بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 56.00 61.74 64.07 66.49 68.99 74.29
اوراق قرضه دولتی ده ساله 9.64 10.45 10.71 10.98 11.26 11.84

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.80 -4 -2 -1.5 -2 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.50 -12 -12 -10.5 -10.5 -3
نرخ بیکاری 4.10 5.3 5.4 5.5 5.8 6.5
نرخ تورم 17.80 19 17 15 12 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.8 0.2 0.4 0.3 0.6
نرخ بهره 14.00 12 12 10.5 10 6.5
موازنه تجاری 21173.00 31000 21500 19000 21000 3200
حساب جاری 58200.00 35000 30000 20000 18000 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 8 8 8 6 3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 23 23
بودجه دولت 0.80 -2 -2 -2 -1.7 -0.7
اطمینان کسب و کار -2.00 -2 -1 -1 -1 -1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 44.50 50.5 51 51.7 51.7 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.20 44.7 46.2 47.5 48.9 50.1
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.00 -12 -9 -8 -8 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.80 3 0.1 10.5 5.5 12.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 4.10 5.3 5.4 5.5 5.8 6.5
افراد شاغل 71.40 71 70.5 71 71.2 71
افراد بیکار 3.10 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2
نرخ اشتغال 59.40 59.4 59.3 59.6 59.3 59.1
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70 62.9 62.9 63.1 63.1 63.8
بهره وری -0.40 2 2 2 2 2.5
دستمزد 57344.00 57606 54140 77994 56771 79242
دستمزد در تولید 53095.00 51208 50873 63699 52564 64718
رشد دستمزد 2.60 -2 -1 0 -1 1.6
حداقل دستمزد 13890.00 14000 14000 14000 14000 15100
جمعیت 145.55 145 145 145 145 145
سن بازنشستگی زنان 56.50 57 57 57 57.5 57.5
سن بازنشستگی مردان 61.50 62 62 62 62.5 62.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 17.80 19 17 15 12 7
نرخ تورم (ماهانه) 1.60 0.8 0.2 0.4 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 752.10 770 766 775 829 829
اندازه اصل تورم 20.37 17.5 16.5 12 10 6
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 146.76 164 167 169 164 181
قیمت تولید 282.30 299 305 311 327 340
تغییر قیمت تولید کننده 26.70 25 23.8 21.1 16 9.5
تورم مواد غذایی 20.48 21 17 16 14 9

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 14.00 12 12 10.5 10 6.5
نرخ بهره بین بانکی 15.31 13.31 13.31 11.81 11.31 11.31
عرضه پول M2 68203.50 61800 62000 61800 61800 63000
ذخایر ارزی خارجی 593052.00 570500 550500 531000 502500 518000
ترازنامه بانک مرکزی 59688863.00 60000000 62000000 64000000 64000000 69000000
وام به بخش خصوصی 39702093.00 32367718 33697822 35533373 35533373 34467372
نرخ بهره سپرده 6.37 4.37 4.37 2.87 2.37 2.37
نسبت ذخیره نقدی 2.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 21173.00 31000 21500 19000 21000 3200
حساب جاری 58200.00 35000 30000 20000 18000 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.80 8 8 8 6 3
واردات 24754.00 15000 20500 25000 23000 26800
صادرات 45927.00 46000 42000 44000 44000 30000
گردش سرمایه 58000.00 14200 14200 14200 14200 14200
ذخایر طلا 2301.64 2315 2315 2400 2400 2420
تولید نفت خام 10598.00 10500 10000 9800 9700 9000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 12433.00 -3000 2000 2000 2000 2000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.20 20 20 20 23 23
بودجه دولت 0.80 -2 -2 -2 -1.7 -0.7
ارزش بودجه دولت 412.62 550 -650 -850 -450 -850
هزینه های دولت 4369.80 3867 3820 3911 3911 3794
بدهی های دولت 15873.58 16000 16000 16000 16000 20000
هزینه های مالی 6206782.00 3500000 36700000 36700000 36700000 37700000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار -2.00 -2 -1 -1 -1 -1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 44.50 50.5 51 51.7 51.7 52
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 48.20 44.7 46.2 47.5 48.9 50.1
تولید صنعتی 3.00 0.2 -2.1 -3 -2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 9.90 6.5 3.5 3 3 3
تولید صنعتی -0.30 3.2 3.2 3 3 3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 61.00 64 64 65 65 65
ثبت خودرو 32706.00 137000 140000 150000 150000 150000
استخراج معدن 7.80 4.5 4.5 5 5 1.1
پی ام آی مرکب 44.40 49.6 50.6 52.1 52.1 52.1
ورشکستگی 2831.00 2700 2800 3000 3000 3000
سود شرکت سهامی 5113.80 16200 21500 25000 25000 29000

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.00 -12 -9 -8 -8 -6
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 5.80 3 0.1 10.5 5.5 12.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.20 -3.8 -4 -3 -2 1.5
هزینه های مصرف کننده 13796.10 10977 11674 12348 12348 11977
تسهیلات اعتباری خریدار 25011345.00 19953512 21115652 22385154 22385154 21713599
نرخ وام بانکی 9.07 7.07 7.07 5.57 5.07 5.07
قیمت گازوئیل 0.69 0.71 0.74 0.76 0.79 0.79
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 22.00 20 19 19 19 18.5

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 23.33 8 4 -1 -2 -4
خانه های مسکونی نوساز 8.90 4.8 4.8 17.8 17.8 18
نرخ مالکیت مسکن 89.00 85 85 85 85 85
میزان ساخت و ساز 5.90 4 4 4.2 4.2 4.2


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.