بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 73.20 74.43 75.15 75.88 76.62 78.11
بازار سهام 3796.83 3640 3548 3458 3371 3202
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.93 7.06 7.14 7.22 7.29 7.45

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 2.5 0.7 0.5 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.70 3.6 3 3.1 2.2 2.5
نرخ بیکاری 4.80 5.5 5.4 5 4.9 4.6
نرخ تورم 6.50 5 3.8 3.7 3 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 6.50 7 7.5 7.5 7.5 7
موازنه تجاری 10206.00 12500 11100 8900 6000 8900
حساب جاری 19900.00 6000 13500 23500 4600 12700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.8 3.8 3.1 3.1 3.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.80 18.5 18.5 17.9 17.9 17.9
بودجه دولت -3.80 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5
اطمینان کسب و کار 0.70 0.8 -5 -2 -2 -1
PMI شاخص خدمات 56.50 53 52.3 52 52.5 51.7
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.20 52.7 52.9 52.5 51 50.7
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -13 -11 -9 -8 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -0.2 18 8.3 8 17.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 4.80 5.5 5.4 5 4.9 4.6
افراد شاغل 71.20 71.4 71.6 71.9 71.9 72.2
افراد بیکار 3.60 4.8 4.7 4.5 4.5 4.4
نرخ اشتغال 59.00 58.9 60 60.3 60.3 60.5
نرخ مشارکت نیروی کار 62.20 62.5 62.7 62.9 62.9 63.1
بهره وری 2.60 1.7 1.7 2 2 2
دستمزد 56614.00 50096 70594 56257 57690 72006
دستمزد در تولید 51466.00 46198 57083 52444 52444 58225
رشد دستمزد 3.30 1.7 1.9 1.9 1.9 2
حداقل دستمزد 12792.00 12792 12792 12900 12900 12900
جمعیت 146.20 146 146 145 145 145
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56.5 56.5 56.5 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61.5 61.5 61.5 61.5

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 6.50 5 3.8 3.7 3 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 647.40 640 645 658 667 671
اندازه اصل تورم 6.55 6.5 3.2 3.3 3.5 3.5
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 130.50 126 129 135 134 134
قیمت تولید 239.20 227 220 229 248 229
تغییر قیمت تولید کننده 31.10 17 10 3.5 3.8 4.5
تورم مواد غذایی 7.90 6.8 4 3.8 3.5 3.3

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 6.50 7 7.5 7.5 7.5 7
نرخ بهره بین بانکی 6.84 7.34 7.84 7.84 7.84 7.34
عرضه پول M2 59194.10 65000 67000 62500 64500 68000
ذخایر ارزی خارجی 591529.00 610500 615500 619500 620500 621000
ترازنامه بانک مرکزی 50453617.00 52223000 52257000 53580000 53580000 55658000
وام به بخش خصوصی 35632246.00 33879865 34130653 35928584 36416155 34983919
نرخ بهره سپرده 3.33 3.83 4.33 4.33 4.33 3.83
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری 10206.00 12500 11100 8900 6000 8900
حساب جاری 19900.00 6000 13500 23500 4600 12700
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 3.8 3.8 3.1 3.1 3.1
واردات 24610.00 29500 32900 30100 30000 32100
صادرات 34816.00 42000 44000 39000 36000 41000
ذخایر طلا 2295.42 2302 2305 2307 2315 2400
تولید نفت خام 9859.00 10900 10900 11500 11500 11500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3886.00 6000 7000 3000 3000 9000

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 17.80 18.5 18.5 17.9 17.9 17.9
بودجه دولت -3.80 -1.2 -1.2 -0.5 -0.5 -0.5
هزینه های دولت 4344.10 4694 4163 4541 4546 4655
هزینه های مالی 16756845.80 25000000 37700000 37700000 37700000 37700000


تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 0.70 0.8 -5 -2 -2 -1
PMI شاخص خدمات 56.50 53 52.3 52 52.5 51.7
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 49.20 52.7 52.9 52.5 51 50.7
تولید صنعتی 10.40 2.5 2.3 2.8 3.2 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 0.5 3.8 10 11.5 3
تولید صنعتی 14.20 3.8 4 3.3 3.2 3
میزان استفاده ازظرفیت تولید 60.00 63 63 64 64 65
تولید خودرو 136.20 125 130 135 137 140
شاخص اقتصادی مقدم 8.50 5.5 3.8 2.8 2.5 3
استخراج معدن -1.80 1.5 1.7 4 2.5 5
پی ام آی مرکب 55.00 53.8 53.2 52.4 52.6 52.1
ورشکستگی 2321.00 3090 3120 3120 3120 3120
سود شرکت سهامی 9466.20 10350 14000 3300 7200 15000

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -18.00 -13 -11 -9 -8 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 -0.2 18 8.3 8 17.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.90 4.5 4.2 3.7 3.5 2.7
هزینه های مصرف کننده 11696.90 10305 12967 13104 13117 13432
تسهیلات اعتباری خریدار 21642373.00 19995627 20548060 21824423 22118505 21061762
نرخ وام بانکی 6.42 6.92 7.42 7.42 7.42 6.92
قیمت گازوئیل 0.67 0.64 0.61 0.57 0.55 0.52

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 13.55 9 7 6 5 4
میزان ساخت و ساز 7.70 2.8 3.5 3.8 4 4.2
خانه های مسکونی نوساز 5.00 4.2 4 3.5 3.8 3.8
نرخ مالکیت مسکن 89.00 85.5 85.5 85 85 85


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.