بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
پول 4.94 5.13 5.2 5.26 5.33 5.48
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.51 13.07 13.39 13.72 14.05 14.75

بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.3 0.5 0.3 0.9 1.5
نرخ بیکاری 11.10 12.2 12 12 11.9 11
نرخ تورم 12.13 12.97 11.03 10.24 9.15 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 0.81 0.73 0.65 0.4 0.3
نرخ بهره 12.75 13.25 13.25 13.25 12.5 9.25
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 21
موازنه تجاری 8148.00 2854 3653 3496 4314 3673
حساب جاری -2414.00 -4500 -5000 -3700 -8100 -5500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 -1.9 -1.9 -1.9 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 91 91 91 93 93
بودجه دولت -13.40 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
اطمینان کسب و کار 56.50 56 57 57 56 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.80 50 51 52 54 55
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 60.60 60 59 58 55 52
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.00 -0.4 -0.6 0.5 1.1 1
نرخ مالیات شرکت 34.00 30 30 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5

تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.60 0.3 0.5 0.3 0.9 1.5
تولید ناخالص داخلی 1444.73 1750 1750 1750 1750 1890
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 305183.95 301402 308434 306099 307931 310691
تولید ناخالص ملی 2187879.74 2112371 2163968 2194443 2207571 2227360
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 428661.34 398509 432643 429947 432519 436397
تولید ناخالص داخلی سرانه 8228.79 11100 11100 11200 11200 11200
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 14063.98 14600 14600 14600 14600 14650
رشد کامل تولید ناخالص داخلی 4.60 0.9 0.8 0.7 1.3 2
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13523.64 23909 18053 13564 13645 13768
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 14987.87 13515 15045 15033 15123 15258
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29239.41 29868 31672 29327 29503 29767
تولید ناخالص داخلی از معادن 2515.47 2487 2691 2523 2538 2561
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 39006.91 38464 38797 39124 39358 39711
تولید ناخالص داخلی از خدمات 189963.16 180946 187444 190533 191673 193391
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 9088.05 8339 8867 9115 9170 9252
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 6788.14 7060 6727 6808 6849 6911

کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بیکاری 11.10 12.2 12 12 11.9 11
افراد شاغل 95.28 94 95 95 95 95
افراد بیکار 11.95 12.8 12.3 12 12 12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.30 61 62 62 62 62
هزینه های کار 95.24 87 85 75 75 73
دستمزد 2548.00 2650 2650 2790 2790 2810
حداقل دستمزد 1212.00 1200 1200 1200 1200 1280
جمعیت 211.82 215 215 215 215 217
سن بازنشستگی زنان 62.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 65.00 65 65 65 65 65
نرخ اشتغال 55.20 54 54 55 55 55
آمار اشتغال غیر کشاورزی 136.20 300 336 -242 11 -250
بهره وری 95.24 93 95 96 98 100
دستمزد در تولید 2484.00 2700 2700 2750 2750 2840

قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ تورم 12.13 12.97 11.03 10.24 9.15 4
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 0.81 0.73 0.65 0.4 0.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 6382.88 6518 6600 6747 6894 7017
اندازه اصل تورم 9.44 9 7 6 5 3
قیمت تولید 169.26 170 171 172 173 177
قیمت صادرات 127.55 126 124 124 119 123
قیمت واردات 117.27 117 118 116 114 113
تورم مواد غذایی 13.46 10.94 8.39 6.98 2.67 3
تورم قیمت تولید کننده (ماهانه) 3.13 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
تغییرات ماهیانه نرخ تورم میان ماهی 1.73 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4
نرخ تورم میانماهی (سالانه) 12.03 10.39 8.36 6.72 5.72 5.5
تورم IPC-Fipe (ماهانه) 1.62 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4
CPI مسکن آب و برق 10916.03 11186 11704 11950 12052 12428
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 6543.17 6596 6644 6688 6714 6734
تغییر قیمت تولید کننده 18.31 13.7 9.8 6.4 2.3 3

پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ بهره 12.75 13.25 13.25 13.25 12.5 9.25
نسبت ذخیره نقدی 21.00 21 21 21 21 21
عرضه پول M0 385897.34 403407 404334 405260 406186 408966
عرضه پول M1 596583.90 607152 615614 624076 632538 657924
عرضه پول M2 4230504.43 4188144 4258395 4328681 4399012 4610394
عرضه پول M3 8701522.28 9042580 9225720 9408860 9592000 10141420
ذخایر ارزی خارجی 353169.00 370250 372200 375100 375100 396700
ترازنامه بانک 9029325.66 9327160 9525513 9715009 9915009 10672600
وام به بخش خصوصی 673993.00 696598 705427 714256 723086 746631
نرخ بهره سپرده 7.40 7.9 7.9 7.9 7.15 5.15
ترازنامه بانک مرکزی 4288302000.00 4449967243 4530818592 4611669941 4692521289 4935075335
میزان رشد وام 0.80 0.9 0.8 0.7 0.3 0.7
نرخ بهره بین بانکی 6.86 5.5 7 8 8 8

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
موازنه تجاری 8148.00 2854 3653 3496 4314 3673
حساب جاری -2414.00 -4500 -5000 -3700 -8100 -5500
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.72 -1.9 -1.9 -1.9 -2.5 -2.5
واردات 20754.00 19528 19629 19810 19992 20510
صادرات 28902.00 22382 23282 23306 24306 24183
بدهی خارجی 678013.52 691000 691000 665000 665000 665000
رابطه مبادله 108.77 108 105 107 104 109
گردش سرمایه -2867.30 -1243 -975 -761 -560 -380
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 11842.56 6800 5600 4000 4900 4000
حواله 344.89 320 310 320 350 320
ذخایر طلا 129.65 67.7 67.7 67.7 67.7 67.6
تولید نفت خام 3032.48 2980 3000 3020 3020 3100
ورود توریست 6353.00 5500 5500 5500 6000 6000
فروش اسلحه 170.00 70 70 70 70 70

دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 88.83 91 91 91 93 93
بودجه دولت -13.40 -7.5 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5
ارزش بودجه دولت -26472.00 -60000 -39000 -37000 55000 -35000
هزینه های دولت 146734.63 184605 128458 159973 148055 162373
درآمدهای دولت 164146.66 181702 190940 198888 206043 225164
بدهی های دولت 7001664.30 7180256 7315538 7449494 7586625 7999479
مخارج نظامی 25101.00 29000 29000 29000 29000 29000

مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
نرخ مالیات شرکت 34.00 30 30 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 27.50 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5
نرخ مالیات بر فروش 17.00 17 17 17 17 17
نرخ تامین اجتماعی 39.80 39.8 39.8 39.8 39.8 39.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 28.80 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11.00 11 11 11 11 11

تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
اطمینان کسب و کار 56.50 56 57 57 56 53
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 51.80 50 51 52 54 55
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 60.60 60 59 58 55 52
پی ام آی مرکب 58.50 55 53 53 54 52
تولید صنعتی -2.10 0.2 1 2.9 2.9 2.9
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.30 0.3 0.5 0.7 0.7 1
تولید صنعتی -2.50 -1.6 -2.9 -0.7 3.3 2
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.90 81 81 81 81.6 81.6
تغییرات موجودی انبار -84054.81 -25000 -8700 -64800 -64800 -62000
مجموع فروش خودرو 108244.00 135000 145000 145600 145600 145600
تولید خودرو 185449.00 184100 190100 177800 177800 180600
ثبت خودرو 147.00 175 170 200 200 220
شاخص اقتصادی مقدم 0.34 -0.7 -0.5 -0.3 1.9 0.8
تمایلات کسب و کار کوچک 56.40 52.3 55 53.3 53.3 53.3
استخراج معدن 1.00 -2.1 -6 -3 1.4 1.5
تولید فولاد 3000.00 3087 3088 3089 3089 3089

مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 1.00 -0.4 -0.6 0.5 1.1 1
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 4.00 -1.8 -1.3 0.8 2.1 2
هزینه های مصرف کننده 1452207.12 1262433 1344638 1456564 1465277 1478412
تسهیلات اعتباری خریدار 2758701.00 2840100 2945075 3100900 3231649 3500400
اعتبار بخش خصوصی 4512627.00 4200500 4300320 4370660 4370660 4651600
نرخ وام بانکی 48.14 48.64 48.64 48.64 47.89 45.89
قیمت گازوئیل 1.47 1.52 1.57 1.63 1.69 1.69
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 36.60 37 37 36 35 33
شاخص خوشبینی اقتصادی 78.60 77 78 78 79 80

مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
شاخص مسکن 143.20 144 145 145 146 148


برزیل - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.