بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 385.81 388 390 392 395 399
بازار سهام 2190.36 2169 2149 2128 2107 2067
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
نرخ بیکاری 4.80 4.9 5 5 5 4.7
نرخ تورم 5.20 4.9 5.3 5.1 5.2 4.9
نرخ بهره 9.25 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5
موازنه تجاری 1730.70 2500 3094 3094 3094 3380
حساب جاری -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 20 20 18 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
اطمینان کسب و کار 9.00 11 8 8 8 10
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.00 83 85 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 3.6 3.4 3.6 3.5 3.3
تولید ناخالص داخلی 170.54 168 168 177 177 177
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27696.95 41310 60784 13629 28666 62790
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2376.00 7960 13189 2462 2459 13624
تولید ناخالص داخلی سرانه 11165.50 10935 10935 11047 11047 11047
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24738.40 24483 24483 24563 24563 24563
تولید ناخالص ملی 59613707.50 55012928 61640574 61759801 61700187 63674712
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 274580.60 1718682 2615202 284466 284191 2701503
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 444065.40 2198907 3382128 460052 459608 3493738
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1631421.70 4867910 7297949 1690153 1688521 7538781
تولید ناخالص داخلی از معادن 2125713.40 6565614 9342509 2202239 2200113 9650812
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 322876.20 685394 1406634 334500 334177 1453053
تولید ناخالص داخلی از خدمات 7313193.70 21903026 33602087 7576469 7569155 34710956
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1084730.30 3166929 5039180 1123781 1122696 5205473
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 307004.90 831045 1147874 318057 317750 1185754
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.80 4.9 5 5 5 4.7
افراد بیکار 441.70 436 436 436 436 434
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
دستمزد 186221.00 163000 168000 168000 168000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 42500 42500 44000 44000 44000
جمعیت 18.16 18.8 18.17 18.42 18.42 18.42
هزینه زندگی خانواده 128600.00 118000 118000 118000 118000 120000
هزینه زندگی انفرادی 85600.00 86500 86500 86500 86500 87000
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 137400.00 152000 152000 152000 152000 156100
دستمزد در تولید 201741.00 187500 188800 188800 188800 200000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 73200.00 73500 73500 73500 73500 73700
نرخ بیکاری جوانان 3.60 4.2 4.3 4.3 4.3 4.1
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 5.20 4.9 5.3 5.1 5.2 4.9
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 774.30 773 791 800 812 830
اندازه اصل تورم 6.22 6.2 5.9 5.9 5.9 5.3
قیمت تولید 1169.12 1276 1248 1259 1287 1329
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.2 0.7 0.7 0.7 0.5
تورم مواد غذایی 9.00 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.50 112 110 107 107 116
تغییر قیمت تولید کننده 3.60 10.5 10 9.5 9 6.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 9.25 9.25 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 10.25 10 10.25 10.25 10.25 10.25
عرضه پول M2 14923589.00 16215000 16496000 16496000 16496000 17599000
ذخایر ارزی 28194.00 31470 32400 32400 32400 35100
ترازنامه بانک 25349972489.00 24100000000 25200000000 25200000000 25200000000 24700000000
ترازنامه بانک مرکزی 7542280.00 6850000 7000000 7000000 7000000 8080000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 1730.70 2500 3094 3094 3094 3380
حساب جاری -2347.60 200 1250 -280 -460 1140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.6 -0.6 -1.3 -1.3 -1.3
واردات 3273.60 2950 2720 2940 2980 2850
صادرات 5004.30 5470 6250 5240 5680 6380
بدهی خارجی 157648.00 167087 164186 163323 163166 169604
ذخایر طلا 379.97 340 343 343 343 349
تولید نفت خام 1678.00 1830 1800 1820 1870 1920
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5964.13 5858 6100 6100 6100 4300
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 20 20 18 18 18
بودجه دولت -1.40 -1.7 -1.7 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 1140647.30 3763203 5340126 1181711 1180570 5516350
بدهی های دولت 17517832.00 19100000 19090000 19090000 19090000 19120000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 11.00 11 11 11 11 11
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 9.00 11 8 8 8 10
تولید صنعتی 6.90 4.2 6.2 5.5 1.9 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50 -2.6 0.2 0.2 0.2 0.6
تولید صنعتی 2.50 4.7 5.1 5.1 5.1 4.5
تغییرات موجودی انبار 424624.00 2220000 2620000 2620000 2620000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 5.10 4 5.5 4.2 5.2 6.5
ثبت خودرو 3687597.00 3760000 3750000 3750000 3750000 3745000
تولید مس 42980.00 31150 30900 30900 30900 32200
استخراج معدن 8.60 4.8 5.1 5.1 5.1 3.8
تولید فولاد 350.00 426 439 439 439 450
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.00 83 85 85 85 87
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.80 1.8 1.8 1.65 1.65 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.30 6.2 7.1 6.2 6.8 6
هزینه های مصرف کننده 6396442.70 20070587 30004473 6626715 6620318 30994620
تسهیلات اعتباری خریدار 6012263.00 5279546 5482909 5632008 6039676 5663845
قیمت گازوئیل 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.39
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 104.10 104 105 105 105 106
میزان ساخت و ساز 16.80 -0.8 1.3 1.3 1.3 10.1


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.