24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
EU
نشست Ecofin
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 AM
EU
مزایده بیل شش ماهه -0.266%
10:10 AM
EU
سه ماهه Bill مزایده -0.517%
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:45 AM
EU
سه ماهه Bill مزایده
10:10 AM
EU
مزایده بیل شش ماهه
16/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:00 AM
EU
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) MAY -20.6%
17/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
EU
نشست Ecofin

EUROPEAN-UNION CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

European-union Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی