بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
پول 5.32 5.38 5.43 5.49 5.55 5.66
بازار سهام 102829.96 99704 96670 93730 90881 85184
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.29 6.37 6.45 6.54 6.63 6.8

بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 9 1.2 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 -8 -6.5 0.6 5 3.5
نرخ بیکاری 12.90 13.5 13.3 13 12.7 12.3
نرخ تورم 2.13 2.1 1.6 1.8 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2.5 3
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 25 25
موازنه تجاری 8060.00 3900 3000 2500 4500 3000
حساب جاری 2235.00 -1500 -1800 -2300 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 86 86 88 88 85
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -9 -9 -9
اطمینان کسب و کار 47.60 46 45 48 51 55
شاخص PMI تولید 58.20 51 51 51.8 52.5 52.5
شاخص PMI خدمات 35.90 32 38 43 45 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 40 46 47 49 50
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.90 0.3 0.7 0.5 0.8 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.50 9 1.2 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.30 -8 -6.5 0.6 5 3.5
تولید ناخالص داخلی 1839.76 1690 1690 1760 1760 1760
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 291912.45 292945 282472 293664 306508 292358
تولید ناخالص ملی 1758716.18 1718921 1720964 1769268 1846652 1781197
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 285059.50 287586 262339 286770 299312 271520
تولید ناخالص داخلی سرانه 11121.74 10400 10400 11100 11100 11100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14651.60 13700 13700 14400 14400 14400
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 25137.07 18887 12860 25288 26394 13310
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 12825.35 13711 12855 12902 13467 13304
تولید ناخالص داخلی از ساخت 27686.97 30975 28300 27853 29071 29290
تولید ناخالص داخلی از معادن 2483.50 2714 2664 2498 2608 2757
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39465.21 38330 37277 39702 41438 38582
تولید ناخالص داخلی از خدمات 175788.56 176293 173933 176843 184578 180021
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7978.92 8371 8100 8027 8378 8383
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6916.01 6289 6335 6958 7262 6556

کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بیکاری 12.90 13.5 13.3 13 12.7 12.3
افراد شاغل 85.94 85.9 85.7 85.9 86.3 91
افراد بیکار 12.71 13 13.1 12.8 12.7 12.5
نرخ مشارکت نیروی کار 56.80 56.8 58.8 59.5 60 61.5
هزینه های کار 93.82 100 115 115 115 115
دستمزد 2460.00 2440 2470 2370 2410 2550
حداقل دستمزد 1045.00 1045 1045 1120 1120 1120
جمعیت 210.15 211 212 212 212 214
سن بازنشستگی زنان 62.00 62 62 62 62 62
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
بهره وری 93.82 107 108 108 108 109
آمار اشتغال غیر کشاورزی -10.98 50 -310 40 50 80
دستمزد در تولید 2455.00 2420 2440 2410 2420 2500
نرخ اشتغال 49.50 49.3 49.9 50.5 51 52

قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ تورم 2.13 2.1 1.6 1.8 2.1 3
نرخ تورم (ماهانه) 0.26 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 5325.46 5338 5405 5445 5437 5568
اندازه اصل تورم 1.93 2.3 2.3 2.7 2.9 3
قیمت تولید 879.96 855 887 903 939 950
قیمت صادرات 111.39 124 124 124 124 125
قیمت واردات 106.82 109 110 110 110 111
تورم مواد غذایی 7.61 6.5 6 5.8 5.6 5
تغییر قیمت تولید کننده 10.60 7.9 7.3 6.9 6.7 7
CPI مسکن آب و برق 9106.74 9391 9277 9299 9298 9555
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 4825.09 5050 5141 5128 4926 5295

پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ بهره 2.25 2 2 2 2.5 3
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 25 25
ذخایر ارزی 348781.00 353500 354000 358000 360000 379000
ترازنامه بانک 7416539.22 7440000 7460000 7400000 7350000 7000000
نرخ بهره سپرده 1.33 1.33 1.33 1.33 1.83 1.83
میزان رشد وام 0.80 0.6 0.5 0.5 0.2 0.5
ترازنامه بانک مرکزی 4009742429.00 3990000000 3980000000 3960000000 3930000000 3850000000

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
موازنه تجاری 8060.00 3900 3000 2500 4500 3000
حساب جاری 2235.00 -1500 -1800 -2300 -2600 -2800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.70 -3.2 -3.2 -3.3 -3.3 -3.3
واردات 11500.00 14900 14500 15500 14000 15800
صادرات 19600.00 19000 16000 18000 18500 18000
بدهی خارجی 633825.30 636000 640000 643000 646000 660000
رابطه مبادله 104.28 113 113 113 113 113
گردش سرمایه 2437.60 1000 700 300 -500 -750
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4750.00 2800 3500 4500 5000 6000
حواله 268.10 280 285 287 289 290
ذخایر طلا 67.40 67.5 67.5 67.5 67.5 67.6
تولید نفت خام 2958.00 3200 3200 3200 3200 3500
ورود توریست 6353.00 5500 5500 6500 6500 6500
فروش اسلحه 10.00 70 70 70 70 70

دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 75.79 86 86 88 88 85
بودجه دولت -5.90 -10.5 -10.5 -9 -9 -9
ارزش بودجه دولت -210161.00 -170000 -180000 -185000 -190000 -195000
هزینه های دولت 259875.37 118510 193479 113563 183830 200251
درآمدهای دولت 86300.00 55000 50000 60000 70000 108000
مخارج نظامی 30769.00 27500 27500 27500 27500 28100
بدهی های دولت 6153523.83 5880000 5930000 5950000 5970000 5995350

مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 30 30 30
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
اطمینان کسب و کار 47.60 46 45 48 51 55
شاخص PMI تولید 58.20 51 51 51.8 52.5 52.5
شاخص PMI خدمات 35.90 32 38 43 45 50.8
پی ام آی مرکب 40.50 41.5 48 50 51 52
تولید صنعتی -9.00 -0.5 1.5 1.8 8 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 8.90 0.5 0.8 0.9 1 1.1
تولید صنعتی -10.00 -3.5 -1.8 1.5 6 2.5
استفاده از ظرفیت 69.60 69.8 72 74 75.5 76.2
مجموع فروش خودرو 102400.00 65000 80000 100000 110000 176000
تولید خودرو 98708.00 75000 95000 110000 125000 190000
ثبت خودرو 133.00 150 200 220 240 250
شاخص اقتصادی مقدم 1.31 -0.3 0.1 0.3 0.5 0.8
تمایلات کسب و کار کوچک 48.80 48 50 50 53 54
استخراج معدن -0.90 -5 -1.5 0.5 0.9 1.5

مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
ضریب اطمینان مصرف کننده 47.30 40 46 47 49 50
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 13.90 0.3 0.7 0.5 0.8 1
تغییرات سالیانه خرده فروشی -7.20 -2.3 -2 1.7 5.6 1.9
هزینه های مصرف کننده 1162204.32 1140886 1158584 1169178 1220315 1199134
تسهیلات اعتباری خریدار 2042216.00 1853545 1872342 2063592 2130475 1937874
اعتبار بخش خصوصی 3407801.00 3380000 3390000 3370000 3350000 3320000
نرخ وام بانکی 40.73 40.73 40.73 40.73 41.23 41.23
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 30.40 30.8 30.9 40 40.3 40.5
قیمت گازوئیل 0.73 0.69 0.66 0.63 0.59 0.57

مسکن سازی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
شاخص مسکن 130.60 131 131 132 132 132


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.