سنگاپور - نرخ تورم (ماهانه) - پیش بینیسنگاپور قیمت ها گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
نرخ تورم 0.7 1 1.2 1.4 1.5 2.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100 103 101 102 103 110
قیمت مصرف کننده اصلی 104 109 105 106 107 118
اندازه اصل تورم 1.9 1.9 1.2 1.5 1.8 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 107 107 106 109 112
قیمت تولید 87.2 92.18 88.43 93.65 96.38 109
قیمت صادرات 90.7 91 91.3 89.2 89.2 88
قیمت واردات 88.6 90.3 91.4 91.2 88.9 107
تورم مواد غذایی 1.7 1.5 1.4 1.2 1.3 1.7
تغییر قیمت تولید کننده 12.7 13.8 10.4 8.9 7 11.5
CPI مسکن آب و برق 89.9 90.36 90.35 92.19 91.92 93.94
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.2 109 99.68 100 103 117
[+]