گذشته قبلی
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.9 13.7 در صد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.7 77.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.9 -0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
افراد بیکار 13984 14312 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2.8 در صد
هزینه های کار 117 107 امتیاز
افراد شاغل 192947 189515 هزار
تغییر اشتغال 0.8 -0.1 در صد
استخدام تمام وقت 161293 158433 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 73.6 72.6 در صد
قسمت مدت زمان اشتغال 34352 34394 هزار
جمعیت 447 446 میلیون
بهره وری 105 105 امتیاز
سن بازنشستگی مردان 64.54 64.41
سن بازنشستگی زنان 63.81 63.64
نرخ بیکاری 6.5 6.7 در صد
رشد دستمزد 0.1 2.4 در صد
نرخ بیکاری جوانان 15.4 15.6 در صد
گذشته قبلی
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 176 175 دوز در هر 100 نفر
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 785525656 783834612 دوزها
گذشته قبلی
قیمت مصرف کننده اصلی 108 108 امتیاز
اندازه اصل تورم 2.9 2.4 در صد
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 2.7 1.1 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 111 امتیاز
CPI مسکن آب و برق 115 114 امتیاز
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115 114 امتیاز
تورم مواد غذایی 2.9 2.3 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 108 امتیاز
نرخ تورم 5.2 4.4 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 0.9 در صد
قیمت تولید 128 125 امتیاز
تغییر قیمت تولید کننده 23.7 21.8 در صد
گذشته قبلی
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 3 درصد از تولید ناخالص داخلی
صادرات 201434 190725 EUR - میلیون
واردات 209729 194879 EUR - میلیون
موازنه تجاری -8295 -4153 EUR - میلیون
گذشته قبلی
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 90.7 77.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
بودجه دولت -6.9 -0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی
درخواست پناهندگی 38100 33280 افراد
ارزیابی اعتبار 98
بدهی های دولت 12078219 10838269 EUR - میلیون
هزینه های دولت 715 709 EUR - میلیارد
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.4 46.6 درصد از تولید ناخالص داخلی
گذشته قبلی
نرخ مالیات شرکت 20.7 20.8 در صد
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.8 36.9 در صد
نرخ مالیات بر فروش 21.5 21.5 در صد
گذشته قبلی
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.5 -0.8 در صد
تولید صنعتی -0.7 0.9 در صد
اطمینان کسب و کار 13.2 12.6 امتیاز
میزان استفاده ازظرفیت تولید 81.6 82.8 در صد
ثبت خودرو 713346 665001 واحد
تغییرات موجودی انبار 34.45 32.21 EUR - میلیارد
تولید صنعتی 0 0.9 در صد
استخراج معدن -0.7 -3.4 در صد
تولید فولاد 12900 13400 هزار تن
گذشته قبلی
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.6 -8.2 امتیاز
هزینه های مصرف کننده 1761 1692 EUR - میلیارد
شاخص خوشبینی اقتصادی 114 117
پس انداز های شخصی 18.13 21.04 در صد
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.9 0.3 در صد
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 7.9 2.3 در صد
گذشته قبلی
شاخص مسکن 134 131 امتیاز
میزان ساخت و ساز 4.2 2 در صد
نرخ مالکیت مسکن 69.8 69.9 در صد


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.