20/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
نرخ بیکاری MAR 5.5%
24/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
موازنه تجاری FEB €-0.53B
29/04/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
LU
اطمینان کسب و کار APR 100.4
09:00 AM
LU
ضریب اطمینان مصرف کننده APR -8.9
30/04/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
LU
PPI (سالانه) MAR


لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی

لوکزامبورگ - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.