بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 63.30 64.81 65.26 65.72 66.18 67.1
بازار سهام 2954.40 2907 2878 2850 2822 2767
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.38 6.45 6.5 6.55 6.6 6.71
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 1.8 1.6 1.8 1.7 2
نرخ بیکاری 4.60 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
نرخ تورم 3.50 3.8 3.2 3 2.9 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
موازنه تجاری 14150.00 19800 17500 14400 14400 19900
حساب جاری 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.5 5 5 5 5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 21 21 21 21
بودجه دولت 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
اطمینان کسب و کار -5.00 -2 -4 -1 1 2
شاخص PMI تولید 45.60 46.9 53 53.4 53.2 53.5
شاخص PMI خدمات 55.60 54.3 54.2 53.8 53.6 54
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 4.60 4.5 4.8 4.8 5.1 5.1
دستمزد 45541.00 56403 43762 46080 49723 57643
رشد دستمزد 3.10 2.7 2.4 2.5 2.9 3
دستمزد در تولید 42597.00 47939 48034 44505 44483 48994
حداقل دستمزد 11163.00 12000 12500 12500 12500 12500
جمعیت 146.90 148 148 148 148 148
سن بازنشستگی زنان 55.50 55.5 56 56 56 56
سن بازنشستگی مردان 60.50 60.5 61 61 61 61
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 49024 49121 49459 49508 50103
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 20198 20238 20378 20398 20643
هزینه زندگی خانواده 23700.00 24056 24103 24269 24293 24585
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 14718 14746 14848 14863 15041
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.50 3.8 3.2 3 2.9 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.30 0.6 0.5 0.6 0.3 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 590.20 597 604 607 605 615
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 3.50 3.9 3.5 3.3 3.1 3.1
قیمت تولید 667.80 724 703 713 686 742
تغییر قیمت تولید کننده -4.90 3.6 3 2.8 2.6 2.5
تورم مواد غذایی 4.70 4.9 4.5 4.2 3.9 3.5
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.25 6.25 6.25
نرخ بهره بین بانکی 6.89 7.34 7.34 7.34 7.34 7.34
عرضه پول M2 48083.00 48200 48200 48500 48900 49200
ذخایر ارزی 542029.00 535000 540000 545000 550000 555000
وام به بخش خصوصی 29341866.00 27986067 28751189 29238366 29624300 28545788
نرخ بهره سپرده 5.11 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 14150.00 19800 17500 14400 14400 19900
حساب جاری 12900.00 44100 38400 30500 35200 46000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.5 5 5 5 5
واردات 20892.00 25600 24600 25700 23500 29900
صادرات 35040.00 45400 42100 40100 38200 49800
ذخایر طلا 2241.86 2260 2315 2355 2415 2465
تولید نفت خام 10900.00 10650 10600 10900 10850 10800
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10206.00 7500 9100 5000 -1600 9800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.50 19 21 21 21 21
بودجه دولت 2.70 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7
هزینه های دولت 4043.50 4141 4100 4116 4112 4223
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار -5.00 -2 -4 -1 1 2
شاخص PMI تولید 45.60 46.9 53 53.4 53.2 53.5
شاخص PMI خدمات 55.60 54.3 54.2 53.8 53.6 54
تولید صنعتی 2.60 2.6 2.1 2.5 2.3 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.50 4.5 12.9 -0.8 1.6 4.2
تولید صنعتی 3.70 2.2 2.3 2.6 2.7 2.9
تولید خودرو 134.70 128 129 145 152 158
ثبت خودرو 156848.00 171000 169200 172000 171200 178000
شاخص اقتصادی مقدم 2.20 1.5 1.6 1.8 1.5 2
پی ام آی مرکب 52.90 53.2 54 54.5 54.2 54.5
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -13.00 -12 -8 -5 -6 -7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 25.1 6.5 1.3 -0.5 22.8
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.60 1.6 1.7 1.8 1.6 1.9
هزینه های مصرف کننده 11903.70 13042 11496 12118 12106 13303
نرخ وام بانکی 8.28 8.52 8.52 8.52 8.52 8.52
قیمت گازوئیل 0.72 0.66 0.64 0.62 0.6 0.57
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 6.30 5.5 4.2 4.2 4.2 4.2
میزان ساخت و ساز 1.00 1 1.2 1.4 1.5 1.7
نرخ مالکیت مسکن 87.30 85 84.4 84.4 84.4 84.4
خانه های مسکونی نوساز 6.50 18.2 5.9 6.2 6.2 20.1


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.