بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.14
بازار سهام 894.33 880 848 817 787 731
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.75 0.86 0.9 0.95 0.99 1.09

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 3.8 1.2 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.20 8.2 4.2 3.4 4 3.6
نرخ بیکاری 14.20 14.9 15 15.4 14.8 14.2
نرخ تورم 1.90 1.9 2.2 2.4 1.9 0.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -2119.40 -1640 -1610 -1740 -1300 -1420
حساب جاری 538.00 -870 -920 -880 750 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 205.60 209 209 202 202 202
بودجه دولت -9.70 -10 -10 -3 -3 -3
اطمینان کسب و کار 113.00 114 111 110 110 109
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.30 58.5 55.1 54.4 54.7 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.10 -36 -18 -14 -16 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.00 -1.6 0.7 0.8 0.9 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 29 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 44 45 44 44 44

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 3.8 1.2 0.6 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.20 8.2 4.2 3.4 4 3.6
تولید ناخالص داخلی 189.41 200 200 245 245 245
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 45201.40 49078 44992 41890 47009 46611
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5280.93 5094 5075 5234 5492 5257
تولید ناخالص داخلی سرانه 21577.21 23200 23200 23900 23900 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27287.08 29100 29100 30000 30000 30000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1881.77 2019 1974 1860 1957 2045
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 769.09 768 1018 710 800 1055
تولید ناخالص داخلی از معادن 6204.60 6560 5895 5938 6453 6107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8210.90 8348 8412 8413 8539 8714
تولید ناخالص داخلی از خدمات 9328.70 10999 8296 7186 9702 8594

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 14.20 14.9 15 15.4 14.8 14.2
افراد شاغل 4091.15 3710 3780 3820 3860 3920
افراد بیکار 643.42 770 760 770 750 720
نرخ اشتغال 86.41 82 82.3 82.6 82.9 84.8
نرخ بیکاری بلند مدت 10.00 9 9.1 9.5 8.9 8.4
نرخ بیکاری جوانان 37.60 36.6 36.7 37.1 36.5 36
هزینه های کار 95.10 101 104 105 104 106
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.7 10.7 10.67 10.67 10.67
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.30 52 52.2 52 52.3 52.6
بهره وری 107.50 105 105 104 106 107
تغییر اشتغال -1.70 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 1.90 1.9 2.2 2.4 1.9 0.8
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.68 103 103 103 104 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.24 107 108 108 109 108
قیمت مصرف کننده اصلی 95.36 98.25 103 97.26 98.66 99.59
اندازه اصل تورم -0.50 0.6 1 1.2 1.1 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 102 101 101 100 101
قیمت تولید 108.30 105 105 110 112 108
تغییر قیمت تولید کننده 13.00 10.5 8.2 6.5 4.3 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.10 1.9 0.5 0.4 0.5 0.4
CPI مسکن آب و برق 118.27 115 118 120 120 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.26 119 119 125 127 120
تورم مواد غذایی 3.00 0.5 1 1.4 1.2 1.6

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 0.44 -0.33 -0.33 -0.33
ترازنامه بانک 329872.80 334000 342000 347800 351000 355000
وام به بخش خصوصی 65365.62 82932 78085 76899 70965 81364
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139.40 130 130 127 127 127
میزان رشد وام 13.80 12.5 7.5 6.2 4 4.2
ترازنامه بانک مرکزی 213076.00 211000 209000 212000 208000 209000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -2119.40 -1640 -1610 -1740 -1300 -1420
حساب جاری 538.00 -870 -920 -880 750 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3 -5.3
واردات 5651.20 4400 4690 5190 4500 4700
صادرات 3530.20 2760 3080 3450 3200 3280
بدهی خارجی 503573.83 504000 501000 504200 502900 497000
گردش سرمایه -402.78 420 -800 -570 780 -760
درآمد گردشگری 2275.34 1800 190 295 1950 250
ورود توریست 88101.00 2420000 308000 306200 2950000 445000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 578.80 560 320 -180 290 290

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 205.60 209 209 202 202 202
بودجه دولت -9.70 -10 -10 -3 -3 -3
ارزش بودجه دولت -293.50 -9900 -11670 -1300 -7000 30
هزینه های دولت 9322.70 10280 11820 10540 10200 9980
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 59 59 52 52 52
درآمدهای دولت 26955.00 38100 57430 17600 29200 64430
بدهی های دولت 387328.87 385000 387000 385000 383000 384000
هزینه های مالی 39482.00 48000 69100 18900 36200 64400

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 29 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 44 45 44 44 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 36.66 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 14.12 16 14.12 14.12 14.12

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 113.00 114 111 110 110 109
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.30 58.5 55.1 54.4 54.7 54.6
تولید صنعتی 7.80 3.6 5.1 4.2 4.7 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 0.5 1.1 0.7 0.7 0.5
تولید صنعتی 5.20 4.2 5.5 4.3 5.1 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.60 75 75 75.6 77 76.2
میزان سفارشات جدید 4.00 -8 -10 -7 -8 -6
ثبت خودرو 6200.00 7200 7650 9150 12500 9550

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.10 -36 -18 -14 -16 -12
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.00 -1.6 0.7 0.8 0.9 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.80 3.7 5.6 4.5 5.1 3.2
هزینه های مصرف کننده 32135.20 35133 32200 28877 33421 33360
اعتبار بخش خصوصی 121509.69 165811 151990 148306 134345 158374
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90 59 59 57 57 57
نرخ وام بانکی 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
تسهیلات اعتباری خریدار 10984.76 16270 14801 14025 12615 15333
قیمت گازوئیل 2.00 1.9 1.81 1.71 1.63 1.55

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 68.90 71 74.5 76 77 78
نرخ مالکیت مسکن 74.60 72 72 71.8 71.8 71.8
میزان ساخت و ساز 16.20 5.1 2.5 4 4.3 4.4
جواز ساختمان 2082.00 1220 1450 1380 1420 1650


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.