بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بازار سهام 1199.54 1199 1185 1171 1158 1131
پول 95.31 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 1.2 0.8 0.7 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40 4.2 1.8 2 1.5 1.8
نرخ بیکاری 6.60 5.8 5.8 5.6 5.5 5.2
نرخ تورم 1.94 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره 7.44 9.5 9.5 9.5 9.5 10
موازنه تجاری 105854.00 -420000 -720000 -820000 -1220000 -1320000
حساب جاری 139.99 -50 -50 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 61 61 61 61 61
بودجه دولت -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
اطمینان کسب و کار 1506.30 1473 1473 1473 1473 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.00 36 37.4 37.4 37.4 40.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.48 1.2 0.8 0.7 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 8.40 4.2 1.8 2 1.5 1.8
تولید ناخالص داخلی 98.81 102 102 102 106 106
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17379049.00 17343828 17331654 17726630 17639735 17957250
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3471942.00 3902849 3753325 3541381 3524021 3587454
تولید ناخالص داخلی سرانه 5317.68 4950 4950 4950 4950 5050
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10329.20 10850 10850 10850 10850 11900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1345623.00 1439208 1388075 1372535 1365807 1390392
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1092933.00 1318433 1283714 1114792 1109327 1129295
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2061309.00 2062452 2081672 2102535 2092229 2129889
تولید ناخالص داخلی از معادن 1541857.00 1555072 1515135 1572694 1564985 1593155
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1157557.00 1104686 1096830 1180708 1174920 1196069
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1109230.00 1078610 1068963 1131415 1125868 1146134
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1279921.00 1222630 1203712 1305519 1299120 1322504
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 485172.00 578516 571169 494875 492450 501314

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 6.60 5.8 5.8 5.6 5.5 5.2
دستمزد 466.63 475 475 475 480 480
جمعیت 17.56 17.74 17.74 17.74 17.98 17.98
نرخ مشارکت نیروی کار 63.00 63.5 63.9 64.5 64.8 65
حداقل دستمزد 400.00 415 415 415 415 415
نرخ اشتغال 40.00 40.5 41.2 41.7 41.5 43
دستمزد در تولید 450.00 470 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 1.94 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.26 107 108 108 109 112
قیمت تولید 104.53 105 105 107 108 111
نرخ تورم (ماهانه) 0.07 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3
تورم مواد غذایی 0.59 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
CPI مسکن آب و برق 116.71 118 119 119 119 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 116.21 116 117 117 117 117
تغییر قیمت تولید کننده 2.74 2 3.5 2.5 3 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 7.44 9.5 9.5 9.5 9.5 10
نرخ بهره بین بانکی 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.78 1.18 1.18 4.95 4.95 4.95

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری 105854.00 -420000 -720000 -820000 -1220000 -1320000
حساب جاری 139.99 -50 -50 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 0.5 0.5 0.5 0.5 -0.2
صادرات 2608255.00 1780000 1780000 1780000 1780000 1780000
واردات 2502401.00 2200000 2500000 2600000 3000000 3100000
حواله 1087.80 1250 1300 1310 1350 1400
تولید نفت خام 485.00 510 505 515 530 510
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 115.11 275 250 200 475 475

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 61 61 61 61 61
بودجه دولت -8.90 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -2.3
ارزش بودجه دولت -214.32 960 360 660 -1340 -1640
هزینه های دولت 2615638.00 2577843 2643438 2667951 2654873 2702660
درآمدهای دولت 1622.74 1860 1860 1860 1860 1860
هزینه های مالی 1837.06 900 1500 1200 3200 3500
مخارج نظامی 2244.00 2300 2300 2300 2300 2400

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 1506.30 1473 1473 1473 1473 1460
شاخص اقتصادی مقدم 17.70 8.5 5.8 5.2 4.7 3
تولید صنعتی 30.32 5 5 5 4.3 4.3
تولید فولاد 50.00 53.2 53.6 54 54.2 55

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 36.00 36 37.4 37.4 37.4 40.1
هزینه های مصرف کننده 11160283.00 11199940 11077682 11383489 11327687 11531586
تسهیلات اعتباری خریدار 29894.84 24526 29692 29523 30493 30495


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.