بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.75 3.9 3.95 3.99 4.04 4.14
بازار سهام 103629.03 99150 97363 95616 93889 90538
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.29 7.6 7.73 7.85 7.98 8.25
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.9 0.8 1.5 1.7 2.2
نرخ بیکاری 12.30 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
نرخ تورم 3.37 3.9 3.9 4.1 3.8 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
نرخ بهره 6.50 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75
موازنه تجاری 5020.00 4900 3000 4500 4500 3000
حساب جاری 662.00 -200 -4350 -1200 450 -3400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 80 82 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
اطمینان کسب و کار 57.40 58 58 60 62 62
شاخص PMI خدمات 48.20 50.9 51.1 50.4 50.9 50.7
شاخص PMI تولید 51.00 51.5 50.4 50 49.3 50
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.00 49.5 51 53 55 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 0.7 0.5 0.8 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.20 0.4 0.7 0.6 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.50 0.9 0.8 1.5 1.7 2.2
تولید ناخالص داخلی 1868.63 2020 2020 2350 2350 2350
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 290915.92 302500 298177 295280 295861 304737
تولید ناخالص ملی 1676582.03 1698678 1767557 1701731 1705084 1806444
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 265611.69 291790 285659 269596 270127 291944
تولید ناخالص داخلی سرانه 11026.24 11500 11500 11730 11730 11730
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14282.70 14500 14500 16500 16500 16500
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24062.49 18703 13226 24423 24472 13517
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 13326.75 14239 14187 13527 13553 14499
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27659.12 32480 29940 28074 28129 30599
تولید ناخالص داخلی از معادن 2378.27 2723 2740 2414 2419 2800
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39507.69 40419 39998 40100 40179 40878
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175563.57 182462 183850 178197 178548 187895
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8104.45 8903 8650 8226 8242 8840
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 7018.03 6470 6855 7123 7137 7006
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.30 11.5 11.9 11.8 11.7 11.7
افراد شاغل 92.95 93.18 91.5 91.5 91.8 92
افراد بیکار 12.98 12.6 12.3 12.3 12 12
هزینه های کار 116.60 100 100 100 100 115
دستمزد 2289.00 2350 2420 2350 2360 2470
حداقل دستمزد 998.00 998 998 1050 1050 1050
جمعیت 208.49 210 209 211 211 211
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
هزینه زندگی خانواده 2360.00 2450 2450 2450 2450 2550
هزینه زندگی انفرادی 1390.00 1500 1500 1500 1500 1550
آمار اشتغال غیر کشاورزی 32.14 100 -300 20 50 80
بهره وری 116.60 100 100 100 113 115
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4730.00 4500 4500 4500 4600 4600
دستمزد در تولید 2277.00 2350 2390 2390 2410 2440
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1440.00 1400 1400 1400 1400 1450
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 3.37 3.9 3.9 4.1 3.8 4
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.6 0.3 -0.2 0.3 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5214.27 5279 5300 5390 5412 5512
اندازه اصل تورم 3.55 3.5 3.6 3.7 3.5 3.7
قیمت تولید 795.94 837 822 854 891 946
قیمت صادرات 128.66 134 134 134 135 135
قیمت واردات 118.93 122 122 122 124 124
تورم مواد غذایی 3.99 5 4.2 3.7 3.5 4
تغییر قیمت تولید کننده 7.30 8.3 9 10 12 15
CPI مسکن آب و برق 8979.64 9197 9131 9228 9321 9496
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4992.05 5113 5094 5161 5182 5298
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 6.50 6.25 5.75 5.75 5.75 5.75
نرخ بهره سپرده 6.19 8.51 8.51 9.51 6.19 9.51
میزان رشد وام 0.60 0.8 0.5 0.3 0.3 0.5
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 5020.00 4900 3000 4500 4500 3000
حساب جاری 662.00 -200 -4350 -1200 450 -3400
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.77 -1.8 -1.8 -1.6 -1.6 -1.6
واردات 13027.00 18100 18000 19000 18500 22000
صادرات 18047.00 23000 24000 23500 23800 25000
رابطه مبادله 108.18 110 110 110 110 109
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7070.10 4800 5300 7100 6500 6000
تولید نفت خام 2560.00 2900 2900 2900 2900 3000
ورود توریست 6621.00 6750 6750 6850 6850 6850
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.22 80 80 82 82 82
بودجه دولت -7.10 -7.9 -7.9 -7.6 -7.6 -7.6
هزینه های دولت 105533.40 120710 149611 117250 107327 152903
بدهی های دولت 5480569.48 5482798 5571938 5700000 5800000 5995350
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
اطمینان کسب و کار 57.40 58 58 60 62 62
شاخص PMI خدمات 48.20 50.9 51.1 50.4 50.9 50.7
شاخص PMI تولید 51.00 51.5 50.4 50 49.3 50
پی ام آی مرکب 49.00 52 52.8 53.5 52 51.5
تولید صنعتی 7.10 1.4 3.3 3 2.3 2.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.20 0.4 0.8 0.6 0.5 1.3
تولید صنعتی 11.20 1.5 2.3 2 1.8 1.6
تولید خودرو 233113.00 260000 255000 260000 267000 265000
ثبت خودرو 223.00 218 220 225 230 240
شاخص اقتصادی مقدم 0.54 0.3 0.8 0.5 0.6 1
استخراج معدن -18.20 1.8 1.4 1.2 1.5 1.2
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.00 49.5 51 53 55 53
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.10 0.3 0.7 0.5 0.8 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.00 3.3 2.5 2.2 2.7 2.1
هزینه های مصرف کننده 1111386.80 1115793 1166340 1128058 1130280 1192000
نرخ وام بانکی 52.93 53.15 53.15 54.15 53.57 54.15
قیمت گازوئیل 1.15 1.18 1.15 1.12 1.09 1.09
مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص مسکن 129.50 129 129 130 130 130


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.