بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 3209.09 3133 3059 2986 2915 2774
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.08 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -1 -7 0.8 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -1.6 -10.5 -7 -4.5 1.3
نرخ بیکاری 6.90 7.3 8.5 9.2 9.9 8.7
نرخ تورم 0.80 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -365.00 -270 -170 -170 -330 -380
حساب جاری -215.00 120 120 120 450 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 61 61 61 61 62.8
بودجه دولت -0.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.8
اطمینان کسب و کار -6.20 -14 -38 -32 -26 -12
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -5.9 -9 -10 -7 -4.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -1 -7 0.8 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.40 -1.6 -10.5 -7 -4.5 1.3
تولید ناخالص داخلی 291.00 259 259 259 259 255
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51282.00 50789 49646 50462 48974 49611
تولید ناخالص ملی 52473.00 51206 49496 51014 50112 50763
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11687.00 11441 11158 11820 11161 11306
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 44282 44282 44282 44282 45419
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 38192 38192 38192 38192 39172
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1275.00 1304 1233 1258 1218 1233
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2723.00 2751 2650 2675 2600 2634
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8235.00 8064 7839 8367 7864 7967
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8119.00 7924 7677 7759 7754 7854
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30535.00 29592 28901 29857 29161 29540
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2190.00 2162 2118 2193 2091 2119
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1418.00 1437 1419 1399 1354 1372

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 6.90 7.3 8.5 9.2 9.9 8.7
نرخ بیکاری جوانان 18.40 18.8 18.8 18.8 18.8 17.2
دستمزد 3540.00 3602 3628 3639 3632 3723
دستمزد در تولید 104.40 107 107 107 107 109
جمعیت 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1751 1746 1748 1744 1788
رشد دستمزد 3.40 3 2.7 2.8 2.6 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4378 4365 4369 4361 4470

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.80 1.2 1.3 1.5 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.67 104 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.20 105 105 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 102.89 103 103 103 103 104
قیمت تولید 1989.00 2055 2050 2073 2060 2104
تغییر قیمت تولید کننده -2.80 0.5 1.2 1.4 1.7 2.1
CPI مسکن آب و برق 147.27 148 149 150 150 153
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.90 104 106 105 106 108
تورم مواد غذایی 1.30 2.4 2.4 2.4 1.5 1.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.35 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 205 205 205 205 200

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -365.00 -270 -170 -170 -330 -380
حساب جاری -215.00 120 120 120 450 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
واردات 5130.00 5920 5850 5850 5610 5610
صادرات 4765.00 5650 5680 5680 5280 5280

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 61 61 61 61 62.8
بودجه دولت -0.70 -4.2 -4.2 -4.2 -4.2 -4.8
ارزش بودجه دولت -28.80 -236 -236 -236 -235 -235
هزینه های دولت 12185.00 11620 11545 11171 11637 11788
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.5 52.5 52.5 52.5 52.1

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75 53.75
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -6.20 -14 -38 -32 -26 -12
تولید صنعتی -1.80 -3.4 2.5 2.2 1.8 1.2
شاخص اقتصادی مقدم 1.70 1.2 1 0.9 1 0.9

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.10 -5.9 -9 -10 -7 -4.5
هزینه های مصرف کننده 28148.00 27336 26759 27352 26881 27231
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
تسهیلات اعتباری خریدار 16642.00 15678 15502 15928 15711 15915
قیمت گازوئیل 1.50 -1.23 -1.17 -1.11 -1.02 -1.02


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.