27/07/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUL 4.4 4.6
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری JUN 7.6% 9.6%
29/07/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار JUL 17.7 20.8
06/08/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
موازنه تجاری JUN €-0.21B
10/08/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN 8%
13/08/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
حساب جاری JUN €0.3B
05:00 AM
FI
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q2 -0.1%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 -1%
05:00 AM
FI
نرخ تورم (سالانه) JUL 2%
05:00 AM
FI
نرخ تورم (ماهانه) JUL -0.1%
05:00 AM
FI
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN 9%
24/08/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUL 11.8%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUL 12.6%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه شاخص قیمت تولید کننده JUL 11%
25/08/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری JUL 7.6%


فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.