بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 1.01 1.03 1.02 1.01 1 0.97
بازار سهام 4597.47 4372 4215 4064 3918 3642
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.73 1.84 2.03 2.23 2.45 2.97

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.1 0.6 0.6 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 0.5 0.2 0.4 2 2.5
نرخ بیکاری 7.90 7 7.2 7.2 7.2 7.2
نرخ تورم 7.00 7 6.4 4.4 3.8 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
موازنه تجاری -1175.00 -330 -330 -330 -330 -330
حساب جاری -2286.00 80 70 70 70 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 67 68 68 68 68
بودجه دولت -2.60 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8
اطمینان کسب و کار 10.00 12.1 -8 -8 -8 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.30 -1 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 -0.1 0.6 0.6 0.7 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.60 0.5 0.2 0.4 2 2.5
تولید ناخالص داخلی 299.16 255 266 266 266 266
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 59013.00 58590 58570 58824 59249 60295
تولید ناخالص ملی 60662.00 60629 60741 58602 60905 60067
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 14049.00 13327 12905 13534 14105 13872
تولید ناخالص داخلی سرانه 45009.62 47500 48300 48300 48300 48300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 55006.65 47800 48300 48300 48300 48300
رشد کامل تولید ناخالص داخلی -2.80 2.9 2.9 2.7 2.7 2.7
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1308.00 1388 1384 1353 1313 1387
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3223.00 2963 3002 3130 3236 3209
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9104.00 8955 8935 8938 9140 9161
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9392.00 9571 9425 9262 9430 9494
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35621.00 35752 35557 35731 35763 36625
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1925.00 1794 1885 1943 1933 1991
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1476.00 1507 1536 1593 1482 1633

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 7.90 7 7.2 7.2 7.2 7.2
نرخ بیکاری جوانان 16.90 17.8 17 17.2 17.2 17.2
دستمزد 3692.00 3711 3727 3769 3784 3822
دستمزد در تولید 109.60 110 110 111 113 115
جمعیت 5.53 5.56 5.56 5.56 5.56 5.58
سن بازنشستگی زنان 63.75 64 64.25 64.25 64.25 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 64 64.25 64.25 64.25 64.25
رشد دستمزد 5.20 2.5 3 3 3 3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 7.00 7 6.4 4.4 3.8 3.4
نرخ تورم (ماهانه) 1.30 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.76 114 114 114 116 118
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 113.40 108 108 108 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 108.31 105 105 106 107 106
قیمت تولید 144.90 124 127 137 146 129
تغییر قیمت تولید کننده 31.70 3 1 1 1 1
تورم مواد غذایی 9.04 2 2 2 2 1.6
CPI مسکن آب و برق 162.39 163 165 165 169 171
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 122.70 123 123 123 123 123

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 0.00 0.75 1.25 1.5 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی -0.14 0.61 1.11 1.36 1.61 1.61
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 232.70 230 225 225 225 225

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -1175.00 -330 -330 -330 -330 -330
حساب جاری -2286.00 80 70 70 70 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
واردات 8100.00 5610 5610 5610 5610 5610
صادرات 6900.00 5280 5280 5280 5280 5280
ورود توریست 104190.00 260000 300000 300000 300000 300000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.80 67 68 68 68 68
بودجه دولت -2.60 -2.3 -2.3 -1.8 -1.8 -1.8
ارزش بودجه دولت 385.30 -235 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 13783.00 14373 13384 14836 13838 15207
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 55 52 52 52 52

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 31.55 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.66 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.89 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 10.00 12.1 -8 -8 -8 -8
تولید صنعتی 7.30 2.3 2.5 2.5 2.5 1.9

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.30 -1 -2.2 -2.2 -2.2 -1.8
هزینه های مصرف کننده 30413.00 30133 30279 30610 30535 31375
نرخ وام بانکی 4.64 5.39 5.89 6.14 6.39 6.39
قیمت گازوئیل 2.65 2.75 2.85 2.95 3.06 3.06
تسهیلات اعتباری خریدار 16919.00 16645 16828 16813 17257 17248


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.