ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - شیلی - ارزیابی اعتبار.AgencyRatingOutlookDate
TE80 Stable Jul 26 2018
Moody'sA1 Stable Jul 26 2018
TE80 Stable Jul 26 2018
TE80 Stable Aug 24 2017
Moody'sAa3 Negative Aug 24 2017
TE80 Stable Aug 24 2017
TE81 Stable Aug 11 2017
FitchA Stable Aug 11 2017
TE81 Stable Aug 11 2017
TE83 Negative Jul 13 2017
S&PA+ Stable Jul 13 2017
TE83 Negative Jul 13 2017
DBRSN/A N/A Apr 12 2017
TE83 Negative Apr 12 2017
TE83 Negative Apr 12 2017
TE83 Stable Jan 26 2017
S&PAA- Negative Jan 26 2017
TE83 Stable Jan 26 2017
FitchA+ Negative Dec 13 2016
TE83 Stable Dec 13 2016
TE83 Stable Dec 13 2016
TE78 Positive Apr 16 2016
TE83 Stable Apr 16 2016
TE83 Stable Apr 16 2016
TE83 Stable Apr 22 2014
TE83 Stable Apr 22 2014
TE83 Stable Mar 21 2014
TE83 Stable Mar 21 2014
TE83 Stable Feb 28 2014
TE83 Stable Feb 28 2014
TE83 Stable Oct 15 2013
TE83 Stable Oct 15 2013
TE83 Stable Jul 18 2013
TE83 Stable Jul 18 2013
TE83 Stable Jun 10 2013
TE83 Stable Jun 10 2013
TE83 Stable Feb 08 2013
DBRSAA (low) Stable Feb 08 2013
TE83 Stable Feb 08 2013
TE81 Positive Dec 26 2012
S&PAA- Stable Dec 26 2012
TE81 Positive Dec 26 2012
DBRSA (high) Positive Dec 20 2011
TE81 Positive Dec 20 2011
TE81 Positive Dec 20 2011
TE81 Positive Nov 28 2011
TE81 Positive Nov 28 2011
TE81 Positive Nov 21 2011
FitchA+ Stable Nov 21 2011
TE81 Positive Nov 21 2011
TE81 Positive Aug 05 2011
TE81 Positive Aug 05 2011
TE81 Positive Aug 02 2011
TE81 Positive Aug 02 2011
TE81 Positive Jul 14 2011
TE81 Positive Jul 14 2011
TE81 Positive Jul 13 2011
TE81 Positive Jul 13 2011
TE81 Positive Apr 18 2011
TE81 Positive Apr 18 2011
FitchA+ Stable Feb 01 2011
TE80 Positive Feb 01 2011
TE80 Positive Feb 01 2011
S&PA+ Positive Dec 16 2010
TE80 Stable Dec 16 2010
TE80 Stable Dec 16 2010
TE78 Stable Jun 16 2010
Moody'sAa3 Stable Jun 16 2010
TE78 Stable Jun 16 2010
Moody'sA1 Stable Mar 23 2009
TE76 Stable Mar 23 2009
TE76 Stable Mar 23 2009
TE76 Stable Nov 20 2008
Moody'sA2 Positive Watch Nov 20 2008
TE76 Stable Nov 20 2008
FitchA Stable Nov 10 2008
TE76 Stable Nov 10 2008
TE76 Stable Nov 10 2008
S&PA+ Stable Dec 18 2007
TE75 Positive Dec 18 2007
TE75 Positive Dec 18 2007
FitchA Positive May 15 2007
TE75 Positive May 15 2007
TE75 Positive May 15 2007
S&PA Positive Dec 14 2006
TE75 Stable Dec 14 2006
TE75 Stable Dec 14 2006
TE71 Stable Jul 07 2006
Moody'sA2 Stable Jul 07 2006
TE71 Stable Jul 07 2006
TE71 Stable May 30 2006
DBRSA (high) Stable May 30 2006
TE71 Stable May 30 2006
Moody'sBaa1 Positive Watch Mar 21 2006
TE71 Stable Mar 21 2006
TE71 Stable Mar 21 2006
TE70 Stable Mar 28 2005
FitchA Stable Mar 28 2005
TE70 Stable Mar 28 2005
FitchA- Positive Feb 02 2004


 S&Pچشم اندازMoody'sچشم اندازFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


شیلی - ارزیابی اعتبار