بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 829.86 845 854 864 873 893
بازار سهام 27031.91 25170 24199 23264 22366 20673
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.59 6.75 6.87 6.99 7.11 7.37

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.3 0.5 0.8 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 5.5 2.5 1.7 1.9 1.5
نرخ بیکاری 7.80 7.5 7.4 7.4 7.1 6.5
نرخ تورم 10.50 11 9.5 7.7 5.2 4
نرخ بهره 8.25 9 9.25 9.25 7.75 7.25
موازنه تجاری 1071.00 741 627 591 355 221
حساب جاری -5575.19 -3900 -5500 -3000 -3500 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 38 38 38 40 40
بودجه دولت -7.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1
اطمینان کسب و کار 47.47 55 58 58 55 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.90 37 37 39 41 45
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 12.10 -3.5 -1.5 -1 1.1 1
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 0.3 0.5 0.8 0.6 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 5.5 2.5 1.7 1.9 1.5
تولید ناخالص داخلی 252.90 270 270 280 280 280
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51587.98 51686 52392 52868 52568 53661
تولید ناخالص ملی 200424.85 146834 142658 203832 204233 206890
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12411.40 8385 9102 14072 12647 14283
تولید ناخالص داخلی سرانه 12954.41 15000 15000 15200 15200 15200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23324.52 24080 24080 24080 24080 24080
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2400.00 1484 727 1585 2446 1609
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3245.47 3125 3256 3559 3307 3613
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4640.80 4963 4760 4935 4729 5009
تولید ناخالص داخلی از معادن 3730.37 4328 4189 4473 3801 4540
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2401.78 2599 2556 2534 2447 2572
تولید ناخالص داخلی از خدمات 4892.52 4138 4358 5485 4985 5567
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3025.30 1617 1876 3053 3083 3099
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1399.75 1129 1101 1542 1426 1565

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 7.80 7.5 7.4 7.4 7.1 6.5
افراد شاغل 8797.56 8500 8500 8800 8900 9100
افراد بیکار 744.04 730 730 720 710 700
نرخ اشتغال 54.90 54 55 55 56 56
نرخ مشارکت نیروی کار 59.50 59 59 60 60 60
پست های خالی شغلی 8.70 25.87 25.92 25.94 25.94 25.94
دستمزد 5646.00 5570 5600 5600 5600 5800
دستمزد در تولید 135.63 135 140 145 150 150
حداقل دستمزد 337000.00 347000 347000 347000 347000 347000
جمعیت 19.46 19.83 19.83 19.83 19.83 19.96
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 10.50 11 9.5 7.7 5.2 4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 119.91 121 122 123 124 128
قیمت مصرف کننده اصلی 116.03 116 117 117 118 120
اندازه اصل تورم 8.30 8.4 6.9 4.3 2.7 2
قیمت صادرات 137.30 108 105 105 105 105
قیمت واردات 111.66 88.78 87.77 89 89 90
تورم مواد غذایی 14.80 10 7 6 3 5
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2
قیمت تولید 185.34 184 187 190 194 203
تغییر قیمت تولید کننده 26.20 19 16 8.5 6.6 6.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.10 130 131 131 131 132

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 8.25 9 9.25 9.25 7.75 7.25
نرخ بهره بین بانکی 9.47 10.22 10.47 10.47 8.97 8.72
عرضه پول M1 70351.69 57000 57000 52000 52000 50000
عرضه پول M2 173579.32 152000 152000 151500 151500 150600
عرضه پول M3 300493.68 262000 262000 260000 260000 258000
ذخایر ارزی خارجی 48607.70 66000 69200 72200 72200 77900
ترازنامه بانک 176816.00 179098 180810 182521 184233 189368
نرخ بهره سپرده 0.86 2.5 2.5 2.7 2.7 2.7
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 219.90 205 205 205 205 205
ترازنامه بانک مرکزی 57331.00 57647 57963 58278 58594 59542

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 1071.00 741 627 591 355 221
حساب جاری -5575.19 -3900 -5500 -3000 -3500 -2000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.40 -1.8 -1.8 -1.8 -2 -2
واردات 7356.00 7439 7596 7654 7711 7884
صادرات 8427.00 8180 8223 8245 8066 8105
بدهی خارجی 243513.08 237901 240889 243876 246863 255826
گردش سرمایه -3898.57 -3000 -4500 -2300 -2300 -2200
ذخایر طلا 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
ورود توریست 0.00 50000 50000 70000 70000 70000
رابطه مبادله 112.14 109 105 100 100 95
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1126.34 -2000 -400 -970 -970 -1300
تولید نفت خام 2.00 5 5 5 5 5

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.00 38 38 38 40 40
بودجه دولت -7.10 -1.5 -1.5 -1.5 -1 -1
ارزش بودجه دولت -728286.00 -50000 950800 1550400 1550400 1850400
هزینه های دولت 6387.75 6538 5998 8726 6509 8857
درآمدهای دولت 5046386.65 4200000 5200800 5800400 5800400 6100400
هزینه های مالی 5774672.63 4250000 4250000 4250000 4250000 4250000
مخارج نظامی 5036.00 5300 5300 5300 5300 5400

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 23.50 23.5 23.5 24.6 24.6 23.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 18.50 18.5 18.5 17.6 17.6 18.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 47.47 55 58 58 55 50
تولید صنعتی 0.80 -1.9 0.2 -0.5 1.1 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.00 -0.5 0.7 0.9 1.5 1.1
تولید صنعتی 3.30 -2.5 -3.4 -1.3 1.7 2
تغییرات موجودی انبار 2108.94 1100 800 -1000 -1000 -1200
مجموع فروش خودرو 41467.00 31000 35900 35200 35200 35200
شاخص اقتصادی مقدم 7.20 3.8 3.8 1.3 0.8 2
استخراج معدن -5.70 -1.5 1.8 2.3 3.5 3.5
تولید مس 462.40 448 454 506 456 509

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.90 37 37 39 41 45
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 12.10 -3.5 -1.5 -1 1.1 1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 11.20 -5.5 -3.1 -2.8 1.5 3
هزینه های مصرف کننده 33645.29 28017 29766 37063 34285 37619
تسهیلات اعتباری خریدار 26467.00 24584 24627 25891 26970 26279
اعتبار بخش خصوصی 198397.06 195267 196270 201269 202167 204288
قیمت گازوئیل 1.27 1.31 1.36 1.41 1.46 1.46
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 44.70 48.3 48.3 48.6 48.6 48.8
نرخ وام بانکی 11.92 12.67 12.92 12.92 11.42 11.17

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 226.80 229 232 235 235 245
جواز ساختمان 8602.00 9400 8500 12600 12600 13500


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.