10/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی DEC 2.6%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 11.6%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.