بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 4.17 4.13 4.18 4.23 4.28 4.38
بازار سهام 104339.16 101680 99889 98129 96401 93037
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.19 7.53 7.64 7.76 7.87 8.11
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.7 0.6 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 0.8 1.5 1.7 2
نرخ بیکاری 11.80 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
نرخ تورم 3.43 3.3 3.5 3.7 3.8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 5.50 5.5 5 5 5 5
موازنه تجاری 3280.00 4000 3700 4500 4600 3500
حساب جاری -9034.90 -4700 -4350 -1200 450 -3400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 80 82 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
اطمینان کسب و کار 59.40 58 58 60 62 62
شاخص PMI خدمات 51.40 51.9 51.1 50.4 50.9 50.7
شاخص PMI تولید 52.50 51.5 50.4 50 49.3 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.00 49.5 51 53 55 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.3 0.7 0.5 0.8 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.40 0.2 0.7 0.6 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 0.9 0.8 1.5 1.7 2
تولید ناخالص داخلی 1868.63 2020 2020 2350 2350 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 296244.33 302500 298177 295280 301280 304141
تولید ناخالص ملی 1750128.10 1698678 1767557 1701731 1779880 1802908
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 282665.62 291790 285659 269596 287471 291372
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026.24 11500 11500 11730 11730 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14282.70 14500 14500 16500 16500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 22227.06 18703 13226 24423 22605 13491
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13830.93 14239 14187 13527 14066 14470
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29822.31 32480 29940 28074 30329 30539
تولید ناخالص داخلی از معادن 2343.44 2723 2740 2414 2383 2794
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39921.49 40419 39998 40100 40600 40798
تولید ناخالص داخلی از خدمات 179131.38 182462 183850 178197 182177 187527
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8248.21 8903 8650 8226 8388 8823
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6824.68 6470 6855 7123 6941 6993
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 11.80 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
افراد شاغل 93.58 93.18 93.7 92.9 93.2 92
افراد بیکار 12.57 12.6 12.3 12.3 12 12
هزینه های کار 117.56 100 100 100 100 115
دستمزد 2286.00 2350 2420 2350 2360 2470
حداقل دستمزد 998.00 998 998 1050 1050 1050
جمعیت 208.49 210 209 211 211 211
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 43.82 100 -300 20 50 80
بهره وری 117.56 115 110 112 113 115
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4500 4500 4500 4600 4600
دستمزد در تولید 2285.00 2350 2390 2390 2410 2440
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.43 3.3 3.5 3.7 3.8 3.8
نرخ تورم (ماهانه) 0.11 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5229.93 5248 5279 5369 5412 5480
اندازه اصل تورم 3.38 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7
قیمت تولید 787.04 811 800 831 858 872
قیمت صادرات 131.17 134 134 134 135 135
قیمت واردات 117.20 122 122 122 124 124
تورم مواد غذایی 4.12 4 4.2 3.7 3.5 4
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 5 6 7 7.8 9
CPI مسکن آب و برق 9195.53 9144 9096 9193 9321 9442
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4964.12 5083 5074 5141 5182 5267
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 5.50 5.5 5 5 5 5
نرخ بهره سپرده 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
میزان رشد وام -0.20 0.8 0.5 0.3 0.3 0.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 3280.00 4000 3700 4500 4600 3500
حساب جاری -9034.90 -4700 -4350 -1200 450 -3400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
واردات 15569.00 16000 18000 19000 18500 21500
صادرات 18853.00 20000 21700 23500 23100 25000
رابطه مبادله 111.92 110 110 110 109 109
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7657.89 4800 5300 7100 6500 6000
تولید نفت خام 2731.00 2900 2900 2900 2900 3000
ورود توریست 6621.00 6750 6750 6850 6850 6850
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 80 82 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 120212.48 120710 149611 117250 106048 152603
بدهی های دولت 5540964.87 5482798 5571938 5700000 5800000 5995350
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 59.40 58 58 60 62 62
شاخص PMI خدمات 51.40 51.9 51.1 50.4 50.9 50.7
شاخص PMI تولید 52.50 51.5 50.4 50 49.3 50
پی ام آی مرکب 51.90 52 52.8 53.5 52 51.5
تولید صنعتی -2.50 1.4 1.6 2 1.8 2.5
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.4 0.8 0.6 0.5 1.1
تولید صنعتی -1.70 1.5 1.8 2 2.3 2.1
تولید خودرو 269809.00 260000 255000 260000 267000 265000
ثبت خودرو 243.00 218 220 225 230 240
شاخص اقتصادی مقدم -0.16 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8
استخراج معدن -8.80 1.8 1.4 1.2 1.5 1.2
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.00 49.5 51 53 55 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.3 0.7 0.5 0.8 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.30 1.6 2.5 2.2 2.7 2.1
هزینه های مصرف کننده 1133226.40 1115793 1166340 1128058 1152491 1189667
نرخ وام بانکی 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22
قیمت گازوئیل 1.14 1.09 1.06 1.03 1 1
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 129.50 129 129 130 130 130


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.