بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.10 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 876.17 842 828 813 799 771
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.36 1.65 1.73 1.82 1.91 2.11
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
نرخ بیکاری 17.00 16.5 15.9 15.7 15.5 14.9
نرخ تورم -0.20 -0.6 0.5 0.6 0.9 1.2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1828.10 -1400 -1610 -2100 -1490 -1630
حساب جاری 1280.00 1600 -920 -1100 1250 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.10 175 175 170 170 170
بودجه دولت 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
اطمینان کسب و کار 108.40 108 102 104 103 105
شاخص PMI تولید 54.90 54.5 52 52.5 52.9 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.20 -10 -22 -20 -23 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
نرخ مالیات شرکت 28.00 29 29 29 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.90 1.4 1.6 1.5 1.7 1.5
تولید ناخالص داخلی 218.03 222 222 229 229 229
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48845.00 52198 48577 44485 49675 49306
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5650.69 5258 5169 5602 5747 5247
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 23800 23800 24500 24500 24500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 25900 25900 26200 26200 26200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1870.00 1956 1977 1747 1902 2007
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1542.23 1310 2420 1112 1568 2456
تولید ناخالص داخلی از معادن 5107.83 5224 5011 4898 5195 5086
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9133.95 9089 9316 9073 9289 9456
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10004.87 12504 8730 7621 10175 8861
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 17.00 16.5 15.9 15.7 15.5 14.9
نرخ اشتغال 84.30 82.9 83.2 83.4 83.3 83.6
نرخ بیکاری بلند مدت 12.50 12.3 11.7 11.5 11.3 11.3
نرخ بیکاری جوانان 33.00 32.8 32.2 32 31.8 31.6
هزینه های کار 91.90 78.6 96.2 89.4 91 96.6
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.74 10.69 10.71 10.68 10.68 10.68
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 52.30 52.3 52.3 52.4 52.3 52.4
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1070 1070 1200 1200 1200
هزینه زندگی انفرادی 595.00 620 620 650 650 650
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1600 1600 1650 1650 1650
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 800 800 840 840 840
تغییر اشتغال 0.70 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -0.20 -0.6 0.5 0.6 0.9 1.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.31 107 107 108 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 98.40 99.6 99.9 100 101 101
اندازه اصل تورم 0.20 -0.4 -0.1 0.4 0.6 1.1
قیمت تولید 106.70 110 105 108 109 106
تغییر قیمت تولید کننده -0.90 1 1.2 1.4 1.5 1.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 1.6 0.1 1 0.7 0.2
CPI مسکن آب و برق 118.63 119 121 122 120 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 128.38 125 123 126 130 124
تورم مواد غذایی -1.90 -2 0.1 0.4 0.7 1.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.44 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36
ترازنامه بانک 298987.77 295000 302000 306000 312000 325000
وام به بخش خصوصی 74969.72 86383 83909 79400 76823 85168
میزان رشد وام -0.40 -0.2 0.6 0.9 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 119 119 115 115 115
ترازنامه بانک مرکزی 103699.00 107000 111000 117000 121000 132000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -1828.10 -1400 -1610 -2100 -1490 -1630
حساب جاری 1280.00 1600 -920 -1100 1250 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.90 -2.6 -2.6 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 5002.30 4250 4520 5050 4340 4680
صادرات 3174.20 2870 2910 2950 2850 3050
بدهی خارجی 404104.62 402915 409865 410166 410974 416013
درآمد گردشگری 2620.20 2850 275 238 2570 320
ورود توریست 3226187.00 2791000 433000 386000 2881000 465000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 196.10 300 360 710 750 400
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.10 175 175 170 170 170
بودجه دولت 1.10 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1
هزینه های دولت 10100.90 9701 11290 9365 10273 11459
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 46.7 46.7 45.8 45.8 45.8
بدهی های دولت 356549.40 361000 362000 364000 364000 369000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 28.00 29 29 29 28 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 41.06 40.06 40.06 40.06 41.06 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 24.06 24.06 24.06 25.06 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 108.40 108 102 104 103 105
شاخص PMI تولید 54.90 54.5 52 52.5 52.9 53.4
تولید صنعتی -2.10 0.5 0.4 1 1.2 1.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.10 -2 1.4 -0.7 1.4 1.2
تولید صنعتی -1.90 -0.1 0.1 0.7 1 0.8
ثبت خودرو 8818.00 7500 7840 12100 11100 8650
استخراج معدن -10.40 -3.2 2.5 1.5 1.1 1.4
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.20 -10 -22 -20 -23 -17
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.50 -0.6 1.1 -0.7 0.7 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 2.1 1.7 2 2.2 1.8
هزینه های مصرف کننده 33116.40 33750 32846 31515 33679 33338
اعتبار بخش خصوصی 160209.36 179163 172894 167362 163870 175487
نرخ وام بانکی 4.23 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
تسهیلات اعتباری خریدار 18119.39 21059 18803 18591 18448 19085
قیمت گازوئیل 1.80 1.72 1.67 1.62 1.58 1.58
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 52.60 52.5 52.5 51.9 51.9 51.9
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 64.40 64 64 64.5 65 66
جواز ساختمان 1461.00 1150 1250 1450 1320 1290
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.7 72.7 72.4 72.4 72.4


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.