29/06/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -3.9 -9.0
09:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار JUN -24 -24
09/07/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
موازنه تجاری MAY €0.19B
10/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -3.1%
13/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
حساب جاری MAY €-0.3B
14/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ تورم (سالانه) JUN -0.2%
05:00 AM
FI
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.0%
15/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAY -7.9%
21/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری JUN 10.6%
24/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN -8%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN -9.4%
05:00 AM
FI
PPI (سالانه) JUN -7.1%
27/07/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL -3.9


فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.