28/09/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی AUG 1.9% 1.2% ®
29/09/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال AUG BRL115.99B
07:00 PM
BR
خالص صورت های پرداخت AUG 131K
30/09/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری JUL 13.3%
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی AUG BRL-86.909B
01/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
پی ام آی توليد Markit SEP 64.7
06:00 PM
BR
موازنه تجاری SEP $6.6B
02/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG 8%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی AUG -3%
05/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
01:00 PM
BR
پی ام آی خدمات Markit SEP 49.5
01:00 PM
BR
پی ام آی مرکب Markit SEP 53.9
07/10/2020 واقعی قبلی
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو SEP 23.6%
01:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید SEP 5.1%
08/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه خرده فروشی AUG 5.2%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه خرده فروشی AUG 5.5%
09/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) SEP 2.44%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.24%
12/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
14/10/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
BR
اطمینان کسب و کار OCT 61.6
15/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br AUG 2.15%
19/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
BR
BCB Focus Market Readout
22/10/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال SEP
23/10/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
BR
تغییرات ماهیانه CPI میان ماهی IPCA OCT 0.45%
12:00 PM
BR
تغییرات سالیانه CPI میان ماهی IPCA OCT 2.65%
12:30 PM
BR
حساب جاری SEP $3.72B
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEP $1.43B


برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.