24/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) APR -2%
29/06/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
BH
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -5.51%
05:00 AM
BH
تغییرات فصلی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 0.1%
30/06/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
نرخ تورم (سالانه) MAY
09/07/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
BH
تغییرات سالیانه اعتبارات بخش خصوصی MAY
10:00 AM
BH
M2 تغییرات سالیانه عرضه پول MAY


بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بحرین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.