27/03/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR -7.1 -4.5
30/03/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار MAR -6.2
07/04/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
FI
موازنه تجاری FEB €-0.40B
09/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی FEB -1.8%
13/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
حساب جاری FEB €-0.2B
14/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ تورم (سالانه) MAR 0.8%
05:00 AM
FI
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.3%
15/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه FEB 1.7%
23/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری MAR 6.9%
24/04/2020 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAR
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR -1.8%
05:00 AM
FI
PPI (سالانه) MAR -2.8%


فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.