بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 1.12 1.12 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 729.31 761 749 737 725 702
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.46 3.49 3.62 3.75 3.88 4.16
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.9 2 2.3 2.2 1.9
نرخ بیکاری 18.50 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
نرخ تورم 1.00 0.8 1.2 1.1 1.2 1.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
موازنه تجاری -2084.20 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
حساب جاری -990.00 1000 1600 -920 -1100 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.10 175 175 175 170 170
بودجه دولت 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
اطمینان کسب و کار 100.30 100 101 102 104 105
شاخص PMI تولید 56.60 51.6 52.5 52 52.5 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.90 -34 -28 -22 -20 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 1.9 2 2.3 2.2 1.9
تولید ناخالص داخلی 200.29 215 215 215 222 222
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 47811.90 48379 51992 48912 48864 49841
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4981.44 6099 5220 5096 5091 5193
تولید ناخالص داخلی سرانه 23027.41 23800 23800 23800 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24574.38 25900 25900 25900 26200 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1946.04 1966 1949 1991 1989 2029
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2381.65 1147 1305 2436 2434 2483
تولید ناخالص داخلی از معادن 4931.90 5112 5203 5045 5040 5141
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9169.67 9251 9053 9381 9371 9559
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8592.63 9768 12454 8790 8782 8957
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 18.50 17.1 16.5 15.9 15.7 15.1
افراد بیکار 928.04 750 780 790 750 710
نرخ اشتغال 80.20 82.7 82.9 83.2 83.4 83.6
نرخ بیکاری بلند مدت 13.10 12.5 12 11.5 11 9.5
نرخ بیکاری جوانان 38.80 36.4 35.4 34.4 33.6 30.6
هزینه های کار 93.50 90.2 78.6 96.2 89.4 96.6
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.74 10.69 10.69 10.71 10.68 10.68
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.70 52.8 52.8 52.9 53 53.2
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1070 1070 1070 1200 1200
هزینه زندگی انفرادی 595.00 620 620 620 650 650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1600 1600 1600 1650 1650
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 800 800 800 840 840
تغییر اشتغال 0.00 0.4 0.1 0.5 0.3 0.5
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.00 0.8 1.2 1.1 1.2 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.14 109 109 108 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 99.60 101 101 101 100 102
اندازه اصل تورم 0.30 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2
قیمت تولید 107.20 108 110 105 108 106
تغییر قیمت تولید کننده 4.40 0.5 1 1.2 1.4 1.5
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.8 1.6 0.1 1 0.2
CPI مسکن آب و برق 120.81 120 121 122 122 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.06 130 127 123 122 125
تورم مواد غذایی 1.30 1.8 1.8 2.2 2 2
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0.25 0.75
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.06 -0.06
عرضه پول M2 175274.00 184000 177355 187000 187000 199000
ترازنامه بانک 286717.40 318000 278605 325000 325000 342000
وام به بخش خصوصی 78226.12 91500 80878 95700 95700 101000
میزان رشد وام -0.50 0.5 0.7 0.6 0.9 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 131.90 125 125 125 119 119
ترازنامه بانک مرکزی 103008.00 125000 107038 137000 137000 151000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2084.20 -1500 -1400 -1610 -2100 -1630
حساب جاری -990.00 1000 1600 -920 -1100 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.6 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8
واردات 4881.10 4240 4250 4520 5050 4680
صادرات 2797.00 2770 2870 2910 2950 3050
بدهی خارجی 403410.77 418000 420000 426000 430000 436000
درآمد گردشگری 209.08 2450 2850 275 238 320
ورود توریست 495608.00 2791000 1848800 433000 386000 465000
تولید نفت خام 4.00 5 5 5 5 5
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 195.40 690 300 360 710 400
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.10 175 175 175 170 170
بودجه دولت 1.10 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1
هزینه های دولت 11112.20 9686 9663 11368 11357 11584
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 46.7 46.7 46.7 45.8 45.8
بدهی های دولت 357693.75 364000 365000 367000 367000 369000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 29.00 29 29 29 29 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 100.30 100 101 102 104 105
شاخص PMI تولید 56.60 51.6 52.5 52 52.5 53.4
تولید صنعتی -2.70 2.4 1.5 2.5 2 1.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.60 1.8 -2 1.4 -0.7 1.2
تولید صنعتی -0.20 2.2 1.7 2.4 2 1.7
ثبت خودرو 12294.00 10900 7500 7840 12100 8650
استخراج معدن 0.30 1.7 2 1.5 1.1 1.4
تولید فولاد 135.00 130 127 130 130 136
تولید الکتریسیته 3183.00 4400 4134 5200 5200 5150
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -30.90 -34 -28 -22 -20 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.40 0.8 -0.6 1.1 -0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.30 1.7 2.1 1.7 2 1.8
هزینه های مصرف کننده 32328.30 33318 33617 33072 33040 33700
اعتبار بخش خصوصی 164888.34 197000 166742 201000 201000 215000
نرخ وام بانکی 4.58 4.68 4.68 4.68 4.93 4.93
تسهیلات اعتباری خریدار 18316.70 21202 20976 18933 18811 19292
قیمت گازوئیل 1.85 1.67 1.63 1.59 1.55 1.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 53.60 52.5 52.5 52.5 51.9 51.9
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 60.50 63 64 64 64.5 66
جواز ساختمان 955.00 1290 1150 1890 1450 2740
نرخ مالکیت مسکن 73.30 72.7 72.7 72.7 72.4 72.4


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.