بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بازار سهام 1327.57 1314 1307 1300 1293 1279
پول 98.19 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 0.9 0.7 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 0.5 0.1 0.3 0.2 0.3
نرخ بیکاری 5.60 5.8 5.8 5.6 5.4 5.6
نرخ تورم 0.71 0.9 1.2 1.3 1.2 1.6
نرخ بهره 8.74 8.5 8.4 8.2 8.3 8.2
موازنه تجاری -23522.00 -120000 -1804000 -1804000 -1804000 -420000
حساب جاری -261.64 -280 180 180 180 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.5 0.5 1.8 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 46 46 40 40 40
بودجه دولت -3.00 -3.2 -3.2 -3.7 -3.7 -3.7
اطمینان کسب و کار 1420.00 1410 1430 1420 1430 1535
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.00 0.9 0.7 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 0.5 0.1 0.3 0.2 0.3
تولید ناخالص داخلی 108.40 109 109 115 115 115
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 17920543.00 18244838 18311642 18365926 18148792 18549693
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4175198.00 4341624 4304797 4317558 4266513 4360759
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185.09 5200 5200 5300 5300 5300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412.20 10850 10850 11000 11000 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1473784.00 1430090 1462569 1466904 1449562 1481582
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1503460.00 1573222 1547277 1551864 1533517 1567392
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2091786.00 2108408 2112259 2118520 2093474 2139718
تولید ناخالص داخلی از معادن 1624498.00 1654739 1639343 1644203 1624764 1660654
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1149093.00 1214357 1246798 1250494 1235710 1263007
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1078919.00 1086347 1100500 1103763 1090713 1114807
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1243576.00 1285518 1307017 1310892 1295394 1324008
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 553584.00 515954 503550 505043 499072 510096
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.60 5.8 5.8 5.6 5.4 5.6
دستمزد 450.26 461 455 455 455 475
دستمزد در تولید 437.00 440 460 460 460 470
حداقل دستمزد 394.00 394 394 405 405 405
نرخ اشتغال 47.00 47.2 47.4 47.6 47.6 47.6
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 0.71 0.9 1.2 1.3 1.2 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.54 106 107 107 107 108
قیمت تولید 101.14 104 103 104 105 105
تغییر قیمت تولید کننده -1.20 0.9 1.1 1.2 1.2 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.09 0.2 0.3 0.1 0.2 0.5
تورم مواد غذایی 0.93 0.6 0.4 0.4 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 116.06 116 117 117 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.16 108 109 109 110 111
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 8.74 8.5 8.4 8.2 8.3 8.2
نرخ بهره بین بانکی 2.10 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 3.60 3.98 3.88 3.68 3.78 3.78
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -23522.00 -120000 -1804000 -1804000 -1804000 -420000
حساب جاری -261.64 -280 180 180 180 -150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 0.5 0.5 1.8 1.8 1.8
واردات 1808093.00 1970000 2000000 2000000 2000000 2400000
صادرات 1784571.00 1850000 196000 196000 196000 1980000
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 46 46 40 40 40
بودجه دولت -3.00 -3.2 -3.2 -3.7 -3.7 -3.7
هزینه های دولت 2714094.00 2803451 2878784 2887318 2853182 2916208
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 1420.00 1410 1430 1420 1430 1535
شاخص اقتصادی مقدم -4.10 1.8 3 3.3 3.3 2
تولید صنعتی 7.80 3.8 4 4.2 4 4.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 11149149.00 11324038 11444270 11478196 11342493 11593045


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.