بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.11 1.11 1.1 1.1 1.08
بازار سهام 3938.90 3750 3702 3655 3608 3517
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 0.16 0.17 0.18 0.2 0.23
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2
نرخ بیکاری 8.00 6.5 6.2 6 7.8 5.9
نرخ تورم 1.20 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -305.00 -200 -10 -320 -270 -330
حساب جاری -4244.00 -150 50 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 58 58 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار 0.30 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.80 -2.5 -3 -1.5 -2 -2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 2.1 1.9 1.6 1.4 1.2
تولید ناخالص داخلی 251.88 262 262 262 270 270
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51041.00 50696 50760 51731 51629 52351
تولید ناخالص ملی 51075.00 51936 50647 52459 52356 53089
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11432.00 11472 11178 11690 11667 11830
تولید ناخالص داخلی سرانه 47057.62 51200 51200 51200 52500 52500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 40585.72 39630 39630 39630 39630 39630
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1387.00 1377 1347 1433 1430 1450
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2902.00 2819 2795 2914 2908 2949
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8150.00 7904 7987 8188 8172 8286
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8096.00 8190 8030 8067 8051 8164
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29711.00 29759 29906 30108 30049 30469
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2147.00 2297 2301 2179 2175 2205
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1522.00 1580 1559 1522 1519 1540
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.00 6.5 6.2 6 7.8 5.9
دستمزد 3512.00 3515 3526 3440 3440 3460
دستمزد در تولید 103.50 104 104 104 104 106
جمعیت 5.51 5.54 5.54 5.52 5.53 5.53
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 1818 1821 1827 1827 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 3964 3963 4000 4000 4074
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1714 1708 1740 1740 1740
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.20 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.1 0.2 0.1 0.3 -0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 104 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.81 103 102 103 103 103
قیمت تولید 2048.00 2096 2105 2095 2090 2145
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 2.5 2.3 2.6 2.2 2.4
CPI مسکن آب و برق 146.69 146 147 148 149 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.10 106 106 105 104 107
تورم مواد غذایی 0.50 1.8 2.1 2.4 2.4 1.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.32 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 201 201 201 195 195
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -305.00 -200 -10 -320 -270 -330
حساب جاری -4244.00 -150 50 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 0.3 0.3 0.3 0.6 0.6
واردات 5725.00 5790 5400 5420 5920 5610
صادرات 5420.00 5590 5320 5100 5650 5280
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 58 58 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 11698.00 11990 11264 12453 12429 12603
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.9 52.9 52.9 52.5 52.5
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 0.30 -4 -4.3 -4 -4.7 -6
تولید صنعتی 6.50 3.3 3.6 3.4 3.4 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.83 3.14 2.3 2.3 2.3 2.1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.80 -2.5 -3 -1.5 -2 -2
هزینه های مصرف کننده 27232.00 27742 27474 28195 28140 28533
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5
قیمت گازوئیل 1.78 1.63 1.58 1.55 1.51 1.51


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.