20/06/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
حساب جاری APR €-1.50B
27/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار JUN 100.8
09:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده JUN -29.5
28/06/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
PPI (سالانه) MAY 3.6%
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 4.6%
01/07/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit JUN 54.2
07/07/2019 واقعی قبلی
GR
انتخابات پارلمانی
08/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
موازنه تجاری MAY €-1.654B
10/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUN 0.6%
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY -0.8%
09:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.2%
11/07/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
نرخ بیکاری APR


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.