بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 4403.65 4296 4194 4095 3997 3803
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.33 0.03 0.07 0.11 0.15 0.24

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.50 3.5 2.2 1.1 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 -7 -4.5 -4.2 9.2 4.2
نرخ بیکاری 7.70 11.5 12 10.3 9.6 9
نرخ تورم 0.20 0.2 0.6 1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -440.00 -170 -330 -330 -330 -380
حساب جاری -121.00 150 100 -450 -1000 80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 61 61 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -1.10 -6.2 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8
اطمینان کسب و کار -20.50 -18.5 -15 -13 -12.5 -10
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.10 1 -7 -5 -4.5 -3
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -4.50 3.5 2.2 1.1 1 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.40 -7 -4.5 -4.2 9.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 268.76 242 242 255 255 255
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48252.00 50308 48903 48635 55438 50957
تولید ناخالص ملی 49578.00 50999 49521 48931 55775 51600
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11878.00 11512 11287 11268 12844 11761
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241.10 45100 45100 47500 47500 47500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621.10 44300 44300 47800 47800 47800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1281.00 1199 1170 1117 1273 1219
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2669.00 2653 2570 2575 2935 2678
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7816.00 7935 7609 7607 8672 7929
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7886.00 7910 7768 7675 8748 8094
تولید ناخالص داخلی از خدمات 28887.00 30046 29312 29123 33197 30543
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1731.00 2199 2104 2042 2328 2192
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1422.00 1403 1385 1378 1570 1443

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.70 11.5 12 10.3 9.6 9
نرخ بیکاری جوانان 16.00 19.4 19.4 17.7 17 16.7
دستمزد 3553.00 3611 3605 3626 3630 3695
دستمزد در تولید 104.90 106 106 106 106 109
جمعیت 5.53 5.53 5.53 5.54 5.54 5.54
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
رشد دستمزد -4.40 2 1.6 2.2 2.3 2.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.20 0.2 0.6 1 1.3 1.4
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.71 104 104 105 105 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.10 105 106 106 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 103.26 103 103 104 103 104
قیمت تولید 1936.00 1969 1941 1849 1978 1989
تغییر قیمت تولید کننده -5.00 -3.7 -4.2 -4.2 2.1 2.5
CPI مسکن آب و برق 147.37 148 149 148 149 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.10 104 105 102 103 106
تورم مواد غذایی 0.90 1.8 1.3 1.2 1 1.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.50 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44 -0.44
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 205 205 205 205 200

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -440.00 -170 -330 -330 -330 -380
حساب جاری -121.00 150 100 -450 -1000 80
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.80 -1.6 -1.6 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 4815.00 5850 5610 5610 5610 5610
صادرات 4375.00 5680 5280 5280 5280 5280
ورود توریست 19071.00 100000 160000 75000 220000 260000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.40 61 61 62.8 62.8 62.8
بودجه دولت -1.10 -6.2 -6.2 -3.8 -3.8 -3.8
ارزش بودجه دولت -1487.90 -236 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 11934.00 11208 11781 11088 12639 12276
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.30 58 58 55 55 55

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95 56.95
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52 32.52
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.76 20.17 20.17 20.17 20.17 20.17
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار -20.50 -18.5 -15 -13 -12.5 -10
تولید صنعتی -6.10 -16 1.8 2.5 6.5 8
شاخص اقتصادی مقدم -2.80 -3.2 -2 -1 3 0.9

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.10 1 -7 -5 -4.5 -3
هزینه های مصرف کننده 25193.00 27185 26387 26309 29989 27495
نرخ وام بانکی 4.31 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
تسهیلات اعتباری خریدار 16630.00 15928 15711 15907 18088 16371
قیمت گازوئیل 1.73 1.43 1.35 1.29 1.22 1.16


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.