بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بازار سهام 1298.02 1282 1265 1248 1232 1199
پول 92.30 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.57 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.20 11 9 3 1.2 1.5
نرخ بیکاری 6.10 7.4 6.6 6.1 5.8 5.5
نرخ تورم -1.13 0.3 0.5 0.7 1 1.2
نرخ بهره 9.33 9 9 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری 164298.00 -420000 180000 -420000 -420000 -420000
حساب جاری 765.79 -150 -150 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 -1.5 -1.5 1.6 1.6 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 65 65 65 61 61
بودجه دولت -8.90 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5
اطمینان کسب و کار 1465.00 1420 1420 1460 1473 1460
ضریب اطمینان مصرف کننده 31.54 32 34 36 38 38.6
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 25 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.57 0.5 0.3 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.20 11 9 3 1.2 1.5
تولید ناخالص داخلی 107.44 102 102 102 102 106
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16532359.00 17437717 17918694 17028330 16730747 17283755
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3643982.00 3737863 3897786 3753301 3687710 3809601
تولید ناخالص داخلی سرانه 5097.07 5000 5000 5000 5000 5150
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11375.33 11200 11200 11200 11200 11300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1351482.00 1514703 1476293 1392026 1367700 1412907
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1282859.00 1406279 1402772 1321345 1298253 1341165
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1933172.00 2095632 2096541 1991167 1956370 2021035
تولید ناخالص داخلی از معادن 1531898.00 1313560 1690747 1577855 1550281 1601523
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1103355.00 1206943 1181805 1136456 1116595 1153502
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1025098.00 1200053 1193358 1055851 1037399 1071689
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1177581.00 1076272 1233843 1212908 1191712 1231102
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 516231.00 622264 617222 531718 522426 539694

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.10 7.4 6.6 6.1 5.8 5.5
دستمزد 466.63 475 475 475 475 480
جمعیت 17.56 17.5 17.5 17.74 17.74 17.98
نرخ مشارکت نیروی کار 61.80 62.1 62.3 62.8 62.8 62.8
حداقل دستمزد 400.00 405 405 415 415 415
نرخ اشتغال 37.40 44 46 47.4 47.4 47.4
دستمزد در تولید 450.00 470 470 470 470 470

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم -1.13 0.3 0.5 0.7 1 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.08 106 105 105 106 106
قیمت تولید 101.19 104 103 106 106 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.08 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4
تورم مواد غذایی -3.19 0.6 0.6 0.8 1.4 0.9
CPI مسکن آب و برق 116.26 117 117 117 117 118
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.88 107 106 107 108 108
تغییر قیمت تولید کننده -1.64 -0.3 0.1 0.5 0.5 1

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 9.33 9 9 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 1.30 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 4.78 4.45 4.45 4.95 4.95 4.95

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 164298.00 -420000 180000 -420000 -420000 -420000
حساب جاری 765.79 -150 -150 -50 -50 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.60 -1.5 -1.5 1.6 1.6 -1.2
صادرات 2099305.00 1710000 1750000 1780000 1780000 1780000
واردات 1935006.00 1600000 1700000 1850000 1850000 1850000
حواله 986.20 920 920 980 980 980
تولید نفت خام 509.00 710 710 750 750 700

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 68.90 65 65 65 61 61
بودجه دولت -8.90 -3.1 -3.1 -3.1 -2.5 -2.5
ارزش بودجه دولت 780.84 -540 -1440 -540 -540 -540
هزینه های دولت 2538849.00 2742367 2745687 2615014 2569315 2654240
درآمدهای دولت 2291.69 1760 1760 1860 1860 1860
هزینه های مالی 1510.85 3200 3200 3000 3000 3000
مخارج نظامی 2244.00 2500 2500 2500 2300 2300

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 22 25 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 20.6 20.6 20.6 20.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 11.15 11.15 11.15 11.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 1465.00 1420 1420 1460 1473 1460
شاخص اقتصادی مقدم -2.10 10.5 4.5 1.5 1.5 1.3
تولید صنعتی 30.32 15 18 12 5 4.3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 31.54 32 34 36 38 38.6
هزینه های مصرف کننده 10385181.00 10997614 11099992 10696736 10509803 10857187
تسهیلات اعتباری خریدار 28256.70 30322 29844 28921 28416 29355


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.