بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 3232.74 3136 3067 3000 2934 2802
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.70 2.5 4.3 1.1 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 9.3 3.5 3.2 3.2 3.2
نرخ بیکاری 9.40 14.5 14.5 13.5 12.8 10.8
نرخ تورم 2.00 2.2 2.2 1.7 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.3 1 0.4 0.4 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -234.00 -500 -500 -100 -100 -100
حساب جاری 1603.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 82 82 82 82 85
بودجه دولت 0.70 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6 -3.6
شاخص PMI تولید 63.40 55.5 54.1 52.8 52.8 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.90 -6 -8 -6 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.20 0.8 -0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.70 2.5 4.3 1.1 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.70 9.3 3.5 3.2 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 446.31 435 435 435 435 448
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 90853.05 86978 86871 91270 92455 95413
تولید ناخالص ملی 375.56 391 436 404 411 424
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 24434.91 19679 21829 23121 23560 24314
تولید ناخالص داخلی سرانه 50654.70 49000 49000 49000 49000 51000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 56352.40 56500 56500 56500 56500 57200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.40 14.5 14.5 13.5 12.8 10.8
دستمزد 2847.25 2850 2850 2850 2850 2850
جمعیت 8.90 8.97 8.97 8.97 8.97 9.02
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.00 2.2 2.2 1.7 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.3 1 0.4 0.4 0.1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.70 111 111 113 111 114
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.90 102 103 103 102 105
قیمت تولید 103.10 100 101 107 107 104
تغییر قیمت تولید کننده 0.90 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5
تورم مواد غذایی 1.20 1.5 1.5 1.5 1.5 2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 104 104 102 104 103

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -234.00 -500 -500 -100 -100 -100
حساب جاری 1603.00 1220 1220 1220 1220 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.50 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7
واردات 11344.00 13200 13200 13700 13700 13700
صادرات 11110.00 12700 12700 13600 13600 13600

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.40 82 82 82 82 85
بودجه دولت 0.70 -5.6 -5.6 -5.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت 282.00 630 630 630 630 630
هزینه های دولت 19062.12 16753 19450 17786 18776 19376
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.20 51.1 51.1 51.1 51.1 49

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.50 39.6 39.5 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.38 21.48 21.48 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص PMI تولید 63.40 55.5 54.1 52.8 52.8 54.5
تولید صنعتی -3.80 2.5 1.9 1 2.2 1.5
اطمینان کسب و کار 1.90 -8 -10 -12 -12 -8

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.90 -6 -8 -6 -6 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.20 0.8 -0.5 0.5 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.20 1.5 1.1 2 0.7 0.6
هزینه های مصرف کننده 40756.10 43309 42498 42975 44942 46380
تسهیلات اعتباری خریدار 174356.00 171072 192347 174216 179565 185311
نرخ وام بانکی 1.57 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
قیمت گازوئیل 1.48 1.35 1.28 1.19 1.16 1.1
بدهی خانوار به درآمد 82.71 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
جواز ساختمان 23919.00 20360 20360 20900 20900 20900


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.