بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.19 1.18 1.18 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 905.55 853 803 756 712 624
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.83 0.86 0.9 0.94 0.99 1.08

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.40 1.2 3.7 1.1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 12.6 8.2 4.2 3.4 3.6
نرخ بیکاری 16.30 16.5 16.3 16 15.9 16.2
نرخ تورم 0.10 0.4 0.5 1 1.2 0.5
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1840.00 -1670 -1300 -1510 -1410 -1120
حساب جاری -2079.00 -520 -870 -920 -880 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -7.6 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 205.60 209 209 209 202 202
بودجه دولت -9.70 -10 -10 -10 -3 -3
اطمینان کسب و کار 108.60 102 106 104 105 109
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.00 52 53.2 54 54.4 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.20 -22 -16 -18 -14 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 1 -1.6 0.7 0.8 0.6
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 29 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 44 44 45 44 44

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 4.40 1.2 3.7 1.1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.30 12.6 8.2 4.2 3.4 3.6
تولید ناخالص داخلی 209.85 200 200 200 245 245
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 40519.50 43735 49078 44992 44646 46611
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4965.93 5324 5094 4943 4905 5121
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024.20 23200 23200 23200 23900 23900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30314.60 29100 29100 29100 30000 30000
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1799.98 2054 2019 1974 1959 2045
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 692.61 825 768 1018 1011 1055
تولید ناخالص داخلی از معادن 5612.30 5909 6560 5895 5850 6107
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 8136.16 8953 8348 8412 8347 8714
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6950.09 7535 10999 8296 8232 8594

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 16.30 16.5 16.3 16 15.9 16.2
افراد شاغل 3612.93 3740 3790 3820 3860 3940
افراد بیکار 758.01 1010 980 910 870 820
نرخ اشتغال 82.66 81 82 82.3 82.6 84.8
نرخ بیکاری بلند مدت 10.20 10.7 10.5 10.2 10.1 10.3
نرخ بیکاری جوانان 34.20 34.7 34.5 34.2 34.1 34.3
هزینه های کار 96.60 102 101 104 105 106
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.7 10.7 10.7 10.67 10.67
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 51.00 51.5 52 52.2 52 52.6
بهره وری 103.90 102 105 102 101 104
تغییر اشتغال -0.10 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 0.10 0.4 0.5 1 1.2 0.5
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 100.98 102 101 101 102 102
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.87 106 106 106 107 107
قیمت مصرف کننده اصلی 96.64 96.89 98.25 98.21 97.26 99.59
اندازه اصل تورم -1.70 -1.2 0.6 1 1.2 1.4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.44 100 100 99.42 99.62 99.92
قیمت تولید 104.50 97.58 97.75 99.73 106 102
تغییر قیمت تولید کننده 14.60 2.5 3 2.6 2.2 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.40 0.3 1.9 0.5 0.4 0.4
CPI مسکن آب و برق 117.54 114 114 117 119 117
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 123.77 117 117 118 124 118
تورم مواد غذایی -0.20 0.5 1.5 1.7 2 1.8

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33
ترازنامه بانک 317780.11 348000 347000 351000 349800 355000
وام به بخش خصوصی 68150.76 79774 78509 75688 75016 78715
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 130 130 130 127 127
میزان رشد وام 17.30 8.9 6.5 4.2 3.6 4
ترازنامه بانک مرکزی 196271.00 187000 184000 186000 187000 191000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -1840.00 -1670 -1300 -1510 -1410 -1120
حساب جاری -2079.00 -520 -870 -920 -880 -780
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.70 -7.6 -7.6 -7.6 -5.3 -5.3
واردات 5014.80 3890 4400 4290 4390 4400
صادرات 3172.10 2590 2760 2880 2950 3280
بدهی خارجی 494508.60 499000 504000 501000 504200 497000
گردش سرمایه -1639.42 550 420 -800 -570 -760
درآمد گردشگری 42.94 1980 1800 190 295 250
ورود توریست 88101.00 2165000 2420000 308000 306200 445000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180.80 250 560 320 -180 290

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 205.60 209 209 209 202 202
بودجه دولت -9.70 -10 -10 -10 -3 -3
ارزش بودجه دولت -3083.50 2550 -6700 90 -16770 -5970
هزینه های دولت 8684.50 10750 10280 11820 10540 9980
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 59 59 59 52 52
درآمدهای دولت 18290.00 27500 29100 52430 22600 58430
بدهی های دولت 380795.05 376000 377000 370000 375000 382000
هزینه های مالی 29118.00 34200 69000 69200 12900 64400

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 29 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 44 44 45 44 44
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 36.66 40.56 40.56 40.06 40.56 40.56
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.54 24.81 24.81 24.06 24.81 24.81
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.12 15.75 15.75 16 15.75 15.75

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 108.60 102 106 104 105 109
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58.00 52 53.2 54 54.4 54.6
تولید صنعتی 22.50 7.5 3.6 5.1 4.2 3
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.40 0.6 0.5 1.1 0.7 0.5
تولید صنعتی 22.80 7.9 4.2 5.5 4.3 3.2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 74.10 71 72 73 74 74
میزان سفارشات جدید -20.00 -10 -8 -10 -7 -6
ثبت خودرو 10850.00 10200 5100 7850 4950 8550

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -22.20 -22 -16 -18 -14 -12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 1 -1.6 0.7 0.8 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی -0.90 7.5 3.7 5.6 4.5 3.2
هزینه های مصرف کننده 27927.80 31310 35133 32180 31933 33339
اعتبار بخش خصوصی 129170.10 160676 156968 147325 144675 153218
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.90 59 59 59 57 57
نرخ وام بانکی 3.66 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84
تسهیلات اعتباری خریدار 12008.76 16991 16270 14801 14025 15333
قیمت گازوئیل 1.97 1.66 1.58 1.47 1.43 1.35

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 67.20 74 72 75 76 78
نرخ مالکیت مسکن 75.40 72 72 72 71.8 71.8
جواز ساختمان 1913.00 1250 1220 1450 1380 1650


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.