09/07/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BA
حساب جاری Q1 BAM-314.4M
24/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) JUN -2.1%
27/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -15.9%
09:00 AM
BA
PPI (سالانه) JUN -1.1%
31/07/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -10.7%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.