قیمت سهام
2,426.00
تغییر روزانه
-0.66%
سالیانه
-24.19%

قیمت روز سال
Comsys 2,426.00 -16.00 -0.66% -24.19%
Taisei 3,885.00 20.00 0.52% -0.13%
Obayashi 910.00 4.00 0.44% -3.29%
Shimizu Corporation 690.00 7.00 1.02% -23.42%
Haseko 1,534.00 5.00 0.33% 0.07%
Kajima 1,382.00 8.00 0.58% -7.68%
JGC 1,724.00 11.00 0.64% 62.34%
Toto 4,285.00 95.00 2.27% -25.61%
Chiyoda 426.00 2.00 0.47% 10.08%
Daikin 19,535.00 90.00 0.46% -8.52%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%