بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1329.78 1325 1310 1294 1279 1248

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.40 1 0.6 0.8 0.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.44 -1.5 -0.9 2.2 2.2 2.5
نرخ بیکاری 3.90 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5
نرخ تورم 0.10 2.7 2.5 2.9 2.9 2.6
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
موازنه تجاری -320.30 700 700 700 700 700
حساب جاری -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4 -4.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 105 105 105 105 110
بودجه دولت -4.70 -8.2 -8.2 -8.2 -10 -10
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 3.90 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5
جمعیت 1.62 1.73 1.73 1.73 1.81 1.81

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.10 2.7 2.5 2.9 2.9 2.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.60 102 102 102 102 105
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107.18 110 110 110 110 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2
CPI مسکن آب و برق 96.10 103 101 98.99 98.89 102
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.70 103 103 106 107 109
تورم مواد غذایی 2.10 3.3 3 2.9 2.9 2.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 1
نرخ بهره بین بانکی 1.90 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
عرضه پول M2 12278.00 12816 13138 13459 13780 14744
میزان رشد وام 2.10 10 11 11.2 11.2 11.2
وام به بخش خصوصی 5103.40 5202 5147 5252 5216 5383
ترازنامه بانک مرکزی 3309.60 3000 3190 3250 3250 3310
ترازنامه بانک 205185.00 210200 212700 215500 215500 220000
ذخایر ارزی 1243.50 1100 1350 1400 1210 1450

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -320.30 700 700 700 700 700
حساب جاری -834.70 -550 -550 -550 -550 -580
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -4.2 -4.2 -4.2 -4.4 -4.4
واردات 7185.40 6500 6500 6500 6500 6800
صادرات 6865.10 7200 7200 7200 7200 7500
گردش سرمایه 1481.40 -330 -330 -330 -330 -330
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 9700 9700 9700 9700 11000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 105 105 105 105 110
بودجه دولت -4.70 -8.2 -8.2 -8.2 -10 -10
هزینه های دولت 2101.10 2085 2092 2147 2147 2201
بدهی های دولت 12045.40 12850 13000 13500 13500 14500
مخارج نظامی 1357.00 1290 1290 1290 1290 1290
ارزش بودجه دولت -1315.60 -1640 -1640 -1640 -1640 -1640
درآمدهای دولت 2371.60 2350 2350 2350 2350 2350
هزینه های مالی 3687.20 3990 3990 3990 3990 3990


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
تغییرات موجودی انبار 533.99 450 450 450 450 450
ثبت خودرو 429.00 508 508 508 508 508

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
هزینه های مصرف کننده 4766.30 4731 4745 4871 4871 4993
تسهیلات اعتباری خریدار 4309.90 4271 4323 4391 4405 4500
نرخ وام بانکی 4.98 4.73 4.73 4.73 4.73 4.73
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.