بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 7.62 7.77 7.86 7.95 8.04 8.22
بازار سهام 1119.56 1065 1028 993 959 890
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.95 14.02 14.38 14.76 15.14 15.91

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.00 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.90 -6.7 -4.2 3.8 10.5 5.1
نرخ بیکاری 13.40 17.4 18 17.5 16 14.7
نرخ تورم 11.77 11.4 10 8.9 7.5 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.25 9.5 9.5
موازنه تجاری -2696.87 300 -1700 600 2380 -1900
حساب جاری -1817.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
بودجه دولت -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
اطمینان کسب و کار 105.30 97 96 80 86 90
شاخص PMI تولید 54.30 54.7 49.5 50.5 54 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.00 60 68 60 65 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -11.00 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -9.90 -6.7 -4.2 3.8 10.5 5.1
تولید ناخالص داخلی 754.41 650 650 740 740 740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 386508425.70 434923029 458290356 421222541 427091810 481663164
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101283418.30 102405667 116575887 105098926 111918177 122521257
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999.00 13600 13600 14400 14400 14400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167.40 26700 26700 27500 27500 27500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18683446.00 53773769 24541654 11650955 20645208 25793278
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28947529.10 29038469 28395163 25477042 31987020 29843316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56957006.40 66008895 74969915 72706680 62937492 78793381
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45602560.83 43434431 45352558 50221814 50390830 47665538
تولید ناخالص داخلی از خدمات 76463061.30 99441481 109496895 96758642 84491683 115081237

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.40 17.4 18 17.5 16 14.7
افراد شاغل 26531.00 25600 24700 25200 25800 26600
افراد بیکار 4101.00 5490 5510 5410 4980 4750
نرخ مشارکت نیروی کار 48.60 47.5 48.2 49.1 50.5 52.5
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 4 3.2 4.1 3.8 3
نرخ بیکاری جوانان 26.10 26.7 27.3 26.8 25.3 24.8
هزینه های کار 256.60 220 200 192 198 208
حداقل دستمزد 2943.00 2943 2943 3680 3680 3680
دستمزد در تولید 182.65 170 175 185 192 206
جمعیت 83.15 82.68 84.38 83.81 83.81 85.57
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 41.60 42.7 43 43.7 44.2 45

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 11.77 11.4 10 8.9 7.5 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.86 0.7 0.5 0.6 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 472.61 476 485 491 501 518
قیمت مصرف کننده اصلی 399.95 402 409 411 427 440
اندازه اصل تورم 11.03 10.5 9.8 9.5 8.5 7.5
قیمت تولید 501.85 507 491 504 519 525
تغییر قیمت تولید کننده 11.53 12.5 8.1 7.5 7 6.9
تورم مواد غذایی 13.51 12.9 10 9.1 8 7.5
CPI مسکن آب و برق 510.03 521 536 541 538 573
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 461.90 464 468 456 477 499
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 181.13 182 186 188 192 198

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.25 9.5 9.5
نرخ بهره بین بانکی 12.68 12.68 12.68 12.68 11.93 11.93
عرضه پول M1 1212125110.40 1211000000 1414000000 1495000000 1575000000 1815000000
عرضه پول M2 3200919339.40 3350000000 3497000000 3654000000 3799000000 3955000000
ترازنامه بانک 5613388052.00 5982000000 5909000000 6109000000 6242000000 6549000000
وام به بخش خصوصی 1653607565.00 1219577398 1254073554 1489302495 1777890451 1318031305
نرخ بهره سپرده 8.75 8.75 8.75 8.75 8 8
نرخ وام 11.75 11.75 11.75 11.75 11 11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.70 165 165 171 171 171
نسبت ذخیره نقدی 17.00 17 17 17 17 17
ترازنامه بانک مرکزی 1144361908.00 1125000000 1295000000 1542000000 1689000000 1605000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -2696.87 300 -1700 600 2380 -1900
حساب جاری -1817.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 17708.81 15100 18400 17200 14400 19100
صادرات 15011.94 15400 16700 17800 16780 17200
بدهی خارجی 431034.00 451000 465000 475000 481000 495000
گردش سرمایه -3711.00 -2000 -1870 -1840 -780 2850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833.00 290 650 720 590 690
درآمد گردشگری 788.00 3400 1600 2800 4000 2500
ورود توریست 932927.00 2170000 1400000 1500000 2910000 1700000
تولید نفت خام 60.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
بودجه دولت -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -28207544.00 -20600000 -46000000 -46000000 -14600000 -38000000
هزینه های دولت 61578543.60 62500000 77500000 62800000 68000000 65900000
درآمدهای دولت 85801708.00 57500000 68800000 46000000 68500000 76500000
بدهی های دولت 1810400.00 1800000 1910000 1960000 1990000 1940000
هزینه های مالی 114009252.00 99000000 125000000 98000000 101000000 119500000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 105.30 97 96 80 86 90
شاخص PMI تولید 54.30 54.7 49.5 50.5 54 52.5
تولید صنعتی 4.40 -3.2 -2.8 2.5 4 5.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.40 -2.2 0.9 1 0.6 0.5
تولید صنعتی 5.10 -2.6 -3 2.8 4.4 5.5
استفاده از ظرفیت 74.60 72.5 72 74 75.8 75
ورشکستگی 1305.00 2980 3200 1750 1560 2520
مجموع فروش خودرو 61533.00 36200 69000 48000 44800 75000
تولید خودرو 75341.00 122200 125400 115400 99500 136400
ثبت خودرو 138883.00 38700 51000 55000 38700 59000
شاخص اقتصادی مقدم 3.73 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
استخراج معدن -4.90 -6 -4 -4 2.5 4.4

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 82.00 60 68 60 65 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.50 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.90 -6.4 2.7 3.6 5.5 6.2
هزینه های مصرف کننده 230395356.80 255952492 265625798 250362171 254586869 279172713
تسهیلات اعتباری خریدار 788005952.00 516098398 563966366 663209474 760396949 592728651
اعتبار بخش خصوصی 2653737137.00 1916907000 1993290339 2346936474 2819600234 2094948147
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.10 19 19 25 25 25
شاخص خوشبینی اقتصادی 85.90 84 78 81 84 85
قیمت گازوئیل 0.91 0.86 0.82 0.78 0.74 0.7

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 141.40 136 125 129 130 138
فروش خانه جدید 52123.00 59900 94400 55400 67800 105500
خانه های مسکونی نوساز 8207.00 1400 6900 4900 1750 9100
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60 60 59.5 59.5 59.5
جواز ساختمان 72032.00 13400 65000 32000 6500 85000
فروش خانه موجود 118285.00 104900 132500 84800 137900 142500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.