بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 772.85 764 771 779 786 801
بازار سهام 24392.02 23674 23367 23062 22762 22175
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.24 3.19 3.26 3.34 3.42 3.59
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.3 0.5 0.7 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.30 1.2 1.5 1.3 1.5 2.5
نرخ بیکاری 6.90 7.2 7.1 7 6.9 6.6
نرخ تورم 3.00 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
موازنه تجاری 1460.00 300 200 100 100 500
حساب جاری -3145.00 -500 -1400 -1800 -1000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 30 30 30 30 28
بودجه دولت -1.70 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
اطمینان کسب و کار 32.53 37 40 43 46 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.40 29 32 33 34 40
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 10 -2 -3 26 30
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 6.90 7.2 7.1 7 6.9 6.6
افراد شاغل 8532.26 8439 8500 8540 8580 8600
افراد بیکار 630.44 665 665 660 675 655
نرخ اشتغال 55.14 54.5 54.8 55 55.2 55.9
نرخ مشارکت نیروی کار 59.22 59.6 59.7 59.5 59.8 59.6
دستمزد 4958.57 5000 5000 5000 5300 5300
دستمزد در تولید 115.63 110 110 110 112 112
حداقل دستمزد 301000.00 320000 320000 320000 320000 340000
جمعیت 18.75 18.73 18.94 18.73 19.51 19.89
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 620000 640000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1191000 1211346
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00 374000 374000 374000 383498 390243
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 3.00 3.3 3.2 3.1 3.3 3.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.66 105 105 106 107 110
قیمت مصرف کننده اصلی 103.11 104 105 106 126 130
اندازه اصل تورم 2.50 2.7 2.9 3 2.9 2.6
تورم مواد غذایی 3.70 3.5 3.3 3.3 3.4 3.5
قیمت تولید 120.04 118 118 119 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 5.00 2.3 3.5 4 4.5 4
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.59 103 104 104 105 109
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.91 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28
ذخایر ارزی 40557.80 39700 39900 40100 40300 41700
ترازنامه بانک 154798.00 155000 156000 157000 158000 162000
نرخ بهره سپرده 2.70 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 184 184 184 184 184
ترازنامه بانک مرکزی 27801.00 26689 26900 26850 26850 26991
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 1460.00 300 200 100 100 500
حساب جاری -3145.00 -500 -1400 -1800 -1000 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -2.4
واردات 5183.66 6000 6200 5900 6200 6100
صادرات 6644.04 6300 6400 6000 6300 6600
بدهی خارجی 197702.82 202000 205000 208000 211000 223000
گردش سرمایه -3695.67 -2864 -1400 -1400 -1400 -2205
ورود توریست 238301.00 340000 280000 290000 290000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -988.61 -1000 -800 -700 -600 -500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 30 30 30 30 28
بودجه دولت -1.70 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3 -1
ارزش بودجه دولت -664074.80 -296142 -300000 -300000 -298071 -285724
هزینه های دولت 5574.06 4472 5597 5610 5630 5771
درآمدهای دولت 3422133.49 3296909 3300000 3300000 3300000 3296774
هزینه های مالی 4086208.24 3593050 3600000 3600000 3600000 3582498
مخارج نظامی 5382.00 5100 5100 5100 5100 5100
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 32.53 37 40 43 46 51
تولید صنعتی -1.80 2.5 3.5 2.1 3.4 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.60 0.2 0.6 0.1 1.3 1.5
تولید صنعتی 3.20 -0.5 0.6 1.1 2.2 2.2
تغییرات موجودی انبار 148.09 1500 800 600 -300 -200
مجموع فروش خودرو 28038.00 34500 32800 38000 36000 38000
شاخص اقتصادی مقدم -3.30 1 1.5 2.1 2.5 3.2
استخراج معدن -7.20 0.8 1.5 1.8 2.2 3.7
تولید مس 504.40 680 685 690 700 725
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 29.40 29 32 33 34 40
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.20 10 -2 -3 26 30
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.80 2.5 3.9 3.7 1.3 3.9
هزینه های مصرف کننده 25237.00 24947 25385 25401 25489 26127
تسهیلات اعتباری خریدار 27236.00 26250 26575 26892 27095 27773
اعتبار بخش خصوصی 170367.33 161796 165512 170498 172071 176373
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 46.30 47 47.4 47.4 47.9 49.2
نرخ وام بانکی 5.17 4.96 4.96 4.96 4.96 4.96
قیمت گازوئیل 1.14 1.25 1.28 1.31 1.34 1.35
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 200.00 195 195 197 197 199
جواز ساختمان 14352.00 12500 12800 11000 12000 13000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.