بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 0.99
بازار سهام 823.92 804 775 747 719 668
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.88 3.97 4.16 4.36 4.57 5.01

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 2 2.8 2.6 2.8 2.7
نرخ بیکاری 12.50 14.8 14.7 14.2 14.5 14.8
نرخ تورم 11.30 11.8 10 8 5 1.5
نرخ بهره 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
موازنه تجاری -2747.50 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
حساب جاری -1615.70 -1700 -1500 -1500 -1300 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -4 -4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 193.30 186 186 186 180 180
بودجه دولت -7.40 -4.2 -4.2 -4.2 -1 -1
اطمینان کسب و کار 108.00 105 108 109 103 109
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.80 51.9 54.3 54.6 54 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -51.30 -55.4 -26 -22 -21 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.90 0.9 -1.3 0.6 0.2 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 44 44

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.30 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 2 2.8 2.6 2.8 2.7
تولید ناخالص داخلی 189.41 245 245 245 245 304
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 43843.00 45192 51490 47162 45071 48436
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 6293.00 5814 6112 6225 6469 6393
تولید ناخالص داخلی سرانه 17436.01 23900 23900 23900 23900 24600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27287.08 30000 30000 30000 30000 30700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1602.89 1754 1561 1582 1648 1625
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1022.18 833 880 962 1051 988
تولید ناخالص داخلی از معادن 6436.04 6329 7326 6974 6616 7162
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7942.64 8375 7819 8157 8165 8378
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8805.41 9515 14486 10147 9052 10421

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 12.50 14.8 14.7 14.2 14.5 14.8
افراد شاغل 4077.38 4200 4250 4300 4300 4400
افراد بیکار 583.81 640 620 590 590 550
نرخ اشتغال 87.48 86.9 87 87.4 87.4 87.8
نرخ بیکاری بلند مدت 0.90 3.5 3.4 2.9 3.2 3.2
نرخ بیکاری جوانان 36.80 39.4 39.3 38.8 39.1 39.1
هزینه های کار 93.48 104 103 105 105 108
حداقل دستمزد 773.50 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.67 10.67 10.67 10.67 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.80 52.3 52.4 52.6 52.6 52.9
بهره وری 94.76 108 108 109 109 109
تغییر اشتغال 0.90 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 11.30 11.8 10 8 5 1.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111.80 113 112 113 114 115
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.59 114 113 113 114 115
قیمت مصرف کننده اصلی 102.23 102 102 103 102 104
اندازه اصل تورم 1.85 1.1 1.2 1.4 1.4 1.6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 101.01 111 109 109 106 111
قیمت تولید 155.40 118 122 129 155 131
تغییر قیمت تولید کننده 48.80 10.3 6.7 2.5 2.5 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.5 2 0.4 0.6 0.4
تورم مواد غذایی 12.10 1.5 1.6 1.7 1.7 1.7
CPI مسکن آب و برق 137.63 114 113 128 139 129
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.03 124 126 127 127 128

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.75 1.25 1.5 1.75
نرخ بهره بین بانکی -0.56 -0.56 0.19 0.69 0.94 0.94
ترازنامه بانک 326366.94 351000 352000 355000 355000 362000
وام به بخش خصوصی 64803.43 70965 67434 66139 66811 67859
میزان رشد وام 7.60 4 4.3 4.2 4.2 2.6
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 139.40 127 127 127 127 125
ترازنامه بانک مرکزی 248340.00 238000 236800 239000 239000 245000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -2747.50 -1300 -1440 -1420 -1440 -1360
حساب جاری -1615.70 -1700 -1500 -1500 -1300 -1000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -5.3 -5.3 -5.3 -4 -4
واردات 6854.10 4500 4620 4700 4750 4870
صادرات 4106.60 3200 3180 3280 3310 3510
بدهی خارجی 556421.52 502900 501800 497000 497000 505000
گردش سرمایه 1039.61 780 510 -760 -760 -760
درآمد گردشگری 646.96 1950 2100 250 250 290
ورود توریست 2346530.00 2950000 3680000 445000 445000 515000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1056.00 290 650 290 290 290

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 193.30 186 186 186 180 180
بودجه دولت -7.40 -4.2 -4.2 -4.2 -1 -1
ارزش بودجه دولت 568.00 -7000 -7300 30 30 2200
هزینه های دولت 9062.00 9726 9418 10255 9316 10532
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 52 52 52 52 50
درآمدهای دولت 22288.00 29200 42800 64430 64430 68100
بدهی های دولت 394547.18 383000 384000 385000 385000 388000
هزینه های مالی 26352.00 36200 50100 64400 64400 65900

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 44 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 36.66 40.06 36.66 36.66 36.66 36.66
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 24.06 22.54 22.54 22.54 22.54
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 16 14.12 14.12 14.12 14.12

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 108.00 105 108 109 103 109
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.80 51.9 54.3 54.6 54 54.6
تولید صنعتی -4.50 4.7 3.8 3 2.8 2.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) -7.50 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
تولید صنعتی -0.50 5.1 4.2 3.2 3.2 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.40 79.9 80 81 81 81.8
میزان سفارشات جدید -8.00 -8 -7 -6 -6 -8
ثبت خودرو 11995.00 12500 8400 9550 9550 9780

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -51.30 -55.4 -26 -22 -21 -23
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.90 0.9 -1.3 0.6 0.2 0.6
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 12.30 4.5 5.2 4.2 3.9 3.2
هزینه های مصرف کننده 31916.00 32272 34903 34128 32810 35049
اعتبار بخش خصوصی 109042.96 134345 123148 113112 113049 116052
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 56.90 57 57 57 57 55
قیمت گازوئیل 2.34 2.42 2.51 2.6 2.69 2.7
نرخ وام بانکی 3.92 3.92 4.67 5.17 5.42 5.42
تسهیلات اعتباری خریدار 8710.67 12372 10603 9246 8949 9496

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 73.70 77 77.5 78 78 80
نرخ مالکیت مسکن 74.60 71.8 71.8 71.8 71.8 71.4
میزان ساخت و ساز 12.00 4.3 3.8 4.4 4.4 3
جواز ساختمان 1822.00 2220 1980 2350 2350 2240


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.