بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 68.86 69.44 69.89 70.36 70.82 71.76
بازار سهام 2780.65 2703 2651 2600 2551 2452
اوراق قرضه دولتی ده ساله 5.48 5.54 5.59 5.63 5.67 5.76

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 -3.1 -3.5 -2 0.6 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 -13 -9.8 -4.5 0.5 1.9
نرخ بیکاری 5.80 5.5 6.1 7.3 8 7.5
نرخ تورم 3.10 3.3 3.7 4 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4
نرخ بهره 5.50 5.25 5.25 5.25 5 5
موازنه تجاری 9313.00 14400 13700 19900 16800 18600
حساب جاری 21700.00 11000 7000 19800 19800 18200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.60 17.2 17.2 17.2 18.5 18.5
بودجه دولت 1.80 -5.2 -5.2 -5.2 -2 -2
اطمینان کسب و کار -7.00 -23 -18 -16 -9 -7
شاخص PMI خدمات 12.20 41.9 47 48.5 51.7 52.3
شاخص PMI تولید 36.20 39.5 43.8 46.2 48.7 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -39 -37 -30 -18 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.20 1.3 -0.5 22.8 22.8 21
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 13.00 13 13 13 13 13

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 5.80 5.5 6.1 7.3 8 7.5
افراد شاغل 71.40 72.7 72.7 72.9 72.9 73
افراد بیکار 4.30 3.92 3.92 3.96 3.96 3.96
نرخ اشتغال 59.10 60 60 60.4 60.4 60.7
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 62.5 62.5 62.7 62.7 63
بهره وری 2.80 2 2 2 2 2
دستمزد 50926.00 50582 46862 64106 48675 65709
رشد دستمزد 5.90 2.5 2.9 3 3 2.5
دستمزد در تولید 43243.00 44651 43832 44540 44540 45654
حداقل دستمزد 12130.00 12130 12130 12130 12900 12900
جمعیت 146.80 147 147 147 147 147
سن بازنشستگی زنان 55.50 56 56 56 56 56.5
سن بازنشستگی مردان 60.50 61 61 61 61 61.5
هزینه زندگی خانواده 23700.00 24293 24387 24411 24411 25021
هزینه زندگی انفرادی 14500.00 14863 14921 14935 14935 15308
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900.00 20398 20477 20497 20497 21009
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300.00 49508 49701 49749 49749 50993

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 3.10 3.3 3.7 4 4 4.3
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.6 0.3 0.6 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 604.70 608 609 616 624 643
قیمت مصرف کننده اصلی 100.50 100 100 100 100 100
اندازه اصل تورم 2.90 3.2 3.5 3.8 3.8 4
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 118.53 124 124 123 123 129
قیمت تولید 606.30 713 686 742 670 757
تغییر قیمت تولید کننده -10.40 2.8 2.6 2.5 2.5 2
تورم مواد غذایی 2.20 3.8 4.2 4.5 4.5 5.5

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 5.50 5.25 5.25 5.25 5 5
نرخ بهره بین بانکی 6.72 6.35 6.35 6.35 6.1 6.1
عرضه پول M2 52951.70 48500 48900 49200 49200 49800
ذخایر ارزی 566012.00 545000 550000 544300 544300 565000
ترازنامه بانک مرکزی 50797025.00 46257000 48927000 51441000 54458000 65257000
وام به بخش خصوصی 29602154.00 27476884 28383267 28404156 29750165 28943835
نرخ بهره سپرده 4.32 4.32 4.32 4.32 4.07 4.07
نسبت ذخیره نقدی 8.00 8 8 8 8 8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 9313.00 14400 13700 19900 16800 18600
حساب جاری 21700.00 11000 7000 19800 19800 18200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.00 5.1 5.1 5.1 4.5 4.5
واردات 20299.00 22800 22500 24200 24200 27500
صادرات 29612.00 34500 36200 41000 41000 43500
گردش سرمایه 10370.26 12000 14200 14200 14200 14200
ذخایر طلا 2299.20 2355 2415 2465 2465 2680
تولید نفت خام 10884.00 10500 11000 11000 11500 11500
فروش اسلحه 6409.00 8500 8500 8500 8500 8500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5885.00 5000 -1600 9800 9800 9800

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 14.60 17.2 17.2 17.2 18.5 18.5
بودجه دولت 1.80 -5.2 -5.2 -5.2 -2 -2
ارزش بودجه دولت 122.88 920 920 -800 -800 -850
هزینه های دولت 4226.90 3868 3914 4037 4248 4113
درآمدهای دولت 922333969.30 9500000 9500000 34600000 34600000 35800000
هزینه های مالی 8601941.90 8500000 8500000 35400000 35400000 36700000
مخارج نظامی 64193.00 70000 70000 70000 70000 70000


تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار -7.00 -23 -18 -16 -9 -7
شاخص PMI خدمات 12.20 41.9 47 48.5 51.7 52.3
شاخص PMI تولید 36.20 39.5 43.8 46.2 48.7 50.5
تولید صنعتی -6.60 -15.8 -9.5 2.5 3.5 8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.20 -0.8 1.6 4.2 4.2 3.8
تولید صنعتی -10.00 2.6 2.7 2.9 2.9 3.2
استفاده از ظرفیت 59.00 65 65 66 66 66
تغییرات موجودی انبار -615.20 190 190 -520 -520 -440
تولید خودرو 110.90 145 152 158 158 165
ثبت خودرو 38922.00 172000 171200 178000 178000 185000
شاخص اقتصادی مقدم -12.00 1.8 1.5 2 2 2.3
استخراج معدن -3.20 -4 3 4.2 4.2 3.4
پی ام آی مرکب 13.90 42 47.5 49.1 52 53.2
ورشکستگی 2538.00 3380 3380 3090 3090 3120
سود شرکت سهامی 1569.90 2000 3200 17700 17700 17700

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده -11.00 -39 -37 -30 -18 -15
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 10.20 1.3 -0.5 22.8 22.8 21
تغییرات سالیانه خرده فروشی -23.40 -7.5 -4.8 -1.9 2.5 4.2
هزینه های مصرف کننده 13378.50 11388 12339 12776 13445 13019
تسهیلات اعتباری خریدار 17914782.00 15530198 16455642 16777601 18004356 17096376
نرخ وام بانکی 7.75 7.48 7.48 7.48 7.23 7.23
قیمت گازوئیل 0.64 0.55 0.52 0.5 0.47 0.45

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 8.00 4.2 4.2 4.2 4.2 3.6
میزان ساخت و ساز 2.30 1.4 1.5 1.7 1.7 2.1
خانه های مسکونی نوساز 3.00 6.2 6.2 20.1 20.1 22.4
نرخ مالکیت مسکن 89.00 84.4 84.4 84.4 84.4 84


روسیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.