10/05/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه خروجی ساخت و ساز Q1 -10.5% -14.2%
11/05/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 2.7% -1.5% ®
04:00 AM
MY
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -0.5% -3.4%
04:00 AM
MY
حساب جاری Q1 MYR12.29B MYR19B ®
25/05/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
شاخص هم زمان (ماهانه) MAR 3.1%
04:00 AM
MY
شاخص پیشرو (ماهانه) MAR 1.1%
26/05/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
نرخ تورم (سالانه) APR 1.7%
28/05/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
موازنه تجاری APR MYR24.2B
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه صادرات APR 31%
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه واردات APR 19.2%
29/05/2021 واقعی قبلی
07:20 AM
MY
تغییرات سالیانه عرضه پولM3 APR
31/05/2021 واقعی قبلی
04:00 AM
MY
تغییرات سالیانه PPI APR 6.7%
01/06/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
MY
پی ام آی توليد Markit MAY 53.9


مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی

مالزی - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.