بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
پول 7.47 7.41 7.5 7.58 7.67 7.84
بازار سهام 1531.05 1476 1425 1376 1329 1234
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.06 13.35 13.7 14.06 14.42 15.16

بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.8 2.9 2 1.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 3.8 10.5 6.1 5.1 4.6
نرخ بیکاری 12.90 15.1 15.5 15.2 14.7 12.9
نرخ تورم 15.61 11.9 10.5 10.2 9.5 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.91 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6
نرخ بهره 17.00 17 17 16.5 15 12.5
موازنه تجاری -3034.04 -3800 600 2380 100 100
حساب جاری -3210.00 -1630 -1780 -2680 -2200 -2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 45.6 45.6 45.6 45.6 49
بودجه دولت -2.90 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4
اطمینان کسب و کار 109.30 107 105 100 96 100
شاخص PMI تولید 51.70 52.3 54 53.6 52.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.50 74.6 73.6 75 79 84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.20 1.5 0.8 -1.2 0.5 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 1.8 2.9 2 1.5 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.90 3.8 10.5 6.1 5.1 4.6
تولید ناخالص داخلی 754.41 740 740 740 740 810
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 512715333.10 421283778 427310044 532499916 527481066 551745195
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133971217.30 105111804 111791178 141016085 139686999 146112601
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999.00 14400 14400 14400 14400 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167.40 27500 27500 27500 27500 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 26744472.00 11596968 20703029 65281148 64665868 67640498
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25691275.70 25503112 32131448 34901726 34572775 36163122
تولید ناخالص داخلی از ساخت 84786842.20 72708296 63100127 81246936 80481178 84183312
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51468251.67 50221984 50442459 50576315 50099630 52404213
تولید ناخالص داخلی از خدمات 122923198.60 96758642 84491683 116671238 115571603 120887897

کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بیکاری 12.90 15.1 15.5 15.2 14.7 12.9
افراد شاغل 27066.00 25200 25800 26200 26600 28600
افراد بیکار 4005.00 4910 4980 4840 4750 4550
نرخ مشارکت نیروی کار 49.40 49.1 50.5 51.7 51.9 52.9
نرخ بیکاری بلند مدت 3.30 3.2 3.8 3.6 3 2.8
نرخ بیکاری جوانان 24.90 25.6 26.7 27.1 22.5 26.3
هزینه های کار 222.42 232 264 230 222 228
حداقل دستمزد 3577.50 3578 3578 3578 3578 4250
دستمزد در تولید 243.96 236 195 238 228 234
جمعیت 83.15 83.81 83.81 83.81 85.57 86.76
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 43.10 42.4 42.6 43 43.6 44.5

قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ تورم 15.61 11.9 10.5 10.2 9.5 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.91 0.6 0.5 0.6 0.4 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 517.96 504 515 526 553 596
قیمت مصرف کننده اصلی 432.69 422 438 448 466 499
اندازه اصل تورم 16.21 12.6 11.2 10.6 9.4 7
قیمت تولید 590.52 560 564 593 602 695
تغییر قیمت تولید کننده 27.09 19.5 16.2 15.1 12.3 8.9
تورم مواد غذایی 18.40 18 14 12 10 8
CPI مسکن آب و برق 553.60 556 553 567 585 631
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 523.15 469 491 518 564 608
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 193.48 193 197 202 212 228

پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ بهره 17.00 17 17 16.5 15 12.5
نرخ بهره بین بانکی 17.53 17.53 17.53 17.03 15.53 13.53
عرضه پول M1 1200674628.00 1495000000 1575000000 1665000000 1815000000 1915000000
عرضه پول M2 3336124406.10 3654000000 3799000000 3846000000 3955000000 4047000000
ترازنامه بانک 6056499998.00 6509000000 6642000000 6485000000 6549000000 6949000000
وام به بخش خصوصی 1716176559.00 1489302495 1777890451 1839956420 1829313887 1913462326
نرخ بهره سپرده 15.50 15.5 15.5 15 13.5 11.5
نرخ وام 18.50 18.5 18.5 18 16.5 14.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.70 171 171 171 171 177
نسبت ذخیره نقدی 19.00 19 19 19 19 17
ترازنامه بانک مرکزی 1254641122.00 1542000000 1689000000 1592000000 1605000000 1857000000

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
موازنه تجاری -3034.04 -3800 600 2380 100 100
حساب جاری -3210.00 -1630 -1780 -2680 -2200 -2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3.2
واردات 18079.38 17200 14400 14900 19100 20100
صادرات 15045.34 17800 16780 16900 17200 18100
بدهی خارجی 435121.00 475000 481000 487000 495000 520000
گردش سرمایه -2490.00 -1840 -780 1250 2850 4450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1027.00 720 590 650 690 750
درآمد گردشگری 3914.00 3760 6500 5100 5200 5650
ورود توریست 509787.00 1500000 2910000 3620000 1700000 2110000
تولید نفت خام 64.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 45.6 45.6 45.6 45.6 49
بودجه دولت -2.90 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1 -4.4
ارزش بودجه دولت -24.15 -36 -22 -28 -34 -32
هزینه های دولت 78810997.60 62800000 68000000 66700000 65900000 67500000
درآمدهای دولت 89.61 45 72 85 78 85
بدهی های دولت 1837639.00 1960000 1990000 1970000 1940000 1980000
هزینه های مالی 113.76 98 101 118 120 116

مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
نرخ مالیات شرکت 22.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
اطمینان کسب و کار 109.30 107 105 100 96 100
شاخص PMI تولید 51.70 52.3 54 53.6 52.5 52.5
تولید صنعتی 9.00 2.5 4 2.9 5.4 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 1 0.6 -1.6 0.5 0.5
تولید صنعتی 9.50 2.8 4.4 2.5 5.5 3.2
استفاده از ظرفیت 74.90 74 75.8 75.5 75 77
ورشکستگی 958.00 1750 1560 2210 2520 1200
مجموع فروش خودرو 43728.00 56000 68800 92100 95000 102000
تولید خودرو 106176.00 115400 99500 130200 136400 145500
ثبت خودرو 117313.00 65000 78700 109700 69000 87000
شاخص اقتصادی مقدم 2.99 3.8 4.5 6.4 5.1 4.6
استخراج معدن 6.00 2 2.5 5.6 4.4 2.3

مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 84.50 74.6 73.6 75 79 84
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.20 1.5 0.8 -1.2 0.5 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.60 3.6 5.5 5.6 6.2 4.5
هزینه های مصرف کننده 301125200.60 250188489 253995425 317609513 314616021 329088358
تسهیلات اعتباری خریدار 836038592.00 663209474 760396949 856440727 876993351 917335045
اعتبار بخش خصوصی 2797490728.00 2346936474 2819600234 2943493440 2954885158 3090809875
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.70 25 25 25 25 25
شاخص خوشبینی اقتصادی 95.80 98 95 92 99 95
قیمت گازوئیل 0.99 0.94 0.89 0.85 0.81 0.77

مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
شاخص مسکن 154.80 170 165 162 164 175
فروش خانه جدید 36898.00 55400 67800 68500 105500 117500
خانه های مسکونی نوساز 13975.00 4900 1750 3600 9100 10500
نرخ مالکیت مسکن 59.10 59.5 59.5 59.5 59.5 59
جواز ساختمان 89075.00 32000 6500 15600 85000 98000
فروش خانه موجود 69083.00 84800 137900 119200 142500 155500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.