بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.2 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 2949.26 2871 2808 2746 2686 2566
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.41 0.04 0.08 0.12 0.17 0.27

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.00 2.5 1.7 0.9 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 -2 9.3 3.5 3.2 3.2
نرخ بیکاری 11.00 15 14.5 14.5 13.5 13.5
نرخ تورم 1.20 1 1.9 1.9 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -321.00 -500 -500 -500 -100 -100
حساب جاری 3335.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 2 2 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 82 82 82 82 85
بودجه دولت 0.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6
شاخص PMI تولید 53.50 51.8 55.5 54.1 52.8 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.80 -7 -6 -8 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.90 1.2 0.8 -0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 12.00 2.5 1.7 0.9 0.7 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.00 -2 9.3 3.5 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 446.31 410 435 435 435 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89587.79 86978 86871 92723 92455 95413
تولید ناخالص ملی 398.52 391 436 412 411 424
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22829.58 19679 21829 23629 23560 24314
تولید ناخالص داخلی سرانه 50654.70 49000 49000 49000 49000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352.40 56500 56500 56500 56500 57200

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 11.00 15 14.5 14.5 13.5 13.5
دستمزد 2768.42 2850 2850 2850 2850 2850
جمعیت 8.86 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 1.20 1 1.9 1.9 1.7 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109.80 110 110 111 112 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.40 109 110 111 111 113
قیمت تولید 101.00 100 101 102 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 -0.8 1.1 1.3 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 2.90 1.8 1.5 1.5 1.5 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.50 104 104 104 104 106

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 0.44 -0.33

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -321.00 -500 -500 -500 -100 -100
حساب جاری 3335.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2 2 2 2 2.2
واردات 13480.00 13200 13200 13200 13700 13700
صادرات 13159.00 12700 12700 12700 13600 13600

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 82 82 82 82 85
بودجه دولت 0.70 -5.6 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6
ارزش بودجه دولت -1390.00 630 630 630 630 630
هزینه های دولت 18193.43 16753 19450 18830 18776 19376
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.20 51.1 51.1 51.1 51.1 49

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.5 39.5 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.38 21.38 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص PMI تولید 53.50 51.8 55.5 54.1 52.8 54.5
تولید صنعتی 0.10 3.5 4.5 4.5 5.2 5.2
اطمینان کسب و کار -7.90 -10 -8 -10 -12 -8

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.80 -7 -6 -8 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -9.90 1.2 0.8 -0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.40 1.2 7 2.8 4.6 1.2
هزینه های مصرف کننده 43548.10 43309 42498 45072 44942 46380
تسهیلات اعتباری خریدار 173997.00 171072 192347 178918 179565 185311
نرخ وام بانکی 1.62 1.7 1.7 1.7 2.5 1.7
قیمت گازوئیل 1.42 1.26 1.1 1.05 1.19 1.19
بدهی خانوار به درآمد 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
جواز ساختمان 13653.00 20360 20360 20360 20900 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.