تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 18749 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 781140 2019-06
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3686598 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076 2018-12
کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15635 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2019-06
هزینه های کار 111 2019-06
افراد شاغل 230357 2019-03
تغییر اشتغال 0.1 2019-09
استخدام تمام وقت 182601 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 43608 2019-06
جمعیت 512 2018-12
بهره وری 106 2019-06
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.3 2019-09
رشد دستمزد 3.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 14.5 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-10
اندازه اصل تورم 1.3 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-10
CPI مسکن آب و برق 106 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-10
تورم مواد غذایی 1.9 2019-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2019-06
نرخ تورم 1.1 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-10
قیمت تولید 106 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -0.7 2019-09
تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2018-12
صادرات 168302 2019-09
واردات 173338 2019-09
موازنه تجاری -5036 2019-09
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 81.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
درخواست پناهندگی 19305 2019-09
بدهی های دولت 12715249 2018-12
هزینه های دولت 749667 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-09
تولید صنعتی -1.1 2019-09
اطمینان کسب و کار -9.7 2019-10
استفاده از ظرفیت 81.1 2019-12
ثبت خودرو 1177746 2019-10
تغییرات موجودی انبار 6993 2019-06
تولید صنعتی -1.2 2019-09
استخراج معدن -6.2 2019-09
تولید فولاد 13386 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 2022368 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 99 2019-10
پس انداز های شخصی 11.04 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 119 2019-06
میزان ساخت و ساز 0.3 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.