سوئیس تجارت گذشته Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
اطمینان کسب و کار 100 108 108 108 107 105
شاخص PMI تولید 57.4 60.9 60.2 59.7 54.85 57.2
تولید صنعتی 8.3 6.3 6.13 5.56 7.21 6.14
تولید صنعتی 8.8 5.54 6.31 5.46 6.52 6.5
استفاده از ظرفیت 84.7 83.85 85.45 85.24 85.69 85.28
سفارشات کارخانه 11.4 3.86 3.45 4.58 5.81 6.02
تغییرات موجودی انبار -632 -1601 -1137 -634 -830 -992
ورشکستگی 13257 13816 13805 13794 13783 13867
ثبت خودرو 22.57 27.32 28.83 29.44 29.56 29.49
سرعت اینترنت 21683 25670 26030 27250 27789 33087
آدرس های IP 3855605 3934668 3953168 3970973 3988802 4140199
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -39.1 -8.6 -14.4 -4.6 5.1 12.2
استخراج معدن -2.7 -3.01 -0.75 0.29 1.12 0.76
شاخص رقابتی 82.59 83.09 83.09 83.09 83.09 85.59
رتبه رقابتی 4 4 4 4 4 4
آسانی کسب و کار 38 34 37 38 39 41
شاخص فساد مالی 85 85 85 85 85 85
رتبه فساد مالی 3 3 3 3 3 3
[+]