17/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 -1.8%
20/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI APR 3.6%
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه PPI APR 16%
24/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
نرخ بیکاری APR 5.4%
04:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) MAR 2%
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR -3.4%
06:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه APR 0.5%
25/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 1.1%
26/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
سود شرکت سهامی MAR RUB3.1T
28/05/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 APR 11.3%
31/05/2021 واقعی قبلی
04:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار MAY 0
01/06/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit MAY 50.4
03/06/2021 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی مرکب Markit MAY 54
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit MAY 55.2
04/06/2021 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی MAY $590B
04:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) MAY 5.5%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.6%
08/06/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) MAY 290.4%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.