26/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
BH
نرخ تورم (سالانه) SEP -0.9% 0.1% 0.4%
03/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) OCT -0.9% 0.5%
09:00 AM
BH
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.3% 0.2%
08/12/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی OCT
10:00 AM
BH
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول OCT

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.