18/08/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q2 3%
12:30 PM
CL
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q2 0.4%
12:30 PM
CL
حساب جاری Q2 $-1.0B
21/08/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
PPI (سالانه) JUL 4.1%
28/08/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
CL
نرخ بیکاری JUL 12.2%
31/08/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
CL
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUL
01:00 PM
CL
تولید مس (سالانه) JUL -0.6%
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUL
01:00 PM
CL
تغییرات سالیانه تولید JUL
01:00 PM
CL
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUL
01/09/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
CL
تغییرات سالیانه فعالیت اقتصادی IMACEC JUL -12.4%
10:00 PM
CL
تصمیم نرخ بهره 0.5%


شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی

شیلی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.