بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 1.13 1.13 1.12 1.12 1.11 1.11
بازار سهام 1012.70 975 937 901 866 797

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.90 3.6 1 1.2 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -4.1 -2.9 2.8 5.5 4.3
نرخ بیکاری 7.00 7.3 7.5 7.4 7.3 6.8
نرخ تورم 0.80 0.6 0.8 1 1.8 1.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.26 -0.78 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 955.70 -260 1400 1400 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.9 4.9 4.6 4.6 4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 23 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت 2.20 -2.8 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 91.40 86 87 89 90 92
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.30 -12 -10 -9 -8 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.90 3.6 1 1.2 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 -4.1 -2.9 2.8 5.5 4.3
تولید ناخالص داخلی 71.10 67 67 68.5 68.5 68.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12738.20 12807 12741 13095 13439 13289
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2033.00 2388 2454 2090 2145 2560
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 109500 109500 110000 110000 110000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 108000 108000 110000 110000 110000

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 7.00 7.3 7.5 7.4 7.3 6.8
دستمزد 5382.90 5150 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115
جمعیت 0.61 0.62 0.62 0.63 0.63 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 0.80 0.6 0.8 1 1.8 1.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.72 107 109 109 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.34 107 107 107 108 109
قیمت مصرف کننده اصلی 106.51 107 107 107 107 108
قیمت تولید 105.53 105 106 104 107 108
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 1.20 1.5 1.8 1.8 1.8 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.66 106 106 103 102 108
تورم مواد غذایی 3.38 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -0.26 -0.78 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 955.70 -260 1400 1400 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.9 4.9 4.6 4.6 4.6
واردات 1.08 1.8 2 2 2 2
صادرات 0.82 1.02 1.06 1.06 1.06 1.06

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 23 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت 2.20 -2.8 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950
هزینه های دولت 2261.90 2192 2203 2325 2386 2298
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50.5 50.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 91.40 86 87 89 90 92

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -10.30 -12 -10 -9 -8 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 28.60 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.30 1 1.5 1.5 1.8 2
هزینه های مصرف کننده 3725.30 3820 3817 3830 3930 3981
تسهیلات اعتباری خریدار 1793.00 1730 1640 1887 1879 1711
نرخ وام بانکی 1.68 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66
قیمت گازوئیل 1.28 1.22 1.16 1.1 1.04 0.99


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.