بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15
بازار سهام 2187.14 2108 2062 2017 1972 1884
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.32 0.03 0.06 0.1 0.14 0.22

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.70 4 2.2 1.5 1.1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.80 -5.9 -3.7 -0.3 9.3 4.2
نرخ بیکاری 9.20 13.5 14.5 15 14.5 13.5
نرخ تورم 1.10 1.1 1.2 1 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -217.00 -600 -500 -500 -500 -100
حساب جاری 5093.00 1190 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.1 2.1 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 79 79 82 82 82
بودجه دولت 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6
شاخص PMI تولید 52.80 45 48 50 50 51
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.10 -10 -9 -7 -6 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 23.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -10.70 4 2.2 1.5 1.1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -12.80 -5.9 -3.7 -0.3 9.3 4.2
تولید ناخالص داخلی 446.31 410 410 410 435 435
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 89075.18 91703 93429 88808 97359 97353
تولید ناخالص ملی 398.52 378 384 397 436 400
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19954.33 22183 23707 19894 21810 24703
تولید ناخالص داخلی سرانه 50654.70 46500 46500 49000 49000 49000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352.40 53000 53000 56500 56500 56500

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 9.20 13.5 14.5 15 14.5 13.5
دستمزد 2768.42 2800 2850 2850 2850 2850
دستمزد در تولید 110.60 146 150 150 150 150
جمعیت 8.86 8.92 8.92 8.97 8.97 8.97
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 1.10 1.1 1.2 1 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.7 0.1 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.00 108 109 109 109 111
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.30 109 111 110 110 113
قیمت تولید 100.30 101 106 99.48 101 107
تغییر قیمت تولید کننده -2.10 -1.5 -1.8 -1.8 1.1 1.3
تورم مواد غذایی 2.90 1.7 1.6 1.8 1.5 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70 106 106 104 103 108

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -217.00 -600 -500 -500 -500 -100
حساب جاری 5093.00 1190 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 2.1 2.1 2 2 2
واردات 10253.00 14000 13200 13200 13200 13700
صادرات 10036.00 13400 12700 12700 12700 13600

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 79 79 82 82 82
بودجه دولت 0.70 -4.2 -4.2 -5.6 -5.6 -5.6
ارزش بودجه دولت -1424.00 761 630 630 630 630
هزینه های دولت 17452.32 17346 18114 17400 19075 18875
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.20 56.8 56.8 51.1 51.1 51.1

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38 21.38
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص PMI تولید 52.80 45 48 50 50 51
تولید صنعتی -13.50 -7.2 -6.5 3.5 4.5 5.2
اطمینان کسب و کار -17.90 -14 -10 -8 -7 -5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.10 -10 -9 -7 -6 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 23.30 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.80 0.5 0.9 1.2 1.5 1.7
هزینه های مصرف کننده 44452.00 45067 44363 44319 48586 46226
تسهیلات اعتباری خریدار 175981.00 168489 167096 174039 190563 174114
نرخ وام بانکی 1.63 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64
قیمت گازوئیل 1.30 1.16 1.1 1.05 0.99 0.94
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
جواز ساختمان 13653.00 18100 20360 20360 20360 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.