بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.18 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15
بازار سهام 3394.53 3287 3183 3082 2984 2798
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.18 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 2.7 1.1 0.6 0.9 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.50 1.7 5 5.7 5.3 3.2
نرخ بیکاری 7.00 7.5 8.2 8 7.5 7.9
نرخ تورم 2.80 2.5 1.7 1.6 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 1 0.4 0.4 0.4 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -887.00 -500 -100 -100 -100 -100
حساب جاری -811.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.90 82 82 82 82 85
بودجه دولت -8.90 -5.6 -5.6 -3.6 -3.6 -3.6
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 67.00 54.1 52.8 52.8 52.8 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -8 -6 -6 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.80 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.10 2.7 1.1 0.6 0.9 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.50 1.7 5 5.7 5.3 3.2
تولید ناخالص داخلی 428.97 435 435 435 435 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84036.87 88234 91270 95396 96032 98448
تولید ناخالص ملی 375.56 439 404 394 397 407
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 20821.70 22099 23121 25657 25828 26478
تولید ناخالص داخلی سرانه 47054.58 49000 49000 49000 49000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51935.60 56500 56500 56500 56500 57200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.00 7.5 8.2 8 7.5 7.9
دستمزد 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850
جمعیت 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.80 2.5 1.7 1.6 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 1 0.4 0.4 0.4 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.30 111 112 112 113 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.60 103 113 103 104 105
قیمت تولید 106.10 107 107 107 106 104
تغییر قیمت تولید کننده 6.00 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 0.00 1.5 1.5 1.5 1.5 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.70 105 102 106 107 103

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -887.00 -500 -100 -100 -100 -100
حساب جاری -811.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7
واردات 14561.00 13200 13700 13700 13700 13700
صادرات 13674.00 12700 13600 13600 13600 13600

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 83.90 82 82 82 82 85
بودجه دولت -8.90 -5.6 -5.6 -3.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت 614.00 630 630 630 630 630
هزینه های دولت 18977.44 19323 17786 20015 20149 20656
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.90 51.1 51.1 51.1 51.1 49

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 67.00 54.1 52.8 52.8 52.8 54.5
تولید صنعتی 23.40 1.9 1 2.2 1.8 1.5
اطمینان کسب و کار 20.30 -10 -12 -12 -12 -8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.00 -8 -6 -6 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 5.80 -0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 1.1 2 0.7 0.5 0.6
هزینه های مصرف کننده 39937.60 42345 42975 42794 43079 44163
تسهیلات اعتباری خریدار 176980.00 193931 174216 183219 185619 189082
نرخ وام بانکی 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
قیمت گازوئیل 1.58 1.5 1.43 1.35 1.29 1.22
بدهی خانوار به درآمد 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
جواز ساختمان 19876.00 20360 20900 20900 20900 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.