30/11/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT -1.2% -3.7%
02/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT -4.3%
21/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
نرخ تورم (سالانه) NOV -1.6%
23/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
PPI (سالانه) NOV -0.6%
25/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
BA
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV -1.2%


بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی

بوسنی و هرزگوین - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.