29/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
CL
نرخ بیکاری MAY 7.8% 7.7% 7.9% 7.6%
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
CL
تولید مس (تغییرات سالانه) MAY -9.8% -7.2%
01:00 PM
CL
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY -3.6% 0.2%
01:00 PM
CL
(تولید (تغییرات سالیانه MAY 1.7% 1.3%
01:00 PM
CL
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه MAY -7.3% 5.5%
01:00 PM
CL
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 19.9% 9.5%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CL
IMACEC تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی MAY 6.9% 4.7% 4.5%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
CL
موازنه تجاری JUN $851M $ 741M
12:30 PM
CL
صادرات JUN $9289M $8180M
12:30 PM
CL
واردات JUN $8437M $7439M
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
CL
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته JUN 1% 0.6%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (سالانه) JUN 11.5% 12.2%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1.2% 0.9%
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 9% 9.50%
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
CL
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 19.6%

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.