بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.20 1.19 1.18 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 736.60 704 682 660 639 598
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.65 0.93 0.97 1.01 1.06 1.15

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.00 -2.6 1.5 2.4 1.8 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.20 -4.8 -2.6 12.6 8.2 6.2
نرخ بیکاری 16.80 20 19.5 18.8 18.2 17.4
نرخ تورم -1.80 -1.4 -1.3 -0.4 1 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -1480.40 -1530 -1670 -1300 -1640 -1410
حساب جاری -499.00 -1780 -650 -520 -870 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 192 186 186 186 186
بودجه دولت 1.50 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
اطمینان کسب و کار 91.00 92 95 94 98 101
شاخص PMI تولید 48.70 52 51.5 51.5 53.2 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.30 -23 -18 -22 -23 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 0.9 0.6 1 -1.6 0.7
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 24 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 44 45

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -14.00 -2.6 1.5 2.4 1.8 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -15.20 -4.8 -2.6 12.6 8.2 6.2
تولید ناخالص داخلی 209.85 175 200 200 200 200
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 41813.80 45765 42332 47082 45243 48602
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5105.55 5417 5079 5749 5524 5753
تولید ناخالص داخلی سرانه 24024.20 22500 23200 23200 23200 23200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30314.60 28200 29100 29100 29100 29100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1736.56 1807 1613 1955 1879 1920
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1962.03 2081 1264 2209 2123 2210
تولید ناخالص داخلی از معادن 4531.18 4525 4619 5102 4903 4805
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 9412.14 8671 8864 10598 10184 9208
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6440.44 8319 6913 7252 6969 8835

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 16.80 20 19.5 18.8 18.2 17.4
افراد شاغل 3847.71 3690 3700 3740 3790 3820
افراد بیکار 733.25 1020 1050 1010 980 910
نرخ اشتغال 83.99 77 78.6 79.5 82 82.3
نرخ بیکاری بلند مدت 11.00 11.1 10.6 9.9 9.3 8.5
نرخ بیکاری جوانان 39.30 37.9 37.4 36.7 36.1 35.3
هزینه های کار 100.80 91.5 94.4 95 79 94
حداقل دستمزد 758.33 758 758 758 758 758
جمعیت 10.72 10.68 10.65 10.65 10.65 10.65
سن بازنشستگی زنان 67.00 67 67 67 67 67
سن بازنشستگی مردان 67.00 67 67 67 67 67
نرخ مشارکت نیروی کار 50.80 50.2 50.6 51.5 52 52.2
بهره وری 114.80 95.6 96.2 97 97.5 99
تغییر اشتغال -3.20 -1 0.6 0.3 0.4 0.6

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم -1.80 -1.4 -1.3 -0.4 1 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.13 105 101 101 102 106
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.77 106 106 105 106 108
قیمت مصرف کننده اصلی 97.96 98.5 99.3 98.46 98.73 99.48
اندازه اصل تورم -1.40 -0.7 0.4 0.4 1.1 1
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 96.54 95.19 95.28 96.15 97.51 97.09
قیمت تولید 94.90 103 94.34 99.39 97.75 105
تغییر قیمت تولید کننده -8.60 -2.7 -0.8 4.4 3 2.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.5 0.3 0.3 1.9 0.3
CPI مسکن آب و برق 114.46 119 116 113 114 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.81 125 122 116 118 127
تورم مواد غذایی 1.90 1.3 1.1 1.4 1.5 1.7

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
نرخ بهره بین بانکی -0.33 -0.06 -0.33 -0.33 -0.33 0.44
ترازنامه بانک 337243.46 345000 342000 348000 347000 351000
وام به بخش خصوصی 73646.79 77367 75656 75085 75118 78605
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 123.10 132 130 130 130 130
میزان رشد وام 11.50 4.9 4.2 2.5 1.9 1.6
ترازنامه بانک مرکزی 169154.00 176000 172000 175000 174000 182000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -1480.40 -1530 -1670 -1300 -1640 -1410
حساب جاری -499.00 -1780 -650 -520 -870 -920
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.40 -0.3 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
واردات 4037.20 4030 3860 3890 4400 4290
صادرات 2556.80 2500 2190 2590 2760 2880
بدهی خارجی 472645.31 465000 469000 474000 473000 475000
گردش سرمایه -267.96 -1200 -680 550 420 -800
درآمد گردشگری 825.48 120 220 1980 1800 190
ورود توریست 367378.00 225000 451000 2165000 2420000 308000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 133.50 -440 -120 250 560 320

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 176.60 192 186 186 186 186
بودجه دولت 1.50 -6.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6
ارزش بودجه دولت -1587.70 360 -40640 5550 -6700 90
هزینه های دولت 10200.40 11900 9980 10750 10280 11820
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 46.30 54 49 49 49 49
درآمدهای دولت 38403.00 41910 17500 27500 29100 52430
بدهی های دولت 364864.58 369000 372000 376000 377000 370000
هزینه های مالی 51845.00 82550 11950 34200 69000 69200

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 24.00 29 24 24 24 29
نرخ مالیات درآمد شخصی 44.00 45 44 44 44 45
نرخ مالیات بر فروش 24.00 24 24 24 24 24
نرخ تامین اجتماعی 40.56 40.06 40.56 40.56 40.56 40.06
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 24.81 24.06 24.81 24.81 24.81 24.06
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.75 16 15.75 15.75 15.75 16

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 91.00 92 95 94 98 101
شاخص PMI تولید 48.70 52 51.5 51.5 53.2 54
تولید صنعتی -2.40 -2.6 0.9 7.5 3.6 5.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.40 -1.2 1.5 0.6 0.5 1.1
تولید صنعتی 0.00 -3.2 1.2 7.9 4.2 5.5
استفاده از ظرفیت 73.80 67 66 69 72 74
میزان سفارشات جدید -21.00 -20 -26 -18 -12 -10
ثبت خودرو 6776.00 5500 4200 10200 5100 7850

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -48.30 -23 -18 -22 -23 -26
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.90 0.9 0.6 1 -1.6 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.00 -3 2.2 7.5 3.7 5.6
هزینه های مصرف کننده 29255.80 31423 30027 32942 31655 33371
اعتبار بخش خصوصی 147062.84 161712 153808 151233 150188 164299
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.50 61 59 59 59 59
نرخ وام بانکی 3.57 4.93 3.62 3.62 3.62 5.43
تسهیلات اعتباری خریدار 14952.12 15477 14822 16991 16270 16437
قیمت گازوئیل 1.65 1.55 1.54 1.47 1.39 1.47

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 67.00 63.4 65 65 65.9 66
نرخ مالکیت مسکن 73.50 72.4 72 72 72 72
جواز ساختمان 1294.00 1320 980 1250 1220 1450


یونان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.