بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 1.20 1.19 1.19 1.18 1.18 1.17
بازار سهام 1560.35 1512 1454 1398 1344 1237

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1 2.8 0.9 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 5.5 2.8 3.3 3.3 2.5
نرخ بیکاری 6.30 7.4 7.2 6.6 6.4 6.1
نرخ تورم 2.00 2.7 2.3 2.5 2.1 1.9
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.50 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری -175.50 1400 1400 1150 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 5 5 5 5.2 5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت 2.20 -1.7 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 105.90 101 102 103 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.40 -8 -9 -7 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 45.78 48.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 1 2.8 0.9 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.40 5.5 2.8 3.3 3.3 2.5
تولید ناخالص داخلی 71.10 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13305.20 13305 12643 13294 13598 13938
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2196.10 2072 1919 2644 2619 2684
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 110000 110000 110000 110000 111500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 110000 110000 110000 110000 111200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 6.30 7.4 7.2 6.6 6.4 6.1
دستمزد 5486.92 5200 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2201.93 2202 2202 2202 2270 2270
جمعیت 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 2.00 2.7 2.3 2.5 2.1 1.9
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108.59 109 109 111 111 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.14 107 109 110 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 107.62 106 107 107 107 107
قیمت تولید 104.80 102 109 113 101 102
نرخ تورم (ماهانه) 1.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 1.50 0.8 1.3 1.8 1.8 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.82 102 104 109 105 107
تورم مواد غذایی 1.24 0.8 1.2 1.8 1.6 2.2

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری -0.50 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری -175.50 1400 1400 1150 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 5 5 5 5.2 5.2
واردات 1.47 2 2 2 2 2
صادرات 0.97 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت 2.20 -1.7 -1.7 -1.7 -0.6 -0.6
ارزش بودجه دولت 1542.70 903 903 950 950 950
هزینه های دولت 2396.80 2325 2461 2350 2460 2522
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 45.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 12.67 14.99 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 105.90 101 102 103 103 105

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -8.40 -8 -9 -7 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.10 3 0.4 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.50 1.8 1.8 2 2 0.8
هزینه های مصرف کننده 3755.60 3851 3248 4142 3963 4062
تسهیلات اعتباری خریدار 1837.00 1887 1941 1708 1930 1978
نرخ وام بانکی 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
قیمت گازوئیل 1.47 1.35 1.28 1.1 1.16 1.1


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.