بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11 1.1
بازار سهام 3968.81 3850 3759 3670 3583 3409
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 0.02 0.04 0.06 0.09 0.14

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 3.5 2.2 1.1 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -7 -4.5 -4.2 9.2 4.2
نرخ بیکاری 10.60 9.2 11 10.3 9.6 9
نرخ تورم -0.20 0.2 0.6 1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری 190.00 -170 -330 -330 -330 -330
حساب جاری -295.00 120 450 450 450 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 61 61 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -1.10 -6.2 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8
اطمینان کسب و کار -24.00 -18.5 -15 -13 -12.5 -10
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.90 -10 -7 -5 -4.5 -3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.90 3.5 2.2 1.1 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.10 -7 -4.5 -4.2 9.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 291.00 297 297 316 316 316
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50767.00 50308 48903 48635 55438 50957
تولید ناخالص ملی 51076.00 50999 49521 48931 55775 51600
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11762.00 11512 11287 11268 12844 11761
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 51500 51500 52800 52800 52800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 42500 42500 42500 38192 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1166.00 1199 1170 1117 1273 1219
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2688.00 2653 2570 2575 2935 2678
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7941.00 7935 7609 7607 8672 7929
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8011.00 7910 7768 7675 8748 8094
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30400.00 30046 29312 29123 33197 30543
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2132.00 2199 2104 2042 2328 2192
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1438.00 1403 1385 1378 1570 1443

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 10.60 9.2 11 10.3 9.6 9
نرخ بیکاری جوانان 25.20 25.2 25.2 24.5 23.8 23.8
دستمزد 3548.00 3611 3605 3626 3630 3695
دستمزد در تولید 103.90 106 106 106 106 109
جمعیت 5.53 5.53 5.53 5.54 5.54 5.54
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
رشد دستمزد 2.20 2 1.6 2.2 2.3 2.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -0.20 0.2 0.6 1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.12 104 104 105 104 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 103.50 105 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 102.97 103 103 104 103 104
قیمت تولید 1904.00 1969 1941 1849 1944 1989
تغییر قیمت تولید کننده -7.10 -3.7 -4.2 -4.2 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 146.81 148 149 148 149 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100.02 104 105 102 101 106
تورم مواد غذایی 2.40 2.4 1.5 1.5 1.5 1.5

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41 -0.41
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 205 205 205 205 200

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 190.00 -170 -330 -330 -330 -330
حساب جاری -295.00 120 450 450 450 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 4225.00 5850 5610 5610 5610 5610
صادرات 4415.00 5680 5280 5280 5280 5280

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 61 61 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -1.10 -6.2 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8
ارزش بودجه دولت -1343.60 -236 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 11574.00 11208 11781 11088 12639 12276
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 58 58 55 55 55

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -24.00 -18.5 -15 -13 -12.5 -10
تولید صنعتی -3.10 -16 1.8 2.5 6.5 8
شاخص اقتصادی مقدم -7.94 0.9 1 1 1 0.9

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -3.90 -10 -7 -5 -4.5 -3
هزینه های مصرف کننده 27462.00 27185 26387 26309 29989 27495
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
تسهیلات اعتباری خریدار 16604.00 15928 15711 15907 18132 16371
قیمت گازوئیل 1.50 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.