بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.09 1.08 1.08 1.07 1.06
بازار سهام 4135.51 3986 3932 3879 3826 3724
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.15 0.03 0.06 0.1 0.14 0.17
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
نرخ بیکاری 5.90 6 6.9 6 6.1 5.9
نرخ تورم 0.90 1.1 1.6 1.3 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -240.00 -320 -270 -170 -170 -330
حساب جاری 184.00 120 120 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
اطمینان کسب و کار -6.60 -0.7 1 1.3 1.7 2
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.20 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.5 1.2 1.3 1.2 1.1
تولید ناخالص داخلی 275.68 291 302 302 302 302
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 51037.00 51287 51408 51700 51649 51851
تولید ناخالص ملی 51291.00 52263 52098 51958 51906 52838
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11563.00 11765 11640 11713 11702 11894
تولید ناخالص داخلی سرانه 48579.90 49200 51500 51500 51500 51500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 41898.62 42000 42500 42500 42500 42500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1308.00 1353 1358 1325 1324 1368
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2809.00 2832 2827 2846 2843 2863
تولید ناخالص داخلی از ساخت 8123.00 7990 8204 8229 8220 8078
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7955.00 8043 8062 8058 8050 8131
تولید ناخالص داخلی از خدمات 29949.00 30009 30108 30338 30308 30340
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2195.00 2191 2200 2224 2221 2215
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1470.00 1442 1462 1489 1488 1458
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.90 6 6.9 6 6.1 5.9
دستمزد 3534.00 3440 3580 3604 3629 3460
دستمزد در تولید 104.00 105 106 107 107 108
جمعیت 5.51 5.52 5.53 5.53 5.53 5.53
سن بازنشستگی زنان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1980.00 1827 2041 2039 2033 1868
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4250.00 4000 4382 4378 4365 4074
هزینه زندگی خانواده 1700.00 1740 1753 1751 1746 1798
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.90 1.1 1.6 1.3 1.5 1.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.50 104 104 105 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 102.84 103 102 102 103 103
قیمت تولید 2034.00 2048 2055 2051 2062 2083
تغییر قیمت تولید کننده -1.00 0.3 0.5 1.2 1.4 1.7
CPI مسکن آب و برق 147.83 148 149 149 149 150
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.60 105 104 104 106 107
تورم مواد غذایی 0.30 2.4 2.4 2.4 2.4 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.41 -0.31 -0.06 -0.4 -0.4 -0.06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 211.26 209 205 205 205 205
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -240.00 -320 -270 -170 -170 -330
حساب جاری 184.00 120 120 120 120 450
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7
واردات 5260.00 5420 5920 5850 5850 5610
صادرات 5020.00 5100 5650 5680 5680 5280
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 58.90 58 57.5 57.5 57.5 57.5
بودجه دولت -0.70 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
هزینه های دولت 11964.00 12487 11822 12120 12108 12624
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 53.10 52.9 52.5 52.5 52.5 52.5
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 51.60 51.6 51.6 51.6 51.6 51.6
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 29.96 32.53 32.53 32.53 32.53 32.53
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.17 23.2 23.2 23.2 20.17 23.2
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.79 9.33 9.33 9.33 9.79 9.33
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -6.60 -0.7 1 1.3 1.7 2
تولید صنعتی 4.40 3.4 3.4 3.4 3.4 1.8
شاخص اقتصادی مقدم 2.55 1.6 1.2 1 0.9 1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -4.20 -5.7 -2.9 -2.3 -2.6 -0.9
هزینه های مصرف کننده 27730.00 28177 27812 28090 28063 28487
نرخ وام بانکی 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5
قیمت گازوئیل 1.68 1.55 1.51 1.46 1.41 1.51


فنلاند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.