28/10/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری SEP MYR22B MYR13.2B ®
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات SEP 13.6% -2.9%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه واردات SEP -3.6% -6.5%
04:00 AM
MY
PPI (سالانه) SEP -3.9% -2.8%
30/10/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MY
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 SEP 6.4%
02/11/2020 واقعی قبلی
12:30 AM
MY
پی ام آی توليد Markit OCT 49.0
03/11/2020 واقعی قبلی
07:00 AM
MY
تصمیم نرخ بهره 1.75%
09/11/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ بیکاری SEP 4.7%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP 0.3%
10/11/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q3 -44.9%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -1.5%
13/11/2020 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q3 -16.5%
04:00 AM
MY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q3 -17.1%
04:00 AM
MY
حساب جاری Q3 MYR7.56B


مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.