بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 4.19 4.07 4.11 4.16 4.2 4.29
بازار سهام 105864.18 105494 103800 102127 100476 97271
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.70 6.53 6.62 6.71 6.81 7
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 1.5 1.7 1.9 1.8
نرخ بیکاری 11.80 11.9 11.8 11.7 11.6 11.7
نرخ تورم 2.54 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
موازنه تجاری 1206.00 3000 4500 4500 4600 3000
حساب جاری -3487.40 -4350 -1200 450 230 -3400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 82 82 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
اطمینان کسب و کار 59.30 58 60 62 61 62
شاخص PMI خدمات 51.20 51.1 50.4 50.9 51.4 50.7
شاخص PMI تولید 52.20 50.4 50 49.3 48.1 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 48 53 55 54 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.7 0.5 0.8 0.3 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.7 0.6 0.8 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 1.5 1.7 1.9 1.8
تولید ناخالص داخلی 1868.63 2020 2350 2350 2350 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296244.33 298473 295280 301280 301873 303846
تولید ناخالص ملی 1750128.10 1769311 1701731 1779880 1783381 1801158
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 282665.62 285943 269596 287471 288036 291090
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026.24 11500 11730 11730 11730 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14282.70 14500 16500 16500 16500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22227.06 13239 24423 22605 22649 13478
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13830.93 14201 13527 14066 14094 14456
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29822.31 29970 28074 30329 30389 30510
تولید ناخالص داخلی از معادن 2343.44 2742 2414 2383 2388 2792
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39921.49 40038 40100 40600 40680 40758
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179131.38 184033 178197 182177 182535 187345
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8248.21 8659 8226 8388 8405 8815
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6824.68 6862 7123 6941 6954 6986
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.9 11.8 11.7 11.6 11.7
افراد شاغل 93.80 93.7 92.9 93.2 93.5 92
افراد بیکار 12.52 12.3 12.3 12 12.1 12
هزینه های کار 111.15 100 100 100 100 115
دستمزد 2298.00 2420 2350 2360 2440 2470
حداقل دستمزد 998.00 998 1050 1050 1050 1050
جمعیت 208.49 209 210 210 210 210
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 157.21 -300 20 50 75 80
بهره وری 111.15 110 112 113 114 115
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4500 4500 4600 4600 4600
دستمزد در تولید 2282.00 2390 2390 2410 2420 2440
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 2.54 3.5 3.7 3.8 4.1 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.3 -0.2 0.3 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5233.07 5279 5369 5412 5442 5480
اندازه اصل تورم 2.95 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7
قیمت تولید 799.19 800 831 858 860 872
قیمت صادرات 130.60 134 134 135 133 135
قیمت واردات 114.31 122 122 124 120 124
تورم مواد غذایی 3.01 4.2 3.7 3.5 3.8 4
تغییر قیمت تولید کننده 3.30 6 7 7.8 8.5 9
CPI مسکن آب و برق 9141.27 9096 9193 9321 9574 9442
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4968.38 5074 5141 5182 5149 5267
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 5.00 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
نرخ بهره سپرده 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
میزان رشد وام 1.00 0.5 0.3 0.3 0.6 0.5
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 1206.00 3000 4500 4500 4600 3000
حساب جاری -3487.40 -4350 -1200 450 230 -3400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
واردات 17025.00 18000 19000 18500 19000 21500
صادرات 18231.00 21700 23500 23100 22700 25000
رابطه مبادله 114.25 110 110 110 109 109
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 6305.61 5300 7100 6500 5100 6000
تولید نفت خام 2775.00 2900 3000 3000 3200 3200
ورود توریست 6621.00 6750 6850 6850 6850 6850
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 82 82 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 123394.29 149760 117234 106049 125739 152455
بدهی های دولت 5580374.85 5482798 5700000 5800000 5880000 5995350
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 59.30 58 60 62 61 62
شاخص PMI خدمات 51.20 51.1 50.4 50.9 51.4 50.7
شاخص PMI تولید 52.20 50.4 50 49.3 48.1 50
پی ام آی مرکب 51.80 52.8 53.5 52 51.7 51.5
تولید صنعتی 1.10 1.6 2 1.8 2.1 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.8 0.6 0.5 0.7 1.1
تولید صنعتی 1.60 1.8 2 2.3 2 2.1
تولید خودرو 288512.00 255000 260000 267000 266000 265000
ثبت خودرو 253.00 220 225 230 235 240
شاخص اقتصادی مقدم 0.44 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8
استخراج معدن -2.70 1.4 1.2 1.5 1.3 1.2
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 48 53 55 54 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.70 0.7 0.5 0.8 0.3 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.10 2.5 2.2 2.7 2.4 2.1
هزینه های مصرف کننده 1133226.40 1167497 1128058 1152491 1154758 1188512
نرخ وام بانکی 51.26 51.26 51.26 51.26 51.26 51.26
قیمت گازوئیل 1.09 0.93 0.9 0.88 0.85 0.8
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 129.20 129 130 130 129 130


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.