بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 419.12 422 423 425 426 430
بازار سهام 2815.12 2781 2730 2681 2632 2535

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 2.5 3.2 3.2 2.8 3.6
نرخ بیکاری 5.00 5.8 6 5.9 5.5 5.1
نرخ تورم 7.50 8 7 6.5 6 5
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
موازنه تجاری 1090.20 3380 3530 3530 3380 3380
حساب جاری -5500.10 1140 1140 1140 950 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26
بودجه دولت -1.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
اطمینان کسب و کار 2.00 3 3 3 5 7
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 82 82 82 83 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -13.30 5.5 2.5 15 15 5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.80 2.5 3.2 3.2 2.8 3.6
تولید ناخالص داخلی 180.16 166 166 166 166 177
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 44821.56 68490 15471 29308 65492 70407
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 11096.00 15770 2720 6075 8559 16211
تولید ناخالص داخلی سرانه 11518.40 11500 11500 11500 11500 11600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26351.40 25700 25700 25700 25700 26400
تولید ناخالص ملی 59613707.50 58719502 61104050 61521346 57895041 60363648
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 466856.20 3046031 345173 481796 1849235 3131320
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 939167.10 3721727 617430 969220 2376218 3825936
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5164537.70 5087070 5293651 5329803 5183528 5229508
تولید ناخالص داخلی از معادن 6944960.40 6840786 7118584 7167199 6967596 7032328
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 329158.30 797033 294330 339691 978004 819350
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23425450.70 23074069 24011087 24175065 23799418 23720143
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 906892.10 3362963 1218393 935913 3357675 3457126
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 708187.00 697564 725892 730849 898670 717096

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 5.00 5.8 6 5.9 5.5 5.1
افراد بیکار 454.80 445 445 445 445 446
نرخ بیکاری بلند مدت 2.10 1.9 2.2 1.7 1.7 1.7
دستمزد 211033.00 174000 174000 174000 174000 174000
حداقل دستمزد 42500.00 42500 44000 44000 44000 44000
جمعیت 18.63 18.88 18.88 18.88 18.88 19.12
سن بازنشستگی مردان 63.00 63 63 63 63 63
سن بازنشستگی زنان 59.00 58 59 59 58 58
دستمزد در تولید 231880.00 200000 200000 200000 200000 200000
نرخ بیکاری جوانان 3.90 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 7.50 8 7 6.5 6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 851.30 852 875 883 869 903
اندازه اصل تورم 7.16 5.5 4.5 5.8 5.8 5.3
قیمت تولید 1101.90 1075 1153 1003 1557 1108
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 6.40 6.88 6.91 6.85 6.82 7.29
تورم مواد غذایی 11.30 4.5 4.5 4.5 5 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.80 108 114 112 121 115
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
تغییر قیمت تولید کننده -4.20 2 6.5 2.5 3 3

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 9.00 9 9 9 9 9
نرخ بهره بین بانکی 10.50 10.5 10.5 10.5 10.75 10.5
عرضه پول M2 18748810.00 17599000 17599000 17599000 17599000 17599000
ذخایر ارزی 35673.00 35100 35100 35100 35100 35100
ترازنامه بانک 30215954522.00 27523359798 27523359798 27523359798 28371399216 29502118441
ترازنامه بانک مرکزی 10520642.00 8996439 8996439 8996439 9459617 10077189

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 1090.20 3380 3530 3530 3380 3380
حساب جاری -5500.10 1140 1140 1140 950 950
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5 -3.5
واردات 3046.70 2850 2850 2850 2990 2990
صادرات 4136.90 6380 6380 6380 6510 6510
بدهی خارجی 160912.00 153441 152631 151821 151011 147772
ذخایر طلا 383.33 349 349 349 349 349
تولید نفت خام 1583.00 1920 1920 1920 1970 1970
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4087.77 4300 4300 4300 4300 4300

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 19.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26
بودجه دولت -1.80 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4
ارزش بودجه دولت -2191828.94 11830879 11830879 11830879 11824003 11824003
هزینه های دولت 4272502.40 6254584 1887197 4312853 4046813 6429713
بدهی های دولت 21438426.00 19120000 19120000 19120000 19120000 19120000
مخارج نظامی 1607.00 1500 1500 1500 1500 1500

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 10.00 10 10 10 10 10
نرخ مالیات بر فروش 12.00 12 12 12 12 12
نرخ تامین اجتماعی 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 9.50 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 2.00 3 3 3 5 7
تولید صنعتی 0.30 5.5 6.5 4.5 -3.5 4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.70 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
تولید صنعتی 1.90 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
تغییرات موجودی انبار 2469807.00 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 2.5 5.5 4.5 5 5
پی ام آی مرکب 44.70 47 49 51 49 50
ثبت خودرو 3898131.00 3634335 3634335 3634335 3866942 3877084
تولید مس 34641.00 32200 32200 32200 32200 32200
شاخص PMI خدمات 44.10 48 48 48 49 50
تولید فولاد 330.00 450 450 450 450 450
استخراج معدن -11.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
شاخص PMI تولید 46.90 49 53 55 51 50

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 83.00 82 82 82 83 83
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -13.30 5.5 2.5 15 15 5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.10 5.5 7 4.5 3 5
هزینه های مصرف کننده 22247080.20 34843681 7382913 13816004 21583186 35819304
تسهیلات اعتباری خریدار 7359132.00 6561408 7040595 7003289 5907527 6745128
قیمت گازوئیل 0.41 0.43 0.39 0.37 0.41 0.41

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 105.00 106 106 106 106 106
میزان ساخت و ساز 22.50 8.5 8.5 8.5 5.5 5.5


قزاقستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.