بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بازار سهام 1357.39 1347 1329 1312 1294 1260
پول 93.11 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.11 1.5 -2.5 0.3 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -6 -5 0.5 1.3 1
نرخ بیکاری 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
نرخ تورم 0.17 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7
نرخ بهره 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
موازنه تجاری 198640.00 -20000 -420000 -550000 -550000 -420000
حساب جاری 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 57 59 59 59
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 1400.20 1380 1400 1410 1410 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 35 37 38 38 38.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.11 1.5 -2.5 0.3 1.1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -6 -5 0.5 1.3 1
تولید ناخالص داخلی 107.44 98.5 98.5 102 102 102
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17523048.00 16940719 17005352 17989872 18133075 17175405
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3893779.00 3910770 3888145 4113248 4145990 3927026
تولید ناخالص داخلی سرانه 5097.07 4850 4850 5000 5000 5000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11375.33 10870 10870 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1413900.00 1287667 1321997 1398534 1409666 1335217
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1370957.00 1388792 1378524 1458333 1469942 1392309
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2111574.00 2012812 2000831 2116669 2133518 2020839
تولید ناخالص داخلی از معادن 1620768.00 1541717 1503778 1590839 1603502 1518816
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1078521.00 1017151 1056742 1117922 1126821 1067309
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1096055.00 1062166 1071838 1133891 1142917 1082556
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1236182.00 1261193 1255302 1327977 1338548 1267855
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 580301.00 511083 546488 578127 582729 551953

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 4.90 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1
دستمزد 466.63 466 466 466 475 475
جمعیت 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 64.2 64.5 64.7 64.7 64.9
حداقل دستمزد 394.00 405 405 405 405 415
نرخ اشتغال 48.02 46.9 46.8 47 47 47.4
دستمزد در تولید 450.00 460 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.17 0.5 0.3 0.4 0.4 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.62 106 106 106 106 106
قیمت تولید 100.13 104 105 106 102 107
نرخ تورم (ماهانه) -0.62 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4
تورم مواد غذایی 3.25 1.5 0.8 0.6 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 116.34 117 116 107 117 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.41 109 109 108 107 109
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 0.3 0.8 1 1.3 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 9.12 8.3 8.2 8 7.8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 2.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.40 2.92 2.82 2.62 2.42 2.42

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 198640.00 -20000 -420000 -550000 -550000 -420000
حساب جاری 395.39 -130 -150 -150 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -2.1 -1.5 -1.5 1.6
صادرات 1448161.00 1800000 1850000 1850000 1850000 1850000
واردات 1249521.00 1820000 2400000 2400000 2400000 2600000
حواله 845.57 730 920 920 920 980
تولید نفت خام 210.00 690 720 710 710 750

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 57 59 59 59
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت -521.75 -700 -1440 -1440 -1440 -1140
هزینه های دولت 2639153.00 2513960 2546530 2693961 2715405 2571995
درآمدهای دولت 988.41 1600 1760 1760 1760 1860
هزینه های مالی 1510.16 2300 3200 3200 3200 3000
مخارج نظامی 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 20.60 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 1400.20 1380 1400 1410 1410 1460
شاخص اقتصادی مقدم -34.50 -1.5 -0.5 0.3 0.5 1.5
تولید صنعتی -4.68 -2.1 -1.7 -0.8 0.5 3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 35 37 38 38 38.6
هزینه های مصرف کننده 11085291.00 10673896 10781921 11406137 11496932 10889740
تسهیلات اعتباری خریدار 27448.30 25151 26012 28055 28278 26272


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.