07/04/2020 واقعی قبلی
09:20 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی FEB 1.7% 2.1%
09:20 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 FEB 10.5% 12.4%
27/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.1%
30/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی MAR 1.7%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAR 10.5%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.