27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
BH
نرخ تورم (سالانه) APR 3.5% 3.9% 3.8%
03:00 PM
BH
نرخ تورم (ماهانه) APR -0.7% 0.6% 0.5%
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی APR 6.43%
BH
(تغییرات سالیانه) M2 عرضه پول APR 4.22%

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.