بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 64.54 65.26 65.89 66.53 67.17 68.46
بازار سهام 2571.65 2532 2505 2478 2452 2399
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.01 8.23 8.31 8.4 8.49 8.67
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 1.5 1.6 1.5 1.6 2
نرخ بیکاری 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
نرخ تورم 5.20 6.1 5.5 5 4.8 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
نرخ بهره 7.75 7.75 7.5 7 6.75 6.5
موازنه تجاری 15537.00 13000 14800 19800 17500 19900
حساب جاری 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 19 21 21
بودجه دولت 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
اطمینان کسب و کار -2.00 -4 -2 -2 -4 2
شاخص PMI تولید 51.80 53 52.5 52.8 53 53.5
شاخص PMI خدمات 52.60 54.4 53.6 54 54.2 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.70 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 4.70 5 5 5.1 5.2 5.4
افراد بیکار 3.50 3.59 3.47 3.75 3.92 3.96
نرخ اشتغال 59.10 59 59.5 59.5 60 60.4
نرخ مشارکت نیروی کار 62.10 62 62.2 62.2 62.5 62.7
دستمزد 45000.00 46031 42275 56403 43762 57643
رشد دستمزد 0.00 0.4 1.2 1.5 1.7 2.2
دستمزد در تولید 47231.00 40427 39766 47939 48034 48994
حداقل دستمزد 11163.00 12000 12000 12000 12500 12500
جمعیت 146.90 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 55.5 55.5 55.5 56 56
سن بازنشستگی مردان 60.50 60.5 60.5 60.5 61 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 37750 38051 49024 49121 50103
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 13152 13257 20198 20238 20643
هزینه زندگی خانواده 23700.00 23594 23782 24056 24103 24585
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 14859 14978 14718 14746 15041
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 5.20 6.1 5.5 5 4.8 4.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 586.80 597 596 604 611 628
قیمت مصرف کننده اصلی 100.30 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 4.60 4.8 5.1 4.9 4.7 4
قیمت تولید 682.30 717 726 724 696 742
تغییر قیمت تولید کننده 10.90 5.1 4.5 3.6 3 2.5
تورم مواد غذایی 6.70 7.5 7.1 6.5 5.9 4.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 7.75 7.75 7.5 7 6.75 6.5
نرخ بهره بین بانکی 8.39 8.73 8.73 8.73 8.48 8.48
عرضه پول M2 46140.00 46497 47290 47900 47900 49200
ذخایر ارزی 491088.00 485000 494000 500000 500000 510000
ترازنامه بانک مرکزی 2699.70 1881 1870 1866 1866 2040
وام به بخش خصوصی 27906250.00 26234164 29100099 27786424 27786424 29421346
نرخ بهره سپرده 6.12 6.1 6.1 6.1 5.85 5.85
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 15537.00 13000 14800 19800 17500 19900
حساب جاری 32800.00 25100 32700 44100 38400 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.5 5.5 5.5 5 5
واردات 20960.00 24900 21400 25600 24600 29900
صادرات 36497.00 37900 36200 45400 42100 49800
ذخایر طلا 2119.20 2060 2060 2080 2080 2150
تولید نفت خام 10973.00 10750 10500 10450 10300 10200
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1417.00 3600 -2200 7500 9100 9800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 19 21 21
بودجه دولت 2.70 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7
ارزش بودجه دولت 693.29 1600 700 -1100 920 -800
هزینه های دولت 4067.40 3993 3951 4128 4132 4211
درآمدهای دولت 5044555.50 18100000 24300000 33400000 9500000 34600000
هزینه های مالی 4478996.30 16500000 23600000 34500000 8500000 35400000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار -2.00 -4 -2 -2 -4 2
شاخص PMI تولید 51.80 53 52.5 52.8 53 53.5
شاخص PMI خدمات 52.60 54.4 53.6 54 54.2 54
تولید صنعتی 1.20 3.6 3.2 2.6 2.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.30 -0.4 2.5 4.5 12.9 4.2
تولید صنعتی 0.30 2.9 2.5 2.2 2.3 2.9
تغییرات موجودی انبار -586.50 985 1550 -580 190 -520
تولید خودرو 134.00 130 136 128 129 158
ثبت خودرو 148296.00 155000 155700 171000 169200 178000
شاخص اقتصادی مقدم 0.60 1.5 1.6 1.5 1.6 2
پی ام آی مرکب 53.00 54 53.8 53.8 54 54.5
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -16.00 -17 -16 -12 -8 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.70 2 -1.6 25.1 6.5 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 2.2 1.5 1.6 1.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 12811.80 11563 12308 13004 13017 13264
نرخ وام بانکی 9.25 9.23 9.23 9.23 8.98 8.98
قیمت گازوئیل 0.67 0.66 0.64 0.63 0.61 0.61
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 6.30 5.5 5.5 5.5 4.2 4.2
میزان ساخت و ساز 0.20 1.5 1.1 1 1.2 1.7
نرخ مالکیت مسکن 87.30 85 85 85 84.4 84.4
خانه های مسکونی نوساز 5.60 5.7 5.6 18.2 5.9 20.1


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.