20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
LU
نرخ بیکاری SEP 5.5% 5.6% ® 5.6%
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
LU
موازنه تجاری AUG €-0.52B
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار OCT 117.9
10:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده OCT -1.8 1.7
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LU
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه SEP 16.8% 19.5%
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LU
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه SEP 0%
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
LU
نرخ تورم (سالانه) OCT 2.7%

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.