13/12/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
BH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 3.4%
06:30 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 0.8%
23/12/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) NOV 1.9%
30/12/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی NOV 3.5%
09:45 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 NOV 11.85%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.