بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 4.02 3.97 4.02 4.08 4.13 4.24
بازار سهام 93675.25 94503 92692 90909 89165 85777
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.89 9.12 9.29 9.45 9.62 9.96
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 1 0.8 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.3 1.8 2 2.2 2.6
نرخ بیکاری 12.70 11.9 11 10.8 11.5 11.1
نرخ تورم 4.94 3.6 3.9 3.9 4.1 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.3 0.6 0.3 -0.2 0.2
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 7.25 7.25
موازنه تجاری 6060.00 5900 4900 3000 4500 3000
حساب جاری -494.20 550 -3200 -4350 -1200 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 80 80 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6
اطمینان کسب و کار 56.50 55.2 63.5 64.6 64.6 65
شاخص PMI خدمات 49.90 51.9 50.9 51.1 50.4 50.7
شاخص PMI تولید 51.50 51.6 51 50.4 50 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.40 49 49.5 52 124 118
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.1 0.3 0.7 0.5 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.10 0.6 1 0.8 0.6 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.10 1.3 1.8 2 2.2 2.6
تولید ناخالص داخلی 2055.51 2200 2200 2200 2350 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 295810.87 295196 302500 301727 302319 309572
تولید ناخالص ملی 1753529.01 1676579 1698678 1788600 1792107 1835103
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 283392.07 259884 291790 289060 289627 296575
تولید ناخالص داخلی سرانه 10888.98 11500 11500 11500 11730 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14103.45 14500 14500 14500 16500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13121.30 22293 18703 13384 13410 13732
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14074.03 13651 14239 14356 14384 14729
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29702.85 29554 32480 30297 30356 31085
تولید ناخالص داخلی از معادن 2717.82 2603 2723 2772 2778 2844
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39680.40 40222 40419 40474 40553 41526
تولید ناخالص داخلی از خدمات 182391.14 178171 182462 186039 186404 190876
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8581.49 8281 8903 8753 8770 8981
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6801.07 6709 6470 6937 6951 7117
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 12.70 11.9 11 10.8 11.5 11.1
افراد شاغل 91.86 93.18 93.18 91.5 91.5 92
افراد بیکار 13.39 12.3 12.25 12.15 12.15 12
هزینه های کار 113.52 95 100 100 100 115
دستمزد 2291.00 2220 2250 2320 2250 2370
حداقل دستمزد 998.00 998 998 998 1050 1050
جمعیت 208.49 210 210 209 211 211
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی -43.20 20 100 -300 20 80
بهره وری 113.52 95 100 100 100 115
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4500 4500 4500 4500 4600
دستمزد در تولید 2303.00 2270 2250 2290 2290 2340
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.94 3.6 3.9 3.9 4.1 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.57 0.3 0.6 0.3 -0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5206.98 5226 5279 5300 5390 5512
اندازه اصل تورم 4.03 3.5 3.45 3.6 3.7 3.7
قیمت تولید 785.25 801 837 822 854 946
قیمت صادرات 126.19 134 134 134 134 135
قیمت واردات 117.60 122 122 122 122 124
تورم مواد غذایی 7.31 3.8 4.1 4.2 3.7 4
تغییر قیمت تولید کننده 10.30 8 8.3 9 10 15
CPI مسکن آب و برق 8886.27 8959 9197 9131 9228 9496
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5004.07 5050 5113 5094 5161 5298
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.50 6.5 6.5 6.5 7.25 7.25
نرخ بهره سپرده 6.19 6.19 6.19 6.19 6.94 6.94
میزان رشد وام 0.70 0.8 0.32 0.5 0.3 0.5
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 6060.00 5900 4900 3000 4500 3000
حساب جاری -494.20 550 -3200 -4350 -1200 -4400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6
واردات 13628.22 18000 18100 18000 19000 22000
صادرات 19688.79 23900 23000 24000 23500 25000
رابطه مبادله 107.30 110 110 110 110 109
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6846.00 4400 7374 4300 7100 4500
تولید نفت خام 2631.00 2900 2900 2900 2900 3000
ورود توریست 6589.00 6650 6750 6750 6750 6750
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 80 80 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 115516.82 105979 120710 151392 118058 155328
بدهی های دولت 5430959.00 5482798 5571938 5659558 5659558 5995350
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 56.50 55.2 63.5 64.6 64.6 65
شاخص PMI خدمات 49.90 51.9 50.9 51.1 50.4 50.7
شاخص PMI تولید 51.50 51.6 51 50.4 50 50
پی ام آی مرکب 50.60 53.8 54 54.2 54.4 54.6
تولید صنعتی -6.10 2.2 1.4 3.3 3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.30 0.7 0.4 0.8 0.6 1.3
تولید صنعتی -4.90 1.2 2.4 2.3 2 1.6
تولید خودرو 267546.00 245000 260000 255000 260000 265000
ثبت خودرو 232.00 210 218 220 225 240
شاخص اقتصادی مقدم -0.28 0.5 0.3 0.8 -0.1 1
استخراج معدن -14.00 1.6 1.8 1.4 1.2 1.2
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 48.40 49 49.5 52 124 118
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 0.1 0.3 0.7 0.5 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.50 3.3 1.08 2.5 2.2 2.1
هزینه های مصرف کننده 1157083.52 1077205 1115793 1180225 1182539 1210911
نرخ وام بانکی 53.74 53.74 53.74 53.74 54.49 54.49
قیمت گازوئیل 1.14 1.03 1.01 0.98 0.96 0.96
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 129.60 130 129 129 130 130


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.