بازارها گذشته مرجع
پول 3.67 2020-05
بازار سهام 8873 2020-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.42 2020-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2019-12
نرخ بیکاری 0.1 2019-12
نرخ تورم -3.06 2020-04
نرخ بهره 2.5 2020-05
موازنه تجاری 7587 2020-03
حساب جاری 1216 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
موارد کروناویروس 42213 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 23 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 9170 2020-05

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.6 2019-12
تولید ناخالص داخلی 201 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 76687 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 206582 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 293 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 23114 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21527 2019-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 93808 2019-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11854 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16279 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5107 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1106 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2019-12
جمعیت 2.71 2019-12
افراد شاغل 2129281 2019-12
حداقل دستمزد 750 2019-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم -3.06 2020-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 96.19 2020-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 93.73 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 96.13 2020-04
تورم مواد غذایی 1.21 2020-04
نرخ تورم (ماهانه) -1.33 2020-04
قیمت تولید 49.2 2020-03
تغییر قیمت تولید کننده -25.1 2020-03

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 2.5 2020-05
عرضه پول M0 91015 2020-03
عرضه پول M1 140179 2020-03
عرضه پول M2 617107 2020-03
ترازنامه بانک 1588578 2020-03
ذخایر ارزی 201305 2020-03
نرخ بهره سپرده 1 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 254433 2020-03
میزان رشد وام 15.97 2020-04
نرخ بهره معکوس 1 2020-05

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 7587 2020-03
حساب جاری 1216 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.3 2019-12
صادرات 15913 2020-03
واردات 8326 2020-03
گردش سرمایه 2704 2019-12
ذخایر طلا 42.21 2019-12
تولید نفت خام 1530 2020-01
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -3719 2019-12
شاخص تروریسم 0.03 2018-12
ورود توریست 1819 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 65.8 2019-12
بودجه دولت 0.9 2019-12
ارزش بودجه دولت 6331 2019-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 214749 2019-12
هزینه های مالی 208418 2019-12
ارزیابی اعتبار 85 2020-05

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 4294 2020-03
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2019-12
رتبه فساد مالی 30 2019-12
آسانی کسب و کار 77 2019-12
تولید صنعتی -3.3 2020-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.3 2020-02
شاخص PMI تولید 39 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 157900 2019-12
اعتبار بخش خصوصی 671290 2020-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.34 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 483 2020-04
شاخص مسکن 219 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 42213 2020-05
مرگ و میر کروناویروس 23 2020-05
Coronavirus بهبود یافت 9170 2020-05