بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بازار سهام 1380.33 1370 1363 1356 1348 1334
پول 97.09 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 -0.3 0.3 0.5 0.2 0.3
نرخ بیکاری 5.90 5.8 5.6 5.4 5.6 5.9
نرخ تورم 0.04 0.1 1.3 1.2 1.4 1.6
نرخ بهره 8.79 8.4 8.2 8.3 8.2 8.2
موازنه تجاری -23061.00 -200000 30000 20000 -20000 -550000
حساب جاری -36.85 -180 -50 -110 -130 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 46 40 40 40 40
بودجه دولت -3.00 -3.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 1466.10 1455 1449 1435 1430 1440
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.30 -0.3 0.3 0.5 0.2 0.3
تولید ناخالص داخلی 108.40 109 115 115 115 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17988418.00 18040224 17978352 18078360 18024395 18094345
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4206881.00 4240991 4186522 4227915 4215295 4253714
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185.09 5200 5300 5300 5300 5300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412.20 10850 11000 11000 11000 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1459140.00 1440890 1477474 1466436 1462058 1445213
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1499378.00 1524343 1507367 1506875 1502377 1528916
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2113227.00 2080950 2099308 2123793 2117453 2087193
تولید ناخالص داخلی از معادن 1644709.00 1615044 1633361 1652933 1647998 1619889
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1149090.00 1228318 1152537 1154835 1151388 1232003
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1085190.00 1084189 1082076 1090616 1087360 1087441
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1268151.00 1287644 1246797 1274492 1270687 1291507
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 553980.00 496086 554072 556750 555088 497575
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.8 5.6 5.4 5.6 5.9
دستمزد 450.26 455 455 455 455 475
دستمزد در تولید 450.00 460 460 460 460 470
حداقل دستمزد 394.00 394 405 405 405 405
نرخ اشتغال 47.30 47.4 47.6 47.6 47.5 47.6
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.04 0.1 1.3 1.2 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.22 105 107 107 107 107
قیمت تولید 103.53 103 104 104 105 105
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5
تورم مواد غذایی -0.44 0.4 0.4 0.6 0.7 0.8
CPI مسکن آب و برق 116.00 116 117 117 118 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.13 108 109 110 110 109
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 8.79 8.4 8.2 8.3 8.2 8.2
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 3.60 3.35 3.15 3.25 3.15 3.15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -23061.00 -200000 30000 20000 -20000 -550000
حساب جاری -36.85 -180 -50 -110 -130 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8
واردات 1791164.00 2000000 1870000 1840000 1820000 2400000
صادرات 1768103.00 1800000 1900000 1860000 1800000 1850000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 46 40 40 40 40
بودجه دولت -3.00 -3.2 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 2743324.00 2836114 2722182 2757041 2748811 2844622
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 1466.10 1455 1449 1435 1430 1440
شاخص اقتصادی مقدم -7.90 0.2 0.3 0.5 0.5 0.6
تولید صنعتی 18.10 4 4.2 4 4.3 4.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 11233297.00 11274641 11169333 11289463 11255764 11308465


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.