بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
پول 18.40 19.43 20.51 21.66 22.87 25.5
بازار سهام 3281.61 3116 2959 2810 2668 2406
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.32 11.66 12.02 12.38 12.76 13.55

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.8 0.3 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 4.5 4.4 3.6 3.6 4
نرخ بیکاری 10.10 11.8 12 12.3 12.7 13.7
نرخ تورم 80.21 82.4 67.8 50 42 20
نرخ تورم (ماهانه) 1.46 2.5 0.5 0.7 0.7 0.7
نرخ بهره 12.00 12 11 11 11 12
موازنه تجاری -10689.86 -4860 -2600 -2600 -2600 -3500
حساب جاری -4010.00 -2890 -2480 -2480 -2480 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 45 45 43 43 43
بودجه دولت -2.70 -5.5 -5.5 -5 -5 -5
اطمینان کسب و کار 102.10 101 108 109 110 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.40 47 51.5 53 54.1 54.6
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.40 71 84 89 92 95
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 -0.8 -0.4 -0.2 0.5 0.7
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.10 0.8 0.3 0.7 0.9 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.60 4.5 4.4 3.6 3.6 4
تولید ناخالص داخلی 815.27 690 690 750 750 750
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 506475840.50 561314850 584286347 484105104 524708971 607657801
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 128824777.70 135528893 140656052 118726637 133462470 146282294
تولید ناخالص داخلی سرانه 13250.66 12600 12600 13400 13400 13400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31252.08 28600 28600 29200 29200 29200
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 11.40 1.5 1.5 3.4 3.4 3.4
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 18201631.00 60587838 29159670 12448063 18856890 30326056
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26168328.50 31117345 25201366 23466765 27110388 26209420
تولید ناخالص داخلی از ساخت 90387523.00 87410700 100282695 88924312 93641474 104294002
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50786271.77 53884440 56625063 54832322 52614578 58890066
تولید ناخالص داخلی از خدمات 130198322.10 135343364 146054034 116247303 134885462 151896195

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بیکاری 10.10 11.8 12 12.3 12.7 13.7
افراد شاغل 30608.00 29450 29470 29550 29550 29800
افراد بیکار 3445.00 4120 4080 3970 3970 3850
نرخ مشارکت نیروی کار 52.60 53.5 53.6 53.8 53.6 53.8
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 5 5.2 5.5 5.9 6.4
نرخ بیکاری جوانان 20.40 21.9 22.1 22.4 22.8 23.3
هزینه های کار 418.76 320 327 336 336 345
دستمزد 3960.00 5600 5600 6300 6300 6300
دستمزد در تولید 505.72 377 384 389 389 402
حداقل دستمزد 5008.50 5008 5008 6700 6700 6700
جمعیت 84.68 84.75 84.75 85.88 85.88 85.88
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 46.50 45.6 45.7 45.9 45.9 46.3

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ تورم 80.21 82.4 67.8 50 42 20
نرخ تورم (ماهانه) 1.46 2.5 0.5 0.7 0.7 0.7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 1015.65 1041 1153 1265 1389 1383
قیمت مصرف کننده اصلی 752.23 612 702 774 865 790
اندازه اصل تورم 61.69 29 25 19 19 12.5
قیمت تولید 1780.05 1837 1482 1798 2248 1853
تغییر قیمت تولید کننده 143.75 148 45 36 36 25
تورم مواد غذایی 90.25 90.5 80 60 46 25
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 2.41 3.2 1.5 1.6 1.6 0.7
CPI مسکن آب و برق 1045.50 1136 1152 1266 1426 1383
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1219.74 1250 1256 1265 1274 1283
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 389.05 399 442 485 532 530

