08/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) JUN -14.6% -51.8%
12:15 PM
RU
ضریب اطمینان مصرف کننده Q2 -30 -11
04:00 PM
RU
نرخ تورم (سالانه) JUN 3.2% 3%
04:00 PM
RU
نرخ تورم (ماهانه) JUN 0.2% 0.3%
10/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
موازنه تجاری MAY $3.67B $6.43B ®
01:00 PM
RU
حساب جاری Q2 $0.6B $21.7B
15/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -9.6%
16/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات ماهیانه PPI JUN -2.8%
01:00 PM
RU
PPI (سالانه) JUN -14.1%
20/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
نرخ بیکاری JUN 6.1%
01:00 PM
RU
رشد دستمزد واقعی (سالانه) MAY -2%
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -19.2%
03:00 PM
RU
تولید ناخالص داخلی تغییرات سالیانه JUN -10.9%
24/07/2020 واقعی قبلی
10:30 AM
RU
تصمیم نرخ بهره 4.5%
12:00 PM
RU
CBR Press Conference
27/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
اطمینان کسب و کار JUL -6
29/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
سود شرکت سهامی MAY RUB2.5T
31/07/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
RU
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 JUN 13.6%
03/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی توليد Markit JUL 49.4
12:00 PM
RU
Monetary Policy Report
05/08/2020 واقعی قبلی
06:00 AM
RU
پی ام آی خدمات Markit JUL 47.8
06/08/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
RU
فروش خودرو (سالانه) JUL


روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

روسیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.