قیمت روز سال
Metro Performance Glass 0.17 0 0% -60.71%

قیمت روز سال
NZX 50 10882 25.72 0.24% 8.94%