بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
پول 8.55 8.67 8.8 8.94 9.07 9.34
بازار سهام 1362.21 1299 1248 1199 1152 1063
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.67 17.24 17.76 18.29 18.83 19.98

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 3.6 2.8 1.4 1.1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 12 5.1 4.5 3.9 4.4
نرخ بیکاری 13.20 13.6 13.2 13.4 13 12.9
نرخ تورم 17.53 16 12 9.1 8.7 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.94 0.9 1.2 0.6 0.7 0.5
نرخ بهره 19.00 19 18 15.5 14.5 12.5
موازنه تجاری -4129.44 -1620 100 100 -3300 -1300
حساب جاری -3081.00 -2680 -2200 -2800 -3200 -2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 45.6 45.6 45 45 45
بودجه دولت -3.40 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4
اطمینان کسب و کار 114.80 108 105 106 107 110
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.30 53.6 52.5 53.6 54.1 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.50 75 79 83 85 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.10 -1.2 0.5 0.9 1 0.7
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 35 40 40 40

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.70 3.6 2.8 1.4 1.1 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.00 12 5.1 4.5 3.9 4.4
تولید ناخالص داخلی 720.10 740 740 810 810 810
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 434359403.50 559938404 538863815 453905577 451299420 562573823
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 112751272.30 148055184 140803749 117825080 117148572 146999114
تولید ناخالص داخلی سرانه 15225.61 14400 14400 15100 15100 15100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28384.99 27500 27500 28600 28600 28600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11976981.00 68789149 28108440 12515945 12444083 29345211
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24993583.80 36259177 27001531 26118295 25968334 28189598
تولید ناخالص داخلی از ساخت 79009206.90 85182025 89110971 82564621 82090566 93031854
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50183550.67 53364821 54093133 52441810 52140709 56473230
تولید ناخالص داخلی از خدمات 98509559.10 122329267 129192282 102942489 102351432 134876742

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بیکاری 13.20 13.6 13.2 13.4 13 12.9
افراد شاغل 27844.00 28200 28600 29000 29200 29100
افراد بیکار 4237.00 4440 4550 4520 4490 4450
نرخ مشارکت نیروی کار 50.50 50.8 51.1 51.5 51.7 52
نرخ بیکاری بلند مدت 3.50 3.6 3 2.9 2.9 2.8
نرخ بیکاری جوانان 24.00 24.4 24 24.2 23.8 23.8
هزینه های کار 256.18 230 222 237 271 228
دستمزد 3960.00 4750 4750 5600 5600 5600
دستمزد در تولید 275.03 238 228 242 203 234
حداقل دستمزد 3577.50 3578 3578 4250 4250 4250
جمعیت 83.61 83.91 83.91 84.75 84.75 84.75
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 43.80 43.4 43.6 43.7 43.9 44.2

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ تورم 17.53 16 12 9.1 8.7 7.8
نرخ تورم (ماهانه) 1.94 0.9 1.2 0.6 0.7 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 547.48 554 565 571 595 609
قیمت مصرف کننده اصلی 462.40 463 453 470 477 503
اندازه اصل تورم 17.48 15.6 10.4 8.8 8.3 7
قیمت تولید 693.54 644 668 689 771 727
تغییر قیمت تولید کننده 42.89 25 17.5 12 11.2 8.9
تورم مواد غذایی 19.99 14.5 13.6 12.4 11.1 8
CPI مسکن آب و برق 573.70 597 598 608 624 645
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 560.71 546 577 571 609 622
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 209.82 212 217 219 228 234

