بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 4.19 4.2 4.21 4.22 4.24 4.26
بازار سهام 1532.06 1500 1468 1437 1406 1347
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.42 3.46 3.51 3.56 3.62 3.72

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 1 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.10 4.5 6.5 5.4 5 4
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.6 4.6 4.6 4
نرخ تورم 2.00 4 3 1.6 1.8 2
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
موازنه تجاری 13687.00 12000 12200 12820 12820 9820
حساب جاری 14411.00 17350 16500 15000 15000 16500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 58 58 54 54 54
بودجه دولت -3.20 -6 -6 -4.3 -4.3 -4.3
اطمینان کسب و کار 111.80 97 100 105 110 96
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.90 95 95 97 100 88
نرخ مالیات شرکت 24.00 24 24 24 24 24
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.00 1 1 1 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 16.10 4.5 6.5 5.4 5 4
تولید ناخالص داخلی 336.66 359 359 380 380 380
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 336345.00 366732 380594 361593 353162 395817
تولید ناخالص ملی 331.40 361 345 359 348 392
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 71450.00 75919 79750 77421 75023 78363
تولید ناخالص داخلی سرانه 11637.35 12500 12500 12900 12900 12900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 26435.17 27220 27220 28590 28590 28590
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24130.00 29101 28061 23909 25337 27024
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12589.00 15530 15081 14542 13218 15814
تولید ناخالص داخلی از ساخت 81699.00 86283 81011 86195 85784 93292
تولید ناخالص داخلی از معادن 23992.00 22591 28038 25412 25192 26115
تولید ناخالص داخلی از خدمات 189890.00 209018 198855 207323 199385 228629

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.80 4.7 4.6 4.6 4.6 4
افراد بیکار 778.20 658 640 640 640 590
نرخ مشارکت نیروی کار 68.30 69 69 70 70 70
پست های خالی شغلی 681119.00 472555 404513 324813 324813 306789
حداقل دستمزد 1200.00 1200 1200 1300 1300 1300
دستمزد در تولید 3316.00 3680 3890 3840 3840 4150
جمعیت 32.73 33.45 33.45 33.8 33.8 33.8
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد 2933.00 3620 3620 3840 3840 3840

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 2.00 4 3 1.6 1.8 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122.50 125 124 125 125 127
قیمت تولید 112.50 112 114 112 115 116
قیمت واردات 119.60 119 120 120 120 120
تورم مواد غذایی 1.20 3 3 3.5 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
تغییر قیمت تولید کننده 11.70 11 8 2.5 2.5 2.5
اندازه اصل تورم 0.70 2.5 2.5 2.1 2.1 2.5
قیمت صادرات 125.60 117 117 118 118 118
CPI مسکن آب و برق 118.80 123 122 124 124 124
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.60 107 108 116 116 111

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 2
نرخ بهره بین بانکی 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
عرضه پول M1 550824.88 593548 616728 639907 639907 717172
عرضه پول M2 2100134.81 2087686 2104409 2121132 2121132 2171300
عرضه پول M3 2106362.07 2111264 2138640 2154789 2177348 2234720
ذخایر ارزی خارجی 111242.93 111610 112542 113474 113474 104564
ترازنامه بانک 2985538.70 3134172 3182009 3201358 3201358 3372219
وام به بخش خصوصی 2074249.73 2123982 2179257 2175079 2173463 2266427
نرخ بهره سپرده 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
نسبت ذخیره نقدی 2.00 2 2 2 2 3
ترازنامه بانک مرکزی 513928.73 511264 52116270 52813157 52813157 531917

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 13687.00 12000 12200 12820 12820 9820
حساب جاری 14411.00 17350 16500 15000 15000 16500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.00 2 2 2 2 2
واردات 83637.00 71500 72800 72500 72500 75500
صادرات 97321.00 83500 83000 85320 85320 85320
بدهی خارجی 1020664.70 989653 1000030 1026504 1026504 1026504
رابطه مبادله 105.00 98.32 97.5 98.33 98.33 98.33
درآمد گردشگری 12688.20 60015 60015 75550 75550 75550
ورود توریست 9645.00 1200000 1550000 1550000 1550000 2000000
ذخایر طلا 38.88 39 40 40 40 40
تولید نفت خام 528.04 600 600 600 600 600
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8243.00 8500 8000 10000 10000 10000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.70 58 58 54 54 54
بودجه دولت -3.20 -6 -6 -4.3 -4.3 -4.3
ارزش بودجه دولت 1723.80 -1400 750 2400 2400 2400
هزینه های دولت 43971.00 45326 55044 45211 46170 61959
درآمدهای دولت 56891.10 58100 61050 65500 65500 65500
هزینه های مالی 55167.30 59500 60300 63100 63100 63100
مخارج نظامی 3910.00 3870 3870 3870 3870 3870


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 111.80 97 100 105 110 96
تولید صنعتی -5.20 4.3 5 3.5 3.5 5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.60 1.3 1.1 1 1 2.5
تولید صنعتی 29.80 5.5 5.5 3.5 3.5 6.9
تغییرات موجودی انبار 15800.00 -4100 -4100 -4500 -4500 -4810
تولید خودرو 2396.00 38000 40500 41000 41000 40500
ثبت خودرو 11209.00 130000 130000 110000 110000 150000
شاخص اقتصادی مقدم -0.60 1.1 1.1 1.5 1.5 1.8
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 43.40 51 51 52 52 51
استخراج معدن 20.70 4.5 3 3 3 3
تولید سیمان 1130.00 1300 1500 1500 1500 1500
شاخص همزمان 103.80 117 119 121 121 122

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 98.90 95 95 97 100 88
هزینه های مصرف کننده 185135.00 223277 192218 220551 194392 229588
نرخ وام بانکی 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.10 1.5 1.5 1 1 3
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -8.10 3.5 3.5 2.5 2.5 6.9
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.80 70 71 73 73 75
قیمت گازوئیل 0.49 0.47 0.44 0.42 0.4 0.38

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 0.30 3 3.5 1.5 1.5 3.5
میزان ساخت و ساز 42.60 11 6 3.5 5 6


مالزی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.