بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 384.96 383 385 388 390 395
بازار سهام 2259.23 2267 2245 2224 2202 2160
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
نرخ بیکاری 4.80 4.9 5 5 5 4.7
نرخ تورم 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
نرخ بهره 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
موازنه تجاری 1534.20 2500 3094 3094 3094 3380
حساب جاری 834.80 200 1250 -280 -460 1140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 20 20 18 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 9.00 11 8 8 8 10
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00 83 85 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.60 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.80 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 170.54 168 168 177 177 177
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13155.37 41389 60784 60902 13629 63094
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2376.00 7975 7944 7960 13214 8246
تولید ناخالص داخلی سرانه 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
تولید ناخالص ملی 51966817.40 53941556 53733689 53837623 53837623 55775569
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2455882.10 1722956 1716316 1719636 2544294 1781536
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3176597.00 2213953 2205422 2209688 3290954 2289228
تولید ناخالص داخلی از ساخت 6834679.40 4829560 4810949 4820254 7080728 4993765
تولید ناخالص داخلی از معادن 8909458.60 6491799 6466782 6479291 9230199 6712520
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 888538.50 911219 907707 909463 920526 942200
تولید ناخالص داخلی از خدمات 32023586.20 22174225 22088775 22131500 33176435 22928148
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4871974.20 3128389 3116334 3122362 5047365 3234755
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1108182.10 837302 834076 835689 1148077 865770
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.9 5 5 5 4.7
افراد بیکار 442.10 436 436 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 1.9
دستمزد 173499.00 163000 168000 168000 168000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
جمعیت 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 189242.00 187500 188800 188800 188800 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.40 5.2 5.3 5.1 5.2 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 771.40 775 793 794 800 830
اندازه اصل تورم 6.16 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
قیمت تولید 1180.29 1395 1352 1337 1259 1451
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
تورم مواد غذایی 8.10 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.90 113 110 107 107 116
تغییر قیمت تولید کننده 8.20 10.5 10 9.5 9 6.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.00 9 9.5 9.5 9.5 9
نرخ بهره بین بانکی 10.00 10 10.5 10.5 10.5 10
عرضه پول M2 15132426.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
ذخایر ارزی 28185.00 31470 32400 32400 32400 35100
ترازنامه بانک 24551829877.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
ترازنامه بانک مرکزی 7806307.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1534.20 2500 3094 3094 3094 3380
حساب جاری 834.80 200 1250 -280 -460 1140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
واردات 3534.30 2950 2720 2940 2980 2850
صادرات 5068.50 5470 6250 5240 5680 6380
بدهی خارجی 157648.00 168000 168550 164186 164503 165774
ذخایر طلا 353.30 340 343 343 343 349
تولید نفت خام 1878.00 1837 1859 1859 1859 1870
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 20 20 18 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 1140647.30 3770468 3755938 3763203 5350455 3898664
بدهی های دولت 16585400.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 9.00 11 8 8 8 10
تولید صنعتی 5.90 4.5 6.2 6.2 6.2 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 6.80 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
تولید صنعتی 2.50 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
تغییرات موجودی انبار 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 7.20 4 4.2 4.2 4.2 6.5
ثبت خودرو 3942146.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
تولید مس 38686.00 31150 30900 30900 30900 32200
استخراج معدن 8.60 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
تولید فولاد 395.00 426 439 439 439 450
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.00 83 85 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.60 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30 6.2 6.8 6.8 6.8 6
هزینه های مصرف کننده 6396442.70 20109333 20031840 20070587 30062509 20793050
تسهیلات اعتباری خریدار 5659278.00 5289738 5482909 5549546 5632008 5691260
قیمت گازوئیل 0.46 0.45 0.44 0.43 0.41 0.43
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 103.40 104 105 105 105 106
میزان ساخت و ساز 15.60 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.