2412

111.00

تغییر روزانه:

0.45%

سالیانه:

-1.77%

قیمت روز سال
Chunghwa Telecom 111.00 0.50 0.45% -1.77%

قیمت روز سال
TAIEX 11079 136.86 1.25% 5.51%