بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 429.82 431 432 434 436 439
بازار سهام 2425.16 2381 2338 2296 2254 2171

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -2.5 -2.3 3.5 3.7 3.8
نرخ بیکاری 5.00 5 5.5 5 5 5
نرخ تورم 7.00 7.2 8 7.5 7 6
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
موازنه تجاری -978.60 2610 3380 3530 3530 3380
حساب جاری 94.60 -500 1140 1140 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار -1.00 -1 2 3 3 5
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 76 79 82 82 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 58.70 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.80 -2.5 -2.3 3.5 3.7 3.8
تولید ناخالص داخلی 180.16 164 164 166 190 166
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 27737.11 43588 67061 14806 28763 69609
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2654.00 10147 15642 2747 2752 16236
تولید ناخالص داخلی سرانه 11518.40 11250 11250 11500 11500 11500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26351.40 24800 24800 25700 25700 25700
تولید ناخالص ملی 59613707.50 58868536 58242592 61700187 61819415 60455811
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3092417.60 1862239 3021292 3200652 3206837 3136101
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3778403.20 2400604 3691500 3910647 3918204 3831777
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164537.70 5099981 5045753 5345297 5355626 5237492
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960.40 6858148 6785226 7188034 7201924 7043065
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 809170.90 799056 790560 837492 839110 820601
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425450.70 23132633 22886665 24245341 24292192 23756359
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3414175.30 3371498 3335649 3533671 3540500 3462404
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187.00 699335 691899 732974 734390 718191

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 5.00 5 5.5 5 5 5
افراد بیکار 442.40 445 445 445 445 445
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 2.2 2.2 1.7 1.7 1.7
دستمزد 211226.00 168000 174000 174000 174000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 44000 44000 44000 44000 45500
جمعیت 18.63 18.64 18.64 18.88 18.88 18.88
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 59.00 59 59 59 59 59
دستمزد در تولید 218325.00 188800 200000 200000 200000 200000
نرخ بیکاری جوانان 3.80 4.3 4.1 4.1 4.1 4.1

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 7.00 7.2 8 7.5 7 6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 828.40 832 856 871 883 907
اندازه اصل تورم 6.84 6.5 6 5.5 4.5 5.3
قیمت تولید 1070.30 1025 1190 1204 1031 1238
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.40 6.86 6.91 6.88 6.85 7.33
تورم مواد غذایی 10.90 4.5 4 4.5 4.5 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.30 109 109 113 112 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده -8.50 -10 3.5 6.5 9.5 4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 9.00 9 8.5 8.5 8.5 8.5
نرخ بهره بین بانکی 10.50 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
عرضه پول M2 18022538.00 16496000 17599000 17599000 17599000 17599000
ذخایر ارزی 35394.00 32400 35100 35100 35100 35100
ترازنامه بانک 28585845941.00 26958000185 27240679991 27523359798 27523359798 28371399216
ترازنامه بانک مرکزی 9294516.00 8687653 8842046 8996439 8996439 9459617

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -978.60 2610 3380 3530 3530 3380
حساب جاری 94.60 -500 1140 1140 1140 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6.5 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5
واردات 3602.10 3080 2850 2850 2850 2990
صادرات 2623.50 5690 6380 6380 6380 6510
بدهی خارجی 152719.00 168550 165774 165774 165774 165774
ذخایر طلا 378.50 343 349 349 349 349
تولید نفت خام 1738.00 1900 1920 1920 1920 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3570.63 6100 4300 4300 4300 4300

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.90 25 25 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت -2.40 -3 -3 -4.5 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -1535218.32 9798376 11830879 11830879 11830879 11824003
هزینه های دولت 1841168.00 4205115 6203786 1905609 1909291 6439530
بدهی های دولت 16686700.00 19090000 19120000 19120000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار -1.00 -1 2 3 3 5
تولید صنعتی -5.60 0.7 5.7 5.7 5.7 5.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.90 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید صنعتی -2.50 5.1 4.5 4.5 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 366065.00 2620000 2700000 2700000 2700000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم -4.00 1.5 6.5 6.5 6.5 6.5
پی ام آی مرکب 47.60 48 46 47 49 49
ثبت خودرو 3909831.00 3679264 3656800 3634335 3634335 3866942
تولید مس 39758.00 30900 32200 32200 32200 32200
شاخص PMI خدمات 46.00 47 46 48 48 49
تولید فولاد 230.00 439 450 450 450 450
استخراج معدن 9.10 5.1 3.8 3.8 3.8 3.8
شاخص PMI تولید 52.60 51 49 53 55 51

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 76 79 82 82 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 58.70 1.8 2.9 2.9 2.9 2.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.60 3.5 6 6 6 6
هزینه های مصرف کننده 7202841.80 21486930 34560686 7454941 7469347 35873992
تسهیلات اعتباری خریدار 6904502.00 6158379 6508117 7109284 7037220 6755426
قیمت گازوئیل 0.40 0.41 0.39 0.37 0.35 0.33

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 105.80 105 106 106 106 106
میزان ساخت و ساز 22.50 20 5.5 8.5 8.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.