بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
پول 73.83 74.21 74.7 75.19 75.7 76.7
بازار سهام 3687.96 3570 3502 3435 3370 3239
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.15 7.22 7.27 7.33 7.38 7.5

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.8 2.5 0.7 0.5 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.00 7.5 3.6 3 3.1 3.2
نرخ بیکاری 5.40 6.4 6.6 6.3 6 5.5
نرخ تورم 5.50 4.6 4.1 3.8 3.7 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
نرخ بهره 5.00 5.5 5.5 5.5 6 6
موازنه تجاری 10022.00 10100 12700 18600 13100 14900
حساب جاری 16800.00 14500 11400 13500 23500 16000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.60 18.5 18.5 18.5 17.9 17.9
بودجه دولت 1.80 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5
اطمینان کسب و کار 0.00 -2 -2 -5 -2 -1
PMI شاخص تولید 50.40 52.4 52.7 52.9 52.5 50.7
PMI شاخص خدمات 55.20 54 53 52.3 52 51.7
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.00 -17 -13 -11 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.20 1.8 -0.2 18 8.3 17.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بیکاری 5.40 6.4 6.6 6.3 6 5.5
افراد شاغل 71.00 71.1 71.4 71.6 71.9 72.2
افراد بیکار 4.10 4.7 4.8 4.7 4.5 4.4
نرخ اشتغال 58.70 58.7 58.9 60 60.3 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 62.4 62.5 62.7 62.9 63.1
بهره وری 2.00 1.7 1.7 1.7 2 2
دستمزد 51229.00 52957 50096 70594 52202 72006
دستمزد در تولید 46376.00 46660 46198 47079 47257 48020
رشد دستمزد 2.00 1.6 1.7 1.9 1.9 2
حداقل دستمزد 12792.00 12792 12792 12792 12900 12900
جمعیت 146.70 147 147 147 146 146
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56 56.5 56.5 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61 61.5 61.5 61.5

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ تورم 5.50 4.6 4.1 3.8 3.7 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 638.30 636 634 645 658 671
اندازه اصل تورم 5.47 4.5 4.5 3.2 3.3 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.89 121 128 129 128 134
قیمت تولید 221.50 198 204 206 229 215
تغییر قیمت تولید کننده 16.00 8 5 3 3.5 4.5
تورم مواد غذایی 6.55 5.5 4.8 4 3.8 3.3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
نرخ بهره 5.00 5.5 5.5 5.5 6 6
نرخ بهره بین بانکی 4.81 5.4 5.4 5.4 5.9 5.9
عرضه پول M2 58261.60 61700 65000 67000 64500 68000
ذخایر ارزی 590476.00 600300 610500 615500 619500 621000
ترازنامه بانک مرکزی 50061098.00 52123000 52223000 52257000 53580000 55658000
وام به بخش خصوصی 34353225.00 33943715 33879865 34130653 35418175 35222834
نرخ بهره سپرده 3.25 3.71 3.71 3.71 4.21 4.21
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
موازنه تجاری 10022.00 10100 12700 18600 13100 14900
حساب جاری 16800.00 14500 11400 13500 23500 16000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.8 3.8 3.8 3.1 3.1
واردات 25688.00 19300 20500 23900 21100 24100
صادرات 35710.00 32000 35000 37000 35000 39000
ذخایر طلا 2298.53 2299 2305 2305 2305 2400
تولید نفت خام 9766.00 10500 10900 10900 11500 11500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3886.00 5000 6000 7000 3000 9000

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.60 18.5 18.5 18.5 17.9 17.9
بودجه دولت 1.80 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5
ارزش بودجه دولت 204.99 -800 -800 -850 -850 -850
هزینه های دولت 4409.10 4571 4416 4541 4546 4687
درآمدهای دولت 5077663.30 34600000 34600000 35800000 35800000 35800000
هزینه های مالی 5757870.60 16000000 25000000 37700000 37700000 37700000
مخارج نظامی 64144.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
اطمینان کسب و کار 0.00 -2 -2 -5 -2 -1
PMI شاخص تولید 50.40 52.4 52.7 52.9 52.5 50.7
PMI شاخص خدمات 55.20 54 53 52.3 52 51.7
تولید صنعتی 1.10 3.5 2.5 2.3 2.8 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 12.20 2.8 0.5 3.8 10 3
تولید صنعتی 4.20 3.2 3.8 4 3.3 3
استفاده از ظرفیت 61.00 63 63 63 64 65
تولید خودرو 146.50 135 125 130 135 140
ثبت خودرو 151964.00 178000 178000 185000 185000 185000
شاخص اقتصادی مقدم 0.50 7 5.5 3.8 2.8 3
سود شرکت سهامی 3116.10 5800 10350 14000 3300 15000
پی ام آی مرکب 54.00 54 53.8 53.2 52.4 52.1
ورشکستگی 2467.00 3090 3090 3120 3120 3120
استخراج معدن -5.60 2.5 1.5 1.7 4 5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -21.00 -17 -13 -11 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.20 1.8 -0.2 18 8.3 17.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.40 12 4.5 4.2 3.7 2.7
هزینه های مصرف کننده 12722.30 10117 12113 13104 13117 13523
تسهیلات اعتباری خریدار 20718869.00 19664627 19995627 20548060 21361154 21205598
نرخ وام بانکی 5.94 6.39 6.39 6.39 6.89 6.89
قیمت گازوئیل 0.64 0.6 0.57 0.58 0.51 0.49

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
شاخص مسکن 8.00 4.2 4.2 3.6 3.6 3.6
میزان ساخت و ساز 0.00 1.5 2.8 3.5 3.8 4.2
خانه های مسکونی نوساز 6.60 5 4.2 4 3.5 3.8
نرخ مالکیت مسکن 89.00 85.5 85.5 85.5 85 85


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.