15/03/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی JAN 6.80%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JAN 6.54%
29/03/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
BH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q4 1.4%
05:00 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 -6.9%
02/04/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) FEB -2.7%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.