23/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) APR 2.0% 1.4% 1.0%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) APR -0.5% 0.5% ® 0.2%
24/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) MAY 2.8% 2.3% 2.6% 2.5%
04:00 AM
MY
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.6% 0.2% 0.3%
28/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه MAY 11.0% 10.2%
30/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
MY
(تغییرات سالیانه) M3 عرضه پول MAY 6.5%
01/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 AM
MY
S&P Global Manufacturing PMI JUN 50.1 50.6
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
07:00 AM
MY
تصمیم نرخ بهره 2%
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ بیکاری MAY 3.9%
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه MAY 4.6%
04:00 AM
MY
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه MAY 20.9%
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری JUN MYR12.6B MYR 4.5B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات JUN 30.5%
04:00 AM
MY
(واردات (تغییرات سالیانه JUN 37.3%
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) JUN 2.8%
04:00 AM
MY
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.6%

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.