسهیلات اعتباری خریدار 172311.00 167721 169899 172729 174553 176997
نرخ وام بانکی 1.67 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.41 1.55 1.59 1.62 1.66 1.67
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 17902.00 18100 18100 18100 20360 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.