بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
پول 64.07 64.4 64.81 65.22 65.63 66.44
بازار سهام 3106.03 3048 3020 2992 2964 2908
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.99 6.34 6.39 6.44 6.49 6.59

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.80 0.8 0.9 1 1.2 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.3 1.8 1.7 2 2.5
نرخ بیکاری 4.70 4.8 4.8 5.1 5.1 5
نرخ تورم 2.40 2.4 3.3 3.7 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
نرخ بهره 6.00 5.75 5.25 5.25 5.25 5
موازنه تجاری 15466.00 17500 14400 13700 19900 18600
حساب جاری 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
بودجه دولت 1.80 1 1 1 1 0.8
اطمینان کسب و کار -3.00 -4 -1 1 2 1
شاخص PMI تولید 47.90 52 53.4 53.2 53.5 54
شاخص PMI خدمات 54.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بیکاری 4.70 4.8 4.8 5.1 5.1 5
افراد شاغل 72.43 72.7 72.7 72.7 72.9 73
افراد بیکار 3.48 3.92 3.92 3.92 3.96 3.96
نرخ اشتغال 59.80 60 60 60 60.4 60.7
نرخ مشارکت نیروی کار 62.70 62.5 62.5 62.5 62.7 63
بهره وری 2.30 2 2 2 2 2
دستمزد 46285.00 47436 50582 46862 47945 49144
رشد دستمزد 6.90 2.4 2.5 2.9 3 2.5
دستمزد در تولید 43243.00 44505 44651 43832 45498 46636
حداقل دستمزد 12130.00 12130 12130 12130 12130 12900
جمعیت 146.90 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56 56 56 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61 61 61 61.5
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 49459 49508 49701 49749 50993
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 20378 20398 20477 20497 21009
هزینه زندگی خانواده 23700.00 24269 24293 24387 24411 25021
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 14848 14863 14921 14935 15308

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ تورم 2.40 2.4 3.3 3.7 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.40 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 594.70 599 608 609 614 640
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 2.70 2.6 3.2 3.5 3.8 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 119.17 124 124 124 124 129
قیمت تولید 665.80 696 713 686 742 757
تغییر قیمت تولید کننده -0.70 1 2.8 2.6 2.5 2
تورم مواد غذایی 4.00 3.3 3.8 4.2 4.5 5.5

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
نرخ بهره 6.00 5.75 5.25 5.25 5.25 5
نرخ بهره بین بانکی 6.35 6.89 6.89 6.89 6.89 6.89
عرضه پول M2 51680.00 48200 48500 48900 49200 49800
ذخایر ارزی 562306.00 540000 545000 550000 544300 565000
وام به بخش خصوصی 29765417.00 28515463 28893709 29508234 30360725 31119743
نرخ بهره سپرده 4.74 5.85 5.11 5.11 5.85 5.85
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
موازنه تجاری 15466.00 17500 14400 13700 19900 18600
حساب جاری 16300.00 26500 11000 7000 19800 18200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.1 5.1 5.1 5.1 4.5
واردات 24130.00 23600 22800 22500 24200 27500
صادرات 39596.00 38100 34500 36200 41000 43500
گردش سرمایه 8601.95 12000 12000 14200 14200 14200
ذخایر طلا 2241.86 2315 2355 2415 2465 2680
تولید نفت خام 10836.00 10600 10900 10850 10800 10400
فروش اسلحه 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8977.00 9100 5000 -1600 9800 9800

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.60 17.2 17.2 17.2 17.2 18.5
بودجه دولت 1.80 1 1 1 1 0.8
ارزش بودجه دولت -159.86 920 920 920 -800 -850
هزینه های دولت 4046.20 4067 4068 4069 4127 4230
درآمدهای دولت 34936334.10 9500000 9500000 9500000 34600000 35800000
هزینه های مالی 30730837.10 8500000 8500000 8500000 35400000 36700000
مخارج نظامی 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
اطمینان کسب و کار -3.00 -4 -1 1 2 1
شاخص PMI تولید 47.90 52 53.4 53.2 53.5 54
شاخص PMI خدمات 54.10 54.2 53.8 53.6 54 54.5
تولید صنعتی 1.10 -1.6 2.5 2.3 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -17.30 12.9 -0.8 1.6 4.2 3.8
تولید صنعتی 3.90 -2 2.6 2.7 2.9 3.2
استفاده از ظرفیت 62.00 65 65 65 66 66
تغییرات موجودی انبار 1441.30 190 190 190 -520 -440
تولید خودرو 116.30 129 145 152 158 165
ثبت خودرو 102102.00 169200 172000 171200 178000 185000
شاخص اقتصادی مقدم 1.60 1.6 1.8 1.5 2 2.3
استخراج معدن -0.40 -4 3 3 4.2 3.4
پی ام آی مرکب 52.60 54 54.5 54.2 54.5 55
ورشکستگی 2971.00 3380 3380 3380 3090 3120
سود شرکت سهامی 14267.40 3200 3200 3200 17700 17700

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -10 -5 -6 -7 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -24.50 6.5 1.3 -0.5 22.8 21
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.70 1.7 1.8 1.6 1.9 2.4
هزینه های مصرف کننده 12755.60 11402 11975 12828 13011 13336
تسهیلات اعتباری خریدار 17384938.00 15549099 16331002 17107860 17732637 18175953
نرخ وام بانکی 7.90 8.17 8.17 8.17 8.17 8.17
قیمت گازوئیل 0.73 0.65 0.67 0.68 0.71 0.71

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2021
شاخص مسکن 6.30 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
میزان ساخت و ساز 1.00 1.2 1.4 1.5 1.7 2.1
نرخ مالکیت مسکن 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84
خانه های مسکونی نوساز 16.50 5.9 6.2 6.2 20.1 22.4


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.