بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 1.22 1.21 1.21 1.2 1.2 1.19
بازار سهام 1347.60 1323 1272 1223 1176 1082

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.80 1.2 0.6 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 2.8 5.5 2.8 3.3 2.5
نرخ بیکاری 6.40 6.4 6.3 6.3 5.8 6.1
نرخ تورم 0.60 1 1.8 1.8 1.6 1.6
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0
موازنه تجاری -0.53 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 210.33 1400 1400 1400 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت 2.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -2.4
اطمینان کسب و کار 105.00 100 101 102 103 105
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.50 -9 -8 -9 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 45.78 45.78 48.78 48.78

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 9.80 1.2 0.6 1 0.6 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 2.8 5.5 2.8 3.3 2.5
تولید ناخالص داخلی 71.10 68.5 68.5 68.5 68.5 71.5
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 13163.40 12872 13305 12643 13294 13296
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2535.10 2475 2072 1919 2644 2556
تولید ناخالص داخلی سرانه 111062.34 110000 110000 110000 110000 111500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 114481.50 110000 110000 110000 110000 111200

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.40 6.4 6.3 6.3 5.8 6.1
دستمزد 5382.90 5200 5200 5200 5200 5200
حداقل دستمزد 2141.99 2095 2095 2095 2115 2115
جمعیت 0.61 0.63 0.63 0.63 0.63 0.64
سن بازنشستگی زنان 65.00 65 65 65 65 65
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 0.60 1 1.8 1.8 1.6 1.6
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.32 109 109 109 111 111
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.67 107 107 108 110 109
قیمت مصرف کننده اصلی 107.14 106 107 107 107 107
قیمت تولید 98.39 102 109 101 100 102
نرخ تورم (ماهانه) 0.28 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
تغییر قیمت تولید کننده -5.00 -1 0.8 1.3 1.8 1.8
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102.74 106 103 103 109 108
تورم مواد غذایی 1.84 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 0.00 0 0 0 0 0

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -0.53 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94 -0.94
حساب جاری 210.33 1400 1400 1400 1150 1150
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 4.50 4.6 4.6 4.6 4.6 4
واردات 1.63 2 2 2 2 2
صادرات 1.10 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 25.5 25.5 25.5 25.5 26.2
بودجه دولت 2.20 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -2.4
ارزش بودجه دولت 1600.00 903 903 903 950 950
هزینه های دولت 2381.70 2223 2325 2461 2350 2297
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.60 46.5 46.5 46.5 46.5 46.5

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 24.94 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.78 48.78 45.78 45.78 48.78 48.78
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 27.44 25.12 25.12 25.12 25.12 25.12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 14.99 12.67 14.99 14.99 12.67 12.67
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 105.00 100 101 102 103 105

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.50 -9 -8 -9 -7 -4
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 3 0.4 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.30 1.5 1.8 1.8 2 0.8
هزینه های مصرف کننده 3836.10 3835 3851 3248 4142 3962
تسهیلات اعتباری خریدار 1798.00 1655 1887 1941 1708 1710
نرخ وام بانکی 1.49 1.51 1.51 1.51 2.48 1.51
قیمت گازوئیل 1.40 1.16 1.16 1.1 1.1 1.1


لوکزامبورگ - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.