بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 773.32 745 726 708 690 654
پول 1.64 1.65 1.65 1.66 1.67 1.68

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 0.7 0.8 0.7 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 2.5 3.5 3 2.5 2.5
نرخ بیکاری 33.69 38.2 36.8 36.8 35.5 31
نرخ تورم -1.70 -0.5 0.1 0.5 0.7 0.7
نرخ بهره 3.21 2 2 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -488551.15 -629317 -629302 -629293 -629291 -629291
حساب جاری -385.96 -460 -460 -460 -470 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 31 31 31 31 32
بودجه دولت 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.00 0.7 0.8 0.7 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.30 2.5 3.5 3 2.5 2.5
تولید ناخالص داخلی 20.05 19.2 19.2 19.2 19.2 20.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8067986.00 8030564 7812575 7588352 8260987 8231328
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6929649.00 6007137 6328176 6389914 5932084 6157315
تولید ناخالص داخلی سرانه 6236.00 6180 6180 6180 6180 626000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14894.80 14500 14500 14500 14500 15100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 686581.00 475222 371429 434415 503803 487103
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 364154.00 308728 294788 344269 337835 316446
تولید ناخالص داخلی از ساخت 930396.00 966396 856910 863399 1038640 990556

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 33.69 38.2 36.8 36.8 35.5 31
دستمزد 1526.00 1380 1380 1380 1380 1380
دستمزد در تولید 1117.00 1015 1015 1015 1015 1015
جمعیت 3.48 3.46 3.46 3.46 3.5 3.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -1.70 -0.5 0.1 0.5 0.7 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.10 101 99.6 99.6 100 101
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1
تغییر قیمت تولید کننده -0.30 1 1.5 1.5 2 1.8
تورم مواد غذایی 0.60 0.8 1 1.2 1.4 1.4
CPI مسکن آب و برق 108.60 106 106 106 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.50 106 95.5 97.89 98.08 98.77

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 3.21 2 2 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره سپرده 0.91 2.66 -0.14 -0.14 2.66 2.66

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -488551.15 -629317 -629302 -629293 -629291 -629291
حساب جاری -385.96 -460 -460 -460 -470 -470
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -4.5

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 31 31 31 31 32
بودجه دولت 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 1
ارزش بودجه دولت 1813.00 2195 2195 2195 2439 2439
هزینه های دولت 6760237.00 6577711 6929243 6996845 6882420 6742153
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.80 38 38 38 37.6 37.6


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تولید صنعتی 2.80 -2 3.8 3.8 4.5 4.5

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.30 6.5 4.5 3.9 4.2 4.2
هزینه های مصرف کننده 26038391.00 25335354 26689351 26949735 26508029 25968738
قیمت گازوئیل 1.20 1.1 1.05 0.99 0.95 0.9
تسهیلات اعتباری خریدار 9895.00 9706 10150 10189 9991 9949


بوسنی و هرزگوین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.