بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 2919.67 2856 2817 2778 2740 2665
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.05 0.14 0.16 0.17 0.18 0.22
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4
نرخ بیکاری 6.80 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
نرخ تورم 1.70 2.3 2.2 2.1 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -296.06 -800 -200 -300 -600 -500
حساب جاری 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 70 70 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
شاخص PMI تولید 48.30 55.1 54.8 54.5 53 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.5 0.4 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4
تولید ناخالص داخلی 416.60 448 448 448 464 464
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 83280.41 83085 84046 88767 88767 90010
تولید ناخالص ملی 386.09 371 371 393 393 399
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17833.73 19994 20698 22487 22487 22801
تولید ناخالص داخلی سرانه 49129.23 50600 50600 50600 51500 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 45436.69 45900 45900 45900 46350 46350
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.80 6.5 6.5 8.5 7.6 8.2
دستمزد 2688.92 2709 2719 2800 2800 2850
دستمزد در تولید 138.30 136 136 146 146 150
جمعیت 8.82 8.85 8.85 8.87 8.92 8.92
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1762 1767 1759 1759 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3987 4072 3737 3737 3767
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1574 1573 1750 1750 1800
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.70 2.3 2.2 2.1 1.9 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 0.5 0.5 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.70 107 108 109 108 111
قیمت تولید 103.00 105 106 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده 1.40 2.8 2.5 2.1 2.1 0.9
تورم مواد غذایی 1.20 1.9 1.9 2 2 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.00 107 108 106 105 109
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -296.06 -800 -200 -300 -600 -500
حساب جاری 1907.00 1318 828 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
واردات 13817.00 13700 13400 12400 14700 13200
صادرات 13521.00 12900 13200 12100 14100 12700
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 70 70 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2
هزینه های دولت 15711.80 16078 16191 17299 17299 17541
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 48 48 48 47.7 47.7
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 48.30 55.1 54.8 54.5 53 53.4
تولید صنعتی 5.70 3.6 3.2 2.8 2.8 3
اطمینان کسب و کار -2.80 -2 -1.7 -1.6 -1.2 -2.6
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 0.00 -2.6 -2.2 -2.4 -2 -2.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 -1.5 0.04 -0.5 -0.5 0.1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.20 1.8 2.5 1.1 1.3 0.9
هزینه های مصرف کننده 41165.80 40996 41038 41797 41797 42382
نرخ وام بانکی 1.78 1.75 1.75 1.75 2 2
بدهی خانوار به درآمد 84.91 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.50 1.35 1.32 1.29 1.26 1.26
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
جواز ساختمان 15564.00 19370 20540 19740 18100 20360


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.