بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.08 1.1 1.1 1.1 1.09 1.09
بازار سهام 893.03 897 882 869 855 828
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.96 1.27 1.35 1.43 1.52 1.7

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.2 1.9 2 2.4 1.8
نرخ بیکاری 16.50 16.5 16.2 15.9 15.5 14
نرخ تورم 0.90 0.6 0.5 0.7 0.9 1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1553.90 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
حساب جاری -540.00 -1100 1250 1690 -780 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.20 170 170 170 170 166
بودجه دولت 1.00 1 1 1 1 1.1
اطمینان کسب و کار 108.40 104 103 106 108 110
شاخص PMI تولید 54.40 52.5 51.9 52.2 52.9 52.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -4 -6 -12 -17 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.2 1.9 2 2.4 1.8
تولید ناخالص داخلی 218.03 229 229 229 229 245
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 52844.10 44418 49782 53373 54112 55086
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5325.57 5563 5660 5379 5453 5552
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 24500 24500 24500 24500 25200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 26200 26200 26200 26200 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1847.46 1741 1896 1866 1892 1926
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1491.13 1108 1559 1506 1527 1554
تولید ناخالص داخلی از معادن 5129.53 4878 5164 5181 5253 5347
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8750.65 9142 9402 8838 8961 9122
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12822.64 7596 10139 12951 13130 13367

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 16.50 16.5 16.2 15.9 15.5 14
افراد شاغل 3859.19 4270 4270 4270 4340 4410
افراد بیکار 796.93 750 750 750 710 710
قسمت مدت زمان اشتغال 359.90 370 370 370 368 382
استخدام تمام وقت 3612.00 3900 3900 3900 3972 4028
نرخ اشتغال 82.88 85.2 85.5 85.6 86 86.7
نرخ بیکاری بلند مدت 12.10 12.1 12.2 12.1 11.7 11.7
نرخ بیکاری جوانان 35.60 35.7 35.8 35.7 35.3 35.3
هزینه های کار 77.70 89.4 91 79.2 96.6 97
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.74 10.68 10.68 10.68 10.68 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.20 52.4 52.3 52.5 52.4 52.6
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
هزینه زندگی انفرادی 595.00 650 650 650 650 690
بهره وری 100.10 95 95 95 95.6 96.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 840 840 840 840 870
تغییر اشتغال -0.30 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 0.90 0.6 0.5 0.7 0.9 1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.94 108 108 108 109 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.63 102 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 99.60 100 101 101 101 102
اندازه اصل تورم 0.40 0.4 0.6 0.5 0.7 0.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.80 97.38 97.28 97.48 97.67 98.65
قیمت تولید 108.20 108 106 107 109 111
تغییر قیمت تولید کننده 4.70 0.5 0.8 0.7 1 1.4
قیمت واردات 117.20 103 103 103 104 105
نرخ تورم (ماهانه) -1.70 1 0.7 1 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 120.20 122 119 121 122 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.70 126 129 127 128 129
تورم مواد غذایی -0.10 0.4 0.7 1.2 1.5 1.7

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.39 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
ترازنامه بانک 319432.26 312000 317000 322000 325000 325000
وام به بخش خصوصی 73753.21 79087 76257 75291 76216 77588
میزان رشد وام -1.20 -0.2 0.8 0.5 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 115 115 115 115 111
ترازنامه بانک مرکزی 109016.00 117000 121000 126000 132000 144000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -1553.90 -2000 -1900 -1900 -1630 -1510
حساب جاری -540.00 -1100 1250 1690 -780 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -1 -1 -1 -1 -0.9
واردات 4422.70 4950 4780 4920 4680 4750
صادرات 2868.80 2950 2850 3020 3050 3240
بدهی خارجی 445385.36 410000 410000 414000 416000 423000
گردش سرمایه 238.99 -760 -760 -760 -360 -400
حواله 135.10 102 102 102 106 110
درآمد گردشگری 288.91 348 2770 2990 320 370
ورود توریست 531055.00 386000 2881000 2999000 465000 495000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 261.10 710 750 420 400 450

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.20 170 170 170 170 166
بودجه دولت 1.00 1 1 1 1 1.1
ارزش بودجه دولت -2089.60 450 450 450 360 90
هزینه های دولت 9521.80 9478 10601 9617 9750 9926
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 45.8 45.8 45.8 45.8 45.4
درآمدهای دولت 53751.00 12950 12950 12950 55910 56430
بدهی های دولت 356014.92 364000 364000 366000 369000 370000
هزینه های مالی 56037.00 12500 12500 12500 55550 56340
درخواست پناهندگی 9490.00 2600 2600 2600 2500 2100

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 108.40 104 103 106 108 110
شاخص PMI تولید 54.40 52.5 51.9 52.2 52.9 52.4
تولید صنعتی -4.50 1 0.9 1.2 1.4 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.60 -0.7 1.4 -1.6 1.2 1.1
تولید صنعتی 0.30 0.7 1 0.9 0.8 1.2
استفاده از ظرفیت 73.90 73.4 73.4 73.4 74 75
میزان سفارشات جدید -7.00 -10 -10 -10 -4 -6
ثبت خودرو 9785.00 10100 14500 5100 7650 9150
استخراج معدن -5.00 1.5 1.1 1.2 1.4 1

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.00 -4 -6 -12 -17 -14
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.7 0.7 -0.4 0.9 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 2 2.2 1.9 1.8 1.8
هزینه های مصرف کننده 33453.10 31410 33514 33788 34256 34873
اعتبار بخش خصوصی 154158.05 166702 162662 158746 160258 163143
نرخ وام بانکی 4.14 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
تسهیلات اعتباری خریدار 16257.41 18518 18312 17320 17438 17752
قیمت گازوئیل 1.78 1.59 1.63 1.67 1.72 1.72
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 55.10 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 64.40 64.5 65 65.5 66 68
جواز ساختمان 1785.00 1450 1320 1175 1290 1320
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.