06/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
نرخ بیکاری MAY 17% 15.7% ®
07/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
موازنه تجاری JUN €-1.41B €-1.16B
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه نرخ تورم هماهنگ JUL -2.1% -1.9%
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -4.9% -7.8% ®
09:00 AM
GR
نرخ تورم (سالانه) JUL -1.8% -1.6%
20/08/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
حساب جاری JUN €-0.914B
27/08/2020 واقعی قبلی
10:15 AM
GR
مجموع اعتبار (سالانه) JUL 6%
28/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
اطمینان کسب و کار AUG 90.8
09:00 AM
GR
ضریب اطمینان مصرف کننده AUG -34.7
09:00 AM
GR
PPI (سالانه) JUL -7.4%
31/08/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
GR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -5.8%
01/09/2020 واقعی قبلی
08:00 AM
GR
پی ام آی توليد Markit AUG 48.6


یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی

یونان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.