بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08 1.07
بازار سهام 1979.93 1904 1862 1821 1781 1701
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.10 0.08 0.09 0.1 0.11 0.13

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.8 -1.3 0.2 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -1.8 -1.5 -1.3 -0.3 0.7
نرخ بیکاری 12.20 13.5 14 14.5 15 13.5
نرخ تورم 2.20 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.7 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -258.00 -600 -600 -500 -500 -100
حساب جاری 4941.00 1190 1190 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.1 2.1 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 79 79 79 82 82
بودجه دولت 0.10 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6
شاخص PMI تولید 45.80 42 45 48 50 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.50 -20.5 -18 -14.5 -9 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 -0.8 -1.3 0.2 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -1.8 -1.5 -1.3 -0.3 0.7
تولید ناخالص داخلی 459.30 480 480 480 500 500
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 97149.67 91818 93032 95887 96858 96558
تولید ناخالص ملی 398.52 384 384 393 397 396
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24787.12 22365 22524 24465 24713 24636
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 52500 52500 52500 54100 54100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47500 47500 47500 44688 48000

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 12.20 13.5 14 14.5 15 13.5
دستمزد 2768.42 2800 2800 2850 2850 2850
دستمزد در تولید 109.70 146 146 150 150 150
جمعیت 8.86 8.92 8.92 8.92 8.97 8.97
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1800 1800 1867
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3767 3767 3926

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.20 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.7 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.80 109 109 110 110 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.90 109 109 110 110 112
قیمت تولید 102.10 103 103 103 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.3 0.6 0.9 0.9 1.1
تورم مواد غذایی 1.80 2 2 1.9 1.9 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.50 107 106 107 106 109

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -258.00 -600 -600 -500 -500 -100
حساب جاری 4941.00 1190 1190 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.1 2.1 2.1 2 2
واردات 11335.00 14000 14000 13200 13200 13700
صادرات 11078.00 13400 13400 12700 12700 13600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 79 79 79 82 82
بودجه دولت 0.10 -4.2 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -348.00 761 761 630 630 630
هزینه های دولت 18840.57 17367 17563 18596 18784 18726
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 47.7 47.7 47.7 47.7 47.6

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص PMI تولید 45.80 42 45 48 50 51
تولید صنعتی 1.20 1.5 1.9 2.3 2.3 2.8
اطمینان کسب و کار -11.10 -36 -26 -18 -14 -12

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.50 -20.5 -18 -14.5 -9 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.20 0.8 0.2 0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 1.3 1.3 0.9 0.9 0.9
هزینه های مصرف کننده 46093.60 45655 45771 45494 45955 45813
تسهیلات اعتباری خریدار 173652.00 168094 171011 171260 173131 172459
نرخ وام بانکی 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67
قیمت گازوئیل 1.24 1.18 1.12 1.06 1.01 0.96
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
جواز ساختمان 19287.00 18100 18100 20360 20360 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.