23/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br MAR 0.34% -1.0%
24/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی MAY 1.73% 0.90%
12:00 PM
BR
IPCA تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده میان-ماهی MAY 12.03% 12.30%
25/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
BR
FGV اعتماد به نفس مصرف کننده MAY 78.6 77
BR
حساب جاری MAR $-2.414B $-3B
BR
حساب جاری APR $-4B
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی MAR $11.84B $7.1B
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی APR $10B
26/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
BR
خالص صورت های پرداخت APR 136.2K 80K
27/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال APR BRL164.147B BRL186.9B BRL219B
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی MAR 0.8% 0.5%
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی APR 0.3%
30/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
31/05/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری APR 11.1% 11.3%
BR
تراز بودجه اسمی APR BRL-26.5B BRL-60B
01/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
BR
S&P Global Manufacturing PMI MAY 51.8 52
06:00 PM
BR
موازنه تجاری MAY $8.148B $4.4B
02/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BR
تورم IPC-Fipe (ماهانه) MAY 1.62% 0.9%
12:00 PM
BR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) Q1 1.6% 0.5%
12:00 PM
BR
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (تغییرات فصلی) Q1 0.5% -0.3%
12:00 PM
BR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه APR 3.13% 0.7%
12:00 PM
BR
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه APR 18.3% 16.0%
03/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 0.3% 0.1%
12:00 PM
BR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه APR -2.1% -3.3%
01:00 PM
BR
PMI خدمات جهانی S&P MAY 60.6 60
01:00 PM
BR
S&P Global Composite PMI MAY 58.5 58
06/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
08/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه APR 1.0% -0.6%
12:00 PM
BR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه APR 4.0% -1.4%
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو MAY 0.4% 3.3%
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید MAY 0.3% 1.4%
09/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) MAY 12.13% 12.49%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) MAY 1.06% 0.79%
13/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
14/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br APR
05:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار JUN 56.5
15/06/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:00 PM
BR
تصمیم نرخ بهره 12.75% 13.25%

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.