بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بازار سهام 1383.62 1365 1347 1330 1312 1277
پول 99.02 96.06 96.48 96.91 97.33 98.17

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.68 -2 -5 -4 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -3.7 -6 -5 0.5 1
نرخ بیکاری 4.90 6 6.3 6.5 6.4 6.1
نرخ تورم 1.01 0.8 0.5 0.4 0.6 1.1
نرخ بهره 8.98 8.7 8.3 8.2 8 7.5
موازنه تجاری 62504.00 20000 -20000 -420000 -550000 -420000
حساب جاری 145.69 -110 -130 -150 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -2.1 -2.1 -1.5 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 57 57 59 59
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1
اطمینان کسب و کار 1414.30 1100 1250 1380 1410 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 33 35 37 38 38.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.68 -2 -5 -4 0.3 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 -3.7 -6 -5 0.5 1
تولید ناخالص داخلی 109.00 110 115 115 117 117
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17900370.00 17322847 16985683 17005352 17989872 17175405
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4092784.00 4051226 3935047 3888145 4113248 3927026
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185.09 5300 5300 5300 5400 5400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412.20 10315 11000 11000 10315 10487
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1391576.00 1405152 1298245 1312056 1388018 1325177
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1451078.00 1443901 1388203 1402971 1484196 1417001
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2106138.00 2035038 2003922 2025240 2142491 2045493
تولید ناخالص داخلی از معادن 1582924.00 1583855 1546621 1563075 1653569 1578706
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1112360.00 1106574 1028942 1039888 1100092 1050287
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1128250.00 1045038 1077189 1088649 1151676 1099535
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1321370.00 1221229 1241790 1255000 1327658 1267550
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 575251.00 533483 490554 495773 524475 500730

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 4.90 6 6.3 6.5 6.4 6.1
دستمزد 466.63 466 466 466 475 475
جمعیت 17.27 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 62.3 64.2 64.5 64.7 64.9
حداقل دستمزد 394.00 405 405 405 405 415
نرخ اشتغال 48.02 47 46.9 46.8 47 47.4
دستمزد در تولید 450.00 460 460 470 470 470

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 1.01 0.8 0.5 0.4 0.6 1.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.56 106 106 106 106 107
قیمت تولید 101.69 103 104 105 106 107
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.2 0.1 0.5 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 4.57 -0.2 0.1 0.4 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 116.27 117 117 116 107 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.46 110 109 109 108 110
تغییر قیمت تولید کننده -1.30 -0.5 0.3 0.8 1 1.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 8.98 8.7 8.3 8.2 8 7.5
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 3.60 3.32 2.92 2.82 2.62 2.32

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 62504.00 20000 -20000 -420000 -550000 -420000
حساب جاری 145.69 -110 -130 -150 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -2.1 -2.1 -2.1 -1.5 1.6
صادرات 1585480.00 1860000 1800000 1850000 1850000 1850000
واردات 1522977.00 1840000 1820000 2400000 2400000 2600000
حواله 845.57 830 730 920 920 980
تولید نفت خام 542.00 650 690 720 710 750

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 57 57 57 59 59
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1 -3.1
ارزش بودجه دولت 832.90 -960 -700 -1440 -1440 -1140
هزینه های دولت 2680558.00 2641821 2554161 2546530 2693961 2571995
درآمدهای دولت 1727.26 1540 1600 1760 1760 1860
هزینه های مالی 894.36 2500 2300 3200 3200 3000
مخارج نظامی 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 20.60 20.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 1414.30 1100 1250 1380 1410 1460
شاخص اقتصادی مقدم -1.70 -2.5 -1.5 -0.5 0.3 1.5
تولید صنعتی 3.01 -3 -2.1 -1.7 -0.8 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.10 33 35 37 38 38.6
هزینه های مصرف کننده 11349390.00 10817665 10638644 10781921 11406137 10889740
تسهیلات اعتباری خریدار 27915.00 24398 25151 25795 27288 26053


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.