بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 1537.78 1210 1150 1150 1150 1080
پول 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.73 1.6 1.8 2 3.7 3.1
نرخ بیکاری 3.70 3.9 3.9 4 4 4
نرخ تورم 0.50 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
نرخ بهره 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری -320.30 -200 -200 500 500 500
حساب جاری -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 99 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 3.70 3.9 3.9 4 4 4
جمعیت 1.50 1.62 1.58 1.66 1.66 1.66
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.50 1.7 2.2 2.5 2.7 3.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 99.60 136 135 136 137 140
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.4 0.1 0.4 0.5 0.3
CPI مسکن آب و برق 100.11 123 123 122 127 127
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.00 141 141 143 142 146
تورم مواد غذایی 1.00 3.2 3.5 3.1 3.3 2.9
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 3.10 3.1 3.1 2.85 2.85 3.1
عرضه پول M2 11521.00 10780 10800 10800 10800 10900
میزان رشد وام 6.80 10.3 10.4 10.4 10.4 11.2
وام به بخش خصوصی 5176.70 5900 6100 5188 5195 6750
ذخایر ارزی 1448.60 613 654 654 654 850
ترازنامه بانک مرکزی 3112.70 2720 2790 2790 2790 2910
ترازنامه بانک 202333.60 190760 191000 191000 191000 192500
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -320.30 -200 -200 500 500 500
حساب جاری -834.70 -490 -490 -450 -450 -450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.90 -3.8 -3.8 -3.5 -3.5 -3.5
واردات 7185.40 7200 7200 6500 6500 6500
صادرات 6865.10 7000 7000 7200 7200 7200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10902.70 275 275 310 310 310
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 93.40 99 99 102 102 102
بودجه دولت -11.70 -8.5 -8.5 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 1890.00 1862 1866 1870 1870 1918
بدهی های دولت 11457.00 12000 12300 12300 12300 13500
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات موجودی انبار 647.00 223 223 253 253 253
ثبت خودرو 428.00 478 478 508 508 508
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 4729.70 4876 4885 4895 4895 5022
تسهیلات اعتباری خریدار 4291.80 4123 4237 4278 4278 4356
قیمت گازوئیل 0.37 0.35 0.34 0.33 0.33 0.33
نرخ وام بانکی 5.22 5.22 5.22 4.97 4.97 5.22


بحرین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.