4543

4,305.00

تغییر روزانه:

1.60%

سالیانه:

8.30%

قیمت روز سال
M3 Inc 7,168.00 38.00 0.53% 33.23%
Kyowa Hakko Kirin 3,545.00 -10.00 -0.28% 36.35%
Takeda 3,697.00 15.00 0.41% -1.57%
Astellas Pharma 1,781.00 42.00 2.42% 7.94%
Sumitomo Dainippon 1,881.00 -8.00 -0.42% 42.93%
Shionogi 5,835.00 83.00 1.44% -6.77%
Chugai Pharma 4,083.00 63.00 1.57% -13.79%
Eisai 9,063.00 80.00 0.89% 6.79%
Terumo 4,305.00 68.00 1.60% 8.30%
Daiichi Sankyo 2,098.00 -61.50 -2.85% -77.34%
Otsuka Holdings 4,399.00 61.00 1.41% 0.66%
Olympus 2,291.00 45.50 2.03% 21.64%

قیمت روز سال
JP225 27786 502.24 1.84% 25.19%