بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 434.78 432 437 442 447 458
بازار سهام 2670.70 2638 2567 2498 2430 2301

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 2.5 2.3 2.1 3 4
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8
نرخ تورم 13.20 12 10.5 8 6 4.5
نرخ بهره 14.00 14.5 13.5 12 12 10.25
موازنه تجاری 3594.90 3520 3520 3520 3520 3520
حساب جاری 2194.00 -800 -800 -950 -950 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 26 26 26 26 26
بودجه دولت -4.00 -2 -2 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 2.00 4 4 7 7 7
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 83 83 83 83 83
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -10.40 15 15 5 5 5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.40 2.5 2.3 2.1 3 4
تولید ناخالص داخلی 169.84 166 166 177 177 177
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18801.50 32845 53888 82976 19366 86295
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 19276.00 6759 12463 19681 19854 20468
تولید ناخالص داخلی سرانه 10963.71 11600 11600 11600 11600 11600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25337.15 26400 26400 26400 26400 26400
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.00 1.5 1.5 1.5 3.8 3.8
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 4202632.90 962052 2716195 4290888 4328712 4462524
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4785542.90 1788793 3122433 4886039 4929109 5081481
تولید ناخالص داخلی از ساخت 11417950.70 4619844 7217261 11657728 11760489 12124037
تولید ناخالص داخلی از معادن 11436623.60 2641283 7691230 11676793 11779722 12143864
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1567615.30 751414 1056410 1600535 1614644 1664557
تولید ناخالص داخلی از خدمات 10610224.10 8254417 10854259 10833039 10928531 11266360
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5399916.00 1030979 3276134 5513314 5561913 5733847
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 429392.60 268381 466055 438410 442274 455946
تولید ناخالص ملی 70714083.60 72481936 72340508 72199079 72835506 75087043

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.90 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8
افراد بیکار 453.10 445 445 446 446 446
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 2.1 2 2 2 2
دستمزد 284420.00 174000 174000 174000 174000 174000
حداقل دستمزد 60000.00 44000 44000 44000 44000 44000
جمعیت 19.12 18.88 18.88 19.12 19.12 19.12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 60.50 60.5 60.5 60.5 60.5 60.5
دستمزد در تولید 326454.00 200000 200000 200000 200000 200000
نرخ بیکاری جوانان 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 13.20 12 10.5 8 6 4.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 990.60 997 999 997 1029 1042
اندازه اصل تورم 12.49 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
قیمت تولید 1879.80 1981 2197 2158 2332 3194
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.60 117 115 119 117 125
تورم مواد غذایی 17.90 10 9.5 9 9 8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.80 103 103 104 104 105
تغییر قیمت تولید کننده 41.30 40 48 34 25 48
نرخ تورم (ماهانه) 2.00 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 14.00 14.5 13.5 12 12 10.25
نرخ بهره بین بانکی 10.50 11 10 8.5 8.5 8.5
عرضه پول M2 23174386.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
ترازنامه بانک 37770118765.00 28371399216 28371399216 29502118441 29502118441 29502118441
ذخایر ارزی خارجی 33527.00 35100 35100 35100 35100 35100
ترازنامه بانک مرکزی 10813203.00 9459617 9459617 10077189 10077189 10077189

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 3594.90 3520 3520 3520 3520 3520
حساب جاری 2194.00 -800 -800 -950 -950 -700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.00 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -2
واردات 3423.80 2990 2990 2990 2990 2990
صادرات 7018.70 6510 6510 6510 6510 6510
بدهی خارجی 165057.00 151011 151011 147772 147772 147772
ذخایر طلا 368.12 349 349 349 349 349
تولید نفت خام 1918.58 1870 1920 1980 1980 1850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4981.37 4300 4300 4300 4300 4300

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 27.40 26 26 26 26 26
بودجه دولت -4.00 -2 -2 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -143906.20 11824003 11824003 11824003 11824003 11824003
هزینه های دولت 9592758.30 4662607 7006891 9794206 9880541 10185974
بدهی های دولت 25012430.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 5.50 5.5 5.5 9.5 9.5 5.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 3.50 3.5 3.5 9.5 9.5 3.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 2.00 4 4 7 7 7
تولید صنعتی 1.20 -3.5 -3.5 4 4 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -8.00 -10 5 6 8 12
تولید صنعتی 3.60 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 2700996.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
پی ام آی مرکب 50.40 53.5 49 50 50 50
ثبت خودرو 3833286.00 3866942 3866942 3877084 3877084 3877084
تولید مس 42120.00 32200 32200 32200 32200 32200
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.40 50 50 50 50 50
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.00 50.5 51 52 52 50
استخراج معدن 0.80 3.8 3.8 3.8 4 4

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 101.00 83 83 83 83 83
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -10.40 15 15 5 5 5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 14.30 -11 -5 5 3.3 8
هزینه های مصرف کننده 41439914.50 15597308 25665649 42310153 42683112 44002559
تسهیلات اعتباری خریدار 11168187.00 8766252 9814143 10964364 11503233 11402938
قیمت گازوئیل 0.46 0.48 0.49 0.51 0.53 0.53

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 120.30 106 106 106 106 106
میزان ساخت و ساز 13.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.