24/06/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
CL
صورت جلسه سیاست های مالی
01:00 PM
CL
PPI (سالانه) MAY 3.7%
28/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) MAY 2.3%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 0.7%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید MAY -1.4%
01:00 PM
CL
نرخ بیکاری MAY 6.9%
03/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -7.4%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY -0.8%
05/07/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC MAY 2.1%
08/07/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JUN 0.4%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.3%
12:00 PM
CL
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.6%
09/07/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
موازنه تجاری JUN $370M
12:30 PM
CL
صادرات JUN $6353M
12:30 PM
CL
واردات JUN $5982M


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.