24/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) AUG 2% 2.2% 2.2% 2.2%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) JUL -0.6% -2.90% ® -4.1%
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) JUL -2.5% -6.4% ® -9.2%
28/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری AUG MYR13.7B MYR13.2B MYR13B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات AUG 5% 16.2%
04:00 AM
MY
(واردات (تغییرات سالیانه AUG 24.0% 26.1%
30/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه AUG 11.7% 10.6%
07:00 AM
MY
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول AUG 3.8%
01/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
MY
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 43.4 45
08/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ بیکاری AUG 4.8%
12/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG -5.2%
04:00 AM
MY
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG -8.1%

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.