بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 70.81 71.44 72.05 72.67 73.29 74.56
بازار سهام 4287.52 4158 4057 3959 3862 3677
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.52 7.47 7.54 7.62 7.69 7.84

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.7 0.5 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 10.50 3 3.1 2.2 2 2.5
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.1 4.3 4.2 4.1
نرخ تورم 7.40 6.6 6.1 5.2 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
نرخ بهره 6.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
موازنه تجاری 17113.00 29100 21900 20000 25500 21700
حساب جاری 40800.00 19500 25500 11500 13000 15700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 3.8 3.1 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.80 18.5 17.9 17.9 17.9 17.9
بودجه دولت -3.80 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
اطمینان کسب و کار -1.00 -5 -2 -2 -1 -1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.50 51 56.5 52.5 54 51.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.80 52.9 52.5 51 50.9 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00 -11 -9 -8 -9 -8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.40 18 8.3 8 0.1 17.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 4.40 4.3 4.1 4.3 4.2 4.1
افراد شاغل 72.30 71.6 71.9 71.9 71.9 72.2
افراد بیکار 3.36 4.7 4.5 4.5 4.5 4.4
نرخ اشتغال 59.80 60 60.3 60.3 60.3 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 62.7 62.9 62.9 62.9 63.1
بهره وری 2.60 1.7 2 2 2 2
دستمزد 55170.00 70594 56257 59899 56218 72006
دستمزد در تولید 51466.00 57083 52444 52444 52444 58225
رشد دستمزد 2.20 1.9 1.9 1.9 1.9 2
حداقل دستمزد 12792.00 12792 12900 12900 12900 12900
جمعیت 146.20 146 145 145 145 145
سن بازنشستگی زنان 55.50 56.5 56.5 56.5 56.5 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 7.40 6.6 6.1 5.2 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 654.40 662 673 681 684 689
اندازه اصل تورم 7.61 3.2 3.3 3.5 3.5 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 138.51 129 132 138 146 137
قیمت تولید 246.60 254 270 282 274 275
تغییر قیمت تولید کننده 26.30 27.5 22 17.8 11 8
تورم مواد غذایی 9.21 7.7 6.5 5.9 4.5 4

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 6.75 7.5 7.5 7.5 7.5 7
نرخ بهره بین بانکی 7.07 7.82 7.82 7.82 7.82 7.32
عرضه پول M2 59816.90 67000 62500 64500 64500 68000
ذخایر ارزی خارجی 614122.00 615500 619500 620500 620500 621000
ترازنامه بانک مرکزی 52232558.00 52257000 53580000 53580000 53580000 55658000
وام به بخش خصوصی 37386584.00 34130653 35928584 37590691 38134316 34983919
نرخ بهره سپرده 3.87 4.62 4.62 4.62 4.62 4.12
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 17113.00 29100 21900 20000 25500 21700
حساب جاری 40800.00 19500 25500 11500 13000 15700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.40 3.8 3.1 3.1 3.1 3.1
واردات 26043.00 28900 27100 26000 24500 27300
صادرات 43156.00 58000 49000 46000 50000 49000
ذخایر طلا 2292.31 2305 2307 2315 2315 2400
تولید نفت خام 10015.00 10150 10380 10500 10580 10550
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4987.00 7000 3000 3000 3000 9000

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.80 18.5 17.9 17.9 17.9 17.9
بودجه دولت -3.80 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
هزینه های دولت 4409.70 4541 4479 4507 4498 4655
هزینه های مالی 27664018.70 37700000 37700000 37700000 37700000 37700000


تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار -1.00 -5 -2 -2 -1 -1
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 50.50 51 56.5 52.5 54 51.7
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.80 52.9 52.5 51 50.9 50.7
تولید صنعتی 4.70 2.3 2.8 3.2 3.2 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.20 3.8 10 11.5 11.5 3
تولید صنعتی 3.10 4 3.3 3.2 3.2 3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 60.00 63 64 64 64 65
تولید خودرو 136.20 130 135 137 137 140
شاخص اقتصادی مقدم 3.70 3.8 2.8 2.5 2.5 3
استخراج معدن 6.40 1.7 4 2.5 2.5 5
پی ام آی مرکب 50.50 53.2 52.4 52.6 52.6 52.1
ورشکستگی 2462.00 3120 3120 3120 3120 3120
سود شرکت سهامی 14368.10 24000 5700 16200 21500 25000

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -19.00 -11 -9 -8 -9 -8
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 3.40 18 8.3 8 0.1 17.5
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 5.30 4.2 3.7 3.5 3.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 12274.60 13104 12060 12545 12520 13432
تسهیلات اعتباری خریدار 23083866.00 20548060 21824423 23173283 23545543 21061762
نرخ وام بانکی 7.96 8.71 8.71 8.71 8.71 8.21
قیمت گازوئیل 0.68 0.65 0.61 0.58 0.55 0.53

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 15.30 7 6 5 5 4
میزان ساخت و ساز 6.20 3.5 3.8 4 4 4.2
خانه های مسکونی نوساز 8.40 4 3.5 3.8 3.8 3.8
نرخ مالکیت مسکن 89.00 85.5 85 85 85 85


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.