25/09/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -9.2%
28/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) AUG -1.3%
30/09/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG -12.6%
12:00 PM
BA
حساب جاری Q2 BAM-395M
05/10/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
BA
PPI (سالانه) AUG -0.7%
09/10/2020 واقعی قبلی
11:45 AM
BA
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 2%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.