27/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری DEC 4.6% 4.6%
28/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 1.9% 2.3%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) NOV 2.7% 3.8%
29/01/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه DEC 1.6%
30/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی NOV RUB13.0T
31/01/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 DEC 9.6%
03/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit JAN 47.5
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 1.7%
04/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار JAN -6
05/02/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit JAN 53.1
06/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) JAN 3.0%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) JAN 0.4%
07/02/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 6.25%
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) JAN 2.3%
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی JAN $554.4B
11/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری DEC $12.27B
17/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 2.1%
18/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI JAN -0.4%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) JAN -4.3%
20/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 1.9%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) DEC 2.7%
03:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JAN
21/02/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری JAN 4.6%


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.