25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
BA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR 7% 1.5%
BA
نرخ تورم (سالانه) APR 10.2% 11.2%
BA
نرخ تورم (ماهانه) APR 2.8% 1.2%
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
BA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 16.0% 16.5%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
BA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 20.1%

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.