بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 1490.39 1210 1150 1150 1150 1080
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 2.1 2.4 2.2 2.9 3.1
نرخ بیکاری 3.90 3.9 3.9 4 4 4
نرخ تورم -0.40 1.1 2 2.5 2.7 3.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -320.30 -200 -200 500 500 500
حساب جاری -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 99 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.9 3.9 4 4 4
جمعیت 1.50 1.62 1.58 1.66 1.66 1.66
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.40 1.1 2 2.5 2.7 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 132.50 133 134 137 137 138
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
CPI مسکن آب و برق 99.20 120 121 127 103 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.10 138 139 142 103 143
تورم مواد غذایی 2.40 3.2 3.5 3.1 3.3 2.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.97 2.99 2.99 2.99 2.99 2.99
عرضه پول M2 11615.30 11590 11610 11800 11925 12025
میزان رشد وام 6.20 7.5 8.3 10 10.4 11.2
وام به بخش خصوصی 5172.50 5047 5219 5205 5327 5380
ذخایر ارزی 1010.80 613 654 654 654 850
ترازنامه بانک مرکزی 2939.50 2720 2790 2790 2790 2910
ترازنامه بانک 200752.70 190760 191000 191000 191000 192500
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -320.30 -200 -200 500 500 500
حساب جاری -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.3 -3.3 -2.6 -2.6 -2.6
واردات 7185.40 7200 7200 6500 6500 6500
صادرات 6865.10 7000 7000 7200 7200 7200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 275 275 310 310 310
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 99 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 1890.00 1930 1935 1932 1945 1995
بدهی های دولت 11293.40 12000 12300 12300 12300 13500
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات موجودی انبار 647.00 223 223 253 253 253
ثبت خودرو 429.00 478 478 508 508 508
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 4729.70 4829 4843 4834 4867 4993
تسهیلات اعتباری خریدار 4328.40 4143 4262 4316 4416 4394
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.33
نرخ وام بانکی 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.