قیمت روز سال
Burson Auto Parts 6.28 0.03 0.40% -15.66%
Jardine Cycle 35.52 0.13 0.37% 86.75%