5713

3,244.00

تغییر روزانه:

0.87%

سالیانه:

4.48%

قیمت روز سال
Pacific Metals 1,608.00 38.00 2.42% -27.83%
Nippon Light 187.00 -1.00 -0.53% -18.70%
Mitsui Mining & Smelting 2,375.00 27.00 1.15% -6.68%
Toho Zinc 1,619.00 76.00 4.93% -34.51%
Mitsubishi Materials 2,312.00 -15.00 -0.64% -23.95%
Sumitomo Metal Mining 3,244.00 28.00 0.87% 4.48%
Dowa 3,360.00 25.00 0.75% -2.75%
Furukawa 1,091.00 -16.00 -1.45% -23.65%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22587 -197.73 -0.87% 4.25%