بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.1
بازار سهام 1543.84 1485 1437 1390 1345 1260

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.9 0.8 0.6 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.80 3.9 2.1 3.3 3.5 3.8
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2
نرخ تورم 3.60 4 3.5 2.7 2.1 1.3
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1
موازنه تجاری -0.61 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 636.40 1150 1150 1150 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5 5.2 5.2 5.2 5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت -4.10 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
اطمینان کسب و کار 115.00 103 103 103 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.90 1.5 2 2.2 1.9 1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.50 0.9 0.8 0.6 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 11.80 3.9 2.1 3.3 3.5 3.8
تولید ناخالص داخلی 73.26 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15732.70 13294 13813 16252 16283 14384
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2872.80 2644 2298 2968 2973 2434
تولید ناخالص داخلی سرانه 101206.75 110000 110000 110000 110000 111500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261.16 110000 110000 110000 110000 111200

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 5.40 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2
دستمزد 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2201.93 2202 2270 2270 2270 2270
جمعیت 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 3.60 4 3.5 2.7 2.1 1.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.45 110 112 112 112 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 111.75 111 111 111 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 108.77 107 109 110 111 110
اندازه اصل تورم 1.90 1.5 1.4 1.8 1.7 1.6
قیمت تولید 119.02 113 121 123 124 123
نرخ تورم (ماهانه) 0.90 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 19.90 20.9 13.4 9.2 4 2.7
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110.13 109 112 112 113 114
تورم مواد غذایی 1.24 1.8 1.6 1.6 1.6 2.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0.1

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -0.61 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 636.40 1150 1150 1150 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5 5.2 5.2 5.2 5.2
واردات 1.86 2 2 2 2 2
صادرات 1.25 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.90 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت -4.10 -1.7 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6
ارزش بودجه دولت -2620.20 950 950 950 950 950
هزینه های دولت 2728.10 2350 2539 2818 2824 2585
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 115.00 103 103 103 103 105

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -5.90 1.5 2 2.2 1.9 1
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 2.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 3.51 2 2 2 2 0.8
هزینه های مصرف کننده 4325.30 4142 3769 4468 4477 4065
تسهیلات اعتباری خریدار 1686.00 1708 1768 1656 1818 2015
نرخ وام بانکی 1.33 2.48 1.33 1.33 1.33 1.43
قیمت گازوئیل 1.65 1.1 1.49 1.42 1.35 1.28


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.