بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بازار سهام 1805.09 1500 1500 1499 1470 1413

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.05 1.5 2 1.3 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 2.5 2 3 2.5 2.5
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5.1 5.1 5.1 4.4
نرخ تورم 0.70 1.3 1.4 2 1.9 2
نرخ بهره 1.00 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
موازنه تجاری 1638.10 500 500 500 500 500
حساب جاری -1220.00 -550 -550 -550 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -6.5 -4 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 130 135 135 135
بودجه دولت -13.10 -10 -10 -10 -9 -9
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 4.90 5.1 5.1 5.1 5.1 4.4
جمعیت 1.70 1.81 1.81 1.81 1.89 1.89

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 0.70 1.3 1.4 2 1.9 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 97.40 97.75 98.36 99.45 99.25 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.97 114 113 114 114 116
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 93.90 95.63 96.43 96.8 95.68 97.6
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 102 102 103 103 103
تورم مواد غذایی 2.10 2 2 2 2 2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 1.00 1.25 1.5 1.5 1.75 2.5
نرخ بهره بین بانکی 1.57 1.82 2.07 2.07 2.32 2.82
عرضه پول M2 13362.00 13614 13771 13771 14084 14716
میزان رشد وام 5.00 3 3 3 4 4
وام به بخش خصوصی 5416.60 5419 5569 5574 5552 5691
ترازنامه بانک مرکزی 4430.80 3931 3931 3931 4341 4341
ترازنامه بانک 208861.80 225590 225590 225590 235258 235258
ذخایر ارزی خارجی 1608.70 1250 1250 1250 1250 1250

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 1638.10 500 500 500 500 500
حساب جاری -1220.00 -550 -550 -550 -350 -350
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -6.5 -6.5 -4 -4.5 -4.5
واردات 9478.00 8500 8500 8500 9000 9000
صادرات 11116.00 9000 9000 9000 9500 9500
گردش سرمایه 1468.20 -330 -330 -330 250 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 110.90 350 350 350 500 500

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 128.30 130 130 135 135 135
بودجه دولت -13.10 -10 -10 -10 -9 -9
هزینه های دولت 2096.00 2159 2148 2138 2159 2213
بدهی های دولت 13464.80 12500 12500 12500 12000 12000
مخارج نظامی 1405.00 1310 1310 1310 1350 1350
ارزش بودجه دولت -600.71 -1700 -1700 -1700 -1500 -1500
درآمدهای دولت 2946.49 2350 2350 2350 2500 2500
هزینه های مالی 3547.20 4100 4100 4100 3800 3800


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
تغییرات موجودی انبار 111.00 500 500 500 500 500
ثبت خودرو 290.00 450 450 450 500 500

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
هزینه های مصرف کننده 4856.70 5002 4978 4954 5002 5127
تسهیلات اعتباری خریدار 5053.60 4922 4905 5096 5180 5309
نرخ وام بانکی 5.03 5.28 5.53 5.53 5.78 6.28
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.