ایران - حساب جاری به تولید ناخالص داخلی - پیش بینیایران تجارت گذشته Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
موازنه تجاری 6227 5858 4545 2101 790 1454
صادرات 29064 20953 18738 16601 15000 23687
واردات 22836 15095 14193 14500 14210 22233
حساب جاری 4902 4545 5034 5003 5167 5082
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.26 6.1 6.1 5.9 5.9 6.5
تولید نفت خام 3806 3802 3803 3803 3803 3803
شاخص تروریسم 3.71 3.63 3.56 3.52 3.48 3.11
فروش اسلحه 10 14.42 12.62 11.26 9.9 8.57
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1969 1500 1500 1100 1100 1200
[+]