24/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
CL
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 27.4% 26%
30/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) AUG 0.5%
12:00 PM
CL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 4.8%
12:00 PM
CL
(تولید (تغییرات سالیانه AUG 11%
12:00 PM
CL
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 6.2%
12:00 PM
CL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 62.2%
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری AUG 8.9%
01/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
CL
IMACEC تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی AUG 18.1%
07/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
CL
موازنه تجاری SEP $6M $ 700M
11:30 AM
CL
صادرات SEP $7822M
11:30 AM
CL
واردات SEP $7816M
08/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
CL
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته SEP 0.4%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) SEP 4.8% 3.5%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.4%
13/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 1.50%

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.