17/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG 2.7% 3.9%
18/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI AUG 0.2% 0.3%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) AUG 15.3% 16.6%
19/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 2.8% 2.7% ®
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری AUG 4.6% 4.7%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) AUG 7% 7.5% ®
20/09/2018 واقعی قبلی توافق
08:10 AM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه AUG 1% 1.8%
26/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی JUL RUB6.4T
27/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار SEP -3
28/09/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 AUG 11.8%
01/10/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit SEP 48.9
03/10/2018 واقعی قبلی توافق
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit SEP 53.3
04/10/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی SEP $460.6B
05/10/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) SEP 3.1%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0%
01:45 PM
RU
ضریب اطمینان مصرف کننده Q3 -8
10/10/2018 واقعی قبلی توافق
10:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) SEP 11%
11/10/2018 واقعی قبلی توافق
11:50 AM
RU
حساب جاری Q3 $22.3B
12/10/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
موازنه تجاری AUG $13.402B
16/10/2018 واقعی قبلی توافق
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی SEP


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.