تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 18749 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 798800 2019-03
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3659977 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076 2018-12
کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15653 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2019-03
هزینه های کار 102 2019-03
افراد شاغل 230357 2019-03
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
استخدام تمام وقت 180946 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.1 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 43256 2019-03
جمعیت 513 2018-12
بهره وری 106 2019-03
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.3 2019-05
رشد دستمزد 2.7 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 14.3 2019-05
قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-05
اندازه اصل تورم 1.1 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-05
CPI مسکن آب و برق 106 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-05
تورم مواد غذایی 1.8 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-03
نرخ تورم 1.6 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
قیمت تولید 107 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-05
تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
صادرات 171119 2019-04
واردات 169671 2019-04
موازنه تجاری 1448 2019-04
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
درخواست پناهندگی 30890 2019-03
بدهی های دولت 12715249 2018-12
هزینه های دولت 741977 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2019-05
تولید صنعتی 0.1 2019-05
اطمینان کسب و کار -5.9 2019-06
استفاده از ظرفیت 82.5 2019-06
تغییرات موجودی انبار 23662 2019-03
تولید صنعتی 0.4 2019-05
استخراج معدن 0.2 2019-05
تولید فولاد 14453 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.9 2019-06
هزینه های مصرف کننده 2022851 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 102 2019-06
پس انداز های شخصی 10.16 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.3 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 117 2019-03
میزان ساخت و ساز 2.5 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.