23/04/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه PPI MAR 17.5%
30/04/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) MAR -4.8%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR -3.4%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید MAR -0.6%
01:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAR -2.4%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR 4%
01:00 PM
CL
نرخ بیکاری MAR 10.3%
03/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC MAR -2.2%
07/05/2021 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR
12:00 PM
CL
نرخ تورم (سالانه) APR
12:00 PM
CL
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.4%
12:30 PM
CL
موازنه تجاری APR $535M
12:30 PM
CL
صادرات APR $7394M
12:30 PM
CL
واردات APR $6859M
13/05/2021 واقعی قبلی
09:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 0.5%


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.