16/09/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EU
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) JUL -23.2% 10.4%
06:00 AM
EU
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) AUG -19.1% -23.2%
14/10/2021 واقعی قبلی
EU
جلسه شورا اروپایی
15/10/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
EU
ثبت نام خودرو جدید (تغییرات سالیانه) SEP -19.1%

EUROPEAN-UNION CALENDAR - اطلاعات - شاخص های اقتصادی

European-union Calendar - اطلاعات - شاخص های اقتصادی