تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.8 2020-12
تولید ناخالص داخلی 15593 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 678 2020-09
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3172 2020-12
رشد GDP سالانه 54.8 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 37104 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44370 2019-12

کار گذشته مرجع
افراد بیکار 16000 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2020-09
هزینه های کار 107 2020-09
افراد شاغل 191819 2020-09
تغییر اشتغال 0.9 2020-09
استخدام تمام وقت 157818 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 57.1 2020-09
قسمت مدت زمان اشتغال 34501 2020-09
جمعیت 447 2019-12
بهره وری 104 2020-09
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 7.5 2020-12
رشد دستمزد 2.4 2020-09
نرخ بیکاری جوانان 17.8 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-01
اندازه اصل تورم 0.7 2020-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-12
CPI مسکن آب و برق 107 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2021-01
تورم مواد غذایی 1 2020-12
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2020-09
نرخ تورم 0.2 2020-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2020-12
قیمت تولید 104 2020-12
تغییر قیمت تولید کننده -1.8 2020-11

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 174896 2020-12
واردات 144788 2020-12
موازنه تجاری 30108 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 2019-12
بودجه دولت -0.5 2019-12
درخواست پناهندگی 7090 2020-10
ارزیابی اعتبار 98 2021-03
بدهی های دولت 10837934 2019-12
هزینه های دولت 693 2020-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20.9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.1 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.2 2020-12
تولید صنعتی -0.3 2020-12
اطمینان کسب و کار -3.5 2021-02
استفاده از ظرفیت 77.7 2021-03
ثبت خودرو 726491 2021-01
تغییرات موجودی انبار -29.05 2020-09
تولید صنعتی -0.4 2020-12
استخراج معدن -3.7 2020-12
تولید فولاد 12200 2021-01

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.7 2021-02
هزینه های مصرف کننده 1711 2020-09
شاخص خوشبینی اقتصادی 93.1 2021-02
پس انداز های شخصی 16.11 2020-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.4 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.5 2020-12

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 127 2020-09
میزان ساخت و ساز -2.1 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 69.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.