بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 885.24 868 853 838 824 796
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.50 1.22 1.29 1.36 1.44 1.6
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.1 2.2 1.9 2 2.4
نرخ بیکاری 16.70 17 16.5 16.2 15.9 15.5
نرخ تورم -0.70 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1884.20 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
حساب جاری 1873.60 -920 -1100 1250 1690 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -0.7 -1 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.20 175 170 170 170 170
بودجه دولت 1.00 1.2 1 1 1 1
اطمینان کسب و کار 106.70 105 104 103 106 108
شاخص PMI تولید 53.50 52 52.5 51.9 52.2 52.9
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.40 -22 -20 -23 -21 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
نرخ مالیات شرکت 28.00 29 29 28 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 2.1 2.2 1.9 2 2.4
تولید ناخالص داخلی 218.03 222 229 229 229 229
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48845.00 48816 44792 49773 49822 49988
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5650.69 5195 5640 5758 5764 5320
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 23800 24500 24500 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 25900 26200 26200 26200 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1870.00 1987 1760 1906 1907 2035
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1542.23 2432 1120 1572 1573 2490
تولید ناخالص داخلی از معادن 5107.83 5035 4932 5205 5210 5156
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9133.95 9362 9135 9307 9317 9587
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10004.87 8773 7673 10195 10205 8984
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 16.70 17 16.5 16.2 15.9 15.5
نرخ بیکاری بلند مدت 12.00 13 12.5 12.2 11.9 11.5
نرخ بیکاری جوانان 33.10 33.5 33 32.7 32.4 32
هزینه های کار 91.90 96.2 89.4 91 79.2 96.6
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.74 10.77 10.67 10.67 10.67 10.67
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.30 52.3 52.4 52.3 52.5 52.4
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1070 1200 1200 1200 1200
هزینه زندگی انفرادی 595.00 620 650 650 650 650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1600 1650 1650 1650 1650
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 800 840 840 840 840
تغییر اشتغال 0.70 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -0.70 0.5 0.6 0.5 0.7 0.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.67 107 108 108 108 108
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 99.9 100 101 101 101
اندازه اصل تورم 0.20 -0.1 0.4 0.6 0.5 0.7
قیمت تولید 106.40 105 108 108 106 106
تغییر قیمت تولید کننده -2.00 -0.2 0.5 0.8 0.7 1
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.1 1 0.7 1 0.2
CPI مسکن آب و برق 119.96 121 122 119 121 122
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126.90 123 126 129 127 124
تورم مواد غذایی -1.60 0.1 0.4 0.7 1.2 1.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.40 -0.31 -0.06 -0.44 -0.44 -0.06
ترازنامه بانک 316457.96 307000 312000 317000 322000 325000
وام به بخش خصوصی 74545.35 84322 79947 76974 76286 86346
میزان رشد وام -0.90 0.6 0.9 1 0.9 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 119 115 115 115 115
ترازنامه بانک مرکزی 105851.00 111000 117000 121000 126000 132000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1884.20 -1610 -2100 -2100 -1490 -1630
حساب جاری 1873.60 -920 -1100 1250 1690 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -0.7 -1 -1 -1 -1
واردات 4719.90 4520 5050 4340 4320 4680
صادرات 2835.70 2910 2950 2850 3020 3050
بدهی خارجی 423049.04 409000 410000 410000 414000 416000
درآمد گردشگری 4182.45 285 348 2770 2990 320
ورود توریست 3063126.00 433000 386000 2881000 2999000 465000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 150.90 360 710 750 420 400
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.20 175 170 170 170 170
بودجه دولت 1.00 1.2 1 1 1 1
هزینه های دولت 10100.90 11346 9430 10293 10303 11618
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 46.7 45.8 45.8 45.8 45.8
بدهی های دولت 356549.40 362000 364000 364000 366000 369000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 29 29 28 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 41.06 40.06 40.06 41.06 41.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 24.06 24.06 25.06 25.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 106.70 105 104 103 106 108
شاخص PMI تولید 53.50 52 52.5 51.9 52.2 52.9
تولید صنعتی 1.20 0.4 1 0.9 1.2 1.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.00 1.4 -0.7 1.4 -1.6 1.2
تولید صنعتی 4.50 0.1 0.7 1 0.9 0.8
ثبت خودرو 5899.00 6240 10100 14500 5100 7650
استخراج معدن -1.90 2.5 1.5 1.1 1.2 1.4
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.40 -22 -20 -23 -21 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.30 1.1 -0.7 0.7 -0.4 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 1.7 2 2.2 1.9 1.8
هزینه های مصرف کننده 33116.40 33007 31732 33746 33779 33799
اعتبار بخش خصوصی 157174.04 173745 168516 164192 162972 177915
نرخ وام بانکی 4.25 4.68 4.93 4.23 4.23 4.93
تسهیلات اعتباری خریدار 17148.74 18896 18720 18484 18414 19349
قیمت گازوئیل 1.76 1.56 1.52 1.47 1.43 1.34
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 51.80 52.5 51.9 51.9 51.9 51.9
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 64.40 64 64.5 65 65.5 66
جواز ساختمان 1300.00 1250 1450 1320 1175 1290
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.7 72.4 72.4 72.4 72.4


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.