بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
پول 5.62 5.65 5.71 5.77 5.83 5.95
بازار سهام 101259.75 98819 95813 92898 90075 84429
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.60 7.68 7.78 7.89 7.99 8.2

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.70 1.2 0.7 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.40 -5.5 0.6 5 3.5 3.2
نرخ بیکاری 13.80 13.5 13.3 13 12.7 12.5
نرخ تورم 3.14 3 3.3 3.1 3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.64 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 25 25 25
موازنه تجاری 6200.00 3000 6600 5900 6200 3000
حساب جاری 2320.10 3800 2500 1950 1500 850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 89 88 88 88 85
بودجه دولت -5.90 -12 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
اطمینان کسب و کار 61.80 61.5 61.7 62 63 62
شاخص PMI تولید 64.90 59 57 55 54 53
شاخص PMI خدمات 50.40 50.8 51.5 51.1 51.3 51.3
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.80 43 44 45 47 49
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 0.7 0.5 0.8 0.4 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -9.70 1.2 0.7 0.5 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -11.40 -5.5 0.6 5 3.5 3.2
تولید ناخالص داخلی 1839.76 1690 1760 1760 1760 1760
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 263699.75 309572 285493 293664 276885 317002
تولید ناخالص ملی 1627491.87 1835103 1739370 1769268 1708866 1879146
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 247451.72 296575 265144 286770 259824 303693
تولید ناخالص داخلی سرانه 11121.74 10400 11100 11100 11100 11100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14651.60 13700 14400 14400 14400 14400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23183.89 13732 12998 25288 24343 14061
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 11967.83 14729 12992 12902 12566 15082
تولید ناخالص داخلی از ساخت 24072.83 31085 28602 27853 25276 31831
تولید ناخالص داخلی از معادن 2520.42 2844 2692 2498 2646 2913
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 36738.11 41526 37676 39702 38575 42523
تولید ناخالص داخلی از خدمات 159726.33 190876 175794 176843 167713 195457
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 6538.53 8981 8187 8027 6865 9196
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6410.08 7117 6402 6958 6731 7288

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بیکاری 13.80 13.5 13.3 13 12.7 12.5
افراد شاغل 82.03 82.2 83 84 85 87
افراد بیکار 13.13 13.1 12.8 12.7 12.6 12.5
نرخ مشارکت نیروی کار 54.70 56.1 56.8 57.5 58.1 58.8
هزینه های کار 72.77 115 115 115 115 115
دستمزد 2535.00 2470 2460 2440 2470 2550
حداقل دستمزد 1045.00 1045 1120 1120 1120 1120
جمعیت 210.15 212 212 212 212 214
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 62 60 62 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
بهره وری 72.77 89 101 105 106 109
آمار اشتغال غیر کشاورزی 249.39 -310 40 50 70 80
دستمزد در تولید 2599.00 2520 2500 2480 2500 2500
نرخ اشتغال 47.10 47.7 48.1 48.6 49 49.5

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ تورم 3.14 3 3.3 3.1 3 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.64 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5391.75 5480 5525 5491 5554 5644
اندازه اصل تورم 1.40 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7
قیمت تولید 998.79 946 980 980 1012 1087
قیمت صادرات 116.72 114 116 117 117 118
قیمت واردات 105.13 110 110 110 111 111
تورم مواد غذایی 11.79 6 5.8 5.6 5.3 5
تغییر قیمت تولید کننده 26.00 18.5 16 15 13.5 12
CPI مسکن آب و برق 9246.73 9405 9437 9389 9524 9687
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4936.92 5212 5204 4975 5085 5368

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ بهره 2.00 2 2 2.25 2.5 2.5
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 25 25 25
ذخایر ارزی 356606.00 358000 359000 363000 365000 368000
ترازنامه بانک 7753199.33 7850000 7920000 7890000 7760000 7500000
نرخ بهره سپرده 1.09 9.51 1.33 1.33 1.58 9.76
نرخ بهره بین بانکی 2.64 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8
میزان رشد وام 1.90 1.1 0.9 0.5 0.3 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 4008051179.00 4080000000 4090000000 4070000000 4060000000 4020000000

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
موازنه تجاری 6200.00 3000 6600 5900 6200 3000
حساب جاری 2320.10 3800 2500 1950 1500 850
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3 -3.3
واردات 12296.00 12700 13900 14300 15000 15800
صادرات 18459.00 19300 19800 20500 20300 20000
بدهی خارجی 624223.10 640000 643000 646000 650000 653000
رابطه مبادله 111.02 109 104 105 106 109
گردش سرمایه 3989.90 700 300 -500 -600 -750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1600.00 1500 2000 2500 2850 3500
حواله 275.20 285 287 289 290 290
ذخایر طلا 67.40 67.5 67.6 67.6 67.6 67.6
تولید نفت خام 3013.00 3200 3200 3200 3200 3500
ورود توریست 6353.00 2000 3800 3800 3800 3800
فروش اسلحه 10.00 70 70 70 70 70

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 89 88 88 88 85
بودجه دولت -5.90 -12 -10.5 -10.5 -10.5 -10.5
ارزش بودجه دولت -121880.00 -150000 -155000 -160000 -157000 -155000
هزینه های دولت 198199.49 155328 195548 113563 272869 159056
درآمدهای دولت 119825.00 115000 100000 107000 111000 120000
مخارج نظامی 30769.00 31000 29500 29500 29500 29500
بدهی های دولت 6389754.50 6390000 6310000 6250000 6150000 5995350

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
اطمینان کسب و کار 61.80 61.5 61.7 62 63 62
شاخص PMI تولید 64.90 59 57 55 54 53
شاخص PMI خدمات 50.40 50.8 51.5 51.1 51.3 51.3
پی ام آی مرکب 53.60 52 51.5 51 51.5 52.3
تولید صنعتی -2.70 1.5 1.8 8 2.5 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.20 1.5 0.9 1 0.8 1.1
تولید صنعتی -3.50 -1.3 1.5 6 3.3 2.5
استفاده از ظرفیت 78.10 76 76.5 76.8 77.1 77.3
مجموع فروش خودرو 161093.00 152000 158000 161000 169000 176000
تولید خودرو 220162.00 213000 215000 220000 227000 230000
ثبت خودرو 208.00 200 220 240 245 250
شاخص اقتصادی مقدم 1.06 0.1 0.3 0.5 0.5 0.8
تمایلات کسب و کار کوچک 59.70 53 52 51.3 51.7 52
استخراج معدن 0.90 2 2.5 2.7 2.5 2.5

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 42.80 43 44 45 47 49
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 3.40 0.7 0.5 0.8 0.4 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.10 0.7 1.1 1.3 1.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 1002720.00 1210911 1170975 1169178 1052856 1239973
تسهیلات اعتباری خریدار 2090026.00 1874296 1906872 2062484 2144327 1919280
اعتبار بخش خصوصی 3514867.00 3490000 3510000 3500000 3480000 3470000
نرخ وام بانکی 39.00 54.15 39.87 39.87 40.12 54.4
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.40 30.9 40 40.3 40.5 40.5
قیمت گازوئیل 0.81 1.01 0.66 0.63 0.59 0.95

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
شاخص مسکن 131.40 132 132 132 132 132


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.