بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 820.88 811 800 790 780 761
پول 1.76 1.78 1.79 1.8 1.81 1.83
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.7 2.9 3 2.8
نرخ بیکاری 33.06 32.3 31.9 31.1 30.5 29.5
نرخ تورم 0.50 0.5 1.1 2 1.6 1.5
نرخ بهره 3.06 3 3 2.5 2.5 2
موازنه تجاری -730983.75 -629302 -629293 -629293 -629293 -629291
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4.1 -4.1 -4 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 24.5 24.5 24 24 24
بودجه دولت 2.60 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.7 2.9 3 2.8
تولید ناخالص داخلی 19.78 20 20 21.5 21.5 21.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 6957858.00 8064080 7847614 7159636 7166594 8067347
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5487096.00 5624273 5635248 5646222 5651709 5793035
تولید ناخالص داخلی سرانه 6056.20 6090 6090 6150 6150 6150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12756.00 13000 13000 13200 13200 13200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 299511.00 621852 478593 308197 308496 491994
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 283063.00 329788 320930 291272 291555 329916
تولید ناخالص داخلی از ساخت 843303.00 969321 986668 867759 868602 1014294
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 33.06 32.3 31.9 31.1 30.5 29.5
دستمزد 1405.00 1382 1360 1360 1360 1380
دستمزد در تولید 1029.00 986 990 990 990 1015
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.50 0.5 1.1 2 1.6 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.50 101 102 104 103 104
تغییر قیمت تولید کننده -0.10 0.3 2.5 2.7 2.5 2.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 0.6 -0.2 0.3 0.1 -0.1
تورم مواد غذایی 1.20 1.2 1.4 1.4 1.4 1.8
CPI مسکن آب و برق 104.10 102 105 105 105 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.70 110 111 110 111 112
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 3.06 3 3 2.5 2.5 2
نرخ بهره سپرده 1.21 0.86 0.86 0.36 0.36 0.36
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -730983.75 -629302 -629293 -629293 -629293 -629291
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.20 -4.1 -4.1 -4 -4 -4
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 24.5 24.5 24 24 24
بودجه دولت 2.60 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2
هزینه های دولت 6406558.00 6525297 6579535 6592348 6598755 6763762
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.40 38.5 38.5 38 38 38
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -4.70 1 1.5 2 2.5 2.9
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.70 3.5 2.5 2.9 2.9 3.8
هزینه های مصرف کننده 25007010.00 25132550 25682199 25732213 25757220 26401301
قیمت گازوئیل 1.28 1.22 1.19 1.16 1.12 1.12


بوسنی و هرزگوین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.