ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - بوسنی و هرزگوین - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
S&PB Stable Apr 30 2020
S&PB Positive Mar 08 2019
Moody'sB3 Stable Jul 10 2012
Moody'sB3 Negative Watch Apr 03 2012
S&PB Stable Mar 28 2012
S&PB Negative Watch Nov 30 2011
S&PB+ Negative Jul 28 2011
Moody'sB2 Negative May 16 2011
S&PB+ Stable Dec 22 2008
Moody'sB2 Stable May 17 2006
Moody'sB3 Positive Watch Apr 11 2006
Moody'sB3 Stable Mar 29 2004