تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی 18749 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 804517 2019-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3693370 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076 2018-12

کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15475 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2019-09
هزینه های کار 106 2019-09
افراد شاغل 230357 2019-03
تغییر اشتغال 0.2 2019-12
استخدام تمام وقت 182601 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.3 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 43608 2019-06
جمعیت 512 2018-12
بهره وری 106 2019-09
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.2 2019-12
رشد دستمزد 3.2 2019-09
نرخ بیکاری جوانان 14.1 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2020-01
اندازه اصل تورم 1.4 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-01
CPI مسکن آب و برق 106 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2020-01
تورم مواد غذایی 2.5 2020-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-09
نرخ تورم 1.7 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2020-01
قیمت تولید 106 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
صادرات 171140 2019-12
واردات 156183 2019-12
موازنه تجاری 14957 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
درخواست پناهندگی 65500 2019-10
ارزیابی اعتبار 98 2020-02
بدهی های دولت 12715249 2018-12
هزینه های دولت 759889 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12

تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2019-12
تولید صنعتی -3.9 2019-12
اطمینان کسب و کار -8.7 2020-01
استفاده از ظرفیت 80.7 2020-03
ثبت خودرو 956779 2020-01
تغییرات موجودی انبار 2601 2019-09
تولید صنعتی -3.6 2019-12
استخراج معدن -7.3 2019-12
تولید فولاد 11357 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.9 2020-02
هزینه های مصرف کننده 2044069 2019-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 101 2020-01
پس انداز های شخصی 10.46 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 121 2019-09
میزان ساخت و ساز 1.4 2019-11
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.