بازارها گذشته مرجع
پول 3.64 2019-10
بازار سهام 10325 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.63 2019-10
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2019-06
نرخ بیکاری 0.1 2019-03
نرخ تورم 0.1 2019-09
نرخ بهره 4.5 2019-09
موازنه تجاری 12155 2019-08
حساب جاری 6200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 192 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 78618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 63222 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 112532 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 200205 2019-06
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 308 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 21450 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 20446 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 95278 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 11128 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 14419 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 4871 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1122 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 0.1 2019-03
جمعیت 2.67 2018-12
افراد شاغل 2148505 2019-03
حداقل دستمزد 750 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 75.1 2017-12
CPI مسکن آب و برق 105 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2019-09
تورم مواد غذایی 1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.75 2019-09
قیمت تولید 61.1 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -16.5 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 4.5 2019-09
عرضه پول M0 74608 2019-08
عرضه پول M1 125033 2019-08
عرضه پول M2 551532 2019-08
ترازنامه بانک 1457501 2019-08
ذخایر ارزی 197007 2019-08
نرخ بهره سپرده 2.25 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 229086 2019-08
میزان رشد وام 8.3 2019-08
نرخ بهره معکوس 2.5 2019-10
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری 12155 2019-08
حساب جاری 6200 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 8.7 2018-12
صادرات 21211 2019-08
واردات 9096 2019-08
گردش سرمایه 12780 2019-06
ذخایر طلا 39.1 2019-09
تولید نفت خام 1520 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1137 2019-06
شاخص تروریسم 0.06 2017-12
ورود توریست 2256 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.4 2018-12
بودجه دولت 2.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 15080 2018-12
هزینه های دولت 110645 2018-12
درآمدهای دولت 207915 2018-12
هزینه های مالی 192835 2018-12
ارزیابی اعتبار 87.42
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 10 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 0 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت گذشته مرجع
تغییرات موجودی انبار 271 2017-12
سرعت اینترنت 13710 2017-03
آدرس های IP 327042 2017-03
اطمینان کسب و کار 23.2 2018-09
ثبت خودرو 5161 2019-07
شاخص رقابتی 72.87 2019-12
رتبه رقابتی 29 2019-12
شاخص فساد مالی 62 2018-12
رتبه فساد مالی 33 2018-12
آسانی کسب و کار 83 2018-12
تولید صنعتی 1.9 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.8 2019-07
شاخص PMI تولید 49 2019-09
تولید صنعتی 6.9 2017-12
استخراج معدن -0.4 2017-12
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 153620 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 625196 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 184 2019-03
قیمت گازوئیل 0.47 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
جواز ساختمان 698 2019-07
شاخص مسکن 239 2019-06