06/09/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
EC
Inflation Rate YoY AUG 0.71%
11/09/2019 واقعی قبلی
03:15 PM
EC
Balance of Trade JUL $-23.5M


اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.