بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 3117.54 3099 3059 3019 2980 2903
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.4 1.1 1.4 1.5 1.6
نرخ بیکاری 7.30 8.5 7.3 6.4 6.7 8.2
نرخ تورم 1.10 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -187.00 0 -600 -600 -600 -500
حساب جاری -416.00 1190 1190 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 67 67 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
شاخص PMI تولید 46.00 46.3 51.2 51.9 52.2 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.30 -5.2 -4 -3.8 -3.6 -2.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 1.5 0.8 0.2 0.2
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.4 1.1 1.4 1.5 1.6
تولید ناخالص داخلی 455.74 459 480 480 480 480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 93365.25 88491 84196 93424 93516 89907
تولید ناخالص ملی 386.09 392 390 392 392 398
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22738.04 22537 18030 22760 22783 22898
تولید ناخالص داخلی سرانه 50250.00 50600 53500 53500 53500 53500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46473.30 47000 47500 47500 47500 47500
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.30 8.5 7.3 6.4 6.7 8.2
دستمزد 2688.92 2800 2800 2800 2800 2850
دستمزد در تولید 108.00 146 146 146 146 150
جمعیت 8.82 8.85 8.89 8.89 8.89 8.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1660.00 1759 1759 1759 1759 1784
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3590.00 3737 3737 3737 3737 3767
هزینه زندگی خانواده 1560.00 1750 1750 1750 1750 1800
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.10 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.20 108 108 109 109 110
قیمت تولید 102.30 105 105 104 104 106
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 0.4 1.1 1.3 1.5 1.8
تورم مواد غذایی 0.70 2 2 2 2 1.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.60 106 105 107 106 107
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.31 -0.06 -0.36 -0.36 -0.06
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -187.00 0 -600 -600 -600 -500
حساب جاری -416.00 1190 1190 1190 1190 1220
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.30 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1
واردات 13077.00 12400 14700 14000 14000 13200
صادرات 12889.00 12100 14100 13400 13400 12700
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.80 70 67 67 67 67
بودجه دولت 0.10 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
هزینه های دولت 17493.54 17454 15885 17571 17588 17733
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 48.50 48 47.7 47.7 47.7 47.7
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 55.00 55 55 55 55 55
نرخ مالیات بر فروش 20.00 20 20 20 20 20
نرخ تامین اجتماعی 39.60 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 21.38 21.48 21.48 21.48 21.38 21.48
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 46.00 46.3 51.2 51.9 52.2 52.5
تولید صنعتی -0.50 5.8 4.5 4 3.7 3.5
اطمینان کسب و کار -9.40 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -2.6
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.30 -5.2 -4 -3.8 -3.6 -2.9
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 1.5 0.8 0.2 0.2
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.40 1.1 1.3 1.3 1.3 0.9
هزینه های مصرف کننده 46001.40 41633 41619 41742 41783 42299
نرخ وام بانکی 1.60 1.75 2 1.76 1.76 2
بدهی خانوار به درآمد 83.21 83.86 83.86 83.86 83.86 83.86
قیمت گازوئیل 1.39 1.27 1.24 1.2 1.17 1.1
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 17902.00 19740 18100 18100 18100 20360


اتریش - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.