بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.18 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 2114.13 2146 2099 2053 2008 1918
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.40 0.04 0.08 0.13 0.19 0.3

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.40 2.2 1.5 1.1 0.9 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.50 -5.9 -2 9.3 7.5 4.2
نرخ بیکاری 8.40 14.5 15 14.5 14.5 13.5
نرخ تورم 1.50 1.2 1 1.6 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 520.90 -500 -500 -500 -500 -100
حساب جاری -45.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.1 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 79 82 82 82 82
بودجه دولت 0.70 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
شاخص PMI تولید 51.70 50.3 51.8 55.5 54.1 52.8
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -9 -7 -6 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -1 1.2 0.8 -0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.40 2.2 1.5 1.1 0.9 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.50 -5.9 -2 9.3 7.5 4.2
تولید ناخالص داخلی 446.31 410 410 435 435 435
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 80881.48 90010 91248 87400 88403 91270
تولید ناخالص ملی 398.52 399 375 391 436 404
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19971.27 22801 23173 19679 21829 23121
تولید ناخالص داخلی سرانه 50654.70 46500 49000 49000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352.40 53000 56500 56500 56500 56500

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 8.40 14.5 15 14.5 14.5 13.5
دستمزد 2768.42 2850 2850 2850 2850 2850
جمعیت 8.86 8.92 8.97 8.97 8.97 8.97
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 1.50 1.2 1 1.6 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.90 111 111 110 110 113
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.60 111 109 109 110 113
قیمت تولید 100.40 106 101 99.48 101 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 -1.8 -1.8 1.1 1.1 1.3
تورم مواد غذایی 2.90 1.6 1.8 1.5 1.5 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.20 109 106 104 103 111

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 520.90 -500 -500 -500 -500 -100
حساب جاری -45.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.1 2 2 2 2
واردات 12136.00 13200 13200 13200 13200 13700
صادرات 12657.00 12700 12700 12700 12700 13600

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 79 82 82 82 82
بودجه دولت 0.70 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت 1249.00 630 630 630 630 630
هزینه های دولت 17794.65 17541 17700 16753 19450 17786
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.20 56.8 51.1 51.1 51.1 51.1

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.5 39.5 39.5 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.38 21.38 21.38 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص PMI تولید 51.70 50.3 51.8 55.5 54.1 52.8
تولید صنعتی -3.30 -6.5 3.5 4.5 4.5 5.2
اطمینان کسب و کار -17.10 -16.9 -10 -8 -10 -12

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -9 -7 -6 -8 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 -1 1.2 0.8 -0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 -1.8 1.2 7 2.8 4.6
هزینه های مصرف کننده 38881.90 42382 43349 43563 42498 42975
تسهیلات اعتباری خریدار 171912.00 171811 163279 171072 192347 174216
نرخ وام بانکی 1.67 2 1.64 1.64 1.64 2.5
قیمت گازوئیل 1.30 1.26 1.1 1.05 0.99 1.19
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
جواز ساختمان 13653.00 20360 20360 20360 20360 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.