18/09/2019 واقعی قبلی
07:00 PM
BH
تصمیم نرخ بهره 2.5%
19/09/2019 واقعی قبلی
02:15 PM
BH
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 -2.5%
02:15 PM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2.7%
24/09/2019 واقعی قبلی
01:25 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) AUG -0.4%
12:45 PM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی AUG 6.2%
12:45 PM
BH
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 9.5%


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.