بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 9.22 9.07 9.21 9.34 9.48 9.77
بازار سهام 1409.50 1348 1299 1252 1206 1120
اوراق قرضه دولتی ده ساله 19.05 18.54 19.06 19.59 20.14 21.29

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 2.8 1.7 1.1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.70 7 6.8 6.9 5.5 4.4
نرخ بیکاری 12.10 12 12.4 12 11.8 11.6
نرخ تورم 19.58 18.1 12 10.5 9 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 1.2 0.6 0.7 0.4 0.5
نرخ بهره 18.00 18 15.5 14.5 14.5 12.5
موازنه تجاری -4259.09 100 100 -8300 -5200 -5600
حساب جاری 528.00 -2200 -2800 -3200 -2890 -2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 45.6 45 45 45 45
بودجه دولت -3.40 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 113.40 109 106 107 108 110
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.50 52.5 53.6 54.1 54.6 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.70 79 83 85 87 89
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.5 0.9 1 -0.8 0.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 35 40 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.90 2.8 1.7 1.1 0.8 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 21.70 7 6.8 6.9 5.5 4.4
تولید ناخالص داخلی 720.10 740 810 810 810 810
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 468630943.60 477124233 548703631 464822249 500966479 572846591
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 122255832.10 127809779 145332262 121051534 130691485 151726882
تولید ناخالص داخلی سرانه 15225.61 15100 15600 15600 15600 15600
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28384.99 27900 28600 28600 28600 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19261448.00 26226109 28925678 12996658 20590488 30198408
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28974417.10 32774032 26879169 26092139 30973652 28061853
تولید ناخالص داخلی از ساخت 82263328.30 78004275 92358916 85419405 87939498 96422708
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49589248.43 47612877 54914657 53778417 53010907 57330902
تولید ناخالص داخلی از خدمات 109370903.90 112962260 128238577 104268040 116917496 133881074

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 12.10 12 12.4 12 11.8 11.6
افراد شاغل 28706.00 28750 29000 29200 29450 29100
افراد بیکار 3965.00 4150 4220 4290 4120 4080
نرخ مشارکت نیروی کار 51.20 51.1 51.5 51.7 51.8 52
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3 2.9 2.9 2.8 2.8
نرخ بیکاری جوانان 22.70 22.6 23 22.6 22.4 22.2
هزینه های کار 268.49 283 287 291 295 302
دستمزد 3960.00 4750 5600 5600 5600 5600
دستمزد در تولید 297.18 328 342 366 377 384
حداقل دستمزد 3577.50 3578 4250 4250 4250 4250
جمعیت 83.61 83.91 84.75 84.75 84.75 84.75
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 45.00 45.6 45.4 45.5 45.6 45.7

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 19.58 18.1 12 10.5 9 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.25 1.2 0.6 0.7 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 570.66 596 586 605 622 643
قیمت مصرف کننده اصلی 474.06 478 480 503 514 514
اندازه اصل تورم 16.98 12.2 9.5 8.8 8.4 7.5
قیمت تولید 741.58 784 735 795 832 859
تغییر قیمت تولید کننده 43.96 38 19.5 14.6 12.2 9.5
تورم مواد غذایی 28.79 22.8 16.5 12.2 14 12
CPI مسکن آب و برق 622.72 631 624 634 679 680
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 565.44 572 576 580 582 585
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 215.96 228 225 232 235 246

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 18.00 18 15.5 14.5 14.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 18.38 18.38 15.88 14.88 14.88 12.88
عرضه پول M1 1460962167.00 1815000000 1759000000 1778000000 1842000000 1915000000
عرضه پول M2 3979899055.10 3955000000 3902000000 3937000000 3974000000 4047000000
ترازنامه بانک 6683002756.00 6749000000 6819000000 6862000000 6913000000 6949000000
وام به بخش خصوصی 1856070525.00 1862384262 1938215631 1994824240 1958154404 1944329169
نرخ بهره سپرده 16.50 16.5 14 13 13 11
نرخ وام 19.50 19.5 17 16 16 14
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 173.00 177 175 175 175 175
نسبت ذخیره نقدی 23.00 23 23 23 21 21
ترازنامه بانک مرکزی 1646846713.00 1705000000 1754000000 1825000000 1889000000 1957000000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری -4259.09 100 100 -8300 -5200 -5600
حساب جاری 528.00 -2200 -2800 -3200 -2890 -2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
واردات 23175.26 23400 25600 24700 23460 24400
صادرات 18916.17 18200 17300 19500 17600 18800
بدهی خارجی 446439.00 495000 488000 494000 501200 515000
گردش سرمایه -4903.00 2850 -1200 -1000 1980 4450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1036.00 690 850 710 810 750
درآمد گردشگری 3004.00 5200 4250 6600 5890 5650
ورود توریست 3982168.00 1700000 2110000 2090000 2980000 2110000
تولید نفت خام 66.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 45.6 45 45 45 45
بودجه دولت -3.40 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -23.59 -42 -37 -16 -22 -31
هزینه های دولت 63792599.80 79900000 61200000 74000000 68194289 77500000
درآمدهای دولت 117.92 78 57 79 94 85
بدهی های دولت 2041704.00 2070000 2090000 2110000 2100000 2140000
هزینه های مالی 141.51 120 94 95 116 116

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 23 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 35 40 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 113.40 109 106 107 108 110
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 52.50 52.5 53.6 54.1 54.6 54
تولید صنعتی 13.80 4.9 3.8 4.4 4 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.40 0.5 0.9 1.2 -0.7 0.8
تولید صنعتی 14.20 5.5 4.4 5.4 4.7 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 78.10 76.8 77.2 77.4 77.6 77.5
ورشکستگی 1442.00 2520 1640 1650 2400 1400
مجموع فروش خودرو 57141.00 95000 62000 75600 97600 102000
تولید خودرو 107029.00 155400 132000 115900 157900 165500
ثبت خودرو 95896.00 69000 76000 85900 117500 87000
شاخص اقتصادی مقدم 4.94 5.1 4.4 5.2 4.6 3.8
استخراج معدن 9.40 5.4 3.6 4 3.6 3

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.70 79 83 85 87 89
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 0.30 0.5 0.9 1 -0.8 0.7
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 15.00 6.2 5.2 4.6 4 3.8
هزینه های مصرف کننده 281912681.60 272227250 320082142 277025679 301364657 334165756
تسهیلات اعتباری خریدار 956933142.00 892847655 916195741 961743290 1009564465 932132952
اعتبار بخش خصوصی 3051969530.00 3008303634 3134944897 3235882775 3219827854 3140668993
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.00 25 29 29 29 29
شاخص خوشبینی اقتصادی 102.40 101 104 106 107 105
قیمت گازوئیل 0.89 0.85 0.8 0.76 0.73 0.69

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 185.30 199 208 216 220 226
فروش خانه جدید 42639.00 75500 42200 65100 52600 109500
خانه های مسکونی نوساز 10317.00 15100 12200 9600 10500 17700
نرخ مالکیت مسکن 58.80 59.5 59 59 59 59
جواز ساختمان 56721.00 91000 85000 72500 64900 98000
فروش خانه موجود 98761.00 122500 98900 146000 120500 145500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.