بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 426.08 427 428 430 431 434
بازار سهام 3712.42 3574 3503 3434 3366 3234

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3 3 4 2.5 4.5
نرخ بیکاری 4.90 4.6 4.8 4.8 4.7 4.7
نرخ تورم 8.90 6 5.5 5.5 5.5 5
نرخ بهره 9.50 10 10.5 10.5 10.5 10.25
موازنه تجاری 1707.30 3520 3520 3520 3520 3520
حساب جاری -381.40 -950 -900 -800 -800 -950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.40 25.5 26 26 26 26
بودجه دولت -4.00 -4.5 -2 -2 -2 -2
اطمینان کسب و کار 6.00 6 5 4 4 7
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 83 83 83 83 83
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 15.10 15 15 15 15 5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 3 3 4 2.5 4.5
تولید ناخالص داخلی 169.84 166 166 166 166 177
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 32043.93 65492 72769 16417 33326 76043
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2935.00 8559 17968 3023 3052 18777
تولید ناخالص داخلی سرانه 11075.01 11500 11600 11600 11600 11600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25337.15 25700 26400 26400 26400 26400
تولید ناخالص ملی 70714083.60 57895041 72835506 72835506 73542647 76113104
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 938587.30 1849235 3923156 409169 976131 4099698
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1745163.50 2376218 4413655 703405 1814970 4612270
تولید ناخالص داخلی از ساخت 4507164.60 5183528 9512686 2430801 4687451 9940757
تولید ناخالص داخلی از معادن 2576861.60 6967596 2266289 2444227 2679936 2368272
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 381238.60 978004 375530 362404 396488 392429
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8053089.70 23799418 14867911 9220095 8375213 15536967
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1005832.90 3357675 1814888 1109507 1046066 1896557
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 261834.70 898670 294703 335892 272308 307965

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.90 4.6 4.8 4.8 4.7 4.7
افراد بیکار 451.40 445 445 445 445 446
نرخ بیکاری بلند مدت 2.20 3.2 2.8 2.7 2.7 2.7
دستمزد 256455.00 174000 174000 174000 174000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 44000 44000 44000 44000 44000
جمعیت 18.88 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 60.00 58 58 58 58 58
دستمزد در تولید 257668.00 200000 200000 200000 200000 200000
نرخ بیکاری جوانان 3.70 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 8.90 6 5.5 5.5 5.5 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 904.40 902 915 940 954 948
اندازه اصل تورم 8.40 5.8 5.8 5.8 5.8 5.3
قیمت تولید 1484.20 1234 1281 1457 1529 1271
نرخ تورم (ماهانه) 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده 35.40 12 1 3 3 3
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 103.60 115 110 109 109 115
تورم مواد غذایی 11.40 5 5 5 5 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.30 109 109 110 110 111

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 9.50 10 10.5 10.5 10.5 10.25
نرخ بهره بین بانکی 10.50 11 11.5 11.5 11.5 11.25
عرضه پول M2 21887518.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
ترازنامه بانک 34856685040.00 28371399216 28371399216 28371399216 28371399216 29502118441
ذخایر ارزی خارجی 35564.00 35100 35100 35100 35100 35100
ترازنامه بانک مرکزی 11361265.00 9459617 9459617 9459617 9459617 10077189

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 1707.30 3520 3520 3520 3520 3520
حساب جاری -381.40 -950 -900 -800 -800 -950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.70 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
واردات 3708.90 2990 2990 2990 2990 2990
صادرات 5416.20 6510 6510 6510 6510 6510
بدهی خارجی 166753.00 151011 151011 151011 151011 147772
ذخایر طلا 385.94 349 349 349 349 349
تولید نفت خام 1751.69 1970 1970 1970 1970 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 0.00 4300 4300 4300 4300 4300

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.40 25.5 26 26 26 26
بودجه دولت -4.00 -4.5 -2 -2 -2 -2
ارزش بودجه دولت -1828647.86 11824003 11824003 11824003 11824003 11824003
هزینه های دولت 2132967.80 4046813 9272195 2196957 2218287 9689444
بدهی های دولت 24089209.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1752.00 1500 1500 1500 1500 1500

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 6.00 6 5 4 4 7
تولید صنعتی 4.70 4.5 2.5 -3.5 -3.5 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.50 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید صنعتی 5.30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 503455.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 5.00 5 5 5 5 5
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 50.30 51 51 51 51 50
استخراج معدن 3.80 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 51.20 50 50 50 50 50
پی ام آی مرکب 51.40 49 49 49 49 50
ثبت خودرو 3842690.00 3866942 3866942 3866942 3866942 3877084
تولید مس 29683.00 32200 32200 32200 32200 32200

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.00 83 83 83 83 83
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 15.10 15 15 15 15 5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.60 3 3 3 3 5
هزینه های مصرف کننده 8065548.60 21583186 37718439 8307515 8388171 39415768
تسهیلات اعتباری خریدار 9235007.00 7751840 7965721 8894539 9465882 8100673
قیمت گازوئیل 0.44 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 113.10 106 106 106 106 106
میزان ساخت و ساز 10.80 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.