بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
بازار سهام 607.29 590 571 553 536 501
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.78 1.99 2.08 2.17 2.26 2.45

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -4.3 -2 0.9 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -7.5 -4 -2.4 0.2 0.9
نرخ بیکاری 16.40 18.2 19.9 20 19.7 18
نرخ تورم 0.20 0.5 0.7 0.9 0.9 1
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1680.40 -1900 -1900 -1630 -2150 -1510
حساب جاری -1291.00 1250 1690 -780 -780 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -1 -1 -1 -0.9 -0.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.20 182 182 182 183 183
بودجه دولت 1.00 -8.2 -8.2 -8.2 -9.6 -9.6
اطمینان کسب و کار 109.40 85 88 92 95 101
شاخص PMI تولید 42.50 41 45 49 52.9 53.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.50 -62 -48 -42 -32 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 0.7 -0.4 0.9 0.9 0.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.70 -4.3 -2 0.9 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 -7.5 -4 -2.4 0.2 0.9
تولید ناخالص داخلی 222.00 229 229 229 245 245
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 48072.40 47498 51936 46919 48169 47341
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5771.30 5448 5299 5633 5783 5683
تولید ناخالص داخلی سرانه 23558.10 24500 24500 24500 25200 25200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25140.70 26200 26200 26200 23689 21985
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1898.60 1836 1857 1853 1902 1870
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2186.30 1486 1461 2134 2191 2153
تولید ناخالص داخلی از معادن 4752.79 4908 5062 4639 4762 4680
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9107.93 8968 8607 8889 9126 8969
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8738.50 9680 12582 8529 8756 8606

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 16.40 18.2 19.9 20 19.7 18
افراد شاغل 3864.18 4270 4270 4340 4340 4410
افراد بیکار 774.80 750 750 710 710 710
قسمت مدت زمان اشتغال 368.70 370 370 368 368 382
استخدام تمام وقت 3533.00 3900 3900 3972 3972 4028
نرخ اشتغال 83.30 85.5 85.6 86 86 86.7
نرخ بیکاری بلند مدت 12.10 12.2 13.1 13.2 12.9 12.9
نرخ بیکاری جوانان 34.70 34.8 35.7 35.8 35.5 35.5
هزینه های کار 77.70 91 79.2 96.6 96.6 97
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.68 10.68 10.68 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.60 52.3 52.5 52.4 52.4 52.6
هزینه زندگی خانواده 1070.00 1200 1200 1200 1200 1250
هزینه زندگی انفرادی 595.00 650 650 650 650 690
بهره وری 98.40 95 95 95.6 95.6 96.2
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1510.00 1650 1650 1650 1650 1700
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 717.00 840 840 840 840 870
تغییر اشتغال 0.20 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 0.20 0.5 0.7 0.9 0.9 1
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.27 104 104 104 102 105
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.41 108 108 109 106 110
قیمت مصرف کننده اصلی 97.70 101 101 101 98.38 102
اندازه اصل تورم 0.20 0.6 0.5 0.7 0.7 0.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 97.28 97.48 97.41 97.41 98.38
قیمت تولید 102.70 106 107 109 109 111
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 0.8 0.7 1 1 1.4
قیمت واردات 113.48 103 103 104 104 105
نرخ تورم (ماهانه) -0.50 0.7 1 0.2 0.2 0.2
CPI مسکن آب و برق 119.05 119 121 122 120 123
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 125.06 129 127 128 126 129
تورم مواد غذایی -0.10 0.7 1.2 1.5 1.5 1.7

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42 -0.42
ترازنامه بانک 314569.78 317000 322000 325000 325000 325000
وام به بخش خصوصی 74234.92 72706 73054 71983 74383 72631
میزان رشد وام -0.90 0.8 0.5 1 1.4 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 115 115 115 115 111
ترازنامه بانک مرکزی 109016.00 121000 126000 132000 132000 144000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -1680.40 -1900 -1900 -1630 -2150 -1510
حساب جاری -1291.00 1250 1690 -780 -780 -650
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.10 -1 -1 -1 -0.9 -0.9
واردات 4322.40 4780 4920 4680 5190 4750
صادرات 2635.20 2850 3020 3050 3040 3240
بدهی خارجی 443280.34 410000 414000 416000 416000 423000
گردش سرمایه -1685.48 -760 -760 -360 -360 -400
حواله 134.10 102 102 106 106 110
درآمد گردشگری 286.61 2770 2990 320 320 370
ورود توریست 531055.00 2881000 2999000 465000 465000 495000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 303.10 750 420 400 400 450

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 181.20 182 182 182 183 183
بودجه دولت 1.00 -8.2 -8.2 -8.2 -9.6 -9.6
ارزش بودجه دولت -338.60 450 450 360 360 90
هزینه های دولت 10959.20 10145 9384 10696 10981 10792
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.70 45.8 45.8 45.8 45.8 45.4
درآمدهای دولت 7549.00 12950 12950 55910 55910 56430
بدهی های دولت 356014.92 364000 366000 369000 369000 370000
هزینه های مالی 8644.00 12500 12500 55550 55550 56340
درخواست پناهندگی 8220.00 2600 2600 2500 2500 2100

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06 41.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06 25.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 16.00 16 16 16 16 16

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 109.40 85 88 92 95 101
شاخص PMI تولید 42.50 41 45 49 52.9 53.5
تولید صنعتی -3.40 0.9 1.2 1.4 1.4 1.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.50 1.4 -1.6 1.2 1.2 1.1
تولید صنعتی 3.90 1 0.9 0.8 0.8 1.2
استفاده از ظرفیت 70.30 73.4 73.4 74 74 75
میزان سفارشات جدید -10.00 -10 -10 -4 -4 -6
ثبت خودرو 7862.00 14500 5100 7650 7650 9150
استخراج معدن 27.20 1.1 1.2 1.4 1.4 1

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.50 -62 -48 -42 -32 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.30 0.7 -0.4 0.9 0.9 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.40 2.2 1.9 1.8 1.8 1.8
هزینه های مصرف کننده 33007.30 31996 32797 32215 33073 32505
اعتبار بخش خصوصی 153630.52 155088 154031 150458 153938 151812
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.40 51.9 51.9 51.9 51.9 51.5
نرخ وام بانکی 3.98 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
تسهیلات اعتباری خریدار 16080.49 17459 16806 15867 16113 16010
قیمت گازوئیل 1.57 1.67 1.59 1.51 1.43 1.36

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 65.60 65 65.5 66 66 68
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.4 72.4 72.4 72.4 72.4
جواز ساختمان 1799.00 1320 1175 1290 1290 1320


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.