بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بازار سهام 1348.62 1331 1313 1296 1279 1245
پول 92.74 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.97 1.5 0.7 0.5 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -9.5 1.5 15 9 6.5
نرخ بیکاری 4.90 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1
نرخ تورم -0.90 -0.4 -0.1 0.3 0.5 0.7
نرخ بهره 9.02 8 8 7.8 8 8
موازنه تجاری 368076.00 -420000 170000 180000 110000 -420000
حساب جاری 254.95 -150 -150 -150 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -1.5 -1.5 -1.5 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 59 59 59 59
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 1431.60 1400 1410 1410 1420 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 37 38 38 38 38.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 25 25 25 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.97 1.5 0.7 0.5 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.40 -9.5 1.5 15 9 6.5
تولید ناخالص داخلی 107.44 98.5 102 102 102 102
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15789815.00 18549693 16199835 17785894 20151505 18790839
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3362686.00 4360759 3703970 3952186 4477846 4417449
تولید ناخالص داخلی سرانه 5097.07 4850 5000 5000 5000 5000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11375.33 10870 11200 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1371526.00 1481582 1259376 1435109 1625985 1500843
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1282765.00 1567392 1313226 1391521 1576601 1587768
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1922915.00 2139718 1906055 2143248 2428310 2167534
تولید ناخالص داخلی از معادن 1148217.00 1660654 1432546 1645080 1863883 1682243
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1016417.00 1263007 1006686 1094699 1240299 1279426
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1075206.00 1114807 1021066 1112496 1260463 1129299
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 935509.00 1324008 1195840 1254725 1421609 1341221
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 557464.00 510096 520602 589006 667346 516727

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 4.90 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1
دستمزد 466.63 466 466 475 475 475
جمعیت 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 64.5 64.7 64.7 64.7 64.9
حداقل دستمزد 394.00 405 405 405 405 415
نرخ اشتغال 48.02 46.8 47 47 47 47.4
دستمزد در تولید 450.00 470 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -0.90 -0.4 -0.1 0.3 0.5 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.47 105 105 106 105 106
قیمت تولید 101.89 104 103 104 99.83 106
نرخ تورم (ماهانه) -0.16 0.3 0.3 0.2 0.1 0.4
تورم مواد غذایی -0.30 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 116.36 116 106 117 117 116
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.89 108 107 107 106 109
تغییر قیمت تولید کننده -1.60 -0.8 -0.5 -0.3 0.1 0.5

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 9.02 8 8 7.8 8 8
نرخ بهره بین بانکی 2.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.40 2.88 3.28 3.08 3.28 1.18

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 368076.00 -420000 170000 180000 110000 -420000
حساب جاری 254.95 -150 -150 -150 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -1.5 -1.5 -1.5 1.6
صادرات 1787468.00 1650000 1680000 1710000 1750000 1780000
واردات 1419392.00 1480000 1500000 1600000 1700000 1850000
حواله 721.17 920 920 920 920 980
تولید نفت خام 515.00 720 710 710 710 750

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 59 59 59 59
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت -359.42 -540 -1440 -1440 -1440 -540
هزینه های دولت 2470601.00 2916208 2425905 2678740 3035026 2954119
درآمدهای دولت 935.32 1760 1760 1760 1760 1860
هزینه های مالی 1294.73 3200 3200 3200 3200 3000
مخارج نظامی 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 25 25 25 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 20.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 1431.60 1400 1410 1410 1420 1460
شاخص اقتصادی مقدم -28.80 -0.5 0.3 0.5 0.7 1.5
تولید صنعتی 38.20 -1.7 -0.8 0.5 0.5 3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 37 38 38 38 38.6
هزینه های مصرف کننده 9950771.00 11593045 10271198 11251570 12748085 11743755
تسهیلات اعتباری خریدار 27317.10 24212 24780 28190 31415 24526


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.