بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 1014.87 987 961 936 912 865
پول 1.92 1.9 1.92 1.95 1.97 2.02

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 2.8 3 3 3 3
نرخ بیکاری 30.26 31.3 31 31 31 29.6
نرخ تورم 14.40 8.8 7.2 6.5 5.8 5.2
نرخ بهره 2.94 3.8 4 4 4 4.5
موازنه تجاری -751845.56 -629317 -629310 -629293 -629293 -629291
حساب جاری -242.09 -390 -480 -480 -480 -490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
بودجه دولت -5.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.5
نرخ مالیات شرکت 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.50 2.8 3 3 3 3
تولید ناخالص داخلی 19.79 23.2 23.2 23.2 23.2 24.1
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 8731655.00 8535917 9116192 8993605 8993605 9263413
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7796480.00 8030374 8014781 8030374 8030374 8271286
تولید ناخالص داخلی سرانه 5366.97 6180 626000 626000 626000 626000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14339.83 14500 15100 15100 15100 15100
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 6.50 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 494834.00 448194 746226 509679 509679 524969
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 375757.00 383064 404642 387030 387030 398641
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1111623.00 1012017 1061991 1144972 1144972 1179321

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 30.26 31.3 31 31 31 29.6
دستمزد 1658.00 1380 1380 1380 1380 1380
دستمزد در تولید 1290.00 1015 1015 1015 1015 1015
جمعیت 3.28 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 14.40 8.8 7.2 6.5 5.8 5.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.60 112 111 114 119 120
تورم مواد غذایی 22.70 1.4 0.9 0.9 0.9 0.9
CPI مسکن آب و برق 115.80 106 106 106 106 106
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 133.70 134 134 134 134 134
نرخ تورم (ماهانه) 1.10 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
تغییر قیمت تولید کننده 24.00 16.2 14 13.2 10.5 5.1

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 2.94 3.8 4 4 4 4.5
نرخ بهره سپرده 0.60 1.13 1.33 1.53 1.53 1.53

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -751845.56 -629317 -629310 -629293 -629293 -629291
حساب جاری -242.09 -390 -480 -480 -480 -490
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.2

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.80 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
بودجه دولت -5.30 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.5
ارزش بودجه دولت 86.00 2439 2439 2439 2439 2439
هزینه های دولت 7242142.00 7095269 7081492 7459406 7459406 7683188
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.40 37.6 37.6 37.6 37.6 37.6


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
تولید صنعتی 8.50 1.1 1.8 1.8 1.8 1.8

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
هزینه های مصرف کننده 26600371.00 26177520 26126690 27398382 27398382 28220334
قیمت گازوئیل 1.58 1.64 1.7 1.76 1.82 1.82
تسهیلات اعتباری خریدار 10440.60 10509 10641 10749 10754 11071


بوسنی و هرزگوین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.