بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 5274.14 5194 5071 4950 4833 4598
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.02 0 0 0.01 0.01 0.02

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.7 1.5 1.1 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 4.8 2.6 3 3.1 2.2
نرخ بیکاری 9.00 9.6 9.3 9 8.7 7.8
نرخ تورم 2.20 2.7 1.9 1.2 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.2 -0.1 0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -265.00 -330 -330 -380 -380 -380
حساب جاری -644.00 -1000 -200 80 80 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 67 67 67 67 68
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 15.00 -12.5 -11 -10 -10 -8
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.70 4 -5 -3 -3 0.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 56.95 51.6 51.6 51.6

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.7 1.5 1.1 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 4.8 2.6 3 3.1 2.2
تولید ناخالص داخلی 268.76 255 255 255 255 266
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 56294.00 50568 51455 57984 58040 59259
تولید ناخالص ملی 57044.00 51958 52468 58700 58757 59991
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 12683.00 12448 11946 12870 12882 13153
تولید ناخالص داخلی سرانه 49241.10 47500 47500 47500 47500 48300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 48621.10 47800 47800 47800 47800 48300
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1329.00 1342 1331 1338 1339 1367
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3048.00 2797 2692 3153 3156 3222
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8591.00 8191 8229 8837 8846 9032
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9184.00 8265 7980 9347 9356 9553
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34154.00 30274 30617 35060 35094 35831
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1935.00 1814 1862 2010 2011 2054
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1480.00 1490 1423 1465 1466 1497

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 9.00 9.6 9.3 9 8.7 7.8
نرخ بیکاری جوانان 20.00 20.6 20.3 20 19.7 19.7
دستمزد 3620.00 3460 3605 3626 3630 3695
دستمزد در تولید 106.10 106 106 106 106 109
جمعیت 5.53 5.54 5.54 5.54 5.56 5.56
سن بازنشستگی زنان 63.75 64 64 64 64 64.25
سن بازنشستگی مردان 63.75 64 64 64 64 64.25
رشد دستمزد 0.20 2.3 2.3 2.5 2.5 3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.20 2.7 1.9 1.2 1.2 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.1 0.2 -0.1 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.40 106 106 105 106 106
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.80 106 106 108 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.39 103 103 104 104 104
قیمت تولید 107.50 107 108 108 109 109
تغییر قیمت تولید کننده 8.70 6.5 7.1 5.3 2.1 1.2
CPI مسکن آب و برق 150.40 151 150 150 151 151
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107.20 104 104 104 108 106
تورم مواد غذایی 0.50 -0.6 0.2 1.6 2 1.6

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 232.70 230 230 230 230 225

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -265.00 -330 -330 -380 -380 -380
حساب جاری -644.00 -1000 -200 80 80 70
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.30 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
واردات 5530.00 5610 5610 5610 5610 5610
صادرات 5265.00 5280 5280 5280 5280 5280
ورود توریست 18151.00 220000 240000 260000 260000 300000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.20 67 67 67 67 68
بودجه دولت -5.40 -4.3 -4.3 -4.3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -281.10 -235 -235 -235 -235 -235
هزینه های دولت 13556.00 12507 11570 15176 15191 15510
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.70 55 55 55 55 52

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 56.95 51.6 56.95 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 31.55 32.53 32.52 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.66 23.2 20.17 23.2 23.2 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 10.89 9.33 11.76 9.33 9.33 9.33

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 15.00 -12.5 -11 -10 -10 -8
تولید صنعتی 3.10 8 6.5 3.3 2.1 2.5
شاخص اقتصادی مقدم 6.40 3 2 0.9 0.9 2

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 2.70 4 -5 -3 -3 0.5
هزینه های مصرف کننده 28889.00 26402 27178 29884 29913 30542
نرخ وام بانکی 4.12 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
تسهیلات اعتباری خریدار 16548.00 17359 17050 17174 17002 17552
قیمت گازوئیل 2.01 1.75 1.66 1.43 1.5 1.42


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.