بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 1387.65 1400 1390 1381 1373 1355
پول 97.93 96.06 96.48 96.91 97.33 98
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.14 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.3 0.5 0.2 0.3 0.6
نرخ بیکاری 5.90 5.6 5.4 5.6 5.9 5.6
نرخ تورم -0.07 0.5 0.8 1.2 1.4 1.6
نرخ بهره 8.78 8.5 8.3 8.2 8.2 7.5
موازنه تجاری 122852.00 -1804000 20000 -20000 -420000 -420000
حساب جاری -64.90 -50 -110 -130 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 40 40 40 40 35
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
اطمینان کسب و کار 1466.10 1449 1435 1430 1440 1500
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.60 37.9 38.1 38.3 38.6 38.6
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.14 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.10 0.3 0.5 0.2 0.3 0.6
تولید ناخالص داخلی 108.40 115 115 115 115 117
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18069876.00 17978352 18078360 18106016 18124086 18232830
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4186220.00 4186522 4227915 4194592 4198779 4223971
تولید ناخالص داخلی سرانه 5185.09 5300 5300 5300 5300 5400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10412.20 11000 11000 11000 11000 11000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1381112.00 1477474 1466436 1383874 1385255 1393567
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1476812.00 1507367 1506875 1479766 1481242 1490130
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2131832.00 2099308 2123793 2136096 2138227 2151057
تولید ناخالص داخلی از معادن 1645342.00 1633361 1652933 1648633 1650278 1660180
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1094619.00 1152537 1154835 1096808 1097903 1104490
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1145946.00 1082076 1090616 1148238 1149384 1156280
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1321053.00 1246797 1274492 1323695 1325016 1332966
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 521866.00 554072 556750 522910 523432 526572
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.90 5.6 5.4 5.6 5.9 5.6
دستمزد 450.26 455 455 455 475 475
جمعیت 17.02 17.5 17.5 17.5 17.5 17.74
دستمزد در تولید 450.00 460 460 460 470 470
نرخ مشارکت نیروی کار 64.60 64.1 64.1 64.2 64.5 64.9
حداقل دستمزد 394.00 405 405 405 405 415
نرخ اشتغال 47.30 47.6 47.6 47.5 47.6 48.5
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم -0.07 0.5 0.8 1.2 1.4 1.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.21 106 106 107 107 108
قیمت تولید 104.32 104 104 105 105 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.50 0.9 1.1 1.3 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.01 0.1 0.2 0.1 0.5 0.4
تورم مواد غذایی -0.63 0.2 0.4 0.5 0.6 0.8
CPI مسکن آب و برق 115.97 116 117 117 118 120
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.36 108 110 110 110 111
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 8.78 8.5 8.3 8.2 8.2 7.5
نرخ بهره بین بانکی 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
نرخ بهره سپرده 3.60 3.32 3.12 3.02 3.02 2.52
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 122852.00 -1804000 20000 -20000 -420000 -420000
حساب جاری -64.90 -50 -110 -130 -150 -50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.20 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6
واردات 1755212.00 1870000 1840000 1820000 2400000 2600000
صادرات 1878064.00 1900000 1860000 1800000 1850000 1850000
حواله 845.57 830 830 730 920 980
تولید نفت خام 546.00 485 485 485 475 475
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 45.20 40 40 40 40 35
بودجه دولت -3.00 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.1
ارزش بودجه دولت -270.00 -1600 -960 -700 -1440 -1140
هزینه های دولت 2717193.00 2722182 2757041 2722627 2725345 2741697
درآمدهای دولت 1885.87 1700 1540 1600 1760 1860
هزینه های مالی 2155.87 3300 2500 2300 3200 3000
مخارج نظامی 2554.00 2550 2550 2550 2550 2300
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 21.60 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15 12.15
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 1466.10 1449 1435 1430 1440 1500
شاخص اقتصادی مقدم -7.90 0.3 0.5 0.5 0.6 1.5
تولید صنعتی 18.10 4.2 4 4.3 4.5 4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 37.60 37.9 38.1 38.3 38.6 38.6
هزینه های مصرف کننده 11317706.00 11169333 11289463 11340341 11351659 11419769
تسهیلات اعتباری خریدار 27152.60 24461 25462 26810 27234 27397


اکوادور - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.