بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 1.18 1.18 1.17 1.17 1.16 1.15
بازار سهام 1689.53 1623 1566 1511 1458 1358

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2.8 0.9 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.87 2.8 3.3 2.3 4 2.5
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.5 5.4 5.4 5.2
نرخ تورم 2.50 2.3 2.5 2.1 2.1 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.57 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 352.20 1400 1150 1150 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5 5 5.2 5.2 5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت -4.10 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 123.40 102 103 103 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.20 -1 -3 -3 -5 -4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.20 3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.40 2.8 0.9 0.8 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.87 2.8 3.3 2.3 4 2.5
تولید ناخالص داخلی 73.26 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13529.30 13453 13778 13840 14070 14122
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2250.40 2636 2332 2302 2340 2390
تولید ناخالص داخلی سرانه 107457.98 110000 110000 110000 110000 111500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261.16 110000 110000 110000 110000 111200

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 5.60 5.6 5.5 5.4 5.4 5.2
دستمزد 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2201.93 2202 2202 2270 2270 2270
جمعیت 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.50 2.3 2.5 2.1 2.1 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 110.08 109 111 111 111 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.31 109 109 110 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 106.89 108 107 109 109 109
قیمت تولید 113.73 109 113 112 116 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.97 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 9.60 9.8 11.2 5.5 3.5 3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108.53 105 105 108 109 107
تورم مواد غذایی 1.23 1.2 1.8 1.6 1.6 2.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -0.57 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 352.20 1400 1150 1150 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5 5 5.2 5.2 5.2
واردات 1.79 2 2 2 2 2
صادرات 1.22 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت -4.10 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6
ارزش بودجه دولت -2620.20 903 950 950 950 950
هزینه های دولت 2487.00 2446 2476 2544 2586 2538
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 123.40 102 103 103 103 105

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -0.20 -1 -3 -3 -5 -4
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.20 3 0.4 0.4 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -1.70 1.8 2 2 2 0.8
هزینه های مصرف کننده 3691.40 3988 3893 3776 3839 3990
تسهیلات اعتباری خریدار 1761.00 1924 1930 1772 1667 1978
نرخ وام بانکی 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39
قیمت گازوئیل 1.59 1.51 1.44 1.36 1.29 1.23


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.