21/05/2019 واقعی قبلی
12:15 PM
KZ
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 3.8% 4.1%
03/06/2019 واقعی قبلی
09:45 AM
KZ
PPI (سالانه) MAY 12.5%
11:00 AM
KZ
تصمیم نرخ بهره 9%
12:30 PM
KZ
نرخ تورم (سالانه) MAY 4.9%
09/06/2019 واقعی قبلی
KZ
انتخابات ریاست جمهوری
13/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
KZ
نرخ بیکاری MAY 4.8%
14/06/2019 واقعی قبلی
06:30 AM
KZ
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAY 4.1%
08:50 AM
KZ
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 6.6%
15/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
KZ
موازنه تجاری APR $0.84B
01:00 PM
KZ
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 1.9%


قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی

قزاقستان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.