15/02/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 1.1% 2%
18/02/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JAN 1.9%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI JAN -3.3%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) JAN 11.7%
19/02/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 2.3%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری JAN 4.8%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) JAN 2.5%
27/02/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار FEB -2
28/02/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JAN 11%
01/03/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit FEB 50.9
05/03/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit FEB 54.9
06/03/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی DEC RUB12.8T
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) FEB 5%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) FEB 1%
07/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) FEB 0.6%
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی FEB $475.9B
14/03/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری JAN $18.86B


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.