بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
پول 1.11 1.13 1.12 1.12 1.12 1.11
بازار سهام 924.42 918 894 870 847 804
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.72 1.79 1.88 1.97 2.08 2.29

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.40 3.4 2 3.8 3.6 2.7
نرخ بیکاری 13.30 15.4 14.8 14.7 14.2 13.8
نرخ تورم 5.10 2.4 1.4 1 0.5 0.8
نرخ بهره 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
موازنه تجاری -2770.00 -1740 -1300 -1440 -1420 -1360
حساب جاری -2515.38 -880 750 950 -780 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 205.60 202 202 202 202 191
بودجه دولت -9.70 -3 -3 -3 -3 -2
اطمینان کسب و کار 114.20 110 110 108 109 109
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.00 54.4 54.7 54.3 54.6 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -42.20 -27 -29 -26 -22 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.80 0.8 0.9 -1.3 0.6 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 44 44

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.70 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 13.40 3.4 2 3.8 3.6 2.7
تولید ناخالص داخلی 189.41 245 245 245 245 304
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 50952.00 44992 41890 46105 52888 46611
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5869.15 5075 5234 5387 6092 5257
تولید ناخالص داخلی سرانه 17436.01 23900 23900 23900 23900 24600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27287.08 30000 30000 30000 30000 30700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1518.06 1974 1860 1919 1576 2045
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 855.02 1018 710 784 888 1055
تولید ناخالص داخلی از معادن 7126.61 5895 5938 6329 7397 6107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7606.28 8412 8413 8375 7895 8714
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14091.60 8296 7186 9515 14627 8594

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بیکاری 13.30 15.4 14.8 14.7 14.2 13.8
افراد شاغل 4053.35 4230 4200 4250 4300 4400
افراد بیکار 650.93 630 640 620 590 550
نرخ اشتغال 86.16 86.6 86.9 87 87.4 87.8
نرخ بیکاری بلند مدت 9.60 11.7 11.1 11 10.5 10.5
نرخ بیکاری جوانان 39.10 41.2 40.6 40.5 40 40
هزینه های کار 78.70 102 104 103 105 108
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.67 10.67 10.67 10.67 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 15.80 52 52.3 52.4 52.6 52.9
بهره وری 103.70 108 108 108 109 109
تغییر اشتغال 2.80 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ تورم 5.10 2.4 1.4 1 0.5 0.8
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.64 108 108 109 111 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104.87 103 104 104 105 106
قیمت مصرف کننده اصلی 98.23 97.26 98.66 98.94 99.61 101
اندازه اصل تورم 1.03 1.2 1.1 1.2 1.4 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 101 99.82 99.42 98.93 99.72
قیمت تولید 125.70 120 118 122 129 131
تغییر قیمت تولید کننده 29.40 15.5 10.3 6.7 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.5 2 0.4 0.4
تورم مواد غذایی 4.30 1.7 1.5 1.6 1.7 1.7
CPI مسکن آب و برق 136.11 120 119 120 137 138
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129.33 130 130 133 134 134

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ بهره 0.00 0 0 0.1 0.25 0.5
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 -0.56 -0.46 -0.31 -0.06
ترازنامه بانک 328098.28 347800 351000 352000 355000 362000
وام به بخش خصوصی 63473.22 76899 70965 67434 66139 67859
میزان رشد وام 10.10 6.2 4 4.3 4.2 2.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139.40 127 127 127 127 125
ترازنامه بانک مرکزی 219924.00 232000 238000 236800 239000 245000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
موازنه تجاری -2770.00 -1740 -1300 -1440 -1420 -1360
حساب جاری -2515.38 -880 750 950 -780 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -5.3 -4
واردات 6666.50 5190 4500 4620 4700 4870
صادرات 3896.30 3450 3200 3180 3280 3510
بدهی خارجی 538117.91 504200 502900 501800 497000 505000
گردش سرمایه -1004.00 -570 780 510 -760 -760
درآمد گردشگری 286.81 295 1950 2100 250 290
ورود توریست 2346530.00 306200 2950000 3680000 445000 515000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 668.10 -180 290 650 290 290

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 205.60 202 202 202 202 191
بودجه دولت -9.70 -3 -3 -3 -3 -2
ارزش بودجه دولت -769.60 -1300 -7000 -7300 30 2200
هزینه های دولت 9175.50 10540 10200 9509 9980 10500
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 52 52 52 52 50
درآمدهای دولت 54220.00 17600 29200 42800 64430 68100
بدهی های دولت 386824.51 385000 383000 384000 385000 388000
هزینه های مالی 69750.00 18900 36200 50100 64400 65900

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 44 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
اطمینان کسب و کار 114.20 110 110 108 109 109
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 59.00 54.4 54.7 54.3 54.6 54.6
تولید صنعتی 8.00 4.2 4.7 3.8 3 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
تولید صنعتی 9.00 4.3 5.1 4.2 3.2 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 77.60 79.7 79.9 80 81 81.8
میزان سفارشات جدید 8.00 -7 -8 -7 -6 -8
ثبت خودرو 5655.00 9150 12500 8400 9550 9780

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -42.20 -27 -29 -26 -22 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.80 0.8 0.9 -1.3 0.6 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 10.10 8.3 4.5 5.2 4.2 3.2
هزینه های مصرف کننده 33960.30 32200 28877 32778 35251 33360
اعتبار بخش خصوصی 108552.34 148306 134345 123148 113112 116052
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.70 57 57 57 57 55
قیمت گازوئیل 1.99 1.89 1.8 1.71 1.62 1.54
نرخ وام بانکی 3.64 3.64 3.64 3.74 3.89 4.14
تسهیلات اعتباری خریدار 9011.60 14025 12372 10706 9336 9588

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
شاخص مسکن 70.20 76 77 77.5 78 80
نرخ مالکیت مسکن 74.60 71.8 71.8 71.8 71.8 71.4
میزان ساخت و ساز 3.70 4 4.3 3.8 4.4 3
جواز ساختمان 2122.00 2080 2220 1980 2350 2240


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.