20/05/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی APR TRY1.2T TRY1.2T
21/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAY 55.3 63.5
23/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار MAY 105.5
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت MAY 75%
28/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی MAY 84.7
31/05/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری APR $-2.14B
07:00 AM
TR
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی Q1 -2.4%
07:00 AM
TR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 -3%
08:15 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست APR 4.33%
11:00 AM
TR
گزارش مالی ثبات مالی CBRT
03/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) MAY 19.5%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.69%
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI MAY 46.8
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI MAY 2.98%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) MAY 30.12%
07/06/2019 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی MAY TRY-14.25B
12/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 24%
14/06/2019 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
حساب جاری APR $-0.59B


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.