بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.21 1.2 1.2 1.19 1.19 1.18
بازار سهام 4571.59 4481 4375 4271 4170 3967
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.32 0.03 0.07 0.11 0.15 0.24

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30 -1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 -4.5 -4.2 9.2 5.9 4.2
نرخ بیکاری 7.40 12 10.3 9.6 9.3 9
نرخ تورم 0.20 0.6 1 1.3 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -380.00 -330 -330 -330 -330 -330
حساب جاری 105.00 100 -450 -1000 -200 80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 61 62.8 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -1.10 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
اطمینان کسب و کار -15.00 -15 -13 -12.5 -11 -10
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.80 -7 -5 -4.5 -5 -3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 56.95 56.95 56.95 51.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.30 -1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 -4.5 -4.2 9.2 5.9 4.2
تولید ناخالص داخلی 268.76 242 255 255 255 255
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50151.00 48903 48635 52691 51099 50957
تولید ناخالص ملی 51138.00 49521 48931 54139 52503 51600
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11643.00 11287 11268 12971 12579 11761
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241.10 45100 47500 47500 47500 47500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621.10 44300 47800 47800 47800 47800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1297.00 1170 1117 1399 1357 1219
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2624.00 2570 2575 2915 2826 2678
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8020.00 7609 7607 8535 8277 7929
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7778.00 7768 7675 8612 8351 8094
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29841.00 29312 29123 31545 30591 30543
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1815.00 2104 2042 1890 1833 2192
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1387.00 1385 1378 1553 1506 1443

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 7.40 12 10.3 9.6 9.3 9
نرخ بیکاری جوانان 14.30 18.7 17 16.3 16 15.7
دستمزد 3605.00 3460 3605 3626 3630 3695
دستمزد در تولید 105.10 106 106 106 106 109
جمعیت 5.53 5.53 5.54 5.54 5.54 5.54
سن بازنشستگی زنان 63.75 63.75 64 64 64 64
سن بازنشستگی مردان 63.75 63.75 64 64 64 64
رشد دستمزد -4.40 1.6 2.2 2.3 2.3 2.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.20 0.6 1 1.3 1.5 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.80 106 104 105 105 108
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.20 106 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.44 103 103 104 103 104
قیمت تولید 100.50 1941 1849 1978 1978 1989
تغییر قیمت تولید کننده -5.40 -4.2 -4.2 2.1 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 147.55 150 149 148 149 153
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.40 107 105 102 103 109
تورم مواد غذایی 1.70 1.3 1.2 1 1.1 1.6

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.53 -0.06 -0.44 -0.44 -0.44 0.44
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 222.10 232 230 230 230 230

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -380.00 -330 -330 -330 -330 -330
حساب جاری 105.00 100 -450 -1000 -200 80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 5265.00 5610 5610 5610 5610 5610
صادرات 4885.00 5280 5280 5280 5280 5280
ورود توریست 65969.00 160000 75000 220000 240000 260000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 61 62.8 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -1.10 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8 -3.8
ارزش بودجه دولت -1350.30 -235 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 11277.00 11781 11088 13032 12638 12276
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 58 55 55 55 55

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 56.95 56.95 56.95 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.52 32.53 32.52 32.52 32.52 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.76 23.2 20.17 20.17 20.17 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.76 9.33 11.76 11.76 11.76 9.33

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -15.00 -15 -13 -12.5 -11 -10
تولید صنعتی -6.00 1.8 2.5 6.5 6.5 8
شاخص اقتصادی مقدم -3.20 -2 -1 3 2 0.9

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.80 -7 -5 -4.5 -5 -3
هزینه های مصرف کننده 26489.00 26387 26309 27511 26679 27495
نرخ وام بانکی 4.18 0.5 4.23 4.23 4.23 1
تسهیلات اعتباری خریدار 16686.00 15711 15907 18088 17670 16371
قیمت گازوئیل 1.65 1.51 1.35 1.29 1.22 1.43


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.