15/04/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB -0.6% -1.3% ®
23/04/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری MAR 8.1%
26/04/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAR 0.5%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR 1%
05:00 AM
FI
PPI (سالانه) MAR 2.0%
27/04/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -3.0
29/04/2021 واقعی قبلی
09:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار APR 0.4
07/05/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 5.5%
06:00 AM
FI
موازنه تجاری MAR €-0.34B
13/05/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
حساب جاری MAR €0.4B
14/05/2021 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
GDP نرخ رشد کاهش یافت Prel Q1 0.4%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 -1.4%
05:00 AM
FI
نرخ تورم (سالانه) APR 1.3%
05:00 AM
FI
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.2%
05:00 AM
FI
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAR -0.6%


فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.