28/01/2020 واقعی قبلی
11:25 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) DEC 0.1%
11:25 AM
BA
PPI (سالانه) DEC -0.8%
12:15 PM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -4.9%
05/02/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 4.1%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.