22/07/2019 واقعی قبلی
02:30 AM
BH
Inflation Rate YoY JUN 0.5%
02/08/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
BH
M2 Money Supply YoY JUN
11:00 AM
BH
Private Sector Credit YoY JUN


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.