19/12/2018 واقعی قبلی توافق
11:30 AM
CL
صورت جلسه سیاست های مالی
24/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
CL
PPI (سالانه) NOV 3.0%
31/12/2018 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) NOV
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی NOV 2.0%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید NOV 9.1%
12:00 PM
CL
نرخ بیکاری NOV 7.1%
03/01/2019 واقعی قبلی توافق
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 6.8%
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 7.5%
07/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:00 AM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم DEC 0.0%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (سالانه) DEC 2.8%
11:00 AM
CL
نرخ تورم (ماهانه) DEC 0.0%
11:30 AM
CL
موازنه تجاری DEC $334M
11:30 AM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC NOV 4.2%
08/01/2019 واقعی قبلی توافق
11:30 AM
CL
صادرات DEC $5955M
11:30 AM
CL
واردات DEC $5622M


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.