27/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
12:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه وام دهی بانکی AUG 1.5% 1.3% ® 1%
28/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
BR
بانک مرکزی برزیل Copom صورت جلسه
29/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
BR
تراز بودجه اسمی AUG BRL-55.403B BRL-90B
30/09/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
نرخ بیکاری JUL 14.1% 13.9% 14.1%
05:30 PM
BR
خالص صورت های پرداخت AUG 316.6K 272.5K 285K
01/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:00 PM
BR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید مارکیت SEP 53.6 53
06:00 PM
BR
موازنه تجاری SEP $7.7B $4.5B $ 5.3B
04/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
08:00 AM
BR
IPC-Fipe Inflation MoM SEP 1.44% 1.2%
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
05/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه AUG 1.2%
12:00 PM
BR
تولیدات صنعتی (ماهانه) AUG -1.3%
01:00 PM
BR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت SEP 55.1
01:00 PM
BR
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مرکب مارکیت SEP 54.6
06/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه AUG 1.2%
12:00 PM
BR
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه AUG 5.7%
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه تولید خودرو SEP 0.3%
01:30 PM
BR
تغییرات ماهیانه ثبت خودرو جدید SEP -1,5%
08/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
نرخ تورم (سالانه) SEP 9.68% 10.3%
12:00 PM
BR
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.87%
11/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
14/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
06:30 PM
BR
اطمینان کسب و کار OCT 58
15/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
BR
فعالیت اقتصادی IBC-Br AUG 0.6%
18/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
BR
بازخوانی بازار تمرکزبانک مرکزی برزیل
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
05:30 PM
BR
درآمدهای مالیاتی فدرال SEP
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
BR
حساب جاری SEP
12:30 PM
BR
سرمایه گذاری مستقیم خارجی SEP

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی

برزیل - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.