31/03/2020 واقعی قبلی
11:50 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -3.2% 2.5% ®
01/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q4 1.6% 3.1% ®
02/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 10.3% 10.4% ®
11:50 AM
BA
حساب جاری Q4 BAM-314.4M BAM-91.2M ®
09/04/2020 واقعی قبلی
BA
PPI (سالانه) FEB 0.7%
27/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.3%
08:00 AM
BA
PPI (سالانه) MAR
29/04/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -3.2%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.