بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 75.28 74.64 75.13 75.62 76.13 77.14
بازار سهام 3382.92 3357 3293 3230 3169 3045
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.27 6.21 6.26 6.3 6.35 6.45

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 1.1 1.8 1.4 0.7 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3.40 1.1 7.5 3.6 3 3.2
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6 5.7 5.5 5.5
نرخ تورم 4.90 4.2 3.6 3.4 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 4.75
موازنه تجاری 7084.00 19900 10100 12700 18600 18600
حساب جاری 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
بودجه دولت 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
اطمینان کسب و کار -7.30 -3 -2 -2 -5 -1
شاخص PMI تولید 49.70 51 53.5 52.5 51 52
شاخص PMI خدمات 48.00 52 54 53 52.3 52.3
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 7 1.8 -0.2 18 18
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 6.10 6.3 6 5.7 5.5 5.5
افراد شاغل 70.70 70.9 71.1 71.4 71.6 72.2
افراد بیکار 4.62 4.9 4.6 4.5 4.4 4.4
نرخ اشتغال 58.50 58.5 60 60 60.7 60.7
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 62.5 62.4 62.5 62.7 62.7
بهره وری 2.80 1.7 1.7 1.7 1.7 2
دستمزد 49539.00 51559 52957 50096 50530 51641
دستمزد در تولید 45798.00 47089 46660 46198 46714 47742
رشد دستمزد 0.50 1.2 1.6 1.7 2 2.2
حداقل دستمزد 12130.00 12900 12900 12900 12900 14100
جمعیت 146.80 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56 56 56.5 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61 61 61.5 61.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 4.90 4.2 3.6 3.4 3.5 3.5
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 621.20 625 630 630 643 665
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 4.21 3.8 3.8 3.8 4 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 123.15 129 120 127 127 132
قیمت تولید 671.40 673 642 679 692 712
تغییر قیمت تولید کننده 2.40 3 2.7 2.4 3 3
تورم مواد غذایی 6.60 4.3 4.3 4.7 5.2 5.2

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 4.25 4 4 4 4 4.75
نرخ بهره بین بانکی 5.15 4.41 4.16 4.16 8.48 4.16
عرضه پول M2 56122.60 56000 55800 55900 56000 55800
ذخایر ارزی 595774.00 544300 544300 544300 565000 565000
ترازنامه بانک مرکزی 51492441.00 51958000 52123000 52223000 52257000 55658000
وام به بخش خصوصی 33232936.00 28909780 31182184 33943715 33879865 29777073
نرخ بهره سپرده 3.25 3.3 3.05 3.05 5.85 3.05
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری 7084.00 19900 10100 12700 18600 18600
حساب جاری 5500.00 22300 14500 11400 13500 15000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.90 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2
واردات 22718.00 20900 19300 20500 23900 24100
صادرات 29802.00 31000 32000 35000 37000 39000
گردش سرمایه 5087.03 14200 14200 14200 14200 14200
ذخایر طلا 2298.65 2465 2465 2465 2680 2680
تولید نفت خام 9562.00 11500 11500 11500 11500 11500
فروش اسلحه 4718.00 8500 8500 8500 8500 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1611.00 2000 5000 6000 7000 9000

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 12.20 18.5 18.5 18.5 18.5 18.3
بودجه دولت 1.80 -2.5 -2.5 -2.5 -2.5 -0.5
ارزش بودجه دولت -4101.84 -800 -800 -800 -850 -850
هزینه های دولت 4262.40 4109 4274 4571 4163 4232
درآمدهای دولت 33179915.00 34600000 34600000 34600000 35800000 35800000
هزینه های مالی 35590255.20 8300000 16000000 25000000 37700000 37700000
مخارج نظامی 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار -7.30 -3 -2 -2 -5 -1
شاخص PMI تولید 49.70 51 53.5 52.5 51 52
شاخص PMI خدمات 48.00 52 54 53 52.3 52.3
تولید صنعتی -2.60 3.5 10.5 2.5 3.8 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.10 6.2 2.8 0.5 3.8 3
تولید صنعتی 1.10 1.5 3.2 3.8 4 4
استفاده از ظرفیت 62.00 60 61 62 63 63
تغییرات موجودی انبار 1510.50 -520 -520 -520 -440 -440
تولید خودرو 136.60 120 135 125 130 140
ثبت خودرو 1598825.00 178000 178000 178000 185000 185000
شاخص اقتصادی مقدم -3.70 2 2 2 2.3 2.3
استخراج معدن -7.60 -3 2.5 2.5 3.4 2.6
پی ام آی مرکب 48.30 51 54 52 53.2 52.9
ورشکستگی 2538.00 3090 3090 3090 3120 3120
سود شرکت سهامی 8425.20 2600 5800 10350 14000 15000

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده -26.00 -16 -14 -10 -9 -8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 7 1.8 -0.2 18 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.10 2.5 5.8 4.5 4.2 3.7
هزینه های مصرف کننده 11692.20 13004 11989 10117 12967 13394
تسهیلات اعتباری خریدار 19666283.00 17076260 18404371 19664627 15664963 17588548
نرخ وام بانکی 5.88 6.24 5.99 5.99 8.98 5.99
قیمت گازوئیل 0.64 0.61 0.61 0.57 0.58 0.58

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 8.00 4.2 4.2 4.2 3.6 3.6
میزان ساخت و ساز 0.00 1 1.5 2.8 3.5 3.5
خانه های مسکونی نوساز 9.40 20.1 20.1 20.1 22.4 22.4
نرخ مالکیت مسکن 89.00 85.5 85.5 85.5 85.5 85.5


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.