بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 5.76 5.7 5.83 5.97 6.11 6.39
بازار سهام 94689.08 96530 94770 93050 91358 88060
اوراق قرضه دولتی ده ساله 16.18 15.37 15.85 16.34 16.84 17.9
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.6 0.7 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -2 -1.2 1.2 1.5 2
نرخ بیکاری 12.80 16.1 14 15.1 14.5 13.4
نرخ تورم 16.65 16 15.1 12.2 11.5 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
نرخ بهره 19.75 19.75 19 17.5 16.75 15
موازنه تجاری -3177.27 1100 -400 800 800 1000
حساب جاری -548.00 1900 -1020 -1850 -2400 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3 -3.4 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 34.2 34.2 36.6 36.6 36.6
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار 98.30 94 97 99 100 101
شاخص PMI تولید 46.70 48.9 52 52.7 53.2 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.30 57 56 59 62 68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.6 0.7 1 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -2 -1.2 1.2 1.5 2
تولید ناخالص داخلی 766.51 758 758 765 765 765
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385221092.90 448567920 445549982 389843746 390999409 454460981
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100644723.30 123416973 119351818 101852460 102154394 121738855
تولید ناخالص داخلی سرانه 15026.70 15400 15400 15900 15900 15900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25286.60 25400 25400 26100 26100 26100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10691613.00 53746675 24490566 10819912 10851987 24980377
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24255743.30 33561806 30605173 24546812 24619579 31217276
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67156607.40 67755101 72842252 67962487 68163957 74299097
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45952228.61 42185814 44462039 46503655 46641512 45351280
تولید ناخالص داخلی از خدمات 88537213.20 103040272 105486851 89599660 89865271 107596589
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.80 16.1 14 15.1 14.5 13.4
نرخ مشارکت نیروی کار 52.80 53.3 53.4 53.2 53.4 53.6
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.9 2.9 3 3 3.2
نرخ بیکاری جوانان 23.30 22.6 25.1 25.5 24 24.9
هزینه های کار 188.85 199 201 205 207 215
حداقل دستمزد 2558.40 2558 2558 3020 3020 3020
دستمزد در تولید 183.07 189 195 195 201 215
جمعیت 82.00 83.42 81.81 82.81 82.81 82.81
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1550 1550 1600 1600 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3100 3100 3200 3200 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00 2950 2950 3100 3100 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1800 1800 1850 1850 1850
نرخ اشتغال 45.40 46.6 46.6 46.8 46.5 47
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 16.65 16 15.1 12.2 11.5 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 419.24 453 453 452 461 492
قیمت مصرف کننده اصلی 360.00 386 382 380 391 422
اندازه اصل تورم 16.20 14 12.5 11.8 11 10.5
قیمت تولید 452.63 517 488 495 521 550
تغییر قیمت تولید کننده 21.66 17.5 15.5 14.7 14 12.5
تورم مواد غذایی 18.21 17.5 15.4 12.9 12.4 11.5
CPI مسکن آب و برق 448.94 492 511 484 486 554
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 417.97 486 436 432 446 474
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 19.75 19.75 19 17.5 16.75 15
نرخ بهره بین بانکی 16.65 20.5 20.5 19 18.25 17
عرضه پول M1 602757832.40 645000000 659000000 659000000 685000000 816000000
عرضه پول M2 2178802052.40 2211000000 2270000000 2380000000 2450000000 2637000000
وام به بخش خصوصی 1285917846.00 1335574029 1200362046 1301062334 1314333564 1224369287
نرخ بهره سپرده 18.25 18.25 18.25 16.75 16 14.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.20 179 179 182 182 182
نرخ وام 21.25 21.25 21.25 19.75 19 17.75
ترازنامه بانک مرکزی 745587535.00 841000000 887000000 945000000 1050000000 1225000000
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -3177.27 1100 -400 800 800 1000
حساب جاری -548.00 1900 -1020 -1850 -2400 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3 -3.4 -3.4 -3.4
واردات 14259.10 14500 14600 17100 16900 17400
صادرات 11081.83 15600 14200 17900 16200 18400
بدهی خارجی 453423.00 439483 439539 458864 460224 448330
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200.00 14000 14000 15100 15100 15100
درآمد گردشگری 3338.00 14600 10150 4950 8900 10600
ورود توریست 5318984.00 4264000 1920000 2360000 4862000 2010000
تولید نفت خام 56.00 50 50 50 50 50
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.40 34.2 34.2 36.6 36.6 36.6
بودجه دولت -2.00 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4 -1.4
هزینه های دولت 57997834.60 57037776 68661125 58693809 58867802 70034347
بدهی های دولت 1215765.00 1370000 1450000 1520000 1580000 1710000
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 98.30 94 97 99 100 101
شاخص PMI تولید 46.70 48.9 52 52.7 53.2 53.2
تولید صنعتی -3.90 1.5 2.9 2.7 2.8 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.71 -0.3 0.6 0.6 0.5 0.5
تولید صنعتی -4.60 1.8 2.5 2.6 3 2.7
ورشکستگی 756.00 1000 2250 1050 920 2050
مجموع فروش خودرو 17927.00 69930 75000 68500 46800 79000
تولید خودرو 109116.00 128200 119700 145900 128100 125400
ثبت خودرو 41915.00 75980 51000 87500 60900 59000
شاخص اقتصادی مقدم 2.43 -2 1 1.2 1.5 2
تولید فولاد 2697.69 2800 2600 2600 2850 2730
استخراج معدن 4.80 0.1 0.7 1.5 1.4 2
تولید الکتریسیته 24040.00 24400 24200 24200 23000 24700
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.30 57 56 59 62 68
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.30 -0.6 0.6 0.5 0.6 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 1.1 2.5 2.3 2.8 2.7
هزینه های مصرف کننده 236727780.80 264320131 254212295 239568514 240278698 259296540
تسهیلات اعتباری خریدار 528198574.00 517926443 509429307 525351149 534298283 519617893
اعتبار بخش خصوصی 1984463071.00 2013375508 1867788684 2002324972 2018331975 1905144458
شاخص خوشبینی اقتصادی 80.70 75 79 81 84 88
قیمت گازوئیل 1.26 1.23 1.2 1.16 1.13 1.13
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 111.00 112 115 117 119 122
فروش خانه جدید 38931.00 55100 60000 45800 54200 61400
جواز ساختمان 9477.00 36200 72000 28900 10200 75000
فروش خانه موجود 63305.00 62400 62300 56500 59800 69500
خانه های مسکونی نوساز 1733.00 2500 7500 3800 2100 7900
نرخ مالکیت مسکن 59.70 60.5 60.5 60 60 60


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.