تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 18749 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 781140 2019-06
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3668302 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 37417 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38076 2018-12
کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15613 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.7 2019-03
هزینه های کار 111 2019-06
افراد شاغل 230357 2019-03
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
استخدام تمام وقت 180946 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 57.9 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 43256 2019-03
جمعیت 512 2018-12
بهره وری 106 2019-06
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.3 2019-07
رشد دستمزد 3.1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 14.3 2019-07
قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-08
اندازه اصل تورم 1.2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-08
CPI مسکن آب و برق 106 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-08
تورم مواد غذایی 2.6 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2019-06
نرخ تورم 1.4 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-08
قیمت تولید 106 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.6 2019-07
تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
صادرات 181232 2019-07
واردات 181342 2019-07
موازنه تجاری -110 2019-07
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
درخواست پناهندگی 1965 2019-07
بدهی های دولت 12715249 2018-12
هزینه های دولت 749667 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-07
تولید صنعتی -1.2 2019-07
اطمینان کسب و کار -6.4 2019-08
استفاده از ظرفیت 81.6 2019-09
تغییرات موجودی انبار 6993 2019-06
تولید صنعتی -1.2 2019-07
استخراج معدن -5.6 2019-07
تولید فولاد 13641 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-08
هزینه های مصرف کننده 2022368 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 101 2019-08
پس انداز های شخصی 10.35 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.6 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 117 2019-03
میزان ساخت و ساز 1.7 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.