بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 1.11 1.1 1.1 1.09 1.09 1.08
بازار سهام 1220.49 1179 1158 1137 1117 1078
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.3 2.3 2.5 2.1 2.3
نرخ بیکاری 5.50 5.3 5.3 5.2 5.1 5
نرخ تورم 1.80 1.7 1.9 1.8 1.8 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.59 -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
حساب جاری 725.20 -400 1370 1370 1370 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20.5 20.5 20 20 20
بودجه دولت 2.40 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
اطمینان کسب و کار 103.80 105 105 106 106 102
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.20 -2.6 -3.2 -3.8 -3.8 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 2.3 2.3 2.5 2.1 2.3
تولید ناخالص داخلی 69.49 72.1 72.1 74.5 74.5 74.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12433.90 12655 12654 12679 12745 12945
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2375.50 2331 2517 2522 2435 2575
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 109000 109000 109500 109500 109500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 95000 95000 95500 95500 95500
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 5.50 5.3 5.3 5.2 5.1 5
دستمزد 5301.25 5499 5150 5150 5150 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2071 2071 2095 2095 2095
جمعیت 0.60 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 1.80 1.7 1.9 1.8 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104.83 106 106 107 107 108
قیمت مصرف کننده اصلی 104.07 105 105 104 104 106
قیمت تولید 104.26 111 108 112 107 110
تغییر قیمت تولید کننده -2.90 0.5 0.8 1.1 1.5 1.8
نرخ تورم (ماهانه) -0.68 0.3 0.4 0.4 0.4 0.7
تورم مواد غذایی 1.55 1.3 1.5 1.5 1.5 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.09 106 105 105 106 107
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -0.59 -0.54 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94
حساب جاری 725.20 -400 1370 1370 1370 1400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9
واردات 1.74 1.67 1.8 1.8 1.8 2
صادرات 1.14 1.3 1.02 1.02 1.02 1.06
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20.5 20.5 20 20 20
بودجه دولت 2.40 1.1 1.1 1.4 1.4 1.4
هزینه های دولت 2189.70 2186 2236 2241 2244 2288
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 43.6 43.6 44 44 44
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 103.80 105 105 106 106 102
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.20 -2.6 -3.2 -3.8 -3.8 -3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.50 -0.75 0.5 0.5 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 3 2.9 2.9 2.9 2.5
هزینه های مصرف کننده 3871.70 3973 3942 3950 3968 4033
قیمت گازوئیل 1.27 1.24 1.2 1.17 1.14 1.14
نرخ وام بانکی 1.62 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.