03/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ تورم (سالانه) FEB 15.61% 14.97%
07:00 AM
TR
نرخ تورم (ماهانه) FEB 0.91% 1.68%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه PPI FEB 1.22% 2.66%
07:00 AM
TR
PPI (سالانه) FEB 27.09% 26.16%
04/03/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 26/FEB $54.5B $53.86B
05/03/2021 واقعی قبلی
02:30 PM
TR
تراز خزانه نقدی FEB TRY-3.46B TRY-26.13B ®
10/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
نرخ بیکاری DEC 12.9%
11/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
حساب جاری JAN $-3.21B
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 05/MAR $54.5B
12/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JAN 9.0%
07:00 AM
TR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JAN -4.2%
07:00 AM
TR
تغییرات سالیانه خرده فروشی JAN 0.6%
15/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TR
موازنه بودجه FEB TRY-24.15B
18/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
اعلام نرخ بهره TCMB 17%
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 12/MAR
19/03/2021 واقعی قبلی
10:30 AM
TR
تولید خودرو (سالانه) FEB -3.3%
02:30 PM
TR
بدهی دولت مرکزی FEB TRY1.838T
23/03/2021 واقعی قبلی
08:00 AM
TR
تغییرات سالیانه ورود توریست FEB -71.48%
24/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
ضریب اطمینان مصرف کننده MAR 84.5
25/03/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
TR
MPC Meeting Summary
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 19/MAR
26/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اطمینان کسب و کار MAR 109.3
07:00 AM
TR
استفاده از ظرفیت MAR 74.9%
31/03/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
موازنه تجاری FEB $-3.03B
07:00 AM
TR
شاخص اعتماد اقتصادی MAR 95.8
01/04/2021 واقعی قبلی
07:00 AM
TR
اتاق بازرگانی استانبول استان PMI MAR 51.7
11:30 AM
TR
ذخایر ارزی 26/MAR


ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی

ترکیه - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.