02/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی MAY 5.1% 4.4%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY 11.4% 9.2%
09/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -1.4%
09:00 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -0.44%
27/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) JUN -2.6%
30/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی JUN 5.1%
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 11.4%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.