بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 1506.77 1480 1480 1500 1490 1500
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.84 2.4 2.2 2.9 3 3.1
نرخ بیکاری 3.90 3.9 4 4 4 4
نرخ تورم 1.20 2 2.5 2.7 2.5 3.1
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 2
موازنه تجاری -320.30 -200 500 500 700 500
حساب جاری -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 102 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 3.90 3.9 4 4 4 4
جمعیت 1.57 1.6 1.63 1.63 1.63 1.63
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.20 2 2.5 2.7 2.5 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.90 134 137 137 136 138
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 98.07 121 127 103 124 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.74 139 142 103 143 143
تورم مواد غذایی 4.80 3.5 3.1 3.3 3 2.9
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.25 2.25 2.25 2 2 2
نرخ بهره بین بانکی 2.78 2.92 2.92 2.67 2.67 2.67
عرضه پول M2 11758.90 11810 11900 12025 12125 12225
میزان رشد وام 4.83 6.1 10 10 11 11.2
وام به بخش خصوصی 5170.40 6100 5219 5205 5327 6750
ذخایر ارزی 1368.90 920 1100 1300 1050 1200
ترازنامه بانک مرکزی 2837.00 2890 2990 3000 2790 2910
ترازنامه بانک 202175.30 203100 208000 210200 212700 215500
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -320.30 -200 500 500 700 500
حساب جاری -834.70 -490 -450 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.3 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
واردات 7185.40 7200 6500 6500 6500 6500
صادرات 6865.10 7000 7200 7200 7200 7200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 8500 9700 9700 9700 9700
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 102 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 1890.00 1866 1870 1932 1945 1918
بدهی های دولت 12045.40 12300 12800 12850 13000 13500
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات موجودی انبار 647.00 300 450 450 450 450
ثبت خودرو 429.00 478 508 508 508 508
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 4729.70 4885 4895 4834 4867 5022
تسهیلات اعتباری خریدار 4342.70 4237 4278 4316 4416 4356
قیمت گازوئیل 0.37 0.33 0.32 0.31 0.3 0.28
نرخ وام بانکی 4.98 5.07 5.07 4.82 4.82 4.82


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.