بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
پول 5.52 5.59 5.65 5.71 5.77 5.89
بازار سهام 82173.21 79675 77251 74901 72625 68072
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.43 7.53 7.63 7.73 7.83 8.04

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -4 -1.5 -1.2 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 -6 -5 -6 0.6 3.5
نرخ بیکاری 12.20 12.5 12.3 12.1 11.9 11.6
نرخ تورم 2.40 2.2 1.9 1.7 2 3.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.31 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
نرخ بهره 3.00 2.25 2.25 2.25 2.75 3.5
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 25
موازنه تجاری 6701.81 1300 900 3000 2500 3000
حساب جاری 868.00 -4500 -3900 -5900 -3500 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 86 86 86 88 85
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -9 -9
اطمینان کسب و کار 34.70 31 38 45 57 62
شاخص PMI تولید 36.00 35 43 47 50 52
شاخص PMI خدمات 27.40 30 40 45 47 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 36 40 46 47 50
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.50 -2 0.3 0.7 0.5 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -4 -1.5 -1.2 0.7 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 -6 -5 -6 0.6 3.5
تولید ناخالص داخلی 2020.00 2150 2150 2150 2250 2250
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 302108.70 288816 297522 286399 303921 294991
تولید ناخالص ملی 1840602.87 1706082 1745779 1744892 1851646 1797238
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 280575.97 266981 292080 265986 282259 273966
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026.24 10910 11730 11730 11900 11900
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14282.70 14133 16500 16500 14133 15028
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13754.22 22219 19182 13039 13837 13430
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13748.20 13051 13925 13033 13831 13424
تولید ناخالص داخلی از ساخت 30267.16 29173 31459 28693 30449 29554
تولید ناخالص داخلی از معادن 2848.68 2288 2756 2701 2866 2782
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39868.79 38999 38929 37796 40108 38929
تولید ناخالص داخلی از خدمات 186025.11 174417 179048 176352 187141 181642
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8663.07 8010 8501 8213 8715 8459
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6775.01 6601 6388 6423 6816 6615

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بیکاری 12.20 12.5 12.3 12.1 11.9 11.6
افراد شاغل 92.22 93.2 93.5 92 92 92.5
افراد بیکار 12.85 12 12.1 12 12 12
نرخ مشارکت نیروی کار 61.00 62.1 62.1 62.5 62.5 62.5
هزینه های کار 122.65 100 100 115 115 115
دستمزد 2398.00 2360 2440 2470 2370 2550
حداقل دستمزد 1045.00 1045 1045 1045 1120 1120
جمعیت 210.15 211 211 212 212 214
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2550 2550 2450
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1550 1550 1550
بهره وری 122.65 113 114 115 115 117
آمار اشتغال غیر کشاورزی -307.31 50 75 -310 40 80
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4600 4600 4600 4600 4600
دستمزد در تولید 2407.00 2410 2420 2440 2410 2500
نرخ اشتغال 53.50 54.6 54.7 54.8 54.8 55.1

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ تورم 2.40 2.2 1.9 1.7 2 3.3
نرخ تورم (ماهانه) -0.31 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5331.91 5329 5327 5411 5455 5589
اندازه اصل تورم 2.52 2.7 2.5 2.3 2.7 3.4
قیمت تولید 845.85 852 847 882 900 944
قیمت صادرات 122.36 135 133 135 135 135
قیمت واردات 111.14 124 120 124 124 122
تورم مواد غذایی 4.87 4.5 4.1 3.6 3.6 3.8
تغییر قیمت تولید کننده 7.70 7.1 6.9 6.7 6.5 7
CPI مسکن آب و برق 9125.92 9177 9372 9286 9318 9592
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4903.34 5102 5040 5146 5138 5316

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ بهره 3.00 2.25 2.25 2.25 2.75 3.5
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 25
ذخایر ارزی 339317.00 380000 383500 384000 384000 387000
ترازنامه بانک 6877781.57 6850000 6900000 6930000 6930000 6980000
نرخ بهره سپرده 2.55 2.78 2.78 2.78 3.28 3.78
میزان رشد وام 2.90 0.3 0.6 0.5 0.5 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 3855260010.00 3850000000 3850000000 3850000000 3850000000 4129251291

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
موازنه تجاری 6701.81 1300 900 3000 2500 3000
حساب جاری 868.00 -4500 -3900 -5900 -3500 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3
واردات 11611.00 11700 14900 14500 15500 15800
صادرات 18312.00 13000 14000 16000 18000 18000
بدهی خارجی 633825.30 697000 685000 734000 734000 734000
رابطه مبادله 110.10 109 111 109 109 111
گردش سرمایه 976.60 -700 -420 -1030 -1030 -750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7621.00 6500 5100 6000 6000 5500
حواله 204.90 275 280 285 285 270
ذخایر طلا 67.36 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
تولید نفت خام 3168.00 3000 3200 3200 3200 3500
ورود توریست 6621.00 6850 6850 6850 6900 6900
فروش اسلحه 111.00 70 70 70 70 70

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 86 86 86 88 85
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -10.5 -9 -9
ارزش بودجه دولت -79699.00 -60000 -50000 -90000 -65000 -75000
هزینه های دولت 112885.57 101144 120362 196169 113563 202054
درآمدهای دولت 101150.00 90000 100000 140000 146000 148000
مخارج نظامی 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
بدهی های دولت 5758363.33 5800000 5880000 5880000 5880000 5995350

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
اطمینان کسب و کار 34.70 31 38 45 57 62
شاخص PMI تولید 36.00 35 43 47 50 52
شاخص PMI خدمات 27.40 30 40 45 47 50.8
پی ام آی مرکب 26.50 27 42 48 50 52
تولید صنعتی -3.80 -5 -0.5 1.5 1.8 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -9.10 -5 0.5 0.8 0.9 1.1
تولید صنعتی -4.20 -7 -0.5 0.7 1.5 2.5
استفاده از ظرفیت 78.70 78 78.5 79 79 80
مجموع فروش خودرو 39498.00 178000 186000 190000 190000 196000
تولید خودرو 1847.00 100000 150000 170000 190000 250000
ثبت خودرو 56.00 230 235 240 240 250
شاخص اقتصادی مقدم -5.90 -1.5 -0.3 0.1 0.3 0.8
استخراج معدن -0.50 -3 -5 -1.5 0.5 1.5

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 36 40 46 47 50
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.50 -2 0.3 0.7 0.5 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.20 -2.7 -1.3 1.5 1.7 1.9
هزینه های مصرف کننده 1239127.03 1118538 1158713 1174692 1246562 1209933
تسهیلات اعتباری خریدار 2051284.00 1817660 1882507 1898375 2063592 1955326
اعتبار بخش خصوصی 3374864.00 3260000 3290000 3310000 3310000 3420000
نرخ وام بانکی 46.12 46.12 46.12 46.12 46.62 47.12
قیمت گازوئیل 0.72 0.82 0.78 0.74 0.7 0.67

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
شاخص مسکن 129.80 130 129 130 129 130


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.