بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 7.82 7.92 8.01 8.11 8.2 8.38
بازار سهام 1283.58 1284 1240 1197 1156 1074
اوراق قرضه دولتی ده ساله 11.95 12.27 12.59 12.92 13.26 13.93

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 15.60 0.5 1.8 2.9 2 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -4.2 3.8 10.5 6.1 5.1
نرخ بیکاری 13.20 18 17.5 16 15.2 14.7
نرخ تورم 11.89 10 8.9 7.5 7.2 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
نرخ بهره 15.00 15 15 12 12 12
موازنه تجاری -2373.52 1000 600 2380 2000 100
حساب جاری -2364.00 -1600 -1600 -1780 -2680 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 40.5 45.6 45.6 45.6 45.6
بودجه دولت -2.90 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
اطمینان کسب و کار 103.90 102 80 86 91 90
شاخص PMI تولید 53.90 49.5 50.5 54 53.6 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.10 78 60 65 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.80 1.1 1.5 0.8 -1.2 0.5
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 15.60 0.5 1.8 2.9 2 1.5
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.70 -4.2 3.8 10.5 6.1 5.1
تولید ناخالص داخلی 754.41 650 740 740 740 740
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 501884934.60 458290356 421222541 427091810 410085440 481663164
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132908657.10 116575887 105098926 111918177 107461707 122521257
تولید ناخالص داخلی سرانه 14999.00 13600 14400 14400 14400 14400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28167.40 26700 27500 27500 27500 27500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 61527943.00 24541654 11650955 20645208 19823136 25793278
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 32895123.50 28395163 25477042 31987020 30713328 29843316
تولید ناخالص داخلی از ساخت 76575811.40 74969915 72706680 62937492 60431384 78793381
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 47668534.38 45352558 50221814 50390830 48384317 47665538
تولید ناخالص داخلی از خدمات 76463061.30 109496895 96758642 84491683 81127308 115081237

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 13.20 18 17.5 16 15.2 14.7
افراد شاغل 27554.00 24700 25200 25800 26200 26600
افراد بیکار 4194.00 5510 5410 4980 4840 4750
نرخ مشارکت نیروی کار 49.50 48.2 49.1 50.5 51.7 52.5
نرخ بیکاری بلند مدت 2.80 3.2 3.2 3.8 3.6 3
نرخ بیکاری جوانان 25.90 26.5 26 24.5 23.7 23.2
هزینه های کار 222.13 200 192 198 206 208
حداقل دستمزد 2943.00 2943 3680 3680 3680 3680
دستمزد در تولید 225.36 175 185 192 197 206
جمعیت 83.15 84.38 83.81 83.81 83.81 85.57
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
نرخ اشتغال 43.00 43 43.7 44.2 44.7 45

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 11.89 10 8.9 7.5 7.2 6.8
نرخ تورم (ماهانه) 2.13 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 487.38 485 491 501 512 518
قیمت مصرف کننده اصلی 413.05 429 409 411 427 453
اندازه اصل تورم 11.48 9.8 9.5 8.5 8 7.5
قیمت تولید 533.44 491 504 519 553 525
تغییر قیمت تولید کننده 18.20 8.1 7.5 7 7.4 6.9
تورم مواد غذایی 16.51 10 10 8 8.2 7.5
CPI مسکن آب و برق 525.13 536 541 538 552 573
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 479.98 468 456 477 504 499
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 186.80 186 188 192 196 198

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 15.00 15 15 12 12 12
نرخ بهره بین بانکی 15.89 15.87 15.87 12.87 12.87 12.87
عرضه پول M1 1246039358.80 1414000000 1495000000 1575000000 1665000000 1815000000
عرضه پول M2 3334337189.50 3497000000 3654000000 3799000000 3846000000 3955000000
ترازنامه بانک 5613388052.00 5909000000 6109000000 6242000000 6385000000 6549000000
وام به بخش خصوصی 1734171932.00 1254073554 1489302495 1777890451 1839956420 1318031305
نرخ بهره سپرده 13.50 8.75 8.75 5.75 5.75 5.75
نرخ وام 11.75 11.75 11.75 8.75 8.75 8.75
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 163.70 165 171 171 171 171
نسبت ذخیره نقدی 17.00 17 17 17 17 17
ترازنامه بانک مرکزی 1203997628.00 1295000000 1542000000 1689000000 1592000000 1605000000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری -2373.52 1000 600 2380 2000 100
حساب جاری -2364.00 -1600 -1600 -1780 -2680 -2200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.20 -3.4 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 19702.79 18400 17200 14400 14900 19100
صادرات 17329.27 16700 17800 16780 16900 17200
بدهی خارجی 421826.00 465000 475000 481000 487000 495000
گردش سرمایه -2433.00 -1870 -1840 -780 1250 2850
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 361.00 650 720 590 650 690
درآمد گردشگری 4044.00 4500 3760 6500 5100 5200
ورود توریست 1742303.00 1400000 1500000 2910000 3620000 1700000
تولید نفت خام 61.00 60 60 60 60 60

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 33.10 40.5 45.6 45.6 45.6 45.6
بودجه دولت -2.90 -8.5 -7.1 -7.1 -7.1 -7.1
ارزش بودجه دولت -4572021.00 -46000000 -46000000 -14600000 -18900000 -38000000
هزینه های دولت 62371480.00 77500000 62800000 68000000 66700000 65900000
درآمدهای دولت 91440384.00 68800000 46000000 68500000 58800000 76500000
بدهی های دولت 1934700.00 1910000 1960000 1990000 1970000 1940000
هزینه های مالی 96012405.00 125000000 98000000 101000000 94000000 119500000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 103.90 102 80 86 91 90
شاخص PMI تولید 53.90 49.5 50.5 54 53.6 52.5
تولید صنعتی 8.10 -2.8 2.5 4 2.9 5.4
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.40 0.9 1 0.6 -1.6 0.5
تولید صنعتی 11.40 -3 2.8 4.4 2.5 5.5
استفاده از ظرفیت 75.80 72 74 75.8 75.5 75
ورشکستگی 1331.00 3200 1750 1560 2210 2520
مجموع فروش خودرو 94733.00 69000 48000 44800 42100 75000
تولید خودرو 150746.00 125400 115400 99500 130200 136400
ثبت خودرو 114426.00 51000 55000 38700 45700 59000
شاخص اقتصادی مقدم 3.40 -4.2 3.8 4.5 6.4 5.1
استخراج معدن 5.20 -4 -4 2.5 5.6 4.4

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.10 78 60 65 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.80 1.1 1.5 0.8 -1.2 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.80 2.7 3.6 5.5 5.6 6.2
هزینه های مصرف کننده 299349211.30 265625798 250362171 254586869 244449474 279172713
تسهیلات اعتباری خریدار 811065547.00 563966366 663209474 760396949 856440727 592728651
اعتبار بخش خصوصی 2774263374.00 1993290339 2346936474 2819600234 2943493440 2094948147
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.10 19 25 25 25 25
شاخص خوشبینی اقتصادی 89.50 78 81 84 87 85
قیمت گازوئیل 0.90 1.14 0.78 0.74 0.7 1.08

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 146.70 125 129 130 134 138
فروش خانه جدید 36976.00 94400 55400 67800 68500 105500
خانه های مسکونی نوساز 7947.00 6900 4900 1750 3600 9100
نرخ مالکیت مسکن 59.10 60 59.5 59.5 59.5 59.5
جواز ساختمان 45568.00 65000 32000 6500 15600 85000
فروش خانه موجود 82598.00 132500 84800 137900 119200 142500


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.