بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بازار سهام 1256.39 1182 1167 1152 1152 1123
پول 105.14 106 107 108 108 110

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.41 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 2.2 3.8 3.1 2.3 2.5
نرخ بیکاری 6.60 4.9 4.5 4.3 4.1 4
نرخ تورم 3.38 4.03 4.17 3.88 3.15 3
نرخ بهره 7.11 9 9.5 10 10 10
موازنه تجاری 184845.00 -88794 -83749 -68816 -49847 0
حساب جاری 808.05 -50 -50 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 61 61 61 61 61
بودجه دولت -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
اطمینان کسب و کار 1547.90 1560 1560 1510 1490 1500
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.60 35.5 36.3 37.1 37.6 40
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.41 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 2.2 3.8 3.1 2.3 2.5
تولید ناخالص داخلی 98.81 102 106 106 106 106
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17564317.00 17761388 18158086 18108811 17968296 18612038
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3625581.00 3548325 3616702 3737974 3708969 3707120
تولید ناخالص داخلی سرانه 5317.68 4950 4950 4950 4950 5050
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10329.20 10850 10850 10850 10850 11900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1365128.00 1375227 1453111 1407447 1396526 1489439
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1100307.00 1116978 1142947 1134417 1125614 1171521
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2031436.00 2106658 2143525 2094411 2078159 2197113
تولید ناخالص داخلی از معادن 1508791.00 1575778 1382067 1555564 1543493 1416619
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1152910.00 1183023 1207896 1188650 1179427 1238093
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1134486.00 1133633 1178218 1169655 1160579 1207674
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1307909.00 1308079 1367274 1348454 1337991 1401456
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 562827.00 495846 582940 580275 575772 597513

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 6.60 4.9 4.5 4.3 4.1 4
دستمزد 466.63 475 480 480 480 480
جمعیت 17.73 17.9 17.9 18.06 18.06 18.06
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00 64.5 64.8 64.8 64.8 65
حداقل دستمزد 425.00 425 425 440 440 440
نرخ اشتغال 40.00 41.7 41.7 41.7 41.8 42
دستمزد در تولید 450.00 470 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 3.38 4.03 4.17 3.88 3.15 3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.63 109 110 111 112 114
قیمت تولید 109.12 109 110 110 111 114
نرخ تورم (ماهانه) 0.56 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
تورم مواد غذایی 3.97 3.8 3.5 2.9 2.9 2.5
CPI مسکن آب و برق 118.02 121 121 122 122 125
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 119.60 120 121 121 121 121
تغییر قیمت تولید کننده 7.05 5.1 5.6 3.1 2.9 3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 7.11 9 9.5 10 10 10
نرخ بهره بین بانکی 1.30 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.78 5.55 6.55 7.05 7.55 7.55

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری 184845.00 -88794 -83749 -68816 -49847 0
حساب جاری 808.05 -50 -50 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
صادرات 2891595.00 2561976 2634586 2710270 2710270 2900000
واردات 2706750.00 2645725 2703402 2760117 2760117 2900000
حواله 1209.50 1310 1350 1350 1390 1400
تولید نفت خام 478.00 515 530 530 530 510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 91.50 200 200 250 150 200

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 61 61 61 61 61
بودجه دولت -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
ارزش بودجه دولت 702.79 -34 -37 -40 100 100
هزینه های دولت 2640108.00 2673182 2753289 2721951 2700830 2822121
درآمدهای دولت 2204.08 1685 1698 1854 1869 1901
هزینه های مالی 1501.29 1722 1738 1754 1769 1801
مخارج نظامی 2244.00 2300 2300 2300 2300 2400

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 1547.90 1560 1560 1510 1490 1500
شاخص اقتصادی مقدم 7.10 2.2 3.1 4.1 2.8 3
تولید صنعتی 30.32 5 4.3 4.3 4.3 4.3
تولید فولاد 50.00 54 54.2 54.2 54.2 55

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 35.60 35.5 36.3 37.1 37.6 40
هزینه های مصرف کننده 11677315.00 11405809 12091089 12039312 11945893 12393366
تسهیلات اعتباری خریدار 32221.10 29523 31119 32887 33220 33709


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.