بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 6.86 6.94 7.02 7.1 7.18 7.34
بازار سهام 118826.68 115234 111272 107441 103741 96342
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.34 12.42 12.74 13.07 13.41 14.1

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
نرخ بیکاری 13.20 17.4 18 17.5 16 15.7
نرخ تورم 12.62 9.1 8.6 7.9 7.5 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.13 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
نرخ بهره 8.25 7.5 7.5 7 7 7.5
موازنه تجاری -3420.00 -1700 -1700 -1400 -3620 -1900
حساب جاری -5062.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
بودجه دولت -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
اطمینان کسب و کار 92.60 75 77 80 82 85
شاخص PMI تولید 53.90 47 49.5 50.5 54 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.60 60 58 52 54 57
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.00 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 2.8 1.5 0.9 1.4 1.1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.50 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
تولید ناخالص داخلی 754.41 650 650 740 740 740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404437684.10 434923029 458290356 419806316 422637380 481663164
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 101761743.60 102405667 116575887 105628690 106341022 122521257
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999.00 14900 14900 15400 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167.40 26700 26700 27500 27500 27500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11115755.00 53773769 24541654 11538154 11615964 25793278
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24290595.40 29038469 28395163 25213638 25383672 29843316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 71562833.00 66008895 74969915 74282221 74783160 78793381
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 48202167.70 43434431 45352558 50033850 50371265 47665538
تولید ناخالص داخلی از خدمات 92239191.10 99441481 109496895 95744280 96389955 115081237

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 13.20 17.4 18 17.5 16 15.7
افراد شاغل 26133.00 25600 24700 25200 25800 26600
افراد بیکار 3971.00 5490 5510 5410 4980 4750
نرخ مشارکت نیروی کار 49.00 47.5 48.2 49.1 50.5 52.5
نرخ بیکاری بلند مدت 3.60 4.2 4.8 4.3 2.8 2.8
نرخ بیکاری جوانان 24.60 25.2 25.8 25.3 23.8 23.8
هزینه های کار 221.43 185 189 192 195 202
حداقل دستمزد 2943.00 2943 2943 3680 3680 3680
دستمزد در تولید 221.98 189 192 196 198 206
جمعیت 83.15 82.68 84.38 83.81 83.81 85.57
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 42.60 42.7 43 43.7 44.2 45

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 12.62 9.1 8.6 7.9 7.5 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.13 0.8 0.5 0.6 0.5 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 465.84 466 478 486 495 511
قیمت مصرف کننده اصلی 393.63 410 413 411 418 444
اندازه اصل تورم 11.64 12.5 10.8 9.5 8.5 7.5
قیمت تولید 485.37 489 550 504 516 602
تغییر قیمت تولید کننده 6.17 8.5 8.1 7.5 7 6.9
تورم مواد غذایی 12.93 9.8 9.1 9.1 8 7.5
CPI مسکن آب و برق 500.54 510 529 536 534 565
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 443.98 454 462 452 457 493
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 174.17 178 183 186 187 196

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 8.25 7.5 7.5 7 7 7.5
نرخ بهره بین بانکی 7.69 7.69 7.69 7.19 7.19 7.19
عرضه پول M1 1048950629.30 1211000000 1414000000 1495000000 1575000000 1815000000
عرضه پول M2 2917936926.30 2750000000 2797000000 2854000000 2899000000 2955000000
ترازنامه بانک 4678225798.00 4982000000 4909000000 5109000000 5242000000 5549000000
وام به بخش خصوصی 1594107445.00 1219577398 1254073554 1489302495 1638871219 1318031305
نرخ بهره سپرده 6.75 6.75 20 6.75 6.25 16.5
نرخ وام 9.75 9.75 9.75 9.25 9.25 9.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.70 165 165 171 171 171
نسبت ذخیره نقدی 12.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 1041217842.00 1050000000 1125000000 1542000000 1689000000 1205000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری -3420.00 -1700 -1700 -1400 -3620 -1900
حساب جاری -5062.00 -2200 -1600 -1600 -1780 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -3.4 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 13387.00 15100 18400 19200 14400 19100
صادرات 9967.00 13400 16700 17800 10780 17200
بدهی خارجی 431034.00 451000 465000 475000 481000 495000
گردش سرمایه 2303.00 -2000 -1870 -1840 -780 2850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 257.00 290 650 720 590 690
درآمد گردشگری 788.00 5100 2600 2800 4500 6500
ورود توریست 29829.00 1200000 1700000 1900000 2510000 2300000
تولید نفت خام 59.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 40.5 40.5 45.6 45.6 45.6
بودجه دولت -2.90 -8.5 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -16104759.00 -20600000 -46000000 -46000000 -14600000 -38000000
هزینه های دولت 61895538.80 57163537 71731065 64247569 64680838 75389349
درآمدهای دولت 66691002.00 75500000 78800000 62800000 79100000 86500000
بدهی های دولت 1633372.00 1640000 1710000 1760000 1790000 1840000
هزینه های مالی 82795761.00 99000000 125000000 98000000 101000000 119500000

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 92.60 75 77 80 82 85
شاخص PMI تولید 53.90 47 49.5 50.5 54 52.5
تولید صنعتی -31.40 -3.2 -2.8 2.5 4 5.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -30.40 -2.2 0.9 1 0.6 0.5
تولید صنعتی -33.30 -2.6 -3 2.8 4.4 5.5
استفاده از ظرفیت 66.00 71 72 74 75.8 75
ورشکستگی 517.00 2980 3200 1750 1560 2520
مجموع فروش خودرو 70973.00 36200 69000 48000 44800 75000
تولید خودرو 63145.00 122200 125400 115400 99500 136400
ثبت خودرو 52080.00 38700 51000 55000 38700 59000
شاخص اقتصادی مقدم -28.61 -6.7 -4.2 3.8 4.5 5.1
استخراج معدن -14.50 -6 -4 -4 2.5 4.4
تولید فولاد 2271.76 2850 2730 2730 2730 2730
تولید الکتریسیته 25815.00 23000 24700 24700 24700 24700

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.60 60 58 52 54 57
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -21.00 -1.4 1.1 1.5 0.8 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی -19.30 -6.4 2.7 3.6 5.5 6.2
هزینه های مصرف کننده 241582303.50 255952492 265625798 250762431 252453507 279172713
تسهیلات اعتباری خریدار 688142035.00 516098398 563966366 663209474 679196351 592728651
اعتبار بخش خصوصی 2481623682.00 1916907000 1993290339 2346936474 2525137450 2094948147
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.70 19 19 19 25 25
شاخص خوشبینی اقتصادی 73.50 74 78 81 84 85
قیمت گازوئیل 0.92 0.87 0.83 0.79 0.75 0.71

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 127.50 112 114 116 118 122
فروش خانه جدید 34089.00 29900 61400 55400 17800 68500
خانه های مسکونی نوساز 4510.00 1400 6900 4900 1750 9100
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60 60 59.5 59.5 59.5
جواز ساختمان 32752.00 13400 45000 32000 6500 65000
فروش خانه موجود 74581.00 75900 99500 69800 30900 111500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.