28/09/2021 واقعی قبلی
03:00 PM
EC
موازنه تجاری JUL
06/10/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
EC
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.89%
14/10/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
EC
موازنه تجاری AUG

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی

اکوادور - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.