قیمت سهام
1,982.00
تغییر روزانه
0.10%
سالیانه
-13.11%

قیمت روز سال
Nippon Steel 2,124.00 24.00 1.14% 2.51%
Kobelco 665.00 -3.00 -0.45% -12.04%
JFE Holdings 1,514.00 -17.00 -1.11% 1.27%
Pacific Metals 2,922.00 -5.00 -0.17% 59.93%
Nippon Light 1,575.00 6.00 0.38% -16.58%
Mitsui Mining & Smelting 3,430.00 -35.00 -1.01% 9.76%
Toho Zinc 2,426.00 -6.00 -0.25% 22.28%
Mitsubishi Materials 1,982.00 2.00 0.10% -13.11%
Sumitomo Metal Mining 5,418.00 -12.00 -0.22% 16.69%
Dowa 4,715.00 -35.00 -0.74% 5.36%
Furukawa 1,237.00 2.00 0.16% -1.36%
Furukawa Electric 2,134.00 25.00 1.19% -27.09%
Sumitomo Electric 1,430.00 15.00 1.06% -13.33%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%