بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1642.65 1480 1500 1490 1500 1500
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.39 1 0.6 0.8 1.4 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.58 1.8 2.9 2.1 2.2 2.5
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 3.8
نرخ تورم 1.70 2.5 2.7 2.5 2.9 2.6
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2.5
موازنه تجاری -320.30 700 700 700 700 700
حساب جاری -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 105 105 105 105 110
بودجه دولت -11.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -8.3
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 3.90 4 4 4 4 3.8
جمعیت 1.57 1.73 1.73 1.73 1.73 1.81
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 2.5 2.7 2.5 2.9 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.30 103 102 102 103 106
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.18 110 110 110 110 113
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2
CPI مسکن آب و برق 97.40 103 103 101 100 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00 103 103 103 106 109
تورم مواد غذایی 2.50 3.1 3.3 3 2.9 2.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2 2 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.67 2.67 2.42 2.42 2.42 2.42
عرضه پول M2 11980.40 12388 12816 13138 13459 14744
میزان رشد وام 2.60 10 10 11 11.2 11.2
وام به بخش خصوصی 5194.20 5139 5318 5225 5308 5441
ذخایر ارزی 1357.40 1300 1100 1350 1400 1450
ترازنامه بانک مرکزی 3127.60 2990 3000 3190 3250 3310
ترازنامه بانک 205538.20 208000 210200 212700 215500 220000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -320.30 700 700 700 700 700
حساب جاری -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4
واردات 7185.40 6500 6500 6500 6500 6800
صادرات 6865.10 7200 7200 7200 7200 7500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 9700 9700 9700 9700 11000
گردش سرمایه 1481.40 -330 -330 -330 -330 -330
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 105 105 105 105 110
بودجه دولت -11.70 -8.2 -8.2 -8.2 -8.2 -8.3
هزینه های دولت 1890.00 1907 1917 1910 1932 1980
بدهی های دولت 12045.40 12800 12850 13000 13500 14500
مخارج نظامی 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
ارزش بودجه دولت -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640
درآمدهای دولت 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350
هزینه های مالی 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات موجودی انبار 647.00 450 450 450 450 450
ثبت خودرو 429.00 508 508 508 508 508
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 4729.70 4772 4798 4779 4834 4955
تسهیلات اعتباری خریدار 4341.60 4261 4366 4388 4437 4548
قیمت گازوئیل 0.37 0.41 0.42 0.43 0.44 0.44
نرخ وام بانکی 4.98 4.98 4.73 4.73 4.73 4.73


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.