بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1473.47 1456 1439 1422 1405 1372

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.39 1 1.5 1.5 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.91 2.5 2.4 2.9 3 3
نرخ بیکاری 4.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4
نرخ تورم -2.70 2.1 1.5 1.5 1.8 1.8
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 1638.10 500 500 500 500 500
حساب جاری -298.60 -850 -850 -550 -550 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 130 130 130 135
بودجه دولت -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 4.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4
جمعیت 1.64 1.81 1.81 1.81 1.81 1.89

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -2.70 2.1 1.5 1.5 1.8 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.70 101 97.85 99.88 99.56 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.97 114 114 114 114 116
نرخ تورم (ماهانه) -1.10 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 94.70 98.02 94.29 103 96.61 98.35
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.00 106 105 103 106 108
تورم مواد غذایی 3.30 2.5 2.1 1.9 2 2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
نرخ بهره بین بانکی 1.94 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
عرضه پول M2 12840.00 13780 14150 14422 14744 16032
میزان رشد وام 6.80 2.5 2.2 1.9 3 4
وام به بخش خصوصی 5326.90 5408 5516 5457 5487 5651
ترازنامه بانک مرکزی 3025.10 3623 3726 3828 3931 4341
ترازنامه بانک 207353.50 218340 220756 223173 225590 235258
ذخایر ارزی 732.00 1000 1100 1250 1250 1250

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1638.10 500 500 500 500 500
حساب جاری -298.60 -850 -850 -550 -550 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5
واردات 9478.00 8500 8500 8500 8500 9000
صادرات 11116.00 9000 9000 9000 9000 9500
گردش سرمایه 491.70 -500 -500 -330 -330 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354.10 350 350 350 350 500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 130 130 130 135
بودجه دولت -13.10 -10 -10 -10 -10 -9
هزینه های دولت 2096.00 2148 2146 2157 2159 2224
بدهی های دولت 13079.40 13000 12800 12100 12500 12000
مخارج نظامی 1357.00 1310 1310 1310 1310 1350
ارزش بودجه دولت -600.71 -1700 -1700 -1700 -1700 -1500
درآمدهای دولت 2946.49 2100 2100 2350 2350 2500
هزینه های مالی 3547.20 4100 4100 4100 4100 3800


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات موجودی انبار 111.00 500 500 500 500 500
ثبت خودرو 290.00 450 450 450 450 500

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
هزینه های مصرف کننده 4856.70 4978 4973 4998 5002 5152
تسهیلات اعتباری خریدار 4717.30 4518 4574 4730 4836 4982
نرخ وام بانکی 4.77 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.