بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازار سهام 1467.81 1450 1433 1416 1400 1366

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.59 1.5 1 1 0.8 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.90 1.6 2.5 2.4 2.9 3
نرخ بیکاری 3.90 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1
نرخ تورم -1.50 -0.5 0.8 1.5 1.5 1.8
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
موازنه تجاری 1094.30 500 500 500 500 500
حساب جاری -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.40 110 110 105 105 105
بودجه دولت -4.70 -8.2 -10 -10 -10 -10
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 3.90 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1
جمعیت 1.62 1.73 1.81 1.81 1.81 1.81

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -1.50 -0.5 0.8 1.5 1.5 1.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 98.40 98.9 99.29 97.85 99.88 101
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111.70 111 113 113 113 113
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 101.40 95.72 96.77 94.29 103 97.44
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 102 104 105 103 104
تورم مواد غذایی 4.20 2.5 2.5 2.1 1.9 2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 1.00 1 1 1 1 1
نرخ بهره بین بانکی 2.25 3.77 2.25 2.25 2.25 4.02
عرضه پول M2 12820.00 13459 13780 14150 14422 14744
میزان رشد وام 4.18 3.5 2.5 2.2 1.9 3
وام به بخش خصوصی 5303.00 5221 5408 5516 5466 5377
ترازنامه بانک مرکزی 2859.20 3520 3623 3726 3828 3931
ترازنامه بانک 210186.70 215923 218340 220756 223173 225590
ذخایر ارزی 708.10 850 1000 1100 1250 1250

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 1094.30 500 500 500 500 500
حساب جاری -298.60 -850 -850 -550 -550 -550
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.10 -9 -6.5 -6.5 -6.5 -6.5
واردات 10170.00 7500 8500 8500 8500 8500
صادرات 11265.00 8000 9000 9000 9000 9000
گردش سرمایه 491.70 -500 -500 -330 -330 -330
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 354.10 100 350 350 350 350

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103.40 110 110 105 105 105
بودجه دولت -4.70 -8.2 -10 -10 -10 -10
هزینه های دولت 2101.10 1918 2135 2154 2152 1972
بدهی های دولت 13079.40 13100 13000 12800 12100 12500
مخارج نظامی 1357.00 1290 1310 1310 1310 1310
ارزش بودجه دولت -1315.60 -1640 -1700 -1700 -1700 -1700
درآمدهای دولت 2371.60 2100 2100 2350 2350 2350
هزینه های مالی 3687.20 3990 4100 4100 4100 4100


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
تغییرات موجودی انبار 533.99 650 500 500 500 500
ثبت خودرو 429.00 350 450 450 450 450

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
هزینه های مصرف کننده 4766.30 5022 4843 4885 4881 5163
تسهیلات اعتباری خریدار 4596.70 4356 4365 4518 4565 4478
نرخ وام بانکی 4.91 5.35 4.91 4.91 4.91 5.6
قیمت گازوئیل 0.37 0.33 0.33 0.32 0.3 0.32


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.