بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17 1.17
بازار سهام 825.02 791 766 742 719 672
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.97 1.01 1.06 1.1 1.15 1.25

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 -1.6 0.9 2.7 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -7.6 12.6 8.2 4.2 3.2
نرخ بیکاری 16.20 19.5 18.8 18.2 17.4 16
نرخ تورم -2.00 -0.8 0.1 0.5 1.5 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1460.00 -1630 -1670 -1300 -1510 -1510
حساب جاری -653.84 -650 -520 -870 -920 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 186 186 186 186 179
بودجه دولت 1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.4
اطمینان کسب و کار 91.90 95 94 98 101 105
شاخص PMI تولید 49.40 51.5 51.5 53.2 54 52.8
ضریب اطمینان مصرف کننده -46.20 -18 -22 -23 -26 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.00 0.6 1 -1.6 0.7 0.5
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 -1.6 0.9 2.7 1.1 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.90 -7.6 12.6 8.2 4.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 209.85 200 200 200 200 245
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43178.20 37957 43598 48950 47140 48649
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4743.66 4275 5324 5094 4906 5063
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024.20 23200 23200 23200 23200 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30314.60 29100 29100 29100 29100 30000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1894.37 1644 2054 2019 1944 2006
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 977.35 547 825 768 740 763
تولید ناخالص داخلی از معادن 5657.27 5047 5909 6560 6318 6520
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8072.59 7189 8953 8348 8039 8296
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7961.44 7129 7535 10999 10592 10931

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 16.20 19.5 18.8 18.2 17.4 16
افراد شاغل 3829.45 3700 3740 3790 3820 4000
افراد بیکار 758.92 1050 1010 980 910 820
نرخ اشتغال 83.46 78.6 79.5 82 82.3 84.8
نرخ بیکاری بلند مدت 10.20 12.3 14.4 13.7 9.2 12.3
نرخ بیکاری جوانان 34.00 34.3 36.4 35.7 27.5 34.3
هزینه های کار 89.70 94.4 95 79 94 94
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.65 10.65 10.65 10.65 10.62
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.60 50.6 51.5 52 52.2 52.2
بهره وری 91.80 96.2 97 97.5 99 101
تغییر اشتغال 1.20 0.6 0.3 0.4 0.6 0.6

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم -2.00 -0.8 0.1 0.5 1.5 1.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.20 102 102 101 102 104
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.86 106 106 106 107 109
قیمت مصرف کننده اصلی 94.70 97.71 97.87 98.25 98.21 99.59
اندازه اصل تورم -1.30 -1.2 -0.2 0.6 1 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 99.1 100 100 101 103
قیمت تولید 99.40 91.11 95.68 97.75 99.73 102
تغییر قیمت تولید کننده -5.40 -4.2 0.5 3 2.6 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -1.30 0.3 0.3 1.9 0.3 0.3
CPI مسکن آب و برق 116.14 116 113 114 117 119
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.57 123 117 117 118 120
تورم مواد غذایی -0.40 1.1 1.4 1.5 1.7 1.8

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
ترازنامه بانک 334523.63 342000 348000 347000 351000 355000
وام به بخش خصوصی 72435.29 75656 75085 75118 73799 75054
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 130 130 130 130 127
میزان رشد وام 15.80 4.2 2.5 1.9 1.6 1.7
ترازنامه بانک مرکزی 183830.00 172000 175000 174000 182000 187000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -1460.00 -1630 -1670 -1300 -1510 -1510
حساب جاری -653.84 -650 -520 -870 -920 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -0.6
واردات 4439.80 3860 3890 4400 4290 4400
صادرات 2979.80 2190 2590 2760 2880 3280
بدهی خارجی 488706.82 469000 474000 473000 475000 477000
گردش سرمایه 240.03 -680 550 420 -800 -800
درآمد گردشگری 33.52 220 1980 1800 190 270
ورود توریست 732195.00 451000 2165000 2420000 308000 445000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 351.70 -120 250 560 320 320

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 186 186 186 186 179
بودجه دولت 1.50 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.4
ارزش بودجه دولت -1561.20 360 -40640 5550 90 90
هزینه های دولت 10004.80 9980 10750 10280 11820 12500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 49 49 49 49 46
درآمدهای دولت 3848.00 17500 27500 29100 52430 62430
بدهی های دولت 374005.73 372000 376000 377000 370000 374000
هزینه های مالی 5409.00 11950 34200 69000 69200 64400

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.56 40.06 40.56 40.56 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 24.06 24.81 24.81 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 16 15.75 15.75 16 16

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 91.90 95 94 98 101 105
شاخص PMI تولید 49.40 51.5 51.5 53.2 54 52.8
تولید صنعتی 3.30 0.9 7.5 3.6 5.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.20 1.5 0.6 0.5 1.1 0.4
تولید صنعتی 6.80 1.2 7.9 4.2 5.5 2.8
استفاده از ظرفیت 74.20 66 69 72 74 74
میزان سفارشات جدید -21.00 -26 -18 -12 -10 -10
ثبت خودرو 7767.00 4200 10200 5100 7850 8550

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -46.20 -18 -22 -23 -26 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.00 0.6 1 -1.6 0.7 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.00 2.2 7.5 3.7 5.6 2.3
هزینه های مصرف کننده 30883.20 27403 31314 35244 33941 35027
اعتبار بخش خصوصی 140888.27 153808 151233 150188 143649 146091
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.20 59 59 59 59 57
نرخ وام بانکی 3.65 3.61 3.61 3.61 3.61 3.61
تسهیلات اعتباری خریدار 14116.29 14061 16991 16270 14801 15274
قیمت گازوئیل 1.88 1.66 1.58 1.5 1.43 1.35

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 67.30 65 65 65.9 66 66
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72 72 72 72 72
جواز ساختمان 1585.00 980 1250 1220 1450 1650


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.