بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 1.18 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15
بازار سهام 1065.59 1027 987 949 913 840

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.20 1 1.2 0.6 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.80 -4 2.8 5.5 4.8 3.3
نرخ بیکاری 6.40 7.5 7.4 7.3 7.3 6.8
نرخ تورم 0.70 0.8 1 1.8 1.8 1.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.54 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 545.60 1400 1400 1400 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.9 4.6 4.6 4.6 4.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 25.5 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت 2.20 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
اطمینان کسب و کار 96.90 98 100 101 102 103
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.70 -10 -9 -8 -9 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 45.78 45.78 45.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -7.20 1 1.2 0.6 1 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -7.80 -4 2.8 5.5 4.8 3.3
تولید ناخالص داخلی 71.10 67 68.5 68.5 68.5 68.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 12738.20 12945 12597 13095 13439 13294
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2033.00 2575 2427 2090 2145 2644
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 109500 110000 110000 110000 110000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 108000 110000 110000 110000 110000

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 6.40 7.5 7.4 7.3 7.3 6.8
دستمزد 5382.90 5200 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2141.99 2095 2095 2095 2095 2115
جمعیت 0.61 0.62 0.63 0.63 0.63 0.63
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 0.70 0.8 1 1.8 1.8 1.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.50 109 109 109 109 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.62 108 107 107 108 110
قیمت مصرف کننده اصلی 107.10 106 107 107 107 107
قیمت تولید 104.09 110 106 104 110 113
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده -0.80 1.8 1.8 1.8 1.8 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.32 107 106 103 103 109
تورم مواد غذایی 2.96 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -0.54 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 545.60 1400 1400 1400 1400 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.9 4.6 4.6 4.6 4.6
واردات 1.59 2 2 2 2 2
صادرات 1.05 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 25.5 25.5 25.5 25.5
بودجه دولت 2.20 -2.8 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 903 950
هزینه های دولت 2261.90 2288 2178 2325 2386 2350
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 50.5 46.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 45.78 45.78 45.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 12.67 14.99 14.99 14.99 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 96.90 98 100 101 102 103

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.70 -10 -9 -8 -9 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -11.90 1.5 1.5 1.8 1.8 2
هزینه های مصرف کننده 3725.30 4033 3774 3830 3930 4142
تسهیلات اعتباری خریدار 1864.00 1663 1621 1887 1941 1708
نرخ وام بانکی 1.57 1.98 1.68 1.68 1.68 2.48
قیمت گازوئیل 1.34 1.16 1.16 1.1 1.04 1.1


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.