بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1569.00 1533 1503 1475 1447 1390

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 1.5 1.5 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.51 2.4 2.9 3 2.5 3
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.6 5.6 5.1 5.1
نرخ تورم -2.00 0.2 0.8 1.4 1.3 1.9
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 1638.10 500 500 500 500 500
حساب جاری -1220.00 -850 -550 -550 -550 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 130 130 130 135
بودجه دولت -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 4.90 5.6 5.6 5.6 5.1 5.1
جمعیت 1.64 1.81 1.81 1.81 1.81 1.89

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -2.00 0.2 0.8 1.4 1.3 1.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.50 96.59 99.19 99.17 97.75 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.97 112 113 114 113 116
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 94.40 93.09 102 96.23 95.63 98.06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.10 103 103 106 104 108
تورم مواد غذایی -2.20 2.1 1.9 2 2 2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
نرخ بهره بین بانکی 1.64 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
عرضه پول M2 13153.00 13144 13301 13457 13614 14084
میزان رشد وام 2.89 2.2 1.9 3 3 4
وام به بخش خصوصی 5315.10 5516 5457 5487 5413 5651
ترازنامه بانک مرکزی 4002.00 3726 3828 3931 3931 4341
ترازنامه بانک 208377.30 220756 223173 225590 225590 235258
ذخایر ارزی 1315.40 1100 1250 1250 1250 1250

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 1638.10 500 500 500 500 500
حساب جاری -1220.00 -850 -550 -550 -550 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
واردات 9478.00 8500 8500 8500 8500 9000
صادرات 11116.00 9000 9000 9000 9000 9500
گردش سرمایه 1468.20 -500 -330 -330 -330 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 110.90 350 350 350 350 500

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 130 130 130 135
بودجه دولت -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
هزینه های دولت 2096.00 2148 2146 1972 2159 2224
بدهی های دولت 13315.40 12800 12100 12500 12500 12000
مخارج نظامی 1405.00 1310 1310 1310 1310 1350
ارزش بودجه دولت -600.71 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500
درآمدهای دولت 2946.49 2100 2350 2350 2350 2500
هزینه های مالی 3547.20 4100 4100 4100 4100 3800


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
تغییرات موجودی انبار 111.00 500 500 500 500 500
ثبت خودرو 290.00 450 450 450 450 500

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
هزینه های مصرف کننده 4856.70 4978 4973 5163 5002 5152
تسهیلات اعتباری خریدار 4792.80 4518 4574 4478 4836 4982
نرخ وام بانکی 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.