بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 5.88 6.03 6.1 6.18 6.25 6.41
بازار سهام 121474.75 110744 108828 106946 105098 101493
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.76 12.34 12.66 12.99 13.34 14.05
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 1 0.9 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 5.1 4.6 3.8 4.2 4.2
نرخ بیکاری 13.40 14.7 13.4 14 14 13.4
نرخ تورم 11.84 10.1 8.9 9.1 8.6 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5
نرخ بهره 11.25 11 11 10.75 10.75 10
موازنه تجاری -2234.00 800 -1700 -700 -1000 -900
حساب جاری -518.00 -1200 -1400 2100 -1200 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40
بودجه دولت -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
اطمینان کسب و کار 103.60 99 100 102 101 104
شاخص PMI تولید 49.50 50.7 53.2 52 53.2 53.4
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.80 59 62 64 68 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.5 0.6 -0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 1 0.9 1 1.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.90 5.1 4.6 3.8 4.2 4.2
تولید ناخالص داخلی 766.51 780 780 780 780 795
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466070131.90 406375922 445597856 483547762 485645077 506042171
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110095414.70 108861343 109561651 114223993 114719422 119537638
تولید ناخالص داخلی سرانه 15026.70 15900 15900 15900 15900 16300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25286.60 26100 26100 26100 26100 27400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57743283.00 11349524 18806533 59908656 60168501 62695578
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31270055.70 25957260 30734761 32442683 32583398 33951901
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70808122.80 70393932 74183700 73463427 73782064 76880911
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46475880.64 48436338 48847722 48218726 48427868 50461838
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106301989.30 93666210 104337120 110288314 110766673 115418873
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 13.40 14.7 13.4 14 14 13.4
افراد شاغل 28343.00 28600 28600 28600 30700 31600
افراد بیکار 4396.00 3490 3490 3490 4010 4150
نرخ مشارکت نیروی کار 52.90 53.2 53.4 53.5 53.6 53.8
نرخ بیکاری بلند مدت 3.00 2.8 3 3.2 3.2 3.2
نرخ بیکاری جوانان 25.30 25.9 26.1 26.3 26.3 26.3
هزینه های کار 204.20 209 211 213 215 220
حداقل دستمزد 2943.00 2943 2943 2943 2943 3280
دستمزد در تولید 200.60 211 215 219 222 229
جمعیت 82.00 82.68 82.68 82.68 84.38 85.57
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1600 1600 1600 1600 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3200 3200 3200 3200 3200
قسمت مدت زمان اشتغال 2735.70 2900 2900 2900 3200 3400
هزینه زندگی خانواده 3190.00 3100 3100 3100 3100 3200
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1850 1850 1850 1850 1850
نرخ اشتغال 45.70 46.8 46.5 46.7 47 49.5
استخدام تمام وقت 24678.30 26400 26400 26400 27600 28700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 11.84 10.1 8.9 9.1 8.6 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.74 0.5 0.6 0.8 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 440.50 443 450 466 475 502
قیمت مصرف کننده اصلی 372.63 368 378 392 396 418
اندازه اصل تورم 9.81 8.5 7.1 7.6 6.4 5.5
قیمت تولید 454.08 476 501 489 550 602
تغییر قیمت تولید کننده 7.36 9.2 9.6 8.5 8.1 6.9
قیمت صادرات 90.64 95 95 95 98 101
قیمت واردات 86.68 98 98 98 104 104
تورم مواد غذایی 10.89 11.5 9.5 8.9 8.4 7.5
CPI مسکن آب و برق 487.44 474 474 510 528 558
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 425.08 424 436 454 459 485
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 168.83 170 173 178 182 192
