بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 782.20 798 788 777 767 747
پول 1.77 1.76 1.77 1.78 1.78 1.8
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.9 2.6 2.5 2.7 2.6
نرخ بیکاری 32.57 31.1 30.5 29.8 29.5 27.7
نرخ تورم 0.30 2 1.6 1.6 1.5 1.4
نرخ بهره 3.15 2.9 2.8 2.5 2 2.5
موازنه تجاری -652412.39 -629317 -629302 -629293 -629305 -629291
حساب جاری -118.77 -480 -290 -320 -460 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4 -4 -4 -4 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 24 24 24 24 23
بودجه دولت 2.30 1.7 1.7 1.7 1.7 2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.60 2.9 2.6 2.5 2.7 2.6
تولید ناخالص داخلی 19.78 21.5 21.5 21.5 21.5 22.3
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8521263.00 7588436 8154516 8627864 8751337 8978872
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6173830.00 6352871 6334350 6328176 6340523 6505377
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056.20 6450 6450 6450 6450 6700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756.00 13200 13200 13200 13200 13200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 654649.00 341607 422429 662839 672325 689805
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 312168.00 291650 313179 316073 320597 328932
تولید ناخالص داخلی از ساخت 970325.00 898787 989050 982464 996524 1022433
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 32.57 31.1 30.5 29.8 29.5 27.7
دستمزد 1433.00 1360 1360 1360 1380 1380
دستمزد در تولید 1059.00 990 990 990 1015 1015
جمعیت 3.50 3.47 3.47 3.47 3.5 3.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.30 2 1.6 1.6 1.5 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.30 104 103 102 103 104
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 0.3 0.1 0.4 -0.1 0.1
تورم مواد غذایی 1.50 1.4 1.4 1.4 1.8 1.8
CPI مسکن آب و برق 109.50 105 105 105 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.60 110 111 111 110 112
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 3.15 2.9 2.8 2.5 2 2.5
نرخ بهره سپرده 0.98 2.66 0.78 0.68 2.66 2.66
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -652412.39 -629317 -629302 -629293 -629305 -629291
حساب جاری -118.77 -480 -290 -320 -460 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4 -4 -4 -4 -3.8
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 24 24 24 24 23
بودجه دولت 2.30 1.7 1.7 1.7 1.7 2
ارزش بودجه دولت 1797.00 2195 2195 2195 2195 2439
هزینه های دولت 6424967.00 6611291 6592016 6585591 6598441 6770001
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 38 38 38 38 37.6
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 41.50 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 31.00 31 31 31 31 31
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -4.90 2 2.5 2.7 2.9 2.7
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 2.9 2.9 2.9 3.8 3.2
هزینه های مصرف کننده 24804907.00 25524249 25449835 25425030 25474639 26136980
قیمت گازوئیل 1.27 1.42 1.45 1.49 1.52 1.52
تسهیلات اعتباری خریدار 9938.40 9542 9788 9981 10181 10446


بوسنی و هرزگوین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.