04/10/2021 واقعی قبلی
03:00 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q2 -0.10%
03:00 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 -2.11%
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) AUG 0.3%
08/10/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی AUG 3.66%
10:00 AM
BH
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول AUG 2.85%

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.