ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بحرین - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
Moody'sB2 Stable Dec 17 2018
Moody'sB2 Negative Aug 03 2018
FitchBB- Stable Mar 01 2018
S&PB+ Stable Dec 01 2017
FitchBB+ Negative Nov 10 2017
Moody'sB1 Negative Jul 28 2017
FitchBB+ Negative Jun 30 2017
FitchBB+ Negative Jun 12 2017
S&PBB- Negative Jun 02 2017
S&PBB- Stable Dec 09 2016
FitchBB+ Stable Jun 28 2016
Moody'sBa2 Negative May 14 2016
Moody'sBa1 Negative Watch Mar 04 2016
S&PBB Stable Feb 17 2016
FitchBBB- Negative Dec 04 2015
FitchBBB- Stable Jun 05 2015
Moody'sBaa3 Negative Apr 16 2015
S&PBBB- Negative Feb 09 2015
FitchBBB Negative Dec 19 2014
S&PBBB Negative Dec 12 2014
Moody'sBaa2 Negative Sep 18 2013
Moody'sBaa1 Negative Watch Jun 14 2013
S&PBBB Stable Jan 28 2013
FitchBBB Stable Nov 21 2011
FitchBBB Stable Aug 03 2011
S&PBBB Negative Jul 20 2011
Moody'sBaa1 Negative May 26 2011
S&PBBB Negative Watch Mar 18 2011
FitchBBB Negative Watch Mar 15 2011
FitchA- Negative Mar 03 2011
Moody'sA3 Negative Watch Feb 23 2011
S&PA- Negative Watch Feb 21 2011
FitchA Negative Watch Feb 17 2011
Moody'sA3 Stable Aug 23 2010
Moody'sA2 Negative Jan 06 2009
FitchA Stable Aug 24 2007
Moody'sA2 Stable Jul 25 2007
Moody'sA3 Positive Oct 04 2006
Moody'sBaa1 Positive Watch Sep 07 2006
FitchA- Positive Aug 17 2006
S&PA Stable Apr 05 2006
Moody'sBaa1 Stable Dec 11 2003
S&PA- Positive Dec 02 2003
FitchA- Stable Jan 10 2003
FitchBBB Positive Watch Dec 16 2002
Moody'sBaa3 Stable Aug 15 2002
S&PA- Stable Jul 15 2002
FitchBBB Stable Nov 27 2001
FitchBBB- Stable Sep 21 2000
FitchBBB- N/A Feb 16 2000
Moody'sBa1 Stable Jan 29 1996


 S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 14
BBB BBB+ 62
B- B3 B 26
CCC- Caa2 CC CC 12
Ba3 B+ 14
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 40
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 35
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa1 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ B2 B 32
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 40
B B3 27
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 80
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ Caa1 20
B+ B1 B+ 38
BBB- Ba2 BBB- 50
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 25
B B2 B+ 30
B- B3 B- 23
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
BB- Ba3 37
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB Ba2 BB 43
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 23
B+ B1 BB- BB (low) 35
SD
BB- Ba1 BB 45
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA 91
BBB Baa3 BBB 56
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB Baa2 BBB 58
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B+ B3 B+ 30
A+ A1 A A (high) 77
B+ B1 BB- 35
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 71
B- Caa1 CCC 21
B 35
AAA 100
A A3 A- A 72
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB+ 42
A- A3 A- 66
B2 B+ 32
A- A2 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa2 RD 12
Ba1 BB 50
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B- 26
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Ba1 BB+ 48
B- B3 B- 26
BBB+ Baa1 BBB 61
B B2 30
BB Ba1 BB+ 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB+ Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB Baa3 BBB BBB (high) 71
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CCC 20
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
B+ B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A 76
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB+ 43
BB 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
AA- Baa1 A A 75
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A Baa1 A- A 70
B B2 B 31
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3 25
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
B
BBB Ba1 57
N/A B2 B+ 31
B+ B1 BB- BB (high) 38
B B2 B+ 33
B Caa1 B 25
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 92
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
BB- B1 BB- 40
SD WR RD 11
BB Ba3 BB 43
CCC+ Caa2 CCC 30