تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.3 2020-09
تولید ناخالص داخلی 15593 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 602 2020-06
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3187 2020-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 11.6 2020-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 37104 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 44370 2019-12

کار گذشته مرجع
افراد بیکار 15990 2020-09
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2020-06
هزینه های کار 116 2020-06
افراد شاغل 189695 2020-06
تغییر اشتغال 0.9 2020-09
استخدام تمام وقت 155833 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 56.1 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 34339 2020-06
جمعیت 447 2019-12
بهره وری 104 2020-06
سن بازنشستگی مردان 64.28 2018-12
سن بازنشستگی زنان 63.44 2018-12
نرخ بیکاری 7.6 2020-10
رشد دستمزد 5.3 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 17.5 2020-10

قیمت ها گذشته مرجع
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2020-10
اندازه اصل تورم 0.7 2020-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-10
CPI مسکن آب و برق 105 2020-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103 2020-10
تورم مواد غذایی 2 2020-10
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 107 2020-06
نرخ تورم 0.2 2020-10
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2020-10
قیمت تولید 102 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.2 2020-09

تجارت گذشته مرجع
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.4 2019-12
صادرات 170962 2020-09
واردات 146473 2020-09
موازنه تجاری 24489 2020-09

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 79.3 2019-12
بودجه دولت -0.5 2019-12
درخواست پناهندگی 7090 2020-10
ارزیابی اعتبار 98 2020-12
بدهی های دولت 10837934 2019-12
هزینه های دولت 663 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.7 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 20.9 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.1 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 21.5 2020-12

تجارت گذشته مرجع
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0 2020-09
تولید صنعتی -6.1 2020-09
اطمینان کسب و کار -10.2 2020-11
استفاده از ظرفیت 76.5 2020-12
ثبت خودرو 953615 2020-10
تغییرات موجودی انبار 0.23 2020-06
تولید صنعتی -5.8 2020-09
استخراج معدن -10.6 2020-09
تولید فولاد 12610 2020-10

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.7 2020-11
هزینه های مصرف کننده 1511 2020-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 86.6 2020-11
پس انداز های شخصی 23.9 2020-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.7 2020-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.1 2020-09

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 125 2020-06
میزان ساخت و ساز -2.7 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 69.8 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اتحادیه اروپا - شاخص های اقتصادی.