18/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
نرخ بیکاری MAR 12.2% 12.7% ® 12.7%
20/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
GR
حساب جاری MAR €-2.123B €-2.5B
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار MAY 105
09:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY -55.3
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAR 8.3%
10:15 AM
GR
مجموع اعتبار (تغییرات سالانه) APR 9.2%
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
GR
S&P Global Manufacturing PMI MAY 54.8
07/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
موازنه تجاری APR €-2.4B
09:00 AM
GR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 0.4%
09:00 AM
GR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 7.7%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
(نرخ تورم هماهنگ (تغییرات سالیانه MAY 9.1%
09:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) MAY 10.2%
10:00 AM
GR
نرخ تورم (ماهانه) MAY 2.1%
10/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 AM
GR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.