بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.18 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16
بازار سهام 630.32 638 618 598 579 541
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.35

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.00 3.8 2.5 2 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.20 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
نرخ بیکاری 18.30 19.9 20 19.5 18.8 17.4
نرخ تورم -1.90 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1561.60 -1900 -1630 -1270 -1300 -1510
حساب جاری -874.49 -1690 -1780 -650 -520 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 192 192 186 186 186
بودجه دولت 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 90.70 88 92 95 94 101
شاخص PMI تولید 49.40 47.4 52 51.5 52.9 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.00 -20 -23 -18 -22 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 -2.2 0.9 0.6 1 0.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 44 44 44 44 44

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.00 3.8 2.5 2 1.5 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.20 -9.7 -4.8 -2.6 9.6 6.2
تولید ناخالص داخلی 209.85 175 175 200 200 200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41813.80 50426 45765 42332 47634 48602
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5105.55 5120 5417 5079 5715 5753
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024.20 22500 22500 23200 23200 23200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30314.60 28200 28200 29100 29100 29100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1736.56 1803 1807 1613 1815 1920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1962.03 1419 2081 1264 1422 2210
تولید ناخالص داخلی از معادن 4531.18 4915 4525 4619 5197 4805
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9412.14 8357 8671 8864 9975 9208
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6440.44 12216 8319 6913 7779 8835

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 18.30 19.9 20 19.5 18.8 17.4
افراد شاغل 3815.24 3740 3690 3700 3740 3820
افراد بیکار 805.45 850 1020 1050 1010 910
نرخ اشتغال 82.57 81 77 78.6 79.5 82.3
نرخ بیکاری بلند مدت 11.40 13 13.1 12.6 11.9 11.1
نرخ بیکاری جوانان 39.30 34.5 34.6 34.1 33.4 32.6
هزینه های کار 100.80 74 91.5 94.4 95 94
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.68 10.68 10.65 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 50.80 49.8 50.2 50.6 51.5 52.2
بهره وری 114.80 99 95.6 96.2 97 99
تغییر اشتغال -3.20 0.2 -1 0.6 0.3 0.6

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم -1.90 -1.2 -1.4 -1.3 -0.4 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 99.45 102 105 101 101 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 106 106 106 105 108
قیمت مصرف کننده اصلی 97.60 101 101 100 101 102
اندازه اصل تورم -0.80 0.5 0.6 0.4 0.7 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 95.64 95.19 95.28 96.15 97.09
قیمت تولید 95.90 103 106 94.91 96.15 109
تغییر قیمت تولید کننده -7.90 -3.6 -1.8 -0.2 1 2.9
نرخ تورم (ماهانه) -0.60 -0.3 0.5 0.3 0.2 0.3
CPI مسکن آب و برق 113.26 119 119 116 113 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.44 125 125 122 116 127
تورم مواد غذایی 1.90 2.7 1.8 1.9 1.5 1.7

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
ترازنامه بانک 337241.87 322000 325000 332000 338000 340000
وام به بخش خصوصی 73289.36 76446 77367 75656 75085 78605
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 132 132 130 130 130
میزان رشد وام 8.20 5.1 4.9 4.2 2.5 1.6
ترازنامه بانک مرکزی 144769.00 151000 156000 162000 165000 166000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -1561.60 -1900 -1630 -1270 -1300 -1510
حساب جاری -874.49 -1690 -1780 -650 -520 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 446.10 3480 3230 3460 3890 3890
صادرات 2884.50 2250 2100 2190 2590 2880
بدهی خارجی 455824.03 460000 465000 469000 474000 475000
گردش سرمایه -529.24 -890 -1200 -680 550 -800
درآمد گردشگری 64.34 1150 120 220 1980 190
ورود توریست 367378.00 1020000 225000 451000 2165000 308000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 355.80 -620 -440 -120 250 320

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 192 192 186 186 186
بودجه دولت 1.50 -6.6 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -1684.00 -52050 -40640 5550 -6700 -16770
هزینه های دولت 10200.40 10500 11900 9980 10750 11820
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 54 54 49 49 49
درآمدهای دولت 28930.00 22950 41910 17500 27500 52430
بدهی های دولت 362871.42 366000 369000 372000 376000 370000
هزینه های مالی 39735.00 75000 82550 11950 34200 69200

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 44 44 44 44 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56 40.56
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 15.75

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 90.70 88 92 95 94 101
شاخص PMI تولید 49.40 47.4 52 51.5 52.9 54
تولید صنعتی -0.20 -4.3 -2.6 0.9 7.5 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.90 -1.6 -1.2 1.5 0.6 1.1
تولید صنعتی 0.00 -4.8 -3.2 1.2 7.9 5.5
استفاده از ظرفیت 69.20 65 67 66 69 74
میزان سفارشات جدید -43.00 -30 -20 -26 -18 -10
ثبت خودرو 9516.00 3700 5500 4200 10200 7850
استخراج معدن 5.00 1.2 1.4 1.4 1.4 1

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -35.00 -20 -23 -18 -22 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 -2.2 0.9 0.6 1 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.30 -4.2 -3 2.2 7.5 5.6
هزینه های مصرف کننده 29255.80 31844 31423 30027 33788 33371
اعتبار بخش خصوصی 147379.75 161182 161712 153808 151233 164299
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.50 61 61 59 59 59
نرخ وام بانکی 3.62 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
تسهیلات اعتباری خریدار 15093.93 16317 15477 14822 16510 16437
قیمت گازوئیل 1.71 1.43 1.36 1.29 1.23 1.17

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 66.90 62 63.4 65 66 66
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.4 72.4 72 72 72
جواز ساختمان 1747.00 750 1320 980 1250 1450


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.