تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 17278 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 778314 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3658722 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 36593 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 37205 2017-12
کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15907 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.8 2018-09
هزینه های کار 110 2018-09
افراد شاغل 231343 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
استخدام تمام وقت 183369 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 58.2 2018-09
قسمت مدت زمان اشتغال 42492 2018-09
جمعیت 513 2018-12
بهره وری 109 2018-12
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 6.4 2019-03
رشد دستمزد 2.7 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 14.5 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-04
اندازه اصل تورم 1.4 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-04
CPI مسکن آب و برق 105 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-04
تورم مواد غذایی 1.7 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110 2018-12
نرخ تورم 1.9 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2019-04
قیمت تولید 107 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.1 2019-03
تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.3 2017-12
صادرات 173369 2019-03
واردات 170429 2019-03
موازنه تجاری 2940 2019-03
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 80 2018-12
بودجه دولت -0.6 2018-12
درخواست پناهندگی 30890 2019-03
بدهی های دولت 12715249 2018-12
هزینه های دولت 739661 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.6 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 38.6 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2018-12
تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-03
تولید صنعتی 1.1 2019-03
اطمینان کسب و کار -3.7 2019-04
استفاده از ظرفیت 82.5 2019-06
تغییرات موجودی انبار 20970 2018-12
تولید صنعتی 0.4 2019-03
استخراج معدن 4.4 2019-03
تولید فولاد 14994 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.2 2019-05
هزینه های مصرف کننده 2011289 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 104 2019-04
پس انداز های شخصی 10.16 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.9 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 115 2018-12
میزان ساخت و ساز 5.8 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 69.3 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.