24/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی JUL 3.6%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUL 9%
28/09/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) AUG -2.7%
29/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -1.1%
09:00 AM
BH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -2.24%
09/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی AUG
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.