بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17 1.16
بازار سهام 4873.80 4652 4542 4434 4329 4118
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.09 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 0.9 1.5 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -3.2 5.8 2.9 2.2 3.2
نرخ بیکاری 8.70 8.8 9.6 9.3 9 7.2
نرخ تورم 0.90 0.5 1 1.2 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 1035.00 -330 -330 -330 -380 -380
حساب جاری 2041.00 -450 -1000 -200 80 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 67 67 67 67 68
بودجه دولت -1.10 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3
اطمینان کسب و کار -5.20 -13 -12.5 -11 -10 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.80 -5 -4.5 -5 -3 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 56.95 56.95 51.6 51.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.9 0.9 1.5 0.5 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.40 -3.2 5.8 2.9 2.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 268.76 255 255 255 255 266
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 56295.00 49142 51051 51605 51254 52894
تولید ناخالص ملی 56990.00 49442 52454 52621 52263 53935
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12495.00 11386 12567 11981 11899 12280
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241.10 47500 47500 47500 47500 48300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621.10 47800 47800 47800 47800 48300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1299.00 1129 1355 1335 1326 1368
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3061.00 2602 2824 2700 2682 2768
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8580.00 7687 8269 8253 8196 8459
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9075.00 7755 8343 8004 7949 8203
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34039.00 29427 30562 30706 30498 31473
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1951.00 2064 1831 1868 1855 1914
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1422.00 1392 1504 1427 1418 1463

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 8.70 8.8 9.6 9.3 9 7.2
نرخ بیکاری جوانان 20.00 21 21.8 21.5 21.2 21.2
دستمزد 3605.00 3460 3605 3626 3630 3695
دستمزد در تولید 105.60 106 106 106 106 109
جمعیت 5.53 5.54 5.54 5.54 5.54 5.55
سن بازنشستگی زنان 63.75 64 64 64 64 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 64 64 64 64 64.25
رشد دستمزد 0.20 2.2 2.3 2.3 2.5 3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.90 0.5 1 1.2 1.4 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.20 104 104 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.80 106 106 106 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.55 103 103 104 104 104
قیمت تولید 103.70 98.49 101 102 104 105
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 -1.8 0.7 1.5 1.8 0.9
CPI مسکن آب و برق 148.30 147 149 149 150 153
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.20 102 102 103 105 107
تورم مواد غذایی 0.40 1.2 1 1.1 1.6 1.6

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 222.10 230 230 230 230 225

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1035.00 -330 -330 -330 -380 -380
حساب جاری 2041.00 -450 -1000 -200 80 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
واردات 5005.00 5610 5610 5610 5610 5610
صادرات 6040.00 5280 5280 5280 5280 5280
ورود توریست 20558.00 75000 220000 240000 260000 300000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 67 67 67 67 68
بودجه دولت -1.10 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8 -3
ارزش بودجه دولت -1573.40 -235 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 14734.00 11204 12626 11604 11525 11894
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 55 55 55 55 52

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 56.95 56.95 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.52 32.53 32.52 32.52 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.76 23.2 20.17 20.17 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.76 9.33 11.76 11.76 9.33 9.33

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -5.20 -13 -12.5 -11 -10 -8
تولید صنعتی -2.50 2.5 6.5 6.5 8 2.5
شاخص اقتصادی مقدم -1.80 -1 3 2 0.9 2

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.80 -5 -4.5 -5 -3 0.5
هزینه های مصرف کننده 29014.00 26583 26654 27257 27072 27938
نرخ وام بانکی 4.37 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
تسهیلات اعتباری خریدار 16523.00 16073 17525 17100 17041 17586
قیمت گازوئیل 1.88 1.75 1.66 1.58 1.5 1.42


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.