بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
بازار سهام 5300.88 5335 5208 5083 4962 4728
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.5 1.1 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 2.6 3 2.1 3.2 2.2
نرخ بیکاری 6.50 6.9 7.3 8.4 7.8 7.2
نرخ تورم 2.20 1.9 1.5 1.2 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -460.00 -330 -330 -330 -330 -330
حساب جاری 559.00 -200 80 80 80 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 67 67 67 67 68
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 23.40 20.9 -10 -10 -10 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.00 4.8 3.7 1.5 0.5 -2.2
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 1.5 1.1 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.50 2.6 3 2.1 3.2 2.2
تولید ناخالص داخلی 271.23 255 255 255 255 266
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 57611.00 57547 58065 57616 59455 59343
تولید ناخالص ملی 59616.00 58623 59075 58830 61524 60374
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 13104.00 13312 13345 13212 13523 13638
تولید ناخالص داخلی سرانه 47863.80 47500 47500 47500 47500 48300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47260.80 47800 47800 47800 47800 48300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1365.00 1394 1352 1356 1409 1382
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2913.00 2997 3007 2959 3006 3073
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8805.00 8822 8953 8834 9087 9150
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9411.00 9336 9517 9453 9712 9727
تولید ناخالص داخلی از خدمات 35154.00 34677 35046 34885 36279 35817
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1764.00 1701 1812 1762 1820 1852
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1482.00 1468 1508 1547 1529 1541

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 6.50 6.9 7.3 8.4 7.8 7.2
نرخ بیکاری جوانان 16.00 15.8 16.2 17.3 16.7 16.9
دستمزد 3632.00 3688 3709 3723 3723 3821
دستمزد در تولید 107.20 108 108 109 110 111
جمعیت 5.53 5.54 5.54 5.56 5.56 5.56
سن بازنشستگی زنان 63.75 64 64 64 64 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 64 64 64 64 64.25
رشد دستمزد 0.20 2.3 2.5 2.5 2.5 3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.20 1.9 1.5 1.2 1 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.1 0.2 -0.1 -0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.00 106 105 106 106 107
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.00 106 108 108 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.36 104 104 104 105 104
قیمت تولید 117.20 108 108 109 114 109
تغییر قیمت تولید کننده 15.50 7.1 5.3 2.1 1.8 1.2
CPI مسکن آب و برق 153.26 150 150 151 152 152
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.80 104 105 108 108 106
تورم مواد غذایی 0.50 0.2 1.6 2 2 1.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54 -0.54
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 232.70 230 230 230 230 225

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -460.00 -330 -330 -330 -330 -330
حساب جاری 559.00 -200 80 80 80 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
واردات 5905.00 5610 5610 5610 5610 5610
صادرات 5445.00 5280 5280 5280 5280 5280
ورود توریست 32249.00 240000 260000 260000 260000 300000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 67 67 67 67 68
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -599.70 -235 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 14133.00 13293 15256 13779 14585 15592
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 55 55 55 55 52

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 31.55 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.66 23.2 23.2 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.89 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 23.40 20.9 -10 -10 -10 -8
تولید صنعتی 5.00 8 3.3 2.1 2.3 2.5
شاخص اقتصادی مقدم 5.50 2 0.9 0.9 0.9 2

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 6.00 4.8 3.7 1.5 0.5 -2.2
هزینه های مصرف کننده 29629.00 30204 30015 29686 30577 30676
نرخ وام بانکی 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34
تسهیلات اعتباری خریدار 16648.00 17050 17174 16837 17128 17552
قیمت گازوئیل 1.91 1.81 1.72 1.64 1.56 1.48


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.