بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1816.35 1500 1500 1499 1470 1413

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 2 1.3 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 2 3 2.5 2.5 2.5
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5.1 5.1 5.1 4.4
نرخ تورم 3.50 4.2 3.8 3 2 0.2
نرخ بهره 2.50 2.5 3 3.5 4 4.25
موازنه تجاری 734.10 500 500 500 500 500
حساب جاری 978.50 -550 -550 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -4 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 135 135 135 135
بودجه دولت -35.00 -10 -10 -9 -9 -9
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5.1 5.1 5.1 4.4
افراد شاغل 552068.00 735000 735000 735000 735000 735000
جمعیت 1.70 1.81 1.81 1.89 1.89 1.89

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 3.50 4.2 3.8 3 2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.10 101 101 100 102 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105.72 110 110 109 108 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 93.50 99.09 98.51 96.31 95.57 96.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.60 109 109 110 110 110
تورم مواد غذایی 9.70 10 8 8 6 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 2.50 2.5 3 3.5 4 4.25
نرخ بهره بین بانکی 3.50 3.5 4 4.5 5 5
عرضه پول M2 13421.00 13771 13771 14084 14084 14716
میزان رشد وام 7.40 3 3 4 4 4
وام به بخش خصوصی 5294.50 5569 5574 5475 5239 5612
ترازنامه بانک مرکزی 4537.70 3931 3931 4341 4341 4341
ترازنامه بانک 212045.80 225590 225590 235258 235258 235258
ذخایر ارزی خارجی 1256.20 1250 1250 1250 1250 1250

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 734.10 500 500 500 500 500
حساب جاری 978.50 -550 -550 -350 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -4 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 8760.00 8500 8500 9000 9000 9000
صادرات 9494.00 9000 9000 9500 9500 9500
گردش سرمایه -636.70 -330 -330 250 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 661.60 350 350 500 500 500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 135 135 135 135
بودجه دولت -35.00 -10 -10 -9 -9 -9
هزینه های دولت 3640.00 2093 2114 3731 3731 3824
بدهی های دولت 14566.80 12500 12500 12000 12000 12000
مخارج نظامی 1405.00 1310 1310 1350 1350 1350
ارزش بودجه دولت -600.71 -1700 -1700 -1500 -1500 -1500
درآمدهای دولت 2560.00 2350 2350 2500 2500 2500
هزینه های مالی 3547.20 4100 4100 3800 3800 3800


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
تغییرات موجودی انبار 210.00 500 500 500 500 500
ثبت خودرو 290.00 450 450 500 500 500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
هزینه های مصرف کننده 4731.90 4827 4874 4850 4850 4971
تسهیلات اعتباری خریدار 5524.40 4905 5096 5238 5679 5369
نرخ وام بانکی 4.26 4.26 4.76 5.26 5.76 5.76
قیمت گازوئیل 0.37 0.38 0.4 0.41 0.43 0.43


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.