بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
بازار سهام 655.79 638 618 598 579 541
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.19 1.27 1.33 1.38 1.44 1.56

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 3.8 2.5 2 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
نرخ بیکاری 14.40 19.9 20 19.5 18.8 17.4
نرخ تورم -1.10 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1134.00 -1900 -1630 -2150 -2150 -1510
حساب جاری -1132.57 1690 -780 -780 -780 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 192 192 186 186 186
بودجه دولت 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 87.60 88 92 95 95 101
شاخص PMI تولید 49.40 45 49 52.9 52.9 53.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.70 -20 -23 -18 -22 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.50 -0.4 0.9 0.9 0.9 0.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.60 3.8 2.5 2 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.90 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
تولید ناخالص داخلی 209.85 175 175 200 200 200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43461.80 50426 45765 42332 47634 48602
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5214.75 5120 5417 5079 5715 5753
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024.20 22500 22500 23200 23200 23200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30314.60 28200 28200 29100 29100 29100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1655.84 1803 1807 1613 1815 1920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1297.59 1419 2081 1264 1422 2210
تولید ناخالص داخلی از معادن 4742.13 4915 4525 4619 5197 4805
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9100.98 8357 8671 8864 9975 9208
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7097.84 12216 8319 6913 7779 8835

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 14.40 19.9 20 19.5 18.8 17.4
افراد شاغل 3813.04 4270 4340 4340 4340 4410
افراد بیکار 665.36 750 710 710 710 710
قسمت مدت زمان اشتغال 365.90 370 368 368 368 382
استخدام تمام وقت 3486.70 3900 3972 3972 3972 4028
نرخ اشتغال 85.14 85.6 86 86 86 86.7
نرخ بیکاری بلند مدت 12.10 13 13.1 12.6 11.9 11.9
نرخ بیکاری جوانان 32.40 33.3 33.4 32.9 32.2 32.2
هزینه های کار 95.00 79.2 96.6 96.6 96.6 97
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.68 10.68 10.65 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 50.60 52.5 52.4 52.4 52.4 52.6
بهره وری 102.80 95 95.6 95.6 95.6 96.2
تغییر اشتغال -0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.10 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102.23 102 102 101 102 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.73 106 106 106 105 108
قیمت مصرف کننده اصلی 100.10 101 101 101 101 102
اندازه اصل تورم 0.50 0.5 0.7 0.7 0.7 0.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 95.64 95.19 95.28 96.15 97.09
قیمت تولید 92.80 107 109 96.05 93.73 111
تغییر قیمت تولید کننده -11.80 0.7 1 1 1 1.4
قیمت واردات 90.67 103 104 104 104 105
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 1 0.2 0.2 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 113.90 119 119 116 113 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.33 125 125 122 118 127
تورم مواد غذایی 1.50 1.2 1.5 1.5 1.5 1.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
ترازنامه بانک 319941.56 322000 325000 325000 325000 325000
وام به بخش خصوصی 73298.49 70930 70213 70718 80335 74566
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 115 115 115 115 111
میزان رشد وام 4.00 0.5 1 1.4 1.4 1.5
ترازنامه بانک مرکزی 111151.00 126000 132000 132000 132000 144000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1134.00 -1900 -1630 -2150 -2150 -1510
حساب جاری -1132.57 1690 -780 -780 -780 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 3202.10 4920 4680 5190 5190 4750
صادرات 2068.10 3020 3050 3040 3040 3240
بدهی خارجی 455824.03 414000 416000 416000 416000 423000
گردش سرمایه -368.17 -760 -360 -360 -360 -400
حواله 112.50 102 106 106 106 110
درآمد گردشگری 7.28 2990 320 320 320 370
ورود توریست 367378.00 2999000 465000 465000 465000 495000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 377.50 420 400 400 400 450

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 192 192 186 186 186
بودجه دولت 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -3422.40 450 360 360 360 90
هزینه های دولت 9591.30 9111 10433 9342 10512 11080
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 54 54 49 49 49
درآمدهای دولت 16078.00 12950 55910 55910 55910 56430
بدهی های دولت 361828.74 366000 369000 369000 369000 370000
هزینه های مالی 23523.00 12500 55550 55550 55550 56340

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 87.60 88 92 95 95 101
شاخص PMI تولید 49.40 45 49 52.9 52.9 53.5
تولید صنعتی -9.90 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.80 -1.6 1.2 1.2 1.2 1.1
تولید صنعتی 2.00 0.9 0.8 0.8 0.8 1.2
استفاده از ظرفیت 67.10 73.4 74 74 74 75
میزان سفارشات جدید -10.00 -10 -4 -4 -4 -6
ثبت خودرو 4497.00 5100 7650 7650 7650 9150
استخراج معدن -4.30 1.2 1.4 1.4 1.4 1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.70 -20 -23 -18 -22 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.50 -0.4 0.9 0.9 0.9 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -24.80 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
هزینه های مصرف کننده 30828.20 31844 31423 30027 33788 33371
اعتبار بخش خصوصی 147800.84 149551 146758 143770 161990 155857
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.30 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
نرخ وام بانکی 3.81 3.91 3.91 3.91 3.91 3.91
تسهیلات اعتباری خریدار 15063.51 16317 15477 14822 16510 16437
قیمت گازوئیل 1.60 1.43 1.36 1.29 1.23 1.17

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 65.60 65.5 66 66 66 68
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
جواز ساختمان 1305.00 1175 1290 1290 1290 1320


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.