بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.11 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 4364.59 4193 4142 4092 4044 3947
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.05 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.6 1.2 1 1.1 1.3
نرخ بیکاری 5.90 6.9 6 6.1 5.9 5.8
نرخ تورم 0.90 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -115.00 -270 -170 -170 -330 -380
حساب جاری 227.00 120 120 120 450 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 57.5 57.5 57.5 57.5 54
بودجه دولت -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
اطمینان کسب و کار -7.70 1 1.3 1.7 2 1
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.20 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9 1
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.6 1.2 1 1.1 1.3
تولید ناخالص داخلی 275.68 297 297 297 297 316
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51872.00 51069 51241 52045 52443 53124
تولید ناخالص ملی 52233.00 51754 51496 52407 52808 53494
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12102.00 11563 11609 12142 12235 12394
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 51500 51500 51500 51500 52800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 42500 42500 42500 42500 43000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1310.00 1349 1313 1314 1324 1342
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2786.00 2808 2820 2795 2817 2853
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8567.00 8150 8155 8596 8661 8774
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7944.00 8008 7987 7970 8031 8136
تولید ناخالص داخلی از خدمات 30570.00 29910 30069 30672 30906 31308
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2245.00 2186 2204 2252 2270 2299
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1432.00 1453 1476 1437 1448 1467
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.90 6.9 6 6.1 5.9 5.8
نرخ بیکاری جوانان 11.80 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
دستمزد 3540.00 3602 3628 3639 3632 3723
دستمزد در تولید 104.00 107 107 107 107 109
جمعیت 5.51 5.53 5.53 5.53 5.53 5.54
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
رشد دستمزد 3.70 3 2.7 2.8 2.6 2.5
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 2039 2033 2035 2031 2082
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4378 4365 4369 4361 4470
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1751 1746 1748 1744 1788
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.90 1.6 1.3 1.5 1.7 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.70 105 105 105 105 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.10 105 105 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 102.98 103 103 103 103 104
قیمت تولید 2040.00 2055 2050 2073 2075 2118
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.5 1.2 1.4 1.7 2.1
CPI مسکن آب و برق 147.76 149 149 150 138 140
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.90 104 106 105 105 107
تورم مواد غذایی 1.76 2.4 2.4 2.4 1.5 1.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38 -0.38
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 205 205 205 205 200
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -115.00 -270 -170 -170 -330 -380
حساب جاری 227.00 120 120 120 450 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.2
واردات 5190.00 5920 5850 5850 5610 5610
صادرات 5075.00 5650 5680 5680 5280 5280
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 57.5 57.5 57.5 57.5 54
بودجه دولت -0.70 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
ارزش بودجه دولت -28.80 -236 -236 -236 -235 -235
هزینه های دولت 11438.00 11744 12012 11476 11564 11714
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.5 52.5 52.5 52.5 52.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79 9.79
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -7.70 1 1.3 1.7 2 1
تولید صنعتی 3.70 3.4 3.4 3.4 1.8 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.30 1.2 1 0.9 1 0.9
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.20 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9 1
هزینه های مصرف کننده 28005.00 27628 27841 28098 28313 28681
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
تسهیلات اعتباری خریدار 16355.00 15846 16128 16362 16576 16792
قیمت گازوئیل 1.68 1.85 1.89 1.94 1.98 1.98


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.