بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 65.40 66.07 66.8 67.55 68.29 69.82
بازار سهام 2488.63 2485 2450 2415 2381 2314
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.43 8.21 8.3 8.4 8.49 8.68
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.50 1.7 1.5 1.6 1.5 2
نرخ بیکاری 4.90 4.5 4.5 4.5 5 5.1
نرخ تورم 5.00 5.5 6.1 5.5 5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.5 7 6.5
موازنه تجاری 18856.00 11000 9000 9800 9800 10200
حساب جاری 38800.00 32500 25100 11700 17100 16000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 19 19 21
بودجه دولت 2.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
اطمینان کسب و کار -2.00 -10 -4 -2 -2 2
شاخص PMI تولید 50.90 52.6 53 52.5 52.8 53.5
شاخص PMI خدمات 54.90 54.7 54.4 53.6 54 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -22 -17 -16 -12 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.30 7.5 2 -1.6 25.1 22.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.90 4.5 4.5 4.5 5 5.1
افراد شاغل 72.60 71.7 72.2 72.4 72.6 72.7
نرخ اشتغال 59.90 61 61 62 62 62
نرخ مشارکت نیروی کار 62.90 64 64 65 65 65
پیشنهادات شغلی 1485830.00 1451166 1557134 1601119 1552905 1600369
دستمزد 55150.00 42000 42800 42500 55000 56500
رشد دستمزد 0.20 2.9 2.5 2.2 1.5 2.2
دستمزد در تولید 40462.00 42600 44700 40200 47000 51000
حداقل دستمزد 11163.00 12000 12000 12000 12000 12500
جمعیت 146.90 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 57
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 62
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 47800 47800 47800 47800 49000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 20500 20500 20500 20500 21000
هزینه زندگی خانواده 23700.00 31100 31100 31100 31100 32200
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 22300 22300 22300 22300 24500
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 5.00 5.5 6.1 5.5 5 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.5 0.4 0.4 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 580.50 579 588 592 598 623
قیمت مصرف کننده اصلی 100.60 101 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 4.10 3 3.6 3.2 3.3 2.9
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 116.84 118 119 120 120 125
قیمت تولید 675.50 668 717 726 720 756
تغییر قیمت تولید کننده 9.50 6.5 5.1 4.5 3.6 3.2
تورم مواد غذایی 5.30 2.5 2.6 2.3 2.4 2.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 7.75 7.75 7.75 7.5 7 6.5
نرخ بهره بین بانکی 8.72 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1
عرضه پول M0 9339.00 8356 9036 8972 8400 8600
عرضه پول M1 21624.13 20311 20421 20297 20000 21400
عرضه پول M2 47108.10 45700 46497 47290 47900 49200
ذخایر ارزی 475945.00 480000 485000 494000 500000 510000
ترازنامه بانک مرکزی 2493.00 1882 1881 1870 1866 2040
وام به بخش خصوصی 27491225.00 25959214 26234164 29100099 27786424 29421346
نرخ بهره سپرده 5.64 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 7 7
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 18856.00 11000 9000 9800 9800 10200
حساب جاری 38800.00 32500 25100 11700 17100 16000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.20 4.8 4.8 4.8 4.8 4.2
واردات 22501.00 27400 28900 26400 34600 38900
صادرات 41357.00 38400 37900 36200 45400 49800
ذخایر طلا 2113.00 2045 2060 2060 2080 2150
تولید نفت خام 11014.00 10900 10750 10500 10450 10200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -4245.00 6732 5247 5965 7000 10000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 19 19 21
بودجه دولت 2.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.1
ارزش بودجه دولت 282.64 900 1600 700 -1100 -800
هزینه های دولت 3930.20 4015 4032 4021 4032 4113
درآمدهای دولت 33081510.00 8400000 18100000 24300000 33400000 34600000
هزینه های مالی 28456043.70 7500000 16500000 23600000 34500000 35400000
مخارج نظامی 55327.20 65000 65000 54124 65000 70000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -2.00 -10 -4 -2 -2 2
شاخص PMI تولید 50.90 52.6 53 52.5 52.8 53.5
شاخص PMI خدمات 54.90 54.7 54.4 53.6 54 54
تولید صنعتی 1.10 3.2 3.6 3.2 2.6 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -21.50 12.5 -0.4 2.5 4.5 4.2
تولید صنعتی -1.00 1.72 2.9 2.5 2.2 2.9
استفاده از ظرفیت 65.00 64 64 64.49 65 66
تغییرات موجودی انبار 1786.60 250 985 1550 -580 -520
تولید خودرو 124.90 125 130 123 128 158
ثبت خودرو 103064.00 165000 155000 150385 171000 178000
شاخص اقتصادی مقدم 0.70 1.4 1.5 1.2 1.1 1.6
تولید سیمان 2.99 5 7 5.45 3.5 3.8
پی ام آی مرکب 53.60 53.6 54 53.8 53.8 54.5
ورشکستگی 3013.00 3420 3250 3160 2810 3090
سود شرکت سهامی 12842.20 2700 5000 9500 15100 19700
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -17.00 -22 -17 -16 -12 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -25.30 7.5 2 -1.6 25.1 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 2.5 2.2 1.5 1.6 1.9
هزینه های مصرف کننده 12243.00 11199 11563 11551 11678 11912
نرخ وام بانکی 9.24 9 9 9 9 9
درآمد قابل تصرف شخص 0.10 -1.2 -0.6 -0.4 0.5 1
قیمت گازوئیل 0.68 0.67 0.65 0.64 0.62 0.62
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 1.00 2.5 2.5 2.5 2.5 3
میزان ساخت و ساز 0.10 0.9 1.5 1.1 1 1.7
نرخ مالکیت مسکن 87.30 85 85 85 85 85
خانه های مسکونی نوساز 17.10 5.5 5.7 5.6 18.2 20.1


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.