بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.10 1.11 1.1 1.1 1.1 1.09
بازار سهام 1318.77 1346 1320 1294 1269 1220
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2
نرخ تورم 1.70 1.4 1.6 1.8 1.6 2
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.67 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
حساب جاری -271.60 250 620 -260 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20 20 20 20 19.5
بودجه دولت 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
اطمینان کسب و کار 105.00 101 102 102 102 104
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.10 -2.2 -1.6 -1.8 -1 0.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 2.5 2.1 2.2 2.3 2.3
تولید ناخالص داخلی 69.49 74.5 74.5 74.5 74.5 77.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13084.90 12589 13266 13229 13386 13694
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2417.50 2405 2322 2444 2473 2530
تولید ناخالص داخلی سرانه 107243.20 109500 109500 109500 109500 110000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 93734.28 95500 95500 95500 95500 95700
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 5.40 5.3 5.4 5.3 5.3 5.2
دستمزد 5382.90 5150 5150 5150 5200 5200
حداقل دستمزد 2071.07 2095 2095 2095 2095 2115
جمعیت 0.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.70 1.4 1.6 1.8 1.6 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.08 107 107 108 108 110
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.68 107 107 107 109 111
قیمت مصرف کننده اصلی 106.09 106 106 107 107 108
قیمت تولید 103.52 106 106 105 105 108
تغییر قیمت تولید کننده -3.80 1.1 1.5 1.5 1.8 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.14 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
تورم مواد غذایی 1.22 1.5 1.5 1.5 2.2 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105.18 105 106 107 106 109
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -0.67 -0.78 -0.78 -0.78 -0.94 -0.94
حساب جاری -271.60 250 620 -260 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.80 4.9 4.9 4.9 4.9 4.6
واردات 1.73 1.8 1.8 1.8 2 2
صادرات 1.06 1.02 1.02 1.02 1.06 1.06
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 21.40 20 20 20 20 19.5
بودجه دولت 2.40 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950
هزینه های دولت 2240.00 2217 2219 2265 2292 2344
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.10 44 44 44 44 44.4
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 105.00 101 102 102 102 104
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -1.10 -2.2 -1.6 -1.8 -1 0.5
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.00 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.40 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5
هزینه های مصرف کننده 3897.10 3920 3923 3940 3987 4078
تسهیلات اعتباری خریدار 1841.00 1789 1782 1785 1840 1883
قیمت گازوئیل 1.26 1.41 1.44 1.48 1.51 1.51
نرخ وام بانکی 1.62 1.63 1.63 1.63 1.63 1.63


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.