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ بهره 12.00 12 11 11 11 12
عرضه پول M1 2762994270.80 1742000000 1915000000 1915000000 1915000000 2015000000
نرخ بهره بین بانکی 15.63 15.63 14.63 14.63 14.63 16.63
عرضه پول M2 7230241222.30 4574000000 4547000000 4547000000 4547000000 4557000000
ترازنامه بانک 10140316743.00 6913000000 6949000000 6949000000 6949000000 7229000000
وام به بخش خصوصی 3283531834.00 2005374047 2505707514 2796875647 3250804163 2605935815
نرخ بهره سپرده 10.50 10.5 9.5 9.5 9.5 11.5
نسبت ذخیره نقدی 25.00 27 25 23 23 19
ترازنامه بانک مرکزی 3238255812.00 1889000000 1957000000 1957000000 1957000000 2157000000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173.00 175 175 175 175 171
نرخ وام 13.50 13.5 12.5 12.5 12.5 14.5

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
موازنه تجاری -10689.86 -4860 -2600 -2600 -2600 -3500
حساب جاری -4010.00 -2890 -2480 -2480 -2480 -3200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.70 -6.5 -6.5 -4.5 -4.5 -4.5
واردات 29240.50 22460 21400 21400 21400 23100
صادرات 18550.64 17600 18800 18800 18800 19600
بدهی خارجی 451169.00 501200 515000 515000 515000 525000
گردش سرمایه -7357.00 1980 4450 4450 4450 5540
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 290.00 810 750 750 750 880
درآمد گردشگری 8720.00 5890 5650 5650 5650 6200
ورود توریست 6304443.00 3714397 2045655 1693790 1693790 2110000
تولید نفت خام 67.00 72 75 75 75 75

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 42.00 45 45 43 43 43
بودجه دولت -2.70 -5.5 -5.5 -5 -5 -5
ارزش بودجه دولت 33.13 -22 -31 -31 -31 -21
هزینه های دولت 64785974.60 71913734 79157760 62593483 67118270 82324070
درآمدهای دولت 305.93 94 85 85 85 96
بدهی های دولت 3651400.00 2944400 2944400 2944400 2944400 2944400
هزینه های مالی 302.34 116 116 116 116 117

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
نرخ مالیات شرکت 23.00 23 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 34.50 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 20.50 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.00 14 14 14 14 14

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
اطمینان کسب و کار 102.10 101 108 109 110 106
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 47.40 47 51.5 53 54.1 54.6
تولید صنعتی 2.40 4 3.1 3.6 2.3 0.7
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.20 -0.7 0.2 0.5 0.2 -0.3
تولید صنعتی 4.15 4.7 3.8 3.8 3.8 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.70 76.2 77.4 77.6 77.5 78
ورشکستگی 1784.00 2400 1400 1400 1400 1150
تولید خودرو 92625.00 112710 130574 118956 114815 124787
ثبت خودرو 111759.00 117500 87000 87000 87000 98000
مجموع فروش خودرو 48336.00 97600 102000 102000 102000 108000
شاخص اقتصادی مقدم 4.06 4.6 3.8 3.8 3.8 3.8
استخراج معدن -10.48 3.6 3 3 3 3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.40 71 84 89 92 95
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -0.30 -0.8 -0.4 -0.2 0.5 0.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 2.00 3.5 2.8 7.1 4.8 6.5
هزینه های مصرف کننده 348747713.70 338701395 379045137 320917187 361302631 394206942
تسهیلات اعتباری خریدار 1340473199.00 999995133 1076222781 1124472672 1318479512 1119271693
اعتبار بخش خصوصی 4925190590.00 3277756941 3863363721 4294458652 4899719784 4017898270
قیمت گازوئیل 1.11 1.15 1.2 1.24 1.29 1.29
شاخص خوشبینی اقتصادی 94.30 93 95 99 103 102
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 13.30 29 29 29 29 32

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2023
شاخص مسکن 507.60 220 226 226 226 245
فروش خانه موجود 96637.00 120500 145500 145500 145500 168500
جواز ساختمان 51478.00 55900 98000 98000 98000 111000
نرخ مالکیت مسکن 57.90 59 59 59 59 58.6
خانه های مسکونی نوساز 9022.00 10500 17700 17700 17700 19500
فروش خانه جدید 36421.00 52600 109500 109500 109500 109500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.