ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اکوادور - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sCaa3 Stable Feb 26 2021
FitchB- Stable Sep 03 2020
S&PB- Stable Sep 01 2020
FitchRD N/A Apr 20 2020
S&PSD N/A Apr 13 2020
FitchC N/A Apr 09 2020
Moody'sCaa3 Negative Apr 03 2020
S&PCCC- Negative Watch Mar 25 2020
FitchCC N/A Mar 24 2020
FitchCCC N/A Mar 19 2020
Moody'sCaa1 Stable Feb 06 2020
FitchB- Stable Aug 21 2019
FitchB- Negative Jan 10 2019
Moody'sB3 Negative Dec 12 2018
FitchB- Stable Aug 17 2018
S&PB- Stable Jun 29 2017
FitchB Negative Aug 25 2016
S&PB Stable Aug 12 2015
Moody'sB3 Stable Dec 19 2014
S&PB+ Stable Aug 20 2014
FitchB Stable Oct 18 2013
S&PB Positive Aug 06 2013
FitchB- Positive Oct 24 2012
Moody'sCaa1 Stable Sep 13 2012
S&PB Stable Jun 07 2012
S&PB- Positive Aug 04 2011
Moody'sCaa2 Stable Feb 01 2011
FitchB- Stable Nov 05 2010
S&PB- Stable Aug 02 2010
Moody'sCaa3 Stable Sep 24 2009
FitchCCC Stable Sep 04 2009
S&PCCC+ Stable Jun 15 2009
Moody'sCa Stable Dec 16 2008
S&PSD N/A Dec 15 2008
FitchRD N/A Dec 15 2008
FitchCCC Negative Watch Nov 17 2008
Moody'sCaa1 Negative Watch Nov 14 2008
S&PCCC- Negative Watch Nov 14 2008
Moody'sCaa1 Stable Nov 14 2008
Moody'sB3 Stable Mar 20 2008
S&PB- Stable Nov 20 2007
FitchCCC Stable Oct 30 2007
Moody'sCaa2 Negative Jan 30 2007
FitchCCC Negative Watch Jan 23 2007
S&PCCC Negative Jan 19 2007
Moody'sCaa1 Stable Jan 08 2007
Moody'sCaa1 Positive Jan 30 2006
S&PCCC+ Stable Oct 04 2005
FitchB- Negative Aug 29 2005
S&PCCC+ Negative Watch Aug 23 2005
S&PCCC+ Stable Jun 20 2005
S&PB- Negative Watch Apr 21 2005
S&PB- Stable Jan 24 2005
FitchB- Stable Oct 07 2004
Moody'sCaa1 Stable Feb 24 2004
FitchCCC+ Stable Sep 26 2003
S&PCCC+ Stable Sep 18 2003
FitchCCC+ Positive Mar 24 2003
S&PCCC+ Positive Feb 05 2003
FitchCCC+ Stable Nov 08 2002
S&PCCC+ Stable Dec 04 2001
S&PCCC+ Negative Apr 02 2001
S&PB- Stable Aug 25 2000
S&PSD N/A Aug 01 2000
S&PSD N/A Jul 31 2000
Moody'sCaa2 Stable Oct 05 1999
Moody'sB3 Negative Sep 14 1998
Moody'sB1 Negative Watch Jun 08 1998
Moody'sB1 Negative Apr 17 1998
Moody'sB1 Stable Jul 24 1997