01/12/2020 واقعی قبلی
07:40 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) OCT -3.6% -1.5%
03/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی OCT 4.18%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 9.03%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.