گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 4.9 در صد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.1 90 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -6.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
افراد بیکار 13066 13139 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2.8 در صد
هزینه های کار 120 110 امتیاز
افراد شاغل 195503 195349 هزار
تغییر اشتغال 0.4 0.4 در صد
استخدام تمام وقت 160668 161052 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 74.3 73.6 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 34717 34187 هزار
جمعیت 447 446 میلیون
بهره وری 105 105 امتیاز
سن بازنشستگی مردان 64.54 64.41
سن بازنشستگی زنان 63.81 63.64
نرخ بیکاری 6.1 6.1 در صد
رشد دستمزد 2 2.8 در صد
نرخ بیکاری جوانان 13.3 13.8 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 197 197 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 882960761 882875610 دوزها
گذشته قبلی
قیمت مصرف کننده اصلی 112 111 امتیاز
اندازه اصل تورم 4.51 4.14 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 1.3 5.4 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 118 117 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 127 126 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 124 امتیاز
تورم مواد غذایی 10.01 8.64 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 110 امتیاز
نرخ تورم 8.8 8.1 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 1 0.8 در صد
قیمت تولید 149 147 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 37 36.6 در صد
گذشته قبلی
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 198502 220803 EUR - میلیون
واردات 242128 248660 EUR - میلیون
Crude Oil Imports from Russia 10754 11328 هزار تن
Natural Gas Imports from Russia 312815 287992 تراژول
موازنه تجاری -43625 -27857 EUR - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.1 90 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -4.7 -6.8 درصد از تولید ناخالص داخلی
درخواست پناهندگی 54090 64055 افراد
ارزیابی اعتبار 98
بدهی های دولت 12078219 10838269 EUR - میلیون
هزینه های دولت 714 716 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 46.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20.7 20.8 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.8 36.9 در صد
نرخ مالیات بر فروش 21.5 21.5 در صد
گذشته قبلی
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 0.6 در صد
تولید صنعتی 0.8 2.9 در صد
اطمینان کسب و کار 5.4 5.6 امتیاز
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.3 81.7 در صد
ثبت خودرو 791546 684506 واحد
تغییرات موجودی انبار 81.47 59.6 EUR - میلیارد
تولید صنعتی 0.7 2.8 در صد
استخراج معدن 0.5 3.5 در صد
تولید فولاد 12900 12300 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -24 -22.1 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 1760 1769 EUR - میلیارد
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 104
پس انداز های شخصی 13.31 14.64 در صد
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.3 0.6 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5 2.8 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 142 139 امتیاز
میزان ساخت و ساز 3 4.1 در صد
نرخ مالکیت مسکن 69.7 69.8 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.