قیمت روز سال
Azrieli Group 17,650.00 360.00 2.08% -21.13%
Delek Group 9,505.00 785.00 9.00% -84.77%

قیمت روز سال
TA-100 1412 5.23 0.37% -1.30%