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ بهره 19.00 19 18 15.5 14.5 12.5
نرخ بهره بین بانکی 19.48 19.48 18.48 15.98 14.98 14.98
عرضه پول M1 1374960199.80 1665000000 1815000000 1759000000 1778000000 1915000000
عرضه پول M2 3778096888.50 3846000000 3955000000 3902000000 3937000000 4047000000
ترازنامه بانک 6488699670.00 6485000000 6549000000 6519000000 6622000000 6949000000
وام به بخش خصوصی 1847921220.00 1942272564 1829313887 1896475032 1919990148 1909803698
نرخ بهره سپرده 17.50 17.5 16.5 14 13 13
نرخ وام 20.50 20.5 20.5 19.5 17 15
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 165.80 171 171 177 177 177
نسبت ذخیره نقدی 19.00 19 19 17 17 17
ترازنامه بانک مرکزی 1434143087.00 1592000000 1605000000 1654000000 1725000000 1857000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
موازنه تجاری -4129.44 -1620 100 100 -3300 -1300
حساب جاری -3081.00 -2680 -2200 -2800 -3200 -2480
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.10 -7.4 -7.4 -3.2 -3.2 -3.2
واردات 20626.96 18900 19100 20600 22700 20100
صادرات 16497.52 16900 18200 17300 19500 18800
بدهی خارجی 448393.00 487000 495000 488000 494000 515000
گردش سرمایه -1516.00 1250 2850 -1200 -1000 4450
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 256.00 650 690 850 710 750
درآمد گردشگری 2452.00 5100 5200 4250 6600 5650
ورود توریست 936282.00 2620000 1700000 2110000 2090000 2110000
تولید نفت خام 64.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 39.50 45.6 45.6 45 45 45
بودجه دولت -3.40 -7.1 -7.1 -4.4 -4.4 -4.4
ارزش بودجه دولت -25.03 -33 -42 -37 -16 -31
هزینه های دولت 61363117.10 66700000 79900000 61200000 74000000 77500000
درآمدهای دولت 88.35 85 78 57 79 85
بدهی های دولت 2026800.00 1990000 1940000 1950000 1960000 1980000
هزینه های مالی 113.38 118 120 94 95 116

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 23 23 23
نرخ مالیات درآمد شخصی 40.00 40 35 40 40 40
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
اطمینان کسب و کار 114.80 108 105 106 107 110
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 51.30 53.6 52.5 53.6 54.1 54
تولید صنعتی 40.70 5.6 4.9 3.8 4.4 3.6
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.30 -1.6 0.5 0.9 1.2 0.8
تولید صنعتی 42.80 2.5 5.5 4.4 5.4 3.8
میزان استفاده ازظرفیت تولید 76.70 75.7 75.8 75.7 75.9 76
ورشکستگی 1269.00 2210 2520 1640 1650 1400
مجموع فروش خودرو 79819.00 92100 95000 62000 75600 102000
تولید خودرو 107219.00 156200 155400 132000 115900 165500
ثبت خودرو 76877.00 109700 69000 76000 85900 87000
شاخص اقتصادی مقدم 12.09 6.1 5.1 4.4 5.2 3.8
استخراج معدن 33.40 5.6 4.4 3.6 4 3

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
ضریب اطمینان مصرف کننده 79.50 75 79 83 85 88
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -6.10 -1.2 0.5 0.9 1 0.7
تغییرات سالیانه خرده فروشی 27.00 5.6 6.2 5.2 4.6 3.8
هزینه های مصرف کننده 259540636.20 333178109 316482586 271219965 269662721 330407820
تسهیلات اعتباری خریدار 899666314.00 904065612 876993351 896464934 934753300 915581059
اعتبار بخش خصوصی 2980059192.00 3107174979 2954885158 3067432039 3096281500 3084900105
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.50 25 25 29 29 29
شاخص خوشبینی اقتصادی 97.80 95 101 104 106 105
قیمت گازوئیل 0.90 0.86 0.81 0.77 0.73 0.7

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
شاخص مسکن 175.40 162 164 166 169 175
فروش خانه جدید 18204.00 38500 75500 42200 65100 109500
خانه های مسکونی نوساز 13145.00 7600 15100 12200 9600 17700
نرخ مالکیت مسکن 58.80 59.5 59.5 59 59 59
جواز ساختمان 81245.00 51600 91000 85000 72500 98000
فروش خانه موجود 40962.00 109200 122500 98900 146000 145500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.