بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
پول 5.61 5.73 5.81 5.89 5.98 6.14
بازار سهام 106296.18 102480 98802 95252 91829 85355
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.14 12.46 12.8 13.14 13.49 14.23

بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.2 0.4 0.5 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.40 3.2 2.2 1.3 1.8 1.9
نرخ بیکاری 13.70 13.8 13.4 13 12.9 12.4
نرخ تورم 10.25 7.6 4.9 4 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.16 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
نرخ بهره 6.25 7.5 7.75 7.75 7.75 7.75
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 25
موازنه تجاری 4322.10 3000 2500 4200 7400 3200
حساب جاری -1699.00 -3000 -1200 -1500 -3000 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 -0.5 -1 -1 -1 -1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 98 99 99 99 99
بودجه دولت -13.40 -8.5 -7 -7 -7 -7
اطمینان کسب و کار 57.80 59 58 55 52 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.60 53 52.1 51 53 50.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.40 52 51 50 52 51
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.10 0.4 0.1 0.6 1 1.1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 0.2 0.4 0.5 0.3 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 12.40 3.2 2.2 1.3 1.8 1.9
تولید ناخالص داخلی 1444.73 1620 1750 1750 1750 1750
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 300794.30 317002 309873 303840 304705 315761
تولید ناخالص ملی 2106052.40 1879146 2044495 2051843 2133431 2083340
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 390197.76 303693 378370 406209 395270 385559
تولید ناخالص داخلی سرانه 10672.18 11100 11100 11100 11100 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14063.98 14400 14600 14600 14600 14600
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 23709.96 14061 13866 27579 24018 14129
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13315.76 15082 13505 13051 13489 13761
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29976.28 31831 32646 29935 30366 33267
تولید ناخالص داخلی از معادن 2699.13 2913 2746 2510 2734 2798
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 38134.03 42523 39416 38098 38630 40165
تولید ناخالص داخلی از خدمات 180632.93 195457 189417 179908 182981 193016
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8260.49 9196 8533 8356 8368 8695
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6911.99 7288 7166 7290 7002 7302

کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بیکاری 13.70 13.8 13.4 13 12.9 12.4
افراد شاغل 89.04 87 88 89 89 91
افراد بیکار 14.09 13.3 12.8 12.5 12.5 12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.20 58.8 58.8 58.8 58.8 62
هزینه های کار 89.64 105 100 110 110 115
دستمزد 2508.00 2600 2570 2650 2650 2790
حداقل دستمزد 1100.00 1100 1150 1150 1150 1150
جمعیت 211.82 213 215 215 215 215
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 62 62 60 62
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
بهره وری 89.64 105 110 111 111 100
آمار اشتغال غیر کشاورزی 372.27 -310 50 50 80 -250
دستمزد در تولید 2466.00 2620 2680 2700 2700 2750
نرخ اشتغال 50.20 49.5 50 51 51.2 52

قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ تورم 10.25 7.6 4.9 4 4.5 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.16 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5944.21 5983 5953 6001 6212 6223
اندازه اصل تورم 6.94 5.8 4.3 4.2 3.8 2.8
قیمت تولید 155.15 182 188 178 178 204
قیمت صادرات 125.22 130 120 119 121 120
قیمت واردات 108.24 111 111 100 110 113
تورم مواد غذایی 12.54 14.2 9.9 8.5 8.3 8
تغییر قیمت تولید کننده 33.10 45 31 19 15 12
CPI مسکن آب و برق 10541.27 10318 10072 10298 11016 10731
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 5822.11 5869 5904 5933 5957 5975

پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ بهره 6.25 7.5 7.75 7.75 7.75 7.75
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 25
عرضه پول M0 403676.33 381619 371000 352000 310000 281598
عرضه پول M1 607260.59 596938 570000 550000 510000 486934
عرضه پول M2 4114905.09 3840000 3750000 352000 310000 2865036
عرضه پول M3 8499650.54 8348207 8100000 7900000 7200000 7145659
ذخایر ارزی خارجی 368886.00 356127 358126 360125 360125 364122
ترازنامه بانک 8655998.63 8366157 8491986 8617815 8617815 8869474
وام به بخش خصوصی 683577.00 713306 723013 732720 732720 752134
نرخ بهره سپرده 3.25 4.5 4.75 4.75 4.75 4.75
نرخ بهره بین بانکی 3.03 2.3 2.4 2.5 2.5 2.7
میزان رشد وام 2.00 1.6 1.3 0.9 0.8 0.7
ترازنامه بانک مرکزی 3920330117.00 4788571198 4887807980 4987044762 4987044762 5185518327

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
موازنه تجاری 4322.10 3000 2500 4200 7400 3200
حساب جاری -1699.00 -3000 -1200 -1500 -3000 -5000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 -0.5 -1 -1 -1 -1
واردات 19961.56 19800 17000 15900 18100 17800
صادرات 24283.64 19000 19500 20100 25500 21000
بدهی خارجی 636720.11 653000 653000 651000 651000 665000
رابطه مبادله 115.69 117 108 119 110 106
گردش سرمایه -1729.50 -750 3550 1000 -3900 -1000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4495.03 3500 3500 3000 3000 4500
حواله 320.42 290 290 270 270 290
ذخایر طلا 121.11 67.6 67.6 67.7 67.7 67.6
تولید نفت خام 2903.44 2950 3150 3120 3200 3220
ورود توریست 6353.00 4500 5500 5500 5500 5500
فروش اسلحه 170.00 70 70 70 70 70

دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 98 99 99 99 99
بودجه دولت -13.40 -8.5 -7 -7 -7 -7
ارزش بودجه دولت -29739.00 -55000 -50000 -49000 -49000 -49000
هزینه های دولت 127735.36 181368 118584 186474 130035 184814
درآمدهای دولت 146462.67 186475 158900 142904 142904 193083
مخارج نظامی 25101.00 29500 29000 29000 29000 29000
بدهی های دولت 6849857.48 6830000 6830000 6890000 6890000 6900000

مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
اطمینان کسب و کار 57.80 59 58 55 52 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 54.60 53 52.1 51 53 50.6
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 54.40 52 51 50 52 51
پی ام آی مرکب 54.70 51.5 50.8 51 52 52.3
تولید صنعتی -0.70 0.7 0.3 0.2 1 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.70 0.3 0.8 0.8 0.5 0.7
تولید صنعتی -0.50 0.8 0.3 0.2 1 2.5
میزان استفاده ازظرفیت تولید 82.30 81.3 80 80.3 80.5 80
مجموع فروش خودرو 109077.00 146000 150000 159000 159000 176000
تولید خودرو 173287.00 162000 169000 235000 240000 240000
ثبت خودرو 155.00 150 240 210 250 260
شاخص اقتصادی مقدم -0.15 0.6 1 0.8 0.5 0.8
تمایلات کسب و کار کوچک 57.60 58 58 52.3 55 53.3
استخراج معدن -1.60 2.5 2.9 -3 2.2 2.2

مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -3.10 0.4 0.1 0.6 1 1.1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -4.10 2.1 4 1.3 1.8 1.9
هزینه های مصرف کننده 1253217.86 1239973 1320738 1259913 1269510 1345832
تسهیلات اعتباری خریدار 2484455.00 2284434 2315308 2346182 2346182 2407929
اعتبار بخش خصوصی 4130823.00 3969719 3999784 4029850 4029850 4089981
نرخ وام بانکی 40.85 42.1 42.35 42.35 42.35 42.35
شاخص خوشبینی اقتصادی 76.30 68 67 65 70 75
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.60 38 38 37 37 37
قیمت گازوئیل 1.12 1.06 1.01 0.96 0.91 0.87

مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
شاخص مسکن 137.70 139 140 142 142 145


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.