29/05/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) APR 2.8% 4.2%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR -3.8% 0.8%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید APR -5.9% 0.6%
01:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR -25.2% -6.8%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -31.3% -14.8% ®
01:00 PM
CL
نرخ بیکاری APR 9% 8.2%
01/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC APR -3.5%
05/06/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAY -0.1%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (سالانه) MAY 3.4%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.0%
08/06/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
موازنه تجاری MAY $1219M
12:30 PM
CL
صادرات MAY
12:30 PM
CL
واردات MAY $4135M
16/06/2020 واقعی قبلی
10:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 0.5%
24/06/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
PPI (سالانه) MAY 1.8%


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.