بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 874.46 854 840 826 812 785
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.15 2.57 2.65 2.74 2.84 3.03
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
نرخ بیکاری 17.60 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
نرخ تورم -0.30 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
موازنه تجاری -2186.30 -1400 -1610 -2100 -2100 -1630
حساب جاری 300.60 1600 -920 -1100 1250 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.10 175 175 170 170 170
بودجه دولت 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
اطمینان کسب و کار 101.00 101 102 104 103 105
شاخص PMI تولید 52.40 52.5 52 52.5 52.9 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.80 -28 -22 -20 -23 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.80 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
نرخ مالیات شرکت 28.00 29 29 29 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 218.03 222 222 229 229 229
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43999.00 51992 48912 48864 44659 49841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5488.00 5220 5096 5091 5570 5193
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 23800 23800 24500 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 25900 25900 26200 26200 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1722.49 1949 1991 1989 1748 2029
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1085.79 1305 2436 2434 1102 2483
تولید ناخالص داخلی از معادن 4801.01 5203 5045 5040 4873 5141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9016.11 9053 9381 9371 9151 9559
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7499.95 12454 8790 8782 7612 8957
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 17.60 16.5 15.9 15.7 15.5 15.1
نرخ اشتغال 82.00 82.9 83.2 83.4 83.3 83.6
نرخ بیکاری بلند مدت 12.50 12 11.5 11 10.7 10.2
نرخ بیکاری جوانان 40.40 35.4 34.4 33.6 39.3 30.6
هزینه های کار 93.20 78.6 96.2 89.4 91 96.6
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.74 10.69 10.71 10.68 10.68 10.68
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.80 52.3 52.3 52.4 52.3 52.4
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1070 1070 1200 1200 1200
هزینه زندگی انفرادی 595.00 620 620 650 650 650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1600 1600 1650 1650 1650
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 800 800 840 840 840
تغییر اشتغال 0.60 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.30 0.5 0.5 0.7 1.2 1.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107.46 109 108 106 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 99.60 101 101 98.38 100 102
اندازه اصل تورم 0.10 0.4 0.4 0.5 0.7 1.2
قیمت تولید 107.80 110 105 108 109 106
تغییر قیمت تولید کننده 0.10 1 1.2 1.4 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 1.6 0.1 1 0.7 0.2
CPI مسکن آب و برق 118.56 121 122 122 122 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.70 127 123 122 126 125
تورم مواد غذایی -1.10 1.4 1.4 1.6 1.7 1.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.25
نرخ بهره بین بانکی -0.36 -0.31 -0.31 -0.06 -0.33 -0.06
ترازنامه بانک 288629.42 295000 302000 306000 312000 325000
وام به بخش خصوصی 75001.14 87796 95700 83909 79400 101000
میزان رشد وام -0.50 0.7 0.6 0.9 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.90 125 125 119 119 119
ترازنامه بانک مرکزی 103008.00 107000 111000 117000 121000 132000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -2186.30 -1400 -1610 -2100 -2100 -1630
حساب جاری 300.60 1600 -920 -1100 1250 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 5230.90 4250 4520 5050 4340 4680
صادرات 3044.60 2870 2910 2950 2850 3050
بدهی خارجی 404104.62 420000 426000 430000 409462 436000
درآمد گردشگری 1605.10 2850 275 238 2570 320
ورود توریست 495608.00 2791000 433000 386000 2881000 465000
تولید نفت خام 4.00 5 5 5 5 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 694.70 300 360 710 750 400
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.10 175 175 170 170 170
بودجه دولت 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
هزینه های دولت 8979.00 9663 11368 11357 9114 11584
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 46.7 46.7 45.8 45.8 45.8
بدهی های دولت 357693.75 361000 362000 364000 364000 369000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 29 29 29 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 41.06 40.06 40.06 40.06 41.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 24.06 24.06 24.06 25.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 101.00 101 102 104 103 105
شاخص PMI تولید 52.40 52.5 52 52.5 52.9 53.4
تولید صنعتی -1.20 0.5 0.4 1 1.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 -2 1.4 -0.7 1.4 1.2
تولید صنعتی -0.20 -0.1 0.1 0.7 1 0.8
ثبت خودرو 13131.00 7500 7840 12100 11100 8650
استخراج معدن -16.40 -3.2 2.5 1.5 1.1 1.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -27.80 -28 -22 -20 -23 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.80 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.70 2.1 1.7 2 2.2 1.8
هزینه های مصرف کننده 31026.00 33617 33072 33040 31491 33700
اعتبار بخش خصوصی 161047.54 181413 201000 172894 167362 215000
نرخ وام بانکی 4.42 4.68 4.68 4.93 4.58 4.93
تسهیلات اعتباری خریدار 18235.00 20976 18933 18811 18591 19292
قیمت گازوئیل 1.82 1.63 1.59 1.55 1.64 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.60 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 61.60 64 64 64.5 65 66
جواز ساختمان 1228.00 1150 1250 1450 1320 1290
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.7 72.7 72.4 72.4 72.4


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.