بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 4.19 4.07 4.11 4.16 4.2 4.29
بازار سهام 118861.63 116577 114849 113157 111477 108199
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.87 6.82 6.91 7 7.1 7.29
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.8 0.5 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
نرخ بیکاری 11.20 11.8 11.7 11.6 11.7 11.7
نرخ تورم 4.31 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.15 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.25
نسبت ذخیره نقدی 21.00 25 25 25 25 25
موازنه تجاری 5599.40 4500 4600 3700 3000 3000
حساب جاری -2164.00 -1200 450 230 -3400 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 82 82 82 82 85
بودجه دولت -7.10 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.3
اطمینان کسب و کار 64.30 64 63 62 62 62
شاخص PMI خدمات 51.00 51 50.9 50.6 50.9 51
شاخص PMI تولید 50.20 52.5 51.8 51.7 52 50.5
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 51 55 54 53 56
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.5 0.8 0.3 1 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.6 0.8 0.5 0.8 0.9
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.20 1.5 1.7 1.9 2.2 2.4
تولید ناخالص داخلی 1868.63 2350 2350 2350 2350 2480
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 305145.57 294842 300280 308044 311859 319343
تولید ناخالص ملی 1789953.33 1687041 1773798 1806958 1829332 1873236
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 299568.72 260981 277577 302415 306159 313507
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026.24 11730 11730 11730 11730 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14282.70 16500 16500 16500 16500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 19674.07 24852 23101 19861 20107 20589
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14282.02 13050 13569 14418 14596 14947
تولید ناخالص داخلی از ساخت 32265.60 28109 30331 32572 32975 33767
تولید ناخالص داخلی از معادن 2827.06 2387 2379 2854 2889 2959
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39927.34 39921 40547 40307 40806 41785
تولید ناخالص داخلی از خدمات 183634.54 177911 181340 185379 187674 192179
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8719.25 8173 8328 8802 8911 9125
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6551.44 7096 6864 6614 6696 6856
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 11.20 11.8 11.7 11.6 11.7 11.7
افراد شاغل 94.42 92.9 93.2 93.5 92 92.5
افراد بیکار 11.86 12.3 12 12.1 12 12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.00 62 62.1 62.1 62.5 62.5
هزینه های کار 97.17 100 100 100 115 115
دستمزد 2332.00 2350 2360 2440 2470 2550
حداقل دستمزد 998.00 1050 1050 1050 1050 1120
جمعیت 208.49 211 211 211 212 214
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2450 2550 2450
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1500 1550 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 99.23 20 50 75 80 80
بهره وری 97.17 112 113 114 115 117
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4500 4600 4600 4600 4600
دستمزد در تولید 2282.00 2390 2410 2420 2440 2500
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1400 1400 1400 1450 1550
نرخ اشتغال 55.10 53.8 54.6 54.7 54.8 55.1
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 4.31 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7
نرخ تورم (ماهانه) 1.15 -0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5320.25 5369 5407 5421 5512 5716
اندازه اصل تورم 3.48 3.7 3.5 3.6 3.7 3.5
قیمت تولید 827.01 831 858 860 881 952
قیمت صادرات 122.59 134 135 133 135 135
قیمت واردات 114.25 122 124 120 124 122
تورم مواد غذایی 3.35 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 7 7.8 8.5 9 8.1
CPI مسکن آب و برق 9130.68 9193 9312 9538 9459 9809
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5060.03 5141 5177 5129 5242 5436
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4.5 4.5 6.25
نسبت ذخیره نقدی 21.00 25 25 25 25 25
ذخایر ارزی 356884.00 375000 380000 383500 384000 387000
ترازنامه بانک 6629894.07 6800000 6850000 6900000 6930000 6980000
نرخ بهره سپرده 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 4.58
میزان رشد وام 1.10 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 3442882417.00 3700053851 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 5599.40 4500 4600 3700 3000 3000
حساب جاری -2164.00 -1200 450 230 -3400 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.7
واردات 12555.49 19000 18500 19000 21500 22200
صادرات 18154.88 23500 23100 22700 25000 26000
بدهی خارجی 668221.21 697000 697000 685000 734000 734000
رابطه مبادله 107.30 110 109 111 109 111
گردش سرمایه -2248.70 -1450 -700 -420 -1030 -750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6985.41 7100 6500 5100 6000 5500
حواله 262.10 270 275 280 285 270
ذخایر طلا 67.36 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
تولید نفت خام 2927.00 3000 3000 3200 3200 3500
فروش اسلحه 111.00 70 70 70 70 70
ورود توریست 6621.00 6850 6850 6850 6850 6900
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 82 82 82 82 85
بودجه دولت -7.10 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -7.3
ارزش بودجه دولت -53157.00 -55000 -52000 -50000 -55000 -60000
هزینه های دولت 118425.10 116368 105158 124621 121030 123935
درآمدهای دولت 125160.99 144000 119000 120000 146000 148000
مخارج نظامی 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
بدهی های دولت 5602290.22 5700000 5800000 5880000 5880000 5995350
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 30 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 64.30 64 63 62 62 62
شاخص PMI خدمات 51.00 51 50.9 50.6 50.9 51
شاخص PMI تولید 50.20 52.5 51.8 51.7 52 50.5
پی ام آی مرکب 50.90 53.5 52 51.7 51.5 53
تولید صنعتی -1.70 2 1.8 2.1 2.2 3.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.20 0.6 0.5 0.7 1.1 1.5
تولید صنعتی -0.60 2 2.3 2 2.1 2.9
استفاده از ظرفیت 78.20 78 78 78.5 79 80
مجموع فروش خودرو 215348.00 180500 178000 186000 190000 196000
تولید خودرو 170500.00 260000 267000 266000 265000 270000
ثبت خودرو 263.00 225 230 235 240 250
شاخص اقتصادی مقدم 0.18 0.5 0.6 0.8 0.8 1.1
استخراج معدن -8.90 0.8 1.5 1.7 1.5 1.5
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 51 55 54 53 56
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.60 0.5 0.8 0.3 1 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.90 2.2 2.7 2.4 2.1 2.3
هزینه های مصرف کننده 1188424.60 1140181 1162933 1199715 1214570 1243720
تسهیلات اعتباری خریدار 1969963.00 1842630 1889804 1949118 2013302 2061621
اعتبار بخش خصوصی 3212735.00 3230000 3260000 3290000 3310000 3420000
نرخ وام بانکی 50.16 50.16 50.16 50.16 50.16 51.41
قیمت گازوئیل 1.13 1.24 1.27 1.3 1.33 1.33
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص مسکن 129.20 130 130 129 130 130


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.