بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بازار سهام 1359.04 1341 1323 1306 1289 1254
پول 92.08 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.51 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 1.5 11 9 6.5 2.3
نرخ بیکاری 6.60 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1
نرخ تورم -0.81 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
نرخ بهره 9.02 8 7.8 8 8 7
موازنه تجاری 12174.00 -420000 180000 110000 -420000 -420000
حساب جاری 1213.63 -150 -150 -150 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 1.6 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 65 65 65 65 61
بودجه دولت -3.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
اطمینان کسب و کار 1479.90 1440 1420 1420 1460 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 28.85 38 38 38 38 38.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 25 25 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.51 0.7 0.5 0.3 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.80 1.5 11 9 6.5 2.3
تولید ناخالص داخلی 107.44 102 102 102 102 106
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16487573.00 16736846 17801044 17526695 18790839 17824741
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3575950.00 3826753 3955250 3732581 4417449 4075492
تولید ناخالص داخلی سرانه 5097.07 5000 5000 5000 5000 5150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11375.33 11200 11200 11200 11200 11300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1354397.00 1301124 1442547 1522394 1500843 1385697
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1286947.00 1356758 1391496 1423869 1587768 1444947
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1923432.00 1969239 2143296 2134436 2167534 2097240
تولید ناخالص داخلی از معادن 1551144.00 1480034 1644019 1274521 1682243 1576236
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1084225.00 1040057 1095964 1128223 1279426 1107660
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1094824.00 1054914 1112088 1193479 1129299 1123483
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1131966.00 1235481 1254739 1038415 1341221 1315787
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 566259.00 537860 588771 618785 516727 572821

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.60 6.4 6.3 6.2 6.1 6.1
دستمزد 466.63 466 475 475 475 480
جمعیت 17.27 17.5 17.5 17.5 17.74 17.98
نرخ مشارکت نیروی کار 60.10 61.8 62.1 62.3 62.8 62.8
حداقل دستمزد 394.00 405 405 405 415 415
نرخ اشتغال 39.30 42 44 46 47.4 47.4
دستمزد در تولید 450.00 470 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -0.81 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.44 105 106 105 105 106
قیمت تولید 102.74 104 103 104 106 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.12 0.3 0.2 0.1 0.4 0.4
تورم مواد غذایی -0.74 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
CPI مسکن آب و برق 116.01 106 117 117 117 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.29 107 107 106 107 107
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 -0.5 -0.3 0.1 0.5 1

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 9.02 8 7.8 8 8 7
نرخ بهره بین بانکی 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.40 2.88 3.28 3.08 1.18 1.18

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 12174.00 -420000 180000 110000 -420000 -420000
حساب جاری 1213.63 -150 -150 -150 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.10 -1.5 -1.5 -1.5 1.6 -1.2
صادرات 1822450.00 1680000 1710000 1750000 1780000 1780000
واردات 1810276.00 1500000 1600000 1700000 1850000 1850000
حواله 677.44 920 920 920 980 980
تولید نفت خام 508.29 710 710 710 750 700

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 49.40 65 65 65 65 61
بودجه دولت -3.00 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5
ارزش بودجه دولت -2215.02 -540 -1440 -1440 -540 -540
هزینه های دولت 2518979.00 2506322 2678740 2742367 2954119 2669233
درآمدهای دولت 1322.27 1760 1760 1760 1860 1860
هزینه های مالی 3537.29 3200 3200 3200 3000 3000
مخارج نظامی 2554.00 2550 2550 2550 2300 2300

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 25 25 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 20.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 1479.90 1440 1420 1420 1460 1460
شاخص اقتصادی مقدم -5.30 15.5 10.5 4.5 1.5 1.3
تولید صنعتی 20.66 3.5 5 4 3 4.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 28.85 38 38 38 38 38.6
هزینه های مصرف کننده 10183479.00 10611680 11256035 11045356 11743755 11301439
تسهیلات اعتباری خریدار 28078.60 25601 28190 30322 24526 27265


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.