بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 5.89 5.72 5.8 5.87 5.95 6.12
بازار سهام 93204.97 103184 101367 99582 97828 94414
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.18 13.58 13.98 14.38 14.8 15.67
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.6 0.7 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 -1.2 1.2 1.5 1.9 2
نرخ بیکاری 13.90 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
نرخ تورم 9.26 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.99 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
نرخ بهره 16.50 15 14.25 14.25 13.25 13.25
موازنه تجاری -2500.39 -400 800 800 -700 1000
حساب جاری 2604.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار 98.80 97 99 100 102 101
شاخص PMI تولید 50.00 49.5 50.7 53.2 52 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.80 56 59 62 64 68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.20 0.6 0.7 1 0.9 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.50 -1.2 1.2 1.5 1.9 2
تولید ناخالص داخلی 766.51 758 765 765 765 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 426348297.20 455471135 456373058 391201762 432743522 464580558
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104251294.60 122009450 122251053 104488160 105815064 124449639
تولید ناخالص داخلی سرانه 15026.70 15400 15900 15900 15900 15900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25286.60 25400 26100 26100 26100 26100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17848921.00 25035902 25085478 10782508 18116655 25536620
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29287888.30 31286664 31348618 24970094 29727207 31912398
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70922402.50 74464245 74611699 67814156 71986239 75953530
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46799195.63 45452084 45542089 46660249 47501184 46361126
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99589464.40 107835749 108049285 90234365 101083306 109992464
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 13.90 15.1 15.6 15.2 14.9 14.2
نرخ مشارکت نیروی کار 53.10 53.4 53.2 53.4 53.5 53.6
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 3.5 4 3.6 3.3 2.6
نرخ بیکاری جوانان 27.10 25.4 25.9 25.5 25.2 24.5
هزینه های کار 200.63 201 205 207 211 215
حداقل دستمزد 2558.40 2558 3020 3020 3020 3020
دستمزد در تولید 194.11 195 195 201 208 215
جمعیت 82.00 82.34 82.68 82.68 82.68 82.68
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1550 1600 1600 1600 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3100 3200 3200 3200 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00 2950 3100 3100 3100 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1800 1850 1850 1850 1850
نرخ اشتغال 45.50 46.6 46.8 46.5 46.7 47
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 9.26 11.5 10.1 8.9 9.1 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.99 0.7 0.5 0.6 0.8 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 427.04 439 443 450 466 477
قیمت مصرف کننده اصلی 364.05 376 368 378 392 405
اندازه اصل تورم 7.54 10.9 8.5 7.1 7.6 7.5
قیمت تولید 450.55 453 472 501 489 489
تغییر قیمت تولید کننده 2.45 7 9.2 9.6 8.5 8.1
تورم مواد غذایی 9.52 12.9 11.5 9.5 8.9 8.4
CPI مسکن آب و برق 467.95 495 475 474 511 537
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 416.46 422 424 436 454 459
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 16.50 15 14.25 14.25 13.25 13.25
نرخ بهره بین بانکی 16.06 25.63 24.13 14.37 14.37 24.13
عرضه پول M1 655467404.20 659000000 685000000 715000000 751000000 816000000
عرضه پول M2 2289717355.30 2380000000 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000
وام به بخش خصوصی 1275167269.00 1516000000 1200362046 1301062334 1305206614 1678000000
نرخ بهره سپرده 15.00 22.5 15 14.25 14.25 20
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.00 179 182 182 182 182
نرخ وام 18.00 25.5 24 17.25 17.25 24
ترازنامه بانک مرکزی 751059560.00 887000000 945000000 1050000000 1150000000 1225000000
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -2500.39 -400 800 800 -700 1000
حساب جاری 2604.00 -1020 -1850 -2400 2100 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
واردات 15023.72 14600 17100 16900 15100 17400
صادرات 12523.33 14200 17900 16200 16400 18400
بدهی خارجی 446860.00 439000 440000 445000 451000 465000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200.00 14000 15100 15100 15100 15100
درآمد گردشگری 3338.00 10150 4950 8900 15100 10600
ورود توریست 6307508.00 1920000 2360000 4862000 4322000 2010000
تولید نفت خام 60.00 60 60 60 60 60
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 34.2 36.6 36.6 36.6 36.6
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
هزینه های دولت 62009834.30 70190016 70329006 59033956 62939982 71593816
بدهی های دولت 1248300.00 1450000 1520000 1580000 1640000 1710000
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 98.80 97 99 100 102 101
شاخص PMI تولید 50.00 49.5 50.7 53.2 52 53.2
تولید صنعتی -3.60 1.5 2.7 2.8 3.2 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.80 0.6 0.6 0.5 -0.6 0.5
تولید صنعتی -2.80 1.2 2.6 3 2.6 2.7
ورشکستگی 1011.00 2250 1050 920 1250 2050
مجموع فروش خودرو 41992.00 65000 45500 46800 24200 69000
تولید خودرو 52242.00 119700 125900 108100 132200 125400
ثبت خودرو 39110.00 45000 52500 34900 38700 51000
تولید فولاد 2633.51 2600 2600 2850 2850 2730
استخراج معدن -6.00 2.7 2.2 1.4 2.5 2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.80 56 59 62 64 68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.6 0.5 0.6 -0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.30 0.5 1.5 2.8 2.3 2.7
هزینه های مصرف کننده 251577716.40 259872892 260387492 233392067 255351382 265070350
تسهیلات اعتباری خریدار 553160126.00 520772874 515354235 525351149 534298283 531188332
اعتبار بخش خصوصی 1983150723.00 2024000000 1867788684 2002324972 2014230017 2081000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 86.00 79 81 84 86 88
قیمت گازوئیل 1.23 1.17 1.14 1.07 1.04 1.14
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 113.20 115 117 119 119 122
فروش خانه جدید 38931.00 60000 45800 54200 51900 61400
جواز ساختمان 9477.00 72000 28900 10200 32400 75000
فروش خانه موجود 63305.00 62300 56500 59800 61900 69500
خانه های مسکونی نوساز 1733.00 7500 3800 2100 2700 7900
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60.5 60 60 60 60


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.