20/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) AUG 1.9%
24/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 4.9%
02:10 PM
BA
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 10.5%
30/09/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 28.4%
02:00 PM
BA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 1.5%
05/10/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
BA
حساب جاری Q2 BAM-113.9M

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.