14/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
نرخ تورم (سالانه) SEP 0.9% 1.1%
06:00 AM
FI
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.04% 0.41% ®
15/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
حساب جاری AUG €0.2B €0.3B ®
05:00 AM
FI
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG 2.55% 2.49% ®
22/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری SEP 6.1%
24/10/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات SEP -1.8%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP -2.7%
05:00 AM
FI
PPI (سالانه) SEP -1%
28/10/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -4.2
30/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار OCT -6.6
07/11/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
موازنه تجاری SEP €-0.24B
08/11/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 4.4%






فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.