بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 1.07 1.05 1.05 1.04 1.03 1.02
بازار سهام 1666.27 1594 1538 1483 1430 1330

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.1 2.5 2.5 2.9 2.8
نرخ بیکاری 4.70 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1
نرخ تورم 7.00 6.7 6.1 5.3 5 4.3
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
موازنه تجاری -0.64 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری -1344.90 3000 3000 400 400 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 25.5 25.5 26.2 26.2 26.2
بودجه دولت 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 0.1
اطمینان کسب و کار 100.60 109 103 105 105 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.80 2.2 1.9 1 1 -2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.80 2.1 2.5 2.5 2.9 2.8
تولید ناخالص داخلی 73.26 68.5 68.5 71.5 71.5 71.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16022.90 16191 16340 16423 16488 16883
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3078.80 3000 2874 3156 3168 3244
تولید ناخالص داخلی سرانه 101206.75 110000 110000 111500 111500 111500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 110261.16 110000 110000 111200 111200 111200

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.70 5.4 5.3 5.2 5.2 5.1
دستمزد 5465.70 5200 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2256.95 2270 2270 2270 2270 2340
جمعیت 0.63 0.63 0.63 0.64 0.64 0.64
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 7.00 6.7 6.1 5.3 5 4.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.72 116 116 117 121 122
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 118.30 111 111 111 111 111
قیمت مصرف کننده اصلی 112.41 110 111 112 113 113
اندازه اصل تورم 4.30 1.8 1.7 1.6 1.6 1
قیمت تولید 131.96 123 125 128 136 130
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 2.1 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده 24.10 9.2 4 2.7 2.7 1.5
تورم مواد غذایی 5.43 1.6 1.6 2.2 2.2 2.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 118.15 121 121 122 123 124

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 0.00 0 0.25 0.5 0.5 0.75
ترازنامه بانک 1383829.00 1383829 1383829 1383829 1383829 1483829

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -0.64 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری -1344.90 3000 3000 400 400 -500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.30 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9
صادرات 1.27 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
واردات 1.91 2 2 2 2 2

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 25.5 25.5 26.2 26.2 26.2
بودجه دولت 0.90 -0.2 -0.2 -0.2 0.1 0.1
ارزش بودجه دولت -2620.20 950 950 950 950 950
هزینه های دولت 2833.90 2836 2834 2905 2916 2986
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.80 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 48.78 48.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 27.62 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 15.17 12.67 12.67 12.67 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 100.60 109 103 105 105 105

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.80 2.2 1.9 1 1 -2
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 1.86 2 2 0.8 0.8 0.8
هزینه های مصرف کننده 4666.90 4738 4812 4784 4802 4918
تسهیلات اعتباری خریدار 1756.00 1637 1801 1728 1807 1777
قیمت گازوئیل 1.84 1.9 1.97 2.04 2.11 2.11
نرخ وام بانکی 1.34 1.34 1.59 1.84 1.84 2.09


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.