بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 1.11 1.1 1.09 1.09 1.08 1.08
بازار سهام 1345.23 1337 1311 1285 1259 1210
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3
نرخ بیکاری 5.30 5.3 5.2 5.1 5.1 5
نرخ تورم 1.20 1.4 1.8 1.5 1.5 1.7
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.50 -0.78 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
حساب جاری 1378.20 1370 250 620 -260 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20.5 20 20 20 20
بودجه دولت 2.40 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
اطمینان کسب و کار 100.30 105 106 106 106 102
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.70 -3 -2.2 -1.6 -1.8 -1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 2.3 2.5 2.1 2.2 2.3
تولید ناخالص داخلی 69.49 72.1 74.5 74.5 74.5 74.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13127.80 12678 12745 12695 12707 12969
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2297.70 2551 2435 2425 2428 2610
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 109000 109500 109500 109500 109500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 95000 95500 95500 95500 95500
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 5.30 5.3 5.2 5.1 5.1 5
دستمزد 5382.90 5150 5150 5150 5150 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2071 2095 2095 2095 2095
جمعیت 0.60 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 1.20 1.4 1.8 1.5 1.5 1.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.93 106 107 107 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 105.85 105 104 104 104 106
قیمت تولید 107.21 107 106 106 106 109
تغییر قیمت تولید کننده -1.50 0.8 1.1 1.5 1.5 1.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.04 0.4 0.4 0.4 0.4 0.7
تورم مواد غذایی 0.29 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.82 104 105 106 107 106
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -0.50 -0.78 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
حساب جاری 1378.20 1370 250 620 -260 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9
واردات 1.63 1.8 1.8 1.8 1.8 2
صادرات 1.12 1.02 1.02 1.02 1.02 1.06
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20.5 20 20 20 20
بودجه دولت 2.40 1.1 1.4 1.4 1.4 1.4
هزینه های دولت 2195.60 2235 2244 2236 2238 2286
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 43.6 44 44 44 44
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 100.30 105 106 106 106 102
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -2.70 -3 -2.2 -1.6 -1.8 -1
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.60 2.9 2.9 2.9 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 3882.40 3954 3968 3953 3957 4045
قیمت گازوئیل 1.26 1.15 1.12 1.09 1.06 1
نرخ وام بانکی 1.63 1.73 1.98 1.65 1.65 1.98


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.