بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 784.13 796 804 811 819 836
بازار سهام 22278.84 21497 20734 19997 19288 17944
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.31 5.61 5.7 5.79 5.88 6.06

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1.4 0.6 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.10 6.5 3.2 2.8 2.7 3.5
نرخ بیکاری 8.90 10.3 10.3 10.1 9.8 9
نرخ تورم 4.80 3.5 3.4 2.3 1.9 2.9
نرخ بهره 1.50 1 1.5 1.75 2 2.5
موازنه تجاری 6.00 700 700 850 850 700
حساب جاری -2638.00 -900 -1200 -2000 -1500 -1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 0.7 0.7 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 37 37 40 40 40
بودجه دولت -7.10 -2.5 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 60.35 54 52 48 48 51
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.90 29.3 29.6 28.4 28.4 31
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 6.20 1.5 10 3 3 20
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 35 35 35 35 35

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 8.90 10.3 10.3 10.1 9.8 9
افراد شاغل 8148.95 8200 8300 8500 8500 8800
افراد بیکار 799.38 1000 880 840 840 760
نرخ اشتغال 51.20 51.7 52 51.4 51.4 52.4
نرخ مشارکت نیروی کار 56.20 56.8 57.3 57 57 57.5
دستمزد 5378.00 5170 5180 5200 5200 5200
دستمزد در تولید 126.73 123 123 122 122 122
حداقل دستمزد 337000.00 337000 337000 347000 347000 347000
جمعیت 19.46 19.68 19.68 19.83 19.83 19.83
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 4.80 3.5 3.4 2.3 1.9 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.15 110 110 111 111 114
قیمت مصرف کننده اصلی 108.41 107 109 109 110 112
اندازه اصل تورم 3.80 1.8 2.6 2.3 2.3 2.8
تورم مواد غذایی 4.90 6.5 6 5.4 5.4 4.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2
قیمت تولید 157.55 156 148 149 157 152
تغییر قیمت تولید کننده 27.40 23 11 2.5 1.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.31 105 106 108 111 109

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.50 1 1.5 1.75 2 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.42 1.92 2.42 2.67 2.92 3.17
عرضه پول M1 80282.66 66500 64000 57000 57000 52000
عرضه پول M2 172452.24 159000 155000 152000 152000 151500
عرضه پول M3 291160.15 268000 265000 262000 262000 260000
ذخایر ارزی خارجی 52022.30 39200 38600 39100 39100 38800
ترازنامه بانک 172741.00 169682 171333 172984 174636 177938
نرخ بهره سپرده 0.86 2.5 2.5 2.5 2.5 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 219.90 207 207 205 205 205
ترازنامه بانک مرکزی 64058.00 44000 42000 40000 40000 36000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 6.00 700 700 850 850 700
حساب جاری -2638.00 -900 -1200 -2000 -1500 -1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 0.7 0.7 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 7816.00 5500 5800 5400 5400 5800
صادرات 7822.00 6200 6500 6250 6250 6500
بدهی خارجی 224052.87 215000 221000 220700 221000 222000
گردش سرمایه -4795.00 -2050 -2050 -1800 -1800 -2200
ورود توریست 0.00 15000 23000 50000 50000 70000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3436.00 1800 -500 -1300 -1300 -150

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 37 37 40 40 40
بودجه دولت -7.10 -2.5 -2.5 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت -3434359.80 -980000 -1120000 -700000 -750000 -693226
هزینه های دولت 6197.00 5683 6435 4612 6364 6083
درآمدهای دولت 4140272.58 3600000 3430000 3500000 3500000 3556774
هزینه های مالی 7574632.34 4580000 4550000 4200000 4250000 4250000
مخارج نظامی 5036.00 5100 5100 5300 5300 5300

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 60.35 54 52 48 48 51
تولید صنعتی 4.80 2.3 2.7 1.4 1.5 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.90 2 0.5 0.7 0.4 1.1
تولید صنعتی 11.00 3.5 2.2 1.7 1.5 2.4
تغییرات موجودی انبار 942.70 -300 -200 -200 -200 -200
مجموع فروش خودرو 37564.00 26000 28000 25700 29000 30000
شاخص اقتصادی مقدم 18.08 6.5 4.5 3.2 3.1 3.7
استخراج معدن -2.00 2.8 3.7 1.8 1.8 3.5
تولید مس 470.30 510 550 540 560 570

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 24.90 29.3 29.6 28.4 28.4 31
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 6.20 1.5 10 3 3 20
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 62.20 6.5 2.5 3 2 2.5
هزینه های مصرف کننده 26556.00 24256 29208 26020 27273 28424
تسهیلات اعتباری خریدار 23431.00 25343 24491 24126 23931 25349
اعتبار بخش خصوصی 185086.99 194966 185559 187790 190084 192053
قیمت گازوئیل 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 0.94
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 48.20 48.5 48.9 48.9 48.9 48.9
نرخ وام بانکی 5.58 5.08 5.58 5.83 6.08 6.33

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 221.10 208 208 204 204 206
جواز ساختمان 12196.00 14000 9900 9700 15000 14000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.