بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 16.35 16.35 16.8 17.26 17.73 18.72
بازار سهام 2450.84 2275 2172 2073 1979 1803
اوراق قرضه دولتی ده ساله 22.78 24.08 24.55 25.03 25.53 26.54

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.1 0.8 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.10 3.8 4.5 4.4 3.6 4
نرخ بیکاری 11.50 12 11.8 11.6 11.7 11.1
نرخ تورم 69.97 74 60 55 45 24.5
نرخ تورم (ماهانه) 7.25 1.1 0.9 0.5 0.7 0.7
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 14
موازنه تجاری -8168.98 -4200 -4860 -2600 -2600 -3500
حساب جاری -5554.00 -3200 -2890 -2480 -2480 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 45 45 45 43 43
بودجه دولت -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5 -5
اطمینان کسب و کار 109.40 107 108 110 110 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.20 54.1 54.6 54 54 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 67.60 71 77 84 89 95
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 1 -0.8 0.7 0.7 0.7
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.50 1.1 0.8 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 9.10 3.8 4.5 4.4 3.6 4
تولید ناخالص داخلی 720.10 690 690 690 750 750
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 559661252.30 449154083 486438919 561314850 584286347 607657801
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134728019.30 117036866 127119692 135528893 140656052 146282294
تولید ناخالص داخلی سرانه 12035.03 12600 12600 12600 13400 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28384.99 28600 28600 28600 29200 29200
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 11.00 1.5 1.5 1.5 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 27930718.00 12518580 19667129 60587838 29159670 30326056
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24139239.10 25171356 30137207 31117345 25201366 26209420
تولید ناخالص داخلی از ساخت 96056220.80 82540608 85434034 87410700 100282695 104294002
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 54238566.43 51963004 51877959 53884440 56625063 58890066
تولید ناخالص داخلی از خدمات 139898499.90 100800935 113735862 135343364 146054034 151896195

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 11.50 12 11.8 11.6 11.7 11.1
افراد شاغل 29956.00 29500 29450 29470 29550 29800
افراد بیکار 3894.00 4090 4120 4080 3970 3850
نرخ مشارکت نیروی کار 52.60 51.7 51.8 52 52.2 52.6
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 4 3.8 3.6 3.7 3.7
نرخ بیکاری جوانان 21.00 21.5 21.3 21.1 21.2 21.2
هزینه های کار 293.72 312 320 327 336 345
دستمزد 3960.00 5600 5600 5600 6300 6300
دستمزد در تولید 348.02 366 377 384 389 402
حداقل دستمزد 5008.50 5008 5008 5008 6700 6700
جمعیت 84.68 84.75 84.75 84.75 85.88 85.88
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 46.50 45.8 45.6 45.7 45.9 46.3

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 69.97 74 60 55 45 24.5
نرخ تورم (ماهانه) 7.25 1.1 0.9 0.5 0.7 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 904.79 953 913 1065 1223 1326
قیمت مصرف کننده اصلی 680.19 610 612 702 774 790
اندازه اصل تورم 52.37 32 29 25 19 12.5
قیمت تولید 1423.27 1214 1169 1482 1798 1853
تغییر قیمت تولید کننده 121.82 75 57.6 45 36 25
تورم مواد غذایی 89.10 51.2 49.5 42 36 25
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 7.67 2.9 2.2 1.5 1.6 0.7
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 346.79 365 350 408 469 508
CPI مسکن آب و برق 906.81 998 996 1065 1224 1325
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1094.98 1107 1117 1123 1130 1138

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 14.00 14 14 14 14 14
نرخ بهره بین بانکی 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63 15.63
عرضه پول M1 2330670367.20 1678000000 1742000000 1915000000 1915000000 2015000000
عرضه پول M2 5856056764.60 4437000000 4574000000 4547000000 4547000000 4557000000
ترازنامه بانک 10140316743.00 6862000000 6913000000 6949000000 6949000000 7229000000
وام به بخش خصوصی 2699686918.00 1936976203 2005374047 2505707514 2796875647 2605935815
نرخ بهره سپرده 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
نسبت ذخیره نقدی 25.00 27 27 25 23 19
ترازنامه بانک مرکزی 2522670738.00 1825000000 1889000000 1957000000 1957000000 2157000000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173.00 175 175 175 175 171
نرخ وام 15.50 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری -8168.98 -4200 -4860 -2600 -2600 -3500
حساب جاری -5554.00 -3200 -2890 -2480 -2480 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -6.5 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5
واردات 30877.70 23700 22460 21400 21400 23100
صادرات 22708.73 19500 17600 18800 18800 19600
بدهی خارجی 441064.00 494000 501200 515000 515000 525000
گردش سرمایه -7357.00 -1000 1980 4450 4450 5540
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 290.00 710 810 750 750 880
درآمد گردشگری 5450.00 6600 5890 5650 5650 6200
ورود توریست 2574423.00 2699653 3714397 2045655 1693790 2110000
تولید نفت خام 63.00 69 72 75 75 75

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 45 45 45 43 43
بودجه دولت -2.70 -5.5 -5.5 -5.5 -5 -5
ارزش بودجه دولت -50.17 -16 -22 -31 -31 -21
هزینه های دولت 75821609.20 74000000 65687721 77500000 79157760 75100000
درآمدهای دولت 116.10 79 94 85 85 96
بدهی های دولت 3125300.00 2944400 2944400 2944400 2944400 2944400
هزینه های مالی 214.28 95 116 116 116 117

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 109.40 107 108 110 110 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 49.20 54.1 54.6 54 54 54
تولید صنعتی 9.60 4.4 4 3.6 3.6 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 1.2 -0.7 0.8 0.8 0.8
تولید صنعتی 10.65 5.4 4.7 3.8 3.8 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.00 77.4 77.6 77.5 77.5 78
ورشکستگی 1424.00 1650 2400 1400 1400 1150
مجموع فروش خودرو 60035.00 75600 97600 102000 102000 108000
تولید خودرو 107167.00 101900 112710 130574 118956 124787
ثبت خودرو 97974.00 85900 117500 87000 87000 98000
شاخص اقتصادی مقدم 6.17 5.2 4.6 3.8 3.8 3.8
استخراج معدن 2.94 4 3.6 3 3 3

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 67.60 71 77 84 89 95
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 1 -0.8 0.7 0.7 0.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.50 4.6 2 1.8 3.1 3.8
هزینه های مصرف کننده 363070054.60 267558938 293570723 338701395 379045137 394206942
تسهیلات اعتباری خریدار 1124758997.00 933853634 999995133 1076222781 1124472672 1119271693
اعتبار بخش خصوصی 4145230359.00 3142045202 3277756941 3863363721 4294458652 4017898270
قیمت گازوئیل 1.37 1.42 1.47 1.52 1.57 1.57
شاخص خوشبینی اقتصادی 96.70 95 99 105 103 102
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.50 29 29 29 29 32

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 347.50 216 220 226 226 245
فروش خانه موجود 96637.00 146000 120500 145500 145500 168500
جواز ساختمان 57901.00 72500 55900 98000 98000 111000
نرخ مالکیت مسکن 57.90 59 59 59 59 58.6
خانه های مسکونی نوساز 9367.00 9600 10500 17700 17700 19500
فروش خانه جدید 36421.00 65100 52600 109500 109500 109500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.