24/06/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAY 1.2%
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAY 1.5%
05:00 AM
FI
PPI (سالانه) MAY 2%
25/06/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
نرخ بیکاری MAY 8%
27/06/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -1.8
09:00 AM
FI
اطمینان کسب و کار JUN 0.3
08/07/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
موازنه تجاری MAY €-0.31B
10/07/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
FI
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 6.5%


فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی

فنلاند - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.