بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 1.11 1.11 1.11 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 881.57 848 815 784 753 693

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.5 -4.2 -2.8 1.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 0.3 -7.5 -5.5 -2.3 1.8
نرخ بیکاری 5.50 5.8 6.5 7.2 7.5 6.8
نرخ تورم 1.70 1.6 1.6 1.8 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.53 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
حساب جاری 4540.30 250 620 -260 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 23 23 23 23 25.5
بودجه دولت 2.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.6
اطمینان کسب و کار 102.60 94 82 86 87 92
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.80 -8 -16 -14 -12 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 -0.5 -4.2 -2.8 1.2 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.10 0.3 -7.5 -5.5 -2.3 1.8
تولید ناخالص داخلی 72.10 67.62 67.62 67.62 67.62 69.46
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13117.50 12804 12538 12700 12816 13046
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2526.90 2392 2293 2374 2469 2513
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 100605 100605 100605 100605 103631
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 87933 87933 87933 87933 90577

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 5.50 5.8 6.5 7.2 7.5 6.8
دستمزد 5382.90 5150 5150 5150 5200 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115
جمعیت 0.61 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 1.70 1.6 1.6 1.8 1.6 2
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107.25 107 107 107 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.97 107 107 108 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 106.59 106 106 107 107 108
قیمت تولید 102.84 106 106 105 106 108
نرخ تورم (ماهانه) 1.26 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده -1.40 1.1 1.5 1.5 1.8 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.78 105 106 107 107 109
تورم مواد غذایی 1.84 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری -0.53 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
حساب جاری 4540.30 250 620 -260 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
واردات 1.56 1.8 1.8 1.8 2 2
صادرات 1.07 1.02 1.02 1.02 1.06 1.06

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 23 23 23 23 25.5
بودجه دولت 2.40 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.6
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950
هزینه های دولت 2267.40 2182 2116 2176 2215 2255
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 44 44 44 44 44.4

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار 102.60 94 82 86 87 92

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.80 -8 -16 -14 -12 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 3918.30 3870 3757 3803 3828 3897
تسهیلات اعتباری خریدار 1870.00 1770 1697 1717 1650 1680
نرخ وام بانکی 1.69 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
قیمت گازوئیل 1.28 -1.05 -1 -0.95 -0.87 -0.87


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.