بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 64.03 64.6 65.11 65.62 66.14 67.19
بازار سهام 2796.41 2789 2759 2729 2699 2641
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.01 7.08 7.15 7.21 7.28 7.41
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.40 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 1.4 1.2 1.6 1.8 2
نرخ بیکاری 4.30 4.8 5.1 5.2 5.1 5.4
نرخ تورم 4.30 4.3 3.8 3.2 3 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
نرخ بهره 7.00 7.25 7 6.75 6.75 6.5
موازنه تجاری 11224.00 14800 19800 17500 14400 19900
حساب جاری 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.5 5.5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 21 21 21
بودجه دولت 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
اطمینان کسب و کار -2.00 -2 -2 -4 -1 2
شاخص PMI تولید 49.10 52.5 52.8 53 53.4 53.5
شاخص PMI خدمات 52.10 53.6 54 54.2 53.8 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 4.30 4.8 5.1 5.2 5.1 5.4
دستمزد 45100.00 42693 57069 46080 49723 58781
رشد دستمزد 3.00 2.2 2.7 2.4 2.5 3
دستمزد در تولید 43398.00 40158 48506 41165 41205 49961
حداقل دستمزد 11163.00 12000 12000 12500 12500 12500
جمعیت 146.90 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 55.5 55.5 56 56 56
سن بازنشستگی مردان 60.50 60.5 60.5 61 61 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 38427 49604 49459 49508 51092
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 13388 20437 20378 20398 21050
هزینه زندگی خانواده 23700.00 24017 24340 24269 24293 25070
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 15126 14892 14848 14863 15338
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 4.30 4.3 3.8 3.2 3 3
نرخ تورم (ماهانه) -0.20 0.4 0.6 0.5 0.6 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 588.90 590 597 604 606 615
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 4.30 5.1 4.9 4.7 4.5 4
قیمت تولید 671.10 726 724 696 703 742
تغییر قیمت تولید کننده 0.30 4.5 3.6 3 2.7 2.5
تورم مواد غذایی 5.60 6.1 6.3 5.9 5.5 4.5
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 7.00 7.25 7 6.75 6.75 6.5
نرخ بهره بین بانکی 7.68 7.93 7.93 7.93 7.93 7.93
عرضه پول M2 47351.00 46497 47900 47900 48500 49200
ذخایر ارزی 529083.00 494000 500000 500000 495000 510000
وام به بخش خصوصی 28819554.00 26841327 27821120 28751189 28961627 28377542
نرخ بهره سپرده 5.41 6.04 6.04 6.04 6.04 6.04
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 11224.00 14800 19800 17500 14400 19900
حساب جاری 12100.00 32700 44100 38400 30500 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.5 5.5 5 5 5
واردات 22218.00 21400 25600 24600 25700 29900
صادرات 33442.00 36200 45400 42100 40100 49800
ذخایر طلا 2219.18 2060 2080 2080 2095 2150
تولید نفت خام 10709.00 10800 10650 10700 10900 10800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10206.00 -2200 7500 9100 5000 9800
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 19 21 21 21
بودجه دولت 2.70 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7
هزینه های دولت 4035.60 3985 4116 4100 4108 4199
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار -2.00 -2 -2 -4 -1 2
شاخص PMI تولید 49.10 52.5 52.8 53 53.4 53.5
شاخص PMI خدمات 52.10 53.6 54 54.2 53.8 54
تولید صنعتی 2.90 3.2 2.6 2.1 2.5 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50 2.5 4.5 12.9 -0.8 4.2
تولید صنعتی 2.70 2.5 2.2 2.3 2.6 2.9
تولید خودرو 110.20 136 128 129 145 158
ثبت خودرو 145545.00 155700 171000 169200 172000 178000
شاخص اقتصادی مقدم 1.60 1.6 1.5 1.6 1.8 2
پی ام آی مرکب 51.50 53.8 53.8 54 53.5 54.5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -15.00 -16 -12 -8 -5 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 -1.6 25.1 6.5 1.3 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.80 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
هزینه های مصرف کننده 11314.80 12414 12966 11496 11518 13225
نرخ وام بانکی 8.70 9.28 9.28 9.28 9.28 9.28
قیمت گازوئیل 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.61
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 6.30 5.5 5.5 4.2 4.2 4.2
میزان ساخت و ساز 0.30 1.1 1 1.2 1.4 1.7
نرخ مالکیت مسکن 87.30 85 85 84.4 84.4 84.4
خانه های مسکونی نوساز 5.80 5.6 18.2 5.9 6.2 20.1


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.