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 11.25 11 11 10.75 10.75 10
نرخ بهره بین بانکی 10.63 10.76 10.76 10.76 10.76 10.26
عرضه پول M1 712810443.70 698000000 715000000 751000000 816000000 842000000
عرضه پول M2 2457520373.10 2450000000 2510000000 2590000000 2677000000 2847000000
ترازنامه بانک 4308766747.00 5151000000 5482000000 5482000000 5509000000 5949000000
وام به بخش خصوصی 1271016681.00 1318456971 1315519675 1285889640 1319127215 1374530558
نرخ بهره سپرده 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.00 182 182 182 182 180
نرخ وام 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.25
نسبت ذخیره نقدی 16.00 16 16 16 16 16
ترازنامه بانک مرکزی 779239847.00 895000000 1050000000 1150000000 1225000000 1225000000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2234.00 800 -1700 -700 -1000 -900
حساب جاری -518.00 -1200 -1400 2100 -1200 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
واردات 17736.75 17100 15900 17100 17400 18100
صادرات 15502.75 17900 14200 16400 16400 17200
بدهی خارجی 433889.00 440000 445000 451000 465000 470000
رابطه مبادله 104.56 96.94 96.94 96.94 94.23 94.39
گردش سرمایه 2371.00 -1250 -1250 -2000 4740 4850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200.00 15100 15100 15100 15100 15900
حواله 13.00 65 65 65 65 65
درآمد گردشگری 4402.00 4950 8900 15100 10600 11100
ورود توریست 2190622.00 2360000 4862000 4322000 2010000 2110000
تولید نفت خام 60.00 60 60 60 60 60
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 36.6 36.6 36.6 36.6 40
بودجه دولت -2.00 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.1
ارزش بودجه دولت 6181359.00 -16700000 -16700000 -16700000 -30700000 -32000000
هزینه های دولت 62035475.80 61238190 64864937 64361806 64640966 67355886
درآمدهای دولت 80810612.00 41400000 41400000 41400000 56800000 57500000
بدهی های دولت 1274200.00 1520000 1580000 1640000 1710000 1770000
هزینه های مالی 74629253.00 58100000 58100000 58100000 87500000 89500000
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 103.60 99 100 102 101 104
شاخص PMI تولید 49.50 50.7 53.2 52 53.2 53.4
تولید صنعتی 5.10 2.7 2.8 3.2 2.8 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.70 0.6 0.5 -0.6 0.5 0.7
تولید صنعتی 5.30 2.6 3 2.6 2.7 3
استفاده از ظرفیت 77.00 76.5 76.9 76.8 76.9 77.4
ورشکستگی 1103.00 1050 920 1250 2050 2520
مجموع فروش خودرو 90500.00 45500 46800 24200 69000 75000
تولید خودرو 135775.00 125900 108100 132200 125400 136400
ثبت خودرو 67126.00 52500 34900 38700 51000 59000
شاخص اقتصادی مقدم 3.63 1.2 1.5 1.4 2 2.7
تولید فولاد 2884.71 2600 2850 2850 2730 2730
استخراج معدن 7.20 2.2 1.4 2.5 2 2.5
تولید الکتریسیته 25163.00 24200 23000 23000 24700 24700
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.80 59 62 64 68 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.70 0.5 0.6 -0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.50 2.5 2.8 2.3 2.7 3.2
هزینه های مصرف کننده 273319794.80 241961807 263072393 283569287 284799226 296760794
تسهیلات اعتباری خریدار 588691405.00 545337334 550353551 573903631 608316258 633865541
اعتبار بخش خصوصی 2025774064.00 2029095186 2030145411 2021135236 2085339380 2172923633
شاخص خوشبینی اقتصادی 93.80 95 91 94 98 101
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.90 25 25 25 25 29
قیمت گازوئیل 1.20 1.32 1.35 1.38 1.42 1.42
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 117.10 117 119 119 122 126
فروش خانه جدید 51393.00 45800 54200 51900 61400 62500
جواز ساختمان 19172.00 28900 10200 32400 75000 75000
فروش خانه موجود 95510.00 56500 59800 61900 69500 71500
خانه های مسکونی نوساز 2965.00 3800 2100 2700 7900 9500
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60 60 60 60 59.5


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.