26/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) AUG 16.7% 17.5%
09:00 AM
BA
نرخ تورم (ماهانه) AUG 0.7% 0.7%
11:30 AM
BA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG -1.4% -1.9%
11:30 AM
BA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 22.6% 22.1%
28/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
BA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 10.1% 9.8%
30/09/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
BA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 5.5% 1.9%
05/10/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BA
حساب جاری Q2 BAM-417.33M

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.