18/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 0.5% 2.7%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 0.9% 4.6%
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI MAY 1.8% 0.5%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) MAY 8.6% 10.7%
20/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 1.2%
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری MAY 4.7%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) MAY 1.6%
02:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه MAY 1.6%
28/06/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار JUN -1
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی APR RUB3.9T
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 MAY 7.7%
01/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit JUN 49.8
03/07/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit JUN 52.0
05/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -16
01:00 PM
RU
ذخایر ارزی JUN $495.2B
01:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) JUN 5.1%
01:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.3%
08/07/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) JUN -6.7%
09/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
حساب جاری Q2 $32.8B
12/07/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری MAY $13.71B


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.