بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 6.70 6.73 6.81 6.89 6.96 7.12
بازار سهام 89659.57 86021 83063 80203 77442 71918
اوراق قرضه دولتی ده ساله 13.44 13.46 13.81 14.17 14.54 15.28

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 -5.2 -2.8 1.5 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -8.9 -6.7 -4.2 0.8 1.8
نرخ بیکاری 13.70 15.8 17.4 18 17.5 16.7
نرخ تورم 12.37 8.9 9.1 8.6 8.6 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5
نرخ بهره 9.75 7 5.5 5.5 5.5 6
موازنه تجاری -2981.13 -3700 -1700 -1700 -2400 -1900
حساب جاری -1804.00 -1400 2100 -1200 -1200 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 36.6 36.6 36.6 40 40
بودجه دولت -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1 -7.1
اطمینان کسب و کار 99.70 70 75 77 80 85
شاخص PMI تولید 48.10 42 47 49.5 50.5 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.20 42 45 48 52 57
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.6 -0.4 0.4 0.4 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.90 -5.2 -2.8 1.5 0.9 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 -8.9 -6.7 -4.2 0.8 1.8
تولید ناخالص داخلی 740.00 780 780 780 795 795
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 478382417.60 387988067 434923029 458290356 482209477 466539582
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 121686729.30 94896593 102405667 116575887 122660223 118674253
تولید ناخالص داخلی سرانه 15026.70 15900 15900 15900 16300 16300
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25286.60 26100 26100 26100 24232 27400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25617593.00 16294288 53773769 24541654 25822534 24983404
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29640044.80 26677356 29038469 28395163 29877165 28906276
تولید ناخالص داخلی از ساخت 78256696.70 64513522 66008895 74969915 78882750 76319374
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47340874.38 42538405 43434431 45352558 47719601 46168904
تولید ناخالص داخلی از خدمات 114297385.50 91137409 99441481 109496895 115211765 111467839

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 13.70 15.8 17.4 18 17.5 16.7
افراد شاغل 27658.00 28600 28600 30700 30700 31600
افراد بیکار 4394.00 3490 3490 4010 4010 4150
نرخ مشارکت نیروی کار 52.40 53.4 53.5 53.6 53.6 53.8
نرخ بیکاری بلند مدت 3.40 2.9 3.5 4.1 3.6 3.6
نرخ بیکاری جوانان 25.00 24.5 25.1 25.7 25.2 25.2
هزینه های کار 197.80 211 213 215 215 220
حداقل دستمزد 2943.00 2943 2943 2943 2943 3280
دستمزد در تولید 205.81 215 219 222 222 229
جمعیت 83.15 82.68 82.68 84.38 83.81 85.57
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
قسمت مدت زمان اشتغال 2407.60 2900 2900 3200 3200 3400
هزینه زندگی خانواده 3190.00 3100 3100 3100 3100 3200
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1850 1850 1850 1850 1850
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1600 1600 1600 1600 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3200 3200 3200 3200 3200
نرخ اشتغال 45.50 46.5 46.7 47 47 49.5
استخدام تمام وقت 25244.20 26400 26400 27600 27600 28700

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 12.37 8.9 9.1 8.6 8.6 5.7
نرخ تورم (ماهانه) 0.35 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 448.02 450 466 478 487 506
قیمت مصرف کننده اصلی 372.32 378 392 396 396 418
اندازه اصل تورم 9.97 7.1 7.6 6.4 6.4 5.5
قیمت تولید 464.64 501 489 491 502 525
تغییر قیمت تولید کننده 9.26 9.6 8.5 8.1 8.1 6.9
قیمت صادرات 92.01 95 95 98 98 101
قیمت واردات 86.64 98 98 104 104 104
تورم مواد غذایی 10.58 9.5 8.9 8.4 8.4 7.5
CPI مسکن آب و برق 495.65 474 510 529 538 560
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 427.15 436 454 462 464 488
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 171.71 173 178 183 186 194

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 9.75 7 5.5 5.5 5.5 6
نرخ بهره بین بانکی 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23 9.23
عرضه پول M1 787412960.00 715000000 751000000 816000000 816000000 842000000
عرضه پول M2 2551412776.30 2510000000 2590000000 2677000000 2677000000 2847000000
ترازنامه بانک 4498755015.00 5482000000 5482000000 5509000000 5509000000 5949000000
وام به بخش خصوصی 1308999147.00 1228643065 1219577398 1254073554 1319471140 1276646878
نرخ بهره سپرده 8.25 8.25 8.25 20 8.25 16.5
نرخ وام 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.00 182 182 182 182 180
نسبت ذخیره نقدی 11.00 11 11 11 11 11
ترازنامه بانک مرکزی 924742468.00 1050000000 1150000000 1225000000 1225000000 1225000000

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری -2981.13 -3700 -1700 -1700 -2400 -1900
حساب جاری -1804.00 -1400 2100 -1200 -1200 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.6
واردات 17634.14 17900 18100 18400 19200 19100
صادرات 14653.01 14200 16400 16700 16800 17200
بدهی خارجی 433889.00 445000 451000 465000 465000 470000
رابطه مبادله 106.20 96.94 96.94 94.23 94.23 94.39
گردش سرمایه 1688.00 -1250 -2000 4740 4740 4850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 567.00 510 290 650 720 690
حواله 15.00 65 65 65 65 65
درآمد گردشگری 1646.00 8900 15100 10600 10600 11100
ورود توریست 1733112.00 4862000 5000000 2200000 2300000 2300000
تولید نفت خام 59.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 36.6 36.6 36.6 40 40
بودجه دولت -2.00 -5.9 -5.9 -5.9 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -12751019.00 -16700000 -16700000 -30700000 -30700000 -32000000
هزینه های دولت 74875850.70 56520194 57163537 71731065 75474858 73022224
درآمدهای دولت 81114649.00 41400000 41400000 56800000 56800000 57500000
بدهی های دولت 1409519.00 1580000 1640000 1710000 1710000 1770000
هزینه های مالی 93865668.00 58100000 58100000 87500000 87500000 89500000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 99.70 70 75 77 80 85
شاخص PMI تولید 48.10 42 47 49.5 50.5 52.5
تولید صنعتی 7.90 2.8 3.2 2.8 2.8 3.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.5 -0.6 0.5 0.5 0.7
تولید صنعتی 8.20 3 2.6 2.7 2.7 3
استفاده از ظرفیت 75.30 69 71 72 74 75
ورشکستگی 865.00 920 1250 2050 2050 2520
مجموع فروش خودرو 47122.00 46800 24200 69000 69000 75000
تولید خودرو 127882.00 108100 132200 125400 125400 136400
ثبت خودرو 94540.00 34900 38700 51000 51000 59000
شاخص اقتصادی مقدم 5.94 1.5 1.4 2 2 2.7
استخراج معدن 8.50 1.4 2.5 2 2 2.5
تولید فولاد 2851.09 2850 2850 2730 2730 2730
تولید الکتریسیته 25815.00 23000 23000 24700 24700 24700

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.20 42 45 48 52 57
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.80 0.6 -0.4 0.4 0.4 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.60 2.8 2.3 2.7 2.7 3.2
هزینه های مصرف کننده 277271187.40 229212922 255952492 265625798 279489357 270407062
تسهیلات اعتباری خریدار 621694677.00 479552449 516098398 563966366 626668234 574117761
اعتبار بخش خصوصی 2098881427.00 1896075086 1916907000 1993290339 2115672478 2029169565
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.20 25 25 25 25 29
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.80 71 74 78 81 85
قیمت گازوئیل 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67 0.63

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 120.90 119 119 122 122 126
فروش خانه جدید 75480.00 54200 51900 61400 61400 62500
خانه های مسکونی نوساز 9195.00 2100 2700 7900 7900 9500
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60 60 60 60 59.5
جواز ساختمان 68916.00 10200 32400 75000 75000 75000
فروش خانه موجود 126594.00 59800 61900 69500 69500 71500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.