قیمت روز سال
Walt Disney 118.02 0.19 0.16% -11.01%
Vera Bradley 4.88 -0.12 -2.40% -58.43%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%
Russell 2000 1355 7.97 0.59% -9.87%