بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بازار سهام 1266.32 1245 1234 1223 1212 1190
پول 93.20 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.60 9 5 3.2 0.8 1.5
نرخ بیکاری 7.30 6.6 6.1 5.8 5.8 5.5
نرخ تورم 0.89 1.4 2.2 2.4 2.5 2.5
نرخ بهره 9.33 9 9.5 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری -149515.00 50000 -70000 -70000 -70000 -70000
حساب جاری 726.80 -150 -50 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 -1.5 1.6 1.6 1.6 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 65 65 61 61 61
بودجه دولت -8.90 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 1481.00 1420 1460 1473 1473 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.80 34 36 36 37.4 38.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.68 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5.60 9 5 3.2 0.8 1.5
تولید ناخالص داخلی 98.81 102 102 102 102 106
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16644749.00 17918694 17358977 17177381 16777907 17619362
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3745536.00 3880122 3826181 3865393 3775500 3883574
تولید ناخالص داخلی سرانه 4628.32 5000 5000 5000 5000 5150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10329.20 11200 11200 11200 11200 11300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1381198.00 1474247 1419056 1425396 1392248 1440342
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1265291.00 1403312 1347002 1305780 1275413 1367207
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1979321.00 2105904 2029831 2042659 1995156 2060278
تولید ناخالص داخلی از معادن 1492392.00 1673940 1608493 1540149 1504331 1632620
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1060159.00 1180436 1158523 1094084 1068640 1175901
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1035134.00 1164018 1076353 1068258 1043415 1092498
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1173349.00 1239870 1236460 1210896 1182736 1255007
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 555198.00 608179 542043 572964 559640 550173

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 7.30 6.6 6.1 5.8 5.8 5.5
دستمزد 466.63 475 475 475 475 480
جمعیت 17.56 17.5 17.74 17.74 17.74 17.98
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 62.3 62.8 62.8 62.8 62.8
حداقل دستمزد 400.00 405 415 415 415 415
نرخ اشتغال 41.70 46 47.4 47.4 47.4 47.4
دستمزد در تولید 450.00 470 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 0.89 1.4 2.2 2.4 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.57 106 107 107 108 109
قیمت تولید 102.45 102 103 104 105 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4
تورم مواد غذایی -0.80 0.6 0.8 1.4 1.4 0.9
CPI مسکن آب و برق 116.25 118 119 119 119 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112.16 107 108 110 113 111
تغییر قیمت تولید کننده 2.28 0.5 0.5 1.2 3.5 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 9.33 9 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.78 4.45 1.18 4.95 4.95 4.95

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -149515.00 50000 -70000 -70000 -70000 -70000
حساب جاری 726.80 -150 -50 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 -1.5 1.6 1.6 1.6 -1.2
صادرات 2219525.00 1750000 1780000 1780000 1780000 1780000
واردات 2369041.00 1700000 1850000 1850000 1850000 1850000
حواله 920.80 920 980 980 980 980
تولید نفت خام 498.00 710 750 750 750 700

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 65 65 61 61 61
بودجه دولت -8.90 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت -87.33 -1440 -1140 -1140 -1140 -1140
هزینه های دولت 2473938.00 2743493 2665791 2553104 2493730 2705778
درآمدهای دولت 1406.54 1760 1860 1860 1860 1860
هزینه های مالی 1493.87 3200 3000 3000 3000 3000
مخارج نظامی 2244.00 2500 2500 2300 2300 2300

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 1481.00 1420 1460 1473 1473 1460
شاخص اقتصادی مقدم 34.40 4.5 1.5 1.5 1.5 1.3
تولید صنعتی 30.32 18 12 5 5 4.3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.80 34 36 36 37.4 38.6
هزینه های مصرف کننده 10748503.00 10997614 11743755 10904440 10717507 11068007
تسهیلات اعتباری خریدار 29001.40 29844 29483 29407 29233 29925


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.