11/11/2019 واقعی قبلی
12:00 AM
KZ
حساب جاری Q3 $-2.79B $-1.76B
12/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
نرخ بیکاری OCT 4.8% 4.8%
14/11/2019 واقعی قبلی
09:00 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه OCT 4.1%
15/11/2019 واقعی قبلی
09:40 AM
KZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3 4.1%
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 3.7%
02:25 PM
KZ
موازنه تجاری SEP $0.9B
18/11/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 5.0%
03/12/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
نرخ تورم (سالانه) NOV 5.5%
10:00 AM
KZ
PPI (سالانه) NOV -1.4%


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.