بحرین - تورم مواد غذایی - پیش بینیبحرین قیمت ها گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
نرخ تورم 2.8 2.8 3 3.1 3.1 3.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 133 134 132 136 137 141
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101 102 103 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 1.6 1.6 1.7 0.17 1.8
CPI مسکن آب و برق 119 122 118 122 122 126
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 136 128 122 139 140 130
تورم مواد غذایی 3.2 2.35 2.56 2.55 2.54 2.54
[+]