بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 713.55 734 739 745 750 762
بازار سهام 25955.64 25239 25025 24811 24600 24184
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.86 2.84 2.87 2.91 2.95 3.02
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 1 0.7 0.9 0.5 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.6 2.9 3.1 3 3.1
نرخ بیکاری 7.20 6.7 6.7 7 6.9 6.8
نرخ تورم 2.10 2.6 2.8 3 3.1 2.9
نرخ بهره 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 2
موازنه تجاری -20.00 1380 300 200 200 100
حساب جاری -2929.20 -2700 -500 -1400 -1800 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 30 30 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
اطمینان کسب و کار 50.74 51.4 50.5 51.5 51.7 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 45 47 48 50 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.00 32 10 -2 -3 26
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.20 6.7 6.7 7 6.9 6.8
افراد بیکار 654.98 665 665 665 660 675
دستمزد 4893.60 5000 5000 5000 5000 5300
دستمزد در تولید 115.87 110 110 110 110 112
حداقل دستمزد 301000.00 301000 320000 320000 320000 320000
جمعیت 18.75 18.84 18.94 18.94 18.94 18.94
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 599700.00 620000 620000 620000 620000 640000
هزینه زندگی انفرادی 388600.00 402500 402500 402500 402500 402500
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1154700.00 1200000 1200000 1200000 1200000 1191000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 388700.00 374000 374000 374000 374000 383498
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.10 2.6 2.8 3 3.1 2.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.63 103 104 105 106 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.54 103 104 105 106 106
اندازه اصل تورم 2.30 2.5 2.7 2.9 3 2.9
تورم مواد غذایی 2.40 2.8 3 3.3 3.3 3.4
قیمت تولید 113.19 118 117 119 118 123
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 3.4 3.5 3.8 4 4.5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.13 104 102 104 104 107
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 1.75 1.75 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 1.95 2 2 2 2 2
ترازنامه بانک 150965.00 154000 155000 156000 157000 158000
نرخ بهره سپرده 2.70 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 189.10 193 184 184 184 184
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -20.00 1380 300 200 200 100
حساب جاری -2929.20 -2700 -500 -1400 -1800 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.10 -3.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2.7
واردات 5224.00 5600 6000 6200 5900 6200
صادرات 5205.00 6500 6300 6400 6000 6300
بدهی خارجی 197565.79 199000 202000 205000 208000 211000
ورود توریست 263280.00 370000 340000 280000 290000 307500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3116.00 -1000 -1000 -800 -700 -600
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 25.60 27 30 30 30 30
بودجه دولت -1.70 -1.6 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 5570.80 6002 4575 5743 5738 6188
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 27.00 27 27 27 27 27
نرخ مالیات بر فروش 19.00 19 19 19 19 19
نرخ تامین اجتماعی 24.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 17.60 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 50.74 51.4 50.5 51.5 51.7 52
تولید صنعتی 1.40 -0.3 2.5 3.5 2.1 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.5 0.2 0.6 0.1 1.3
تولید صنعتی -1.50 -1.7 -0.5 0.6 1.1 2.2
مجموع فروش خودرو 33059.00 34500 34500 32800 38000 36000
شاخص اقتصادی مقدم 3.70 2.9 2.8 3 3.1 3
استخراج معدن 5.30 1.5 1.7 1.9 2 2.2
تولید مس 517.90 650 680 685 690 700
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 39.40 45 47 48 50 51
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 7.00 32 10 -2 -3 26
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 3.8 2.5 3.9 3.7 3.7
هزینه های مصرف کننده 25164.78 27134 25521 25945 25920 27975
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 45.60 46.6 47 47.4 47.4 47.9
نرخ وام بانکی 4.99 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68
قیمت گازوئیل 1.12 1.02 1 0.97 0.94 1
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
جواز ساختمان 9727.00 11000 12500 12800 11000 12000


شیلی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.