بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.06 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01
بازار سهام 3225.66 2975 2854 2739 2628 2420
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.48 1.62 1.78 1.96 2.16 2.61

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 -0.5 0.3 0.3 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 3.9 0.7 2.6 1 2.4
نرخ بیکاری 6.10 7.5 7 7.9 8.1 8
نرخ تورم 7.20 5.9 4.7 4.2 3.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 2 0.4 0.1 0.1 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -1206.00 -50 -150 -300 -150 -270
حساب جاری -159.00 300 700 1500 1550 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2 2 2 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.80 82 82 82 85 85
بودجه دولت -5.90 -3.6 -3.6 -3.6 -2.3 -2.3
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.90 56.8 52.8 54.5 54 55.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.50 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.00 1.5 0.6 0.2 -0.9 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.50 -0.5 0.3 0.3 0.8 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.70 3.9 0.7 2.6 1 2.4
تولید ناخالص داخلی 430.95 435 435 448 448 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 95598.64 93815 94781 98084 96555 100438
تولید ناخالص ملی 403.37 394 382 414 407 424
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24149.58 23775 23223 24777 24391 25372
تولید ناخالص داخلی سرانه 43610.53 51000 51000 51000 51000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 51935.60 57200 57200 57200 57200 57200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 6.10 7.5 7 7.9 8.1 8
دستمزد 2922.67 2850 2850 2850 2850 2850
جمعیت 8.90 8.97 8.97 9.02 9.02 9.02
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.20 5.9 4.7 4.2 3.5 2.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 2 0.4 0.1 0.1 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.10 109 108 110 113 113
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118.10 118 117 119 122 122
قیمت تولید 115.70 112 113 120 117 121
تغییر قیمت تولید کننده 21.20 4.3 1.9 1.1 1.1 0.8
تورم مواد غذایی 8.40 8.7 8.4 6.5 3.2 1
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.40 125 125 125 126 126

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.45 -0.45 -0.2 0.05 0.05 0.3

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -1206.00 -50 -150 -300 -150 -270
حساب جاری -159.00 300 700 1500 1550 1500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2 2 2 1.8 1.8
واردات 15811.00 13700 13850 13800 13600 13870
صادرات 14606.00 13650 13700 13500 13450 13600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 82.80 82 82 82 85 85
بودجه دولت -5.90 -3.6 -3.6 -3.6 -2.3 -2.3
ارزش بودجه دولت -4060.00 630 630 630 630 630
هزینه های دولت 20150.86 19526 19085 20675 20352 21171
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 57.90 51.1 51.1 49 49 49

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 57.90 56.8 52.8 54.5 54 55.5
تولید صنعتی 3.70 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5
اطمینان کسب و کار 10.30 6.3 -12 -8 -8 -8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -20.50 1.5 1.7 1.5 1.3 1.1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.00 1.5 0.6 0.2 -0.9 0.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -3.00 1.5 -0.5 0.6 0.2 0.5
هزینه های مصرف کننده 44477.00 43710 45404 45633 44922 46729
تسهیلات اعتباری خریدار 186011.00 185143 182424 189004 187871 193540
نرخ وام بانکی 1.60 1.6 1.85 2.1 2.1 2.35
بدهی خانوار به درآمد 85.28 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.85 1.91 1.98 2.05 2.12 2.12

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
جواز ساختمان 17768.00 20900 20900 20900 20900 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.