بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1447.42 1430 1413 1397 1380 1347

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.24 2.5 1.5 1 1 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -0.9 1.6 2.5 2.4 3
نرخ بیکاری 3.90 4.3 4.3 4.5 4.4 4.5
نرخ تورم -2.70 -2.5 -0.5 0.8 1.5 1.8
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 1094.30 700 700 700 700 700
حساب جاری -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -9 -9 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 110 110 105 105 105
بودجه دولت -4.70 -8.2 -8.2 -10 -10 -10
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 3.90 4.3 4.3 4.5 4.4 4.5
جمعیت 1.62 1.73 1.73 1.81 1.81 1.81

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -2.70 -2.5 -0.5 0.8 1.5 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.80 97.4 98.9 99.29 97.85 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.70 109 111 113 113 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
CPI مسکن آب و برق 94.60 95.62 95.72 96.77 94.29 97.44
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00 98.22 102 104 105 104
تورم مواد غذایی 3.00 3 2.9 2.9 2.9 2.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
نرخ بهره بین بانکی 2.28 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
عرضه پول M2 12893.00 13138 13459 13780 13780 14744
میزان رشد وام 3.60 2.5 1.2 1.5 2.2 3
وام به بخش خصوصی 5386.40 5147 5221 5408 5516 5377
ترازنامه بانک مرکزی 3238.90 3190 3250 3250 3250 3310
ترازنامه بانک 210186.70 212700 215500 215500 215500 220000
ذخایر ارزی 595.70 1350 1400 1210 1210 1450

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 1094.30 700 700 700 700 700
حساب جاری -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -9 -9 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 10170.00 6500 6500 6500 6500 6800
صادرات 11265.00 7200 7200 7200 7200 7500
گردش سرمایه 491.70 -330 -330 -330 -330 -330
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354.10 9700 9700 9700 9700 11000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 110 110 105 105 105
بودجه دولت -4.70 -8.2 -8.2 -10 -10 -10
هزینه های دولت 2101.10 2092 2135 2154 2152 2199
بدهی های دولت 12327.40 13000 13500 13500 13500 14500
مخارج نظامی 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
ارزش بودجه دولت -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640
درآمدهای دولت 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350
هزینه های مالی 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
تغییرات موجودی انبار 533.99 450 450 450 450 450
ثبت خودرو 429.00 508 508 508 508 508

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
هزینه های مصرف کننده 4766.30 4745 4843 4885 4881 4988
تسهیلات اعتباری خریدار 4466.40 4323 4365 4518 4565 4496
نرخ وام بانکی